Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та основні завдання діяльності міліції України ... 5
Розділ 2. Особливості організації діяльності міліції України ... 12
2.1. Кримінальна міліція ... 14
2.2. Державна автомобільна інспекція ... 22
2.3. Міліція охорони ... 25
2.4. Спеціальні підрозділи міліції ... 28
Розділ 3. Особливості адміністративної юрисдикції міліції України ... 31
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження"

Курсова робота "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" і призначений виключно для пошукових систем.

СТАЖ ТРУДОВИЙ - тривалість трудової або суспільно корисної діяльності громадян, яка породжує певні правові наслідки, такі, як права на пенсію, додаткові пільги по соціальному страхуванню, оплаті труда і інш. Існують загальний, безперервний, спеціальний С.т. Загальний С.т. - сумарна тривалість трудової і інакшої суспільно корисної діяльності, яка не залежить від характеру, тривалості роботи і тривалості перерв і на основі якої встановлюється пенсія по старості, а у відповідних випадках пенсія по інвалідності або з нагоди втрати годувальника. Період творчої діяльності літераторів і художників, в тому числі творчих. ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ - встановлена гарантія працівникам, пов'язана з тимчасовою втратою ними працездатність; матеріальна допомога працюючим громадянам при хворобі, трудовому або інакшому каліцтві, в т. ч. при побутовій травмі, при догляді за хворим членом сім'ї, карантині, стихійному лихі і в деяких інш. випадках. П. по в. н. працівнику виплачує (у відповідності зі ст. 183 тК Рф) роботодавець. При пошкодженні здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання працівнику відшкодовуються його втрачений заробіток (дохід), а також пов'язане з пошкодженням здоров'я додаткові витрати на медичну. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ - правила звільнення працівників є обов'язковими для адміністрації.Частина 1 ст. 35 КЗоТ передбачає, що розірвання трудового договору (контракту) по основах, передбачених п.1 (крім випадків ліквідації організації), 2 і 5 ст. 33 КЗоТ (Див. Розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи роботодавця), проводиться з попередньої згоди відповідного виборного профспілкового органу. Згідно з Федеральним законом від 12 січня 1996 р. "Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності" в колективних договорах і угодах можуть бути передбачені і інші випадки, крім вказаних в п.1,2 і 5 ст. 33 КЗоТ. ІНЖЕНЕР - Посадові обов'язки. Виконує з використанням коштів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку роботи в області науково - технічної діяльності по проектуванню, будівництву, інформаційному обслуговуванню, організації виробництва, труда і управління, метрологічному забезпеченню, технічному контролю і т.п. Розробляє методичні і нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції і заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм. Проводить технико - економічний аналіз, комплексно обгрунтовує і рішення, що реалізовуються, що приймаються, знаходить можливості скорочення циклу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Водні об'єкти - природне або штучне водоймище, водоток або інакший об'єкт, постійне або тимчасове зосередження вод в якому має характерні форми і ознаки водного режиму; де під водним режимом розуміється зміна під часі рівнів, витрати і об'єму води у водному об'єкті (Водний кодекс РФ). Водний кодекс РФ 2006 р. змінив визначення в.о. в порівнянні з Водним кодексом 1995 р. Раніше під водним об'єктом розумілося "зосередження вод на поверхні суші в формі її рельєфу або в надрах, що має межі, об'єм і риси водного режиму". З одного боку, по ознаках, що містяться в новому визначенні, можна відрізняти в.о. від. ИНФЛЯЦИ - Я (лати. inflatio - здуття; англ. inflation) - переповнення сфери звертання паперовими грошима; є формою обкладення населення своєрідним невидимим податком: люди "доплачують" внаслідок зростання цін, який завжди випереджає зростання зарплати: знецінення грошей, викликане перевищенням кількості грошей, що знаходяться в звертанні, над їх товарним покриттям, що виражається в зростанні цін і падінні рівня реальних доходів населення. Істочникамі И. є дефіцит державного бюджету, що вимагає для свого покриття випуску все нових паперових грошей або державних цінних паперів; товарний дефіцит. ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ - особа, що перебуває на військовій службі. Громадяни РФ придбавають статус В. з початком і втрачають його із закінченням військової служби. Каждому В. привласнюється відповідне вояцьке звання. Особливості правового статусу В. в суспільстві визначаються покладеними на них обов'язками по озброєному захисту держави, пов'язаними з необхідністю беззаперечно виконання поставлених задач в будь-яких умовах, в тому числі з ризиком для життя. В. проходять військову службу у вояцьких частинах, на кораблях, підприємствах, в установах, організаціях, військових освітніх установах професійної освіти. К В.
У вступі курсової "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Принцип территориальности - означає, що всі особи, що здійснили злочини на території Російській Федерації, незалежно від громадянства несуть відповідальність по УК Росії (ч.1 ст. 11 УК). Дія карного закону розповсюджується на територію Російської Федерації; континентальний шельф; виняткову економічну зону, а також на військово-повітряні і військово-морські судна незалежно від місця знаходження; цивільні повітряні і морські судна, приписані до порту Російській Федерації, якщо вони знаходяться у відкритому морі або повітряному просторі (ч. 3 ст. 11 УК); території вояцьких частин Російської Федерації, що дислокуються.

ПАРЛАМЕНТСЬКА СЕСІЯ - встановлений законодавством період роботи палати Федеральних Зборів. П.с. являє собою сукупність роздільних засідань палати, а також що інакших проводяться палатою і її органами заходів щодо здійснення конституційних повноважень. У відповідності зі ст. 40 Регламенту Державної Думи вона збирається на своє перше сесійне засідання (як і Порада Федерації) на тридцятий день після обрання. Протягом року Державна Дума проводить дві сесії: весняну - з 12 січня по 20 червня і осінню - з 1 вересня по 25 грудня. У період сесії Державної Думи проводяться пленарні засідання палати, засідання Поради. неФОНДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ - згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, - організація створених в діяльності різних джерел комплектування аудіовізуальних документів (кіно-, фото-, фоно-і видеодокументов) по їх видах, одному або декільком зовнішнім ознакам (кольоровості, матеріалу носія інформації, його.
Список літератури курсової "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" - більше 20 джерел. Захисні механізми - (defence mechanisms) З. м. - це психол. стратегії, з допомогою к-рих люди уникають або знижують інтенсивність таких негативних станів, як конфлікт, фрустрация, тривога і стрес. Оскільки передбачається, що більшість людей вмотивована до скорочення і ослаблення цих негативних станів, теоретики приділяли значну увагу ідентифікації З. м.; рез-том стало широка безліч передбачуваних механізмів захисту. Автори більшості теорій об З. м. - дослідники, орієнтовані на психоан., починаючи з Зігмунда Фрейд. Останнім часом, однак, теоретиками різних напрямів були запропоновані альтернативні пояснення соотв. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ОБ'ЄКТНИХ ВІДНОСИН ПО КЕРНБЕРГУ - Теорія об'єктних відносин - загальний термін, вказуючий спеціальний підхід в психоаналізі, який розглядає метапсихологические і клінічні питання в світлі динаміки интернализованних об'єктних відносин. Затверджується, що фундаментальним мотивом життя є потреба людини у встановленні задовольняючих його взаємовідносин, і в цьому значенні людей можна розглядати як шукачів об'єктів, які забезпечать їм бажані зв'язки. З позицій цієї теорії психічний апарат зароджується на самих ранніх етапах интернализации об'єктних відносин. Стадії розвитку интернализованних об'єктних.

Егоцентризм - Введений Жаном Піаже термін "егоцентризм" в цей час застосовується для позначення далеко не однакових психол. явищ. У генетичній психології Ж. Піаже поняття Е. означає особливу стадію розвитку мислення і мови дитини. У останні десятиріччя Е. характеризують як нездатність суб'єкта, зосередженого на своїх інтересах, враховувати думки, інтереси, плани, т. зр. інш. людей і координувати їх зі своїми власними. Спочатку психологи використали термін Е. услід за Ж. Піаже для характеристики егоцентризму дитячого мислення і дитячої мови. Під егоцентричною мовою розумілася мова ні до кого не.
Посилання в тексті роботи "Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Звертання в міжетнічному спілкуванні - Звертання (Обр.) - важливий елемент национ. мовного етикету, необхідний для встановлення і підтримки контакту з співрозмовником. Для російського етикету типове Обр. до знайомих людей на ім'я (по імені-по батькові), що передбачає велику контактность і відвертість, чим це прийняте в західноєвропейській мовній культурі. Що ж до офіційних форм Обр., то в ХХ в. вони зазнавали змін в залежності від соціального статусу громадян: добродій/судариня-господин/госпожа-гражданин/ громадянка-товариш-пан/пані. Труднощі у виборі нейтральної форми Обр. - на думку В. В. Колесова - це свідчення свободи. Транквілізатор - (tranquilizing drugs) Т. звичайно відносять до однієї з двох категорій. "Великі Т., "такі як хлорпромазин (аминазин) - це ліки, що використовуються гл. обр. (хоч і не виключно) в лікуванні психотических розладів, особливо різних форм шизофренії. "Малі Т., "такі як диазепам (седуксен), відносяться до ліків, що використовуються для лікування тривожних станів непсихотической природи. Хлорпромазин яв-ця, ймовірно, найбільш відомим антипсихотическим засобом. Хлорпромазин являє собою прототип фенотиазиновой групи нейролептиков. Зі часу появи хлорпромазина в цій групі було синтезовано багато. Теорія соціально навчання Роттера - Автор. Дж.Роттер. Категорія. Поведенческая теорія особистості. Специфіка. Як початкові виступають ідеї А.Адлера про важливість соціальних чинників і Е.Толмена про очікування. Аксіоматика: 1. Досліджується індивід, взятий в значущому для нього оточенні. 2. Особові конструкти не редуцируеми до конструктам інших дисциплін (біології, фізіології, нейрологии). 3. Поведінка, описана завдяки особовим конструктам, здійснюється в просторі і часі. 4. Особові конструкти специфічні у відношенні филогенетического і онтогенетического розвитку. 5. Досліди особистості взаємно проникні. 6. Поведінка.

ГЛОЗМАН Жанна Марківна - (р. 1940) - російський психолог, докт. психол. наук (2000), проф. (2002). Закінчила в 1963 р. Моськ. Лінгвіст. ун-т по спеціальності "загальне мовознавство" і в 1970 р. каф. нейро- і патопсихологии ф-та психології МГУ ім. М. В. Ломоносова. Керівником дипломної роботи був А. Р. Лурія. З 1970 р. працює на ф-ті психології МГУ в лабораторії нейропсихологии, з 2000 р. науч. рук. Науч. центра дитячої нейропсихологии. У 1974 р. захистила під рук. Л. С. Цветкової канд. дис. "Нейропсихологический і нейролингвистический аналіз аграмматизмов при афазии", в 2000 р. - докт. дис. Піку хвороба - (Pick, 1892) - пресенильная деменция, ймовірно, спадкової природи (передбачається аутосомно-домінантний тип генетичної трансмісії з пізньої пенетрантностью анормального гена), що характеризується атрофією головного мозку і насамперед лобних його відділів, в дещо меншій мірі також скроневих і тім'яних областей мозкової кори. На частку хвороби Спис доводиться від 0,4 до 4% всіх випадків деменции у немолодих пацієнтів. Розкид приведених показників відображає, швидше, відмінності в діагностичній практиці, ніж істинна питома вага хвороби Спис в структурі деменции пресенильного віку. Поширеність хвороби у. ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНИЙ СИНДРОМ - симптомокомплекс нейропсихических, вегетативно-судинних і обмінно-ендокринних порушень, виникаючий в предменструальні дні. Частіше ознаки цього синдрому з'являються за 2 - 10 днів до менструації і зникають відразу або через декілька днів після її початку. Синдром спостерігається у 20 - 55 % жінок, частота його збільшується з віком. Нерідко синдром виникає у жінок, що перенесли ускладнені аборти і роди, нейроинфекцию, важке психічне потрясіння. Вважають, що предменструальний синдром - вияв дисфункція різних відділів ЦНС у жінок з природженою або придбаною (внаслідок впливу різних несприятливих. МИСЛЕННЯ - Як сказав Г.С. Оден: "Мислення, визначуване широке, це майже вся психологія; визначуване вузьке, - воно, здається, не має до неї ніякого відношення". При тонко поміченій істині, що полягає в цьому твердженні, можливо, нам вдасться знайти середину, якщо ми розглянемо цей термін як вказуючий, в найбільш загальному значенні, будь-яку приховану когнитивную або уявну маніпуляцію ідеями, образами, символами, словами, думками, спогадами, поняттями, образами сприйняття, переконаннями або намірами. Коротше говорячи, цей термін використовується таким чином, що він охоплює всі уявні дії, пов'язані з.