Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Генезис теорій сучасного федералізму.....5
1.1. Витоки теорій федералізму.....5
1.2. Основні історично утворені теорії федералізму.....8
1.3. Класифікація федерацій.....12
Розділ 2. Історичні моделі федералізації.....19
2.1. Договірна федерація.....19
2.2. Постколоніальна та колоніальна модель федералізму.....26
2.3. Модель федералізації, пов'язана з реорганізацією унітарної держави.....35
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз"

Курсова робота "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" і призначений виключно для пошукових систем.

СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ - внутрішня, психічна сторона злочину; психічна діяльність винного, безпосередньо пов'язана із здійсненням злочину. С.с.п. включає в себе свідомість суб'єкта, його помисли, переживання, волю і інші психічні стану. Однак кримінально-правове значення мають не всі сфери психічної діяльності суб'єкта, а тільки ті, які виступають як ознаки складу злочину. Ознаками С.с.п. є: провина як певна форма психічного відношення особи до довершеного ним суспільно небезпечного діяння і до його наслідків; мотив - те усвідомлене внутрішнє спонукання, яке викликає у людини рішучість здійснити злочин і яким він потім.
ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ, ВИБІР МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ І ПРОЖИВАННЯ - одне з прав громадянина, закріплене в ст. 27 Конституції РФ. Передусім, дане право реалізовується всередині країни і розповсюджується на всю її територію. У Російській Федерації ухвалений Закон про право громадян на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах РФ від 25 червня 1993 р. Місця, в які може бути обмежений в'їзд, встановлюються компетентними державними органами по міркуваннях державної безпеки, збереження державної таємниці, поширеності інфекційних захворювань, введення надзвичайного або військового стану. Місцем проживання, згідно з названим.
Діалект - (гр. - прислівник) - місцевий говір, прислівник людей, що компактно проживають на одній території. Діалект має свої відмітні особливості в порівнянні із загальноприйнятими нормами літературної мови. Діалектна мова пластична, містить в собі музичний елемент, виражає національну специфіку і більш здібна до творчого перетворення. Діалект историчен, він пов'язаний з життям роду, близьких людей, власним життям з самого раннього дитинства. На ньому друк батьківських турбот і любові, що передаються інтонаціями і ударениями. Діалектна мова, в порівнянні з літературною мовою більш художня, образна.
АТЕСТАЦІЯ педагогічних і керівних кадрів освітніх установ - комплексне оцінювання рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму і продуктивності діяльності працівників освітніх установ. Проведеніє А. покликано стимулювати (в т.ч. - матеріально) професійний і особовий розвиток працівників, сприяти підвищенню їх внеску в досягнення результатів роботи установи. Ітогом А. є привласнення педагогу або керівнику освітньої установи кваліфікаційної категорії відповідно до рівня його професіоналізму. Вимоги до працівників приводяться в кваліфікаційних характеристиках, що затверджуються урядом РФ. Типове положення про А., розроблене Міністерством освіти РФ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦИФИРНИЕ ШКОЛИ - нач. уч. закладу в Росії 1-й підлога. 18 в. Поява перших Ц. ш. пов'язано з формуванням в епоху петровских перетворень нового порядку проходження дворянської служби, при до-ром вимога письменності придбавало обязат. характер. Укази 1714 - 15 наказували мати в кожній губернії Ц. ш. із записом в них дворянських недоростків і дітей приказних у віці 10 - 15 років; їм заборонялося одружуватися без "свідчення" про проходження навчання. У 1715 з появою дворянських уч. закладів Ц. ш. перетворювалися у всесословні, "для всякого чину людей" (за винятком селян). Коло уч. дисциплін визначався.
Федотов-Чеховский Олександр Олексійович - Федотов-Чеховский (Олександр Олексійович, 1806 - 1892) - юрист. У 1827 р. Федотов-Чеховский поступив з Санкт-Петербургской духовної академії у II-е відділення Власною Його Імператорської Величності канцелярії для освіти в юридичних науках, а в 1831 р. відправлений був в Берлінський університет. По видержании випробування в Санкт-Петербургском університеті на міру доктора законознавства, визначений був в 1835 р. в Харківський університет викладачем римського права. У 1837 р. затверджений екстраординарним професором по кафедрі римського законодавства. У 1838 р. переміщений ординарним.
Монастирів, розпуск - Монастирів, розпуск (Monasteries, Dissolution of the), що проводилася в 1536 - 40 рр. в Англії послідовна політика (як частина Реформації) ліквідації монастирів і передачі монастирського майна у власність королев, вдома Тюдоров. Томас "Кромвель, гл. вікарій "Генріха VIII, початків з того, що в 1535 р. доручив спец. уповноваженим вивчити стан справ в монастирях, обстежити і оцінити їх майно. Парлам. акт 1536 р. ліквідовував всі монастирі з щорічним доходом менше за 200 ф. ст. Це послужило причиною неск. бунтів, в т.ч. і "Благодатного паломництва". Кромвель, в свою чергу, примусив.
У вступі курсової "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЩАСТЯ - емоційно-підведений стан задоволення людини внаслідок досягнення своєї мети і заповітного бажання. У основі задоволення лежить інтерес людини. У кожної людини - своя система інтересів, сформована в процесі його виховання і життєдіяльності. Уявлення про щастя пов'язані з конкретними умовами людського буття, становищем людей в суспільстві, характерними для даної епохи цінностями і ідеалами, а також з тлумаченням людиною значення життя. Тому кожна людина бачить своє щастя по-своєму: або в досягненні особистого благополуччя, або в любові, або в пошуках істини, або в творчості і т.д. Але як би людина ні.

ЛОНГИН - (210 - 273) - розділ платоновской кафедри в Афінах (Академії) ок. 250 - 267. Нащадок ритора Фронтону. Багато подорожував; ймовірно, в Александрії вчився у Амоній і Орігена (відповідно вчителя і співучень Дамба), а також вивчав філософію в Афінах. Той, що Вчився у Лонгина Порфірій зобов'язаний йому своєю різносторонньою ученістю. У 267/68 відправився по запрошенню цариця Зенобії (Зейнаб) в Пальміру, де був придворним викладачем філософії; після поразки Зенобії, яку Лонгин підтримував в її прагненні до політичної автономії, був страчений імператором Авреліаном. Автор.
ПРЕЗУМПЦІЯ УТОПИЗМА - апріорна вимога, що накладається на авторів, носіїв, прихильників будь-якого соціального плану, проекту, прогнозу, рішення, реформи і т. д. в складному динамічному суспільстві, що головним чином вийшло за рамки традиційної цивілізації, представлення доказів, що план, що пропонується і т. д. не є утопією. Необходімость П. у. визначається тим, що вся кого роду проекти часто будуються на досвіді, що виправдав себе в інакших умовах, на інверсійних схемах, на вірі в автоматизм саме втілення Правди, на гиперболизированной вірі суб'єкта у втілення своїх потреб і т. д., на екстраполяції старого.
Список літератури курсової "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" - більше 20 джерел. ПОДАТКИ ОСОБИСТІ - (англ. personal taxes) - одна з форм вилучення гос-вом частини доходів юридичних і фізичних осіб; найважливіша форма прямого обкладення. Об'єкт оподаткування - особистий дохід платника податків у вигляді будь-якого вигляду доходу (заробітної плати в грошовій і натуральній формі або у вигляді отриманої матеріальної вигоди, а також при отриманні прибутку, спадщина, подарунків, дивідендів, прибула і т.д). Доходи физич. обличчя визначаються на основі податкової декларації, що представляється до податкових органів у встановлені терміни. Юрідіч. обличчя обчислюють Н.л. відповідно до.
ПОВНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ - FULL DISCLOSURE Повне або відповідне розкриття відомостей є концепцією бухучета, у відповідності з до-ой потрібно, щоб інформація, що міститься в фин. звітах, була б досить повною, щоб уникнути введення в помилку користувачів цієї інформації внаслідок невімкнення в неї істотних фактів. Концепція розкриття також відноситься до сфери розголошування (надання) інформації, краю може виявитися корисною для її користувачів в процесі прийняття рішень. П.р.і. потрібно для чіткого уявлення фин. звітів. Позиціями, як правило, що включаються в фин. звіти, є: політика в сфері бухучета, методи числення.

Дерматоміозіт Вагнера-Унферрихта - Дифузне захворювання з'єднувальної тканини, що виявляється передусім поразкою шкіри і исчерченной мишечной тканини. При цьому характерні миалгии і генерализованная слабість м'язів, особливо виражена в проксимальних відділах кінцівок. У процес залучаються спочатку м'язи плечового і тазового пояса, потім - спини, шиї, міжреберні м'язи і діафрагма, м'язи очей, гортані, глотки. Уражені м'язи щільні, хворобливі. Згодом розвивається їх атрофія, можливо відкладення в них солей кальцію (оссифицирующий миозит, що частіше зустрічається у молодих). Поразка шкіри виявляється її пігментацією, телеангиектазиями.
Посилання в тексті роботи "Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (англ. cognitive psychology) - один з напрямів переважний амер. психології, виникле в нач. 1960-х рр. як альтернатива бихевиоризму. К. п. реабілітувала поняття психіки як предмета наукового дослідження, розглядаючи поведінку як опосредствованное пізнавальними (когнитивними) чинниками. Современная К. п. складається з багатьох розділів: сприйняття, розпізнавання образів, увага, пам'ять, уява, мова, психологія розвитку, мислення і прийняття рішення, загалом природний інтелект і частково штучний інтелект. З моменту виникнення К. п. її основним методом був інформаційний підхід, в рамках.
Винагорода - 1. те, що індивід вважає вигодою, прибутком, користю і т.п. Як і покарання, винагорода є чинником зовнішньої мотивації поведінки інфантильного індивіда або, інакшими словами, показником того, що внутрішні вмотивовуючі чинники у нього все ще не сформовані; 2. в бихевиоризме - стимули, які закріплюють бажану поведінку. Гіпотеза, згідно з якою покарання ослабляє зв'язки між стимулом і реакцією, не отримала підтвердження в експериментах і зрештою Торндайк відмовився від ідеї про те, що зухвалі незадоволення стимули стосуються яку-небудь навчання. Нині термін зв'язується головним чином з областю контролю.
ЖИЛЯ ДЕ ЛА ТУРЕТТА СИНДРОМ - [Gilles de la Tourette G.E.A.B., 1885]. Симптомокомплекс, що характеризується поліморфними гиперкинезами, миоклоноподобними рухами з поступовим приєднанням вокалізації, ехолалии і копролалии. Типові тики, особливо м'язів особи і верхньої частини тулуба (обертання очних яблук, зморщення носа, кругові рухи головою, клацання, покашлювання, випльовування, сіпання плечами і т.д.). Копролалия і ехолалия носять характер насильних імпульсивних симптомів. Формування розгорненого синдрому триває декілька років. Виділення як нозологической форма необгрунтоване. Питання про органічну або.

ЗАКОН БІОГЕНЕТИЧНИЙ - в психології - перенесення на розвиток психіки дитини співвідношення між онтогенезом і филогенезом, встановленого німецькими дослідниками Ф. Мюллером і Е. Геккелем (закон Мюллера-Геккеля). Теоретична модель, згідно з якою в індивідуальному, передусім ембріональному, розвитку вищих організмів відбувається закономірне повторення (рекапитуляция) ознак, властивих їх біологічним предкам. Затверджує, що онтогенез є коротке і швидке повторення филогенеза, що в онтогенезе дитячої психіки відтворюються основні стадії біологічної еволюції і етапи культурно-історичного розвитку людства. Ця модель.
РОЗЛУЧЕННЯ І РОЗЛУЧЕННЯ ЧОЛОВІКІВ - (divorce and marital separation) - допустимий або соціально санкціонований розпад - розлучення, на відміну від розлучення - прерванности часів-або постійного шлюбного зв'язку і здатної привести або не привести до розлучення. Соціологічні дослідження звичайно присвячувалися двом проблемам: змінам в коефіцієнтах розлучень між собою і відносно суспільств загалом; різним соціальним коректуванням, необхідним для даного процесу. Зміни в коефіцієнтах розлучень можна пояснити індивідуальними очікуваннями і роллю браку всередині груп спорідненості. Там, де очікування є переважно сімейними.
СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ - социологич. дисципліна, предмет до-ой - виховання як суспільств. процес, роль соц. ин-тов (сім'ї, системи освіти, засобів масової інформації і інш.), а також соц. макро- і микросреди в цьому процесі. Початок розвитку С.в. як самостійній научн. дисципліни поклав Е. Дюркгейм, надалі на її методологію великий вплив надали Дж. Дьюи, З. Фрейд, Е. Фромм і інш. відомі соціологи. Гуманістіч. орієнтація С.в. пов'язана з переважною увагою до соц. становленню особистості (див.), її автономії і суверенності. Научн. методологія висуває на перший план в С.в. активну взаємодію особистості і соц. середи.
Социолінгвістічеська кореляція - Співвідношення між язиковими і екстралингвистическими компонентами (змінними) коммуникативной ситуації. Типовими для социолингвистики є кореляції, в яких присутні соціальні параметри (соціальні змінні), параметри ситуації спілкування (ситуативні змінні) і різні язикові явища (лінгвістичні змінні), при цьому одна із змінних - екстралингвистическая ("незалежна"), зумовлює ознаки другої змінної - лінгвістичної ("залежної"). Напр., існує кореляція між рівнем освіти (незалежна змінна) і рівнем володіння мовою, його різними підсистемами (залежна змінна). Між двома.