Митнi процедури на автомобiльному транспортi

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей митних процедур на автомобiльному транспортi ... 5
1.1. Правові засади здійснення міжнародних автомобільних перевезень ... 5
1.2. Основні митні процедури і порядок їх здійснення ... 12
Розділ 2. Особливості здійснення митних процедур на автомобільному транспорті ... 22
2.1. Загальні засади здійснення митних процедур на автомобільному транспорті ... 22
2.2. Особливості здійснення митних процедур на основі Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів з застосуванням книжки МДП ... 24
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Митнi процедури на автомобiльному транспортi"

Курсова робота "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Митнi процедури на автомобiльному транспортi", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" і призначений виключно для пошукових систем.

Оформлення прийому на роботу - укладення трудового договору, видання роботодавцем документів, якими згідно із законом повинен бути юридично зафіксований факт прийому на роботу, а також внесення відповідних записів в документи працівника. Прийом на роботу оформляється укладенням письмового трудового договору, а також виданням наказу (розпорядження), який повинен відповідати умовам укладеного з працівником трудового договору. Письмове договірне оформлення трудових правовідносин обов'язкове, починаючи з 6 жовтня 1992 р. Факт прийому на роботу оформляється відповідним записом в трудовій книжці. Письмовий трудовий.
НЕУСТОЙКА - в цивільному законодавстві РФ - один з способів забезпечення виконання зобов'язань; один з видів санкцій, вживаних при невиконанні договірних зобов'язань; визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у разі прострочення виконання. Н. реалізовується у вигляді пені або штрафу. Встановлюється у вигляді фіксованої суми, у відсотках до суми невиконаного зобов'язання або в формі підвищеного тарифу. Законом або договором можуть бути передбачені випадки: коли допускається.
ЗОФЕРН Іоганн Вільгельм - (3.1.1775, Лемго, Німеччина, - 2.10.1829, Берлін), ньому. педагог, представник неогуманизма. Вчився в ун-тах Йени (слухав лекції Ф. Шиллера і І. Г. Фіхте) і Галле. Викладав в гімназіях Торна (Торунь) і Ельбінга (Ель-блонг), в Кенігсбергськом ун-ті. У 1804 опублікував проект реформи нач. і неповних ср. уч. закладів, узагальнивши в ньому ідеї филантропистов, І. Г. Фіхте і І. Г. Песталоцци. З 1809 працював в пруському Мін-ве внутр. справ у відділі культів і освіти під керівництвом Г. Ф. К. фон Штейна і пізніше - В. Гумбольдта. Підготував проект реформи освіти, в основу к-рого поклав.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - - вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. У порівнянні з базовою професійна діяльність (див. Професія) має більш вузький характер і в її рамках іноді менш стійкий. Ділення на С. відображає якісну різноманітність конкретних трудових процесів і глибину розподілу праці з урахуванням вживаних способів і особливостей обладнання, об'єктів, знарядь труда, кінцевої продукції і т.п. Дінаміка С. більш оперативно, ніж професія, відображає тенденції, пов'язані з науково-технічним прогресом. Нарівні з поняттям "З." відповідно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

"Церква об'єднання" Муна - деструктивна релігійна секта, що проповідує своє вчення про порятунок, що досягається людськими справами, прозрінням і покірністю фундатору - Муну. "Церква об'єднання" - це "церква уніфікації", що іменується раніше Асоціацією Святого Духа по обхединению всесвітнього християнства, відкидає Біблію і вчення Христа, хоч і прикривається ними. У секті переконують людей "передати" свою любов від сім'ї, дітей розділу секти - Муну і сектантській сім'ї. Тут для тих, що вагаються є фізичне биття, багатогодинне благання і колінопреклоніння перед олтарем з портретом.
Щеглова Ольга Олексіївна (археологічні роботи на території Курської області з 1980-х рр. по теперішній час) - Археолог, наукова співробітниця Інституту історії матеріальної культури РАН (Санкт-Петербург). Провідний фахівець по волинцевским і "антским" древностям східних слов'ян і їх сусідів в третій чверті I тис. н. е. Багато років проводить археологічні розвідки і розкопки пам'ятників раннеславянских культур в регіоні Верхнього Псла. Постійна учасниця розкопок Гочевського археологічного комплексу. Отримувала грант Російського Гуманітарного наукового фонду "Археологічні пам'ятники I тис. н. е. на Верхньому Псле (Етнокультурная історія микрорегиона)". Автор перших.
ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ (коліно 5)  - З роду Рюріковичей. Син св. Володимира Святославича. Кн. Муромський. По літопису, матір'ю Глеба була деяка "болгариня". Але Солов'їв, слідом за Татіщевим, вважає, що він, як і Борис, був сином візантійської царівна Ганни. Схоже, Володимир мав схильність до своїх молодших "царствених" дітей, виділяючи їх серед своїх дванадцяти сини. Це зіграло фатальну роль в їх долі, коли в 1015 році Володимир раптово помер, а київський стіл захопив його пасинок Святополк. Спочатку він підіслав вбивць до Бориса, а потім і до Глебу. Літописець повідомляє, що Гліб, почувши про кончину батька, поспішив в Київ. Вниз від.
У вступі курсової "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХАЙДЕГГЕР Мартін (1889 - 1976) - один з основоположників і гл. представник німий. екзистенціалізму. Захищав дисертацію у Ріккерта, був асистентом Гуссерля, викладав в Марбурге, Фрейбурге. Осн. категорією ідеалістичної філософії X. є "тимчасовість, зрозуміла ним як внутрішнє переживання людини. Первичним X. вважає "настрій, тобто форми стихійної, нерозвиненої свідомості. Апріорними формами людської особистості, по X., є турбота, тривога, страх і т. д. Ці форми складають суб'єктивне буття людини, до-ой X. називає "бутті-в-мирі. Вчення про апріорні форми розроблялося X. як вчення про буття ("фундаментальна.

ФІЛОСОФІЯ - ДЖЕРЕЛО ВСІХ ЕРЕСЕЙ - позиція Тертулліана (II-III в.), що вважав, що віруючому християнинові не потрібні ні філософія, ні вся внецерковная культура загалом. Походження ересей історики, однак, зв'язують в основному з гностицизмом. Церква прийняла принцип "все хороше - наше": все істинне, прекрасне і добре з досягнутого у внецерковной культурі заслуговує прийняття християнами. Важливі прагнення істини і любов до істини. Всяка істина - зрештою від Бога, тому для християн цінні зерна істини, які можна знайти в будь-якому досить серйозному філософському вченні. У Церкві возобладала точка зору св. Юстина Філософа (II.
Компіляція - [лат.compilare - грабувати]- несамостійна робота, заснована на використанні чужих творів або на запозиченні всіх даних з чужих досліджень. Тут найбільший інтерес представляє слово дані. Дані - відомості, необхідні для якого-небудь виведення,. Дивне слово компіляція - адже роботи К.Маркса, В.І.Леніна і багатьох інших теоретиків повністю підпадають під це визначення (компіляція - це звичайна інженерна робота). У суспільних науках багато які компілятори страждають "грою в слова". Будучи нездібними здійснити самостійний внесок в науку і не розуміючи значення слів, а також логіку незалежного (не ангажованого).
Список літератури курсової "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" - більше 20 джерел. Фінансування венчурне -  - форма фінансування діяльності невеликих дослідницьких і внедренческих фірм з боку венчурного (ризикового) капіталу. Є однією з форм фінансування науково-технічних розробок, доведення і впровадження відкриттів, винаходів, будь-яких нововведень, що мають ризиковий, але перспективний характер. Венчурне фінансування надається в формі кредиту під боргові розписки (векселі) з правом конверсії заборгованості в акції або просто в придбання акцій нової компанії. Власники венчурного капіталу, надаючи позики винахідникам і підприємцям, не можуть розраховувати на отримання майнової застави під.
Цивільне суспільство (CIVIL SOCIETY) - Не існує єдиного визначення цивільного суспільства, а відповідне західноєвропейське і американське поняття відображає історичну традицію, що склався на цих політичних просторах протягом останніх 2000 років. Цей термін в його сучасному вживанні відноситься, з одного боку, до деякої утопічної моделі суспільства (де гармонійне співіснування індивідів і держави регулюється незалежними інститутами), а з іншою, до ряду юридичних, фінансових і політичних заходів, направлених на поліпшення функціонування суспільства. Сучасне цивільне суспільство займає простір між державою (і державними.

Інформаційно-психологічна безпека - ефективне використання всіх інформаційних ресурсів, що є з метою необхідності забезпечення захисту суспільства, окремих його груп і особистості від негативного впливу деструктивних видів і форм інформації; забезпечення захисту, насамперед, дітей і неповнолітніх членів суспільства від тих видів інформації, к-рі представляють небезпеку для їх життя і здоров'я або можуть нанести шкоду їх етичному, духовному, психич., физич. і соціальному розвитку. І. би. має на увазі відсутність в інформаційних повідомленнях ЗМІ ознак інтелектуальної редукції, огрублення і спрощення, нав'язливої, агресивної реклами, а.
Посилання в тексті роботи "Митнi процедури на автомобiльному транспортi" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОРГАЗМ - (ORGASM) Третя фаза в цикле сексуального реагування у людини. Оргазм наступає але спису сексуального збудження і виражається в розрядці напруження за допомогою мимовільної фізіологічної реакції, що супроводиться максимальним сексуальним задоволенням. Під час оргазму у жінки нижня третина вагини здійснює від трьох до п'ятнадцяти мимовільних скорочень, скорочується також і мотка. При цьому жінка може випробовувати або не переживати інтенсивні відчуття задоволення в області клитора і малого таза. Оргазмическое задоволення у чоловіків супроводиться еякуляцией з частковою втратою вольового.
Письменність психологічна - Поняття уперше ввів Е. А. Клімов. Рассматрівая Г. п. в контексті культури, він підкреслюючи, що "психологічна письменність не зводиться до елементів обізнаності людини про факти і залежність, що характеризують суб'єктивний мир людини, але передбачає нек-рую специфічну вихованість особистості і певний склад, спрямованість розуму". У Г. п. входять: "душеведческая спрямованість" мислення; інтерес до іншого; володіння елементами психол. пізнання, тобто прийомами експреса-діагностики, зондування в процесі бесіди (Е. А. Клімов, Б. С. Гершунський, Б. С. Ерасов). Значущим є.
ЛОМБРОЗО - (Lombroso) Чезаре (1835- 1909) - італійський психіатр і криміналіст, родоначальник антропологічної школи кримінології. З 1876 р. він професор юридичної психіатрії і кримінальної антропології в Туріне. Один з перших зробив систематичне дослідження злочинців, спираючись на антропометричні дані, що суворо фіксуються, використовуючи, зокрема, краниограф, призначений для вимірювання розмірів частин особи і голови. Злочинець, на його думку, - це дегенерат, що відстав в своєму розвитку від розвитку людства, який не може загальмовувати свою злочинну поведінку; найкраща стратегія суспільства відносно.

НЮТТЕН - (Nuttin) Жозеф (1909-1988) -бельгійський психолог, професор Лувен-ського ун-та, президент психологічного ин-та Лувенського ун-та. Вніс великий внесок в розробку проблем навчання, мотивації і особистостей. Н. розробив глибоку і емпірично обгрунтовану теорію формування, будови і функціонування людської мотивації в цілісній структурі поведінки, приймаючи як базова одиниця аналізу нерозривний функціональний зв'язок індивід- середа (Tache, reussite et echec. Louvain, 1961; Motivation, planning, and action. Hillsdale, 1984). H. продовжував в своїй роботі традиції К. Левіна, Г. М юр-рея і.
Істина - (truth). Всі науки в самому широкому значенні прагнуть до розкриття І., але що це означає насправді? Питання Що є І.? або В чому складається істинність чого-небудь? є прерогативою філософії. Серед філософів існують корінні розбіжності з приводу значення і значущості цього питання. Одні вважають його якби, важливим питанням філософії, на дозвіл к-рого направлені спец. дослідження; інш. розцінюють його як псевдопитання або питання настільки загальне, що з його приводу не можна сказати нічого опред. Питання В чому складається істинність твердження, що ціанід отруйний? спричиняє за собою одну.
КУЛЬТУРА БІДНЯЦТВА - (CULTURE OF POVERTY) Іноді затверджується, що у бідного населення виробляється особливий тип поведінки і мислення, зокрема, фаталистическое прийняття свого бідняцтва і нездатність що-небудь зробити для того, щоб вийти з цього стану. Це істотно обмежує можливості даної категорії людей і приводить до того, що бідні залишаються бідними. Такий стан відтворюється також з покоління в покоління в рамках циклу депривации, за допомогою якого діти з бідних або депривированних сімей социализируются їх батьками в рамках відповідної культури і також зростають бідними. Як термін "культура.
ГРУПА ПРОБЛЕМНА - формально організований колектив научно-технич. працівників, створений для дослідження або розв'язання чітко сформульованої проблеми. Робота членів Г.п. чітко координована і направлена на досягнення загальної мети. Склад Г.п визначається структурою проблеми і звичайно має многодисциплинарний характер. По мірі вивчення проблеми Г.п. може мінятися. Статус Г.п. в організації може бути вельми різним. Часто Г.п. є тимчасовим колективом, що створюється в рамках гнучкої структури організації (проектної або матричної) або з представників різних організацій. У інших випадках Г.п., створена.