Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження місцевого самоврядування ... 4
1.1. Теорії місцевого самоврядування ... 4
1.2. Поняття та природа місцевого самоврядування ... 11
Розділ 2. Історико-правові аспекти становлення і розвитку місцевого самоврядування на українських землях до 1990 р ... .19
2.1. Місцеве самоврядування в 18-19 ст. Земства як політико-правовий інститут ... 19
2.2. Місцеве самоврядування в конституційно-правових актах початку 20 ст ... .22
2.3. Радянська система та принципи організації місцевої влади УРСР ... 24
Розділ 3. Сучасна конституційна модель місцевого самоврядування в Україні у період з 1990 р. і по сьогодні ... 29
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз"

Курсова робота "Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місцеве самоврядування в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місцеве самоврядування в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місцеве самоврядування в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Викупна ціна земельної дільниці - плата за земельну дільницю, що вилучається для державних або муніципальних потреб; В.ц. визначається угодою з власником дільниці; угода включає зобов'язання РФ, суб'єкта РФ або муніципальної освіти сплатити В.ц.; при визначенні В.ц. в неї включаються ринкова вартість земельної дільниці і нерухомого майна, що знаходиться на йому, а також всі збитки, заподіяна власнику вилученням земельної дільниці, включаючи збитки, які він несе в зв'язку з достроковим припиненням своїх зобов'язань перед третіми особами, в тому числі упущену вигоду; по угоді з власником йому може бути наданий замість.
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО - (лати. Jus theutooicum magdeburgense) - феодальне міське право німецького міста Магдебург. Склалося в ХШ в. з різних джерел, в т.ч. з привілеїв, даних архієпіскопом Віхманом міському патриціату (1188 р.), Саксонського зерцала, постанов суду шеффенов Магдебурга і інш. З записів М.п. найбільш відомі "Саксонський Вейхбільд" ( "Sachsisches Weichbildrecht 13UO") і "Право, повідомлене шеффенами м. Горлицю в 1304 р.". М. п. носило універсальний характер, тобто трактувало різні види правовідносин: діяльність міської влади, суду, його компетенцію і порядок судочинства, питання земельної власності "в межах.
СОБОРНІ ШКОЛИ - - кафедральні школи, в епоху Середньовіччя - середні учбові заклади при соборах (єпископських кафедрах) в найбільших містах Європи. Виникли в 11 - початку 12 вв., коли монастирі втрачали своє значення для утворення мирян, зосередивши навчання у внутрішніх монастирських школах. Поширенню С.ш. сприяли постанови церковних соборів 1179, 1215. Осн. метою С.ш. було навчання клириков, однак вони служили і для підготовки до світської діяльності. Гл. увага в них приділялася релігійному вихованню. Дотримувалася сувора дисципліна, здійснювався постійний нагляд за учнями. На 1-м етапі учні.
Братчина - так на Русі і в Росії дореволюційного періоду називалися "складчини", "ссипщини" їстівних запасів для проведення загального свята, бенкету, що носить обрядовий характер. Братчина - це колективна трапеза за рахунок особистих внесків кожного учасника (їстівним, грошима). У основі братчини (братовщини) лежить древній звичай відмічати в складчину свята, що особливо шануються. Виходять вони з язичницьких скотоводческих ритуалів слов'ян: жертви тварин (частіше відгодованого бичка) для забою. Після прийняття християнства братчини стали організовуватися в переддень престольних свят.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місцеве самоврядування в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАЛАНИН Дмитро Дмитрович - [19(31). 3.1886, Петербург, - 3.6.1978, Москва], педагог-фізик, методист, ч.-до. АПН РСФСР (1944), д-р физ. наук (1935), проф. (1949). Закінчивши физ. ф-т Моськ. ун-та (1910), викладав фізику в дружин. гімназії. З 1919 брав участь в роботі Відділу по реформі шкіл Наркома-проса РСФСР. Працював в разл. науч. установах і вузах Москви, в т. ч. в Коммуністіч. ун-ті ім. Я. М. Свердлова (1921 - 30), НДІ методів навчання АПН (1944 - 54) і інш. Автор робіт по методиці викладання фізики, мн. оригінальних физ. приладів для школи. Один з перших методистов, Г. розглянув проблеми политехн.
Левіцкий Феодосий Нестерович - Левіцкий, Феодосій Нестерович - містик (1791 - 1845). Був священиком в Балте. Написав твір про близькість страшного суду, який відправив міністру духовних справ, князю А.Н. Голіцину. У 1823 р. був викликаний в Петербург, мав бесіди з імператором і почав говорити в петербургских церквах проповіді про близьку кончину світу. Написав декілька творів про нестачі церковного управління і семінарій і про пригноблення селян в західних губерніях, які представив імператору. Гроза, що вибухнула над містиками і біблійним суспільством, тільки посилила ревнощі Левіцкого. Після повені 1824 р., він сказав.
КРИВАВИЙ НАКЛЕП (Алилат дам) - Наклеп, який зводили на євреї християни, затверджуючи, що вони вживають християнську кров, щоб замесить на ній мацу для Песах або додати до вина для "чотирьох келихів", які п'ють у час Сейдера. Першими, на кого звели обвинувачення у вживанні людської крові при здійсненні релігійних обрядів, були самі християни. Ще у II віці н. е. римляни і греки звинуватили християн в тому, що вони вбивають дітей язичників і п'ють їх кров, в пам'ять про "кров Хрістової", пролиту, ніби, ради спокути гріхів. Однак згодом самі християни почали використати проти євреї зброю, яку язичники ніколи обертали проти них.
У вступі курсової "Місцеве самоврядування в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАСОВА КУЛЬТУРА - це поняття, запропоноване мистецтвознавцями в 20-е роки XIX віку, відображає зміни, що відбулися в культурі сучасного індустріального суспільства. Інтенсивний розвиток засобів масової інформації і зв'язку привів до того, що як адресат культури стала розглядатися не окрема людина, а маса - велика кількість людей. У поняття "масова культура" входять твори, які надаються деякій аудиторії за допомогою сучасної техніки. Твори ці, як правило, містять в собі ту систему цінностей, яка відповідає смакам і рівню розвитку масового споживача певного часу. Серійний, тиражований характер продукції володіє.

"Переоткритіє" часи - феномен сучасної культури, пов'язаний з актуалізацією в науках проблеми темпоральности. Даний термін запропонований бельгійським фізиком І. Прігожіним (р. 1917) ("Переоткритие часу", 1989) в контексті синергетической моделі часу як процесуальній конструкції (див. Синергетика). З точки зору сучасної наукової рефлексії, традиційне природознавство було пронизане в своїх побудовах сильною посилкою: передбачається, що основна властивість детальної рівноваги є не чим інакшим, як процесом оборотності під часі елементарних процесів в системі (Г. Ніколас, І. Прігожін). Фактично це означало, що всяка.
Індіфферентізм - постійна байдужість або байдужість у відношенні до чого-небудь. Принципове значення має І. в області вищих питань життя і знання - І. релігійний і філософський. Протівоположная И. крайність є фанатизм, якого не чужа і філософія (???????? - сам сказав - піфагорійців, jurare in verba magistri). Обидві крайності зумовлені психологічно відмінністю темпераментів, але крім цього І. завжди шукав собі теоретичного виправдання, переходячи таким чином в скептицизм. Крім скептичних міркувань філософського характеру, І. знаходить собі загальнодоступну опору в фактичному існуванні безлічі заперечливих один одну.
Список літератури курсової "Місцеве самоврядування в Україні" - більше 20 джерел. ОБЛІГАЦІЇ КОМПАНІЙ, що ЗАЙМАЮТЬСЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ - TERMINAL BONDS Облігації, що є зобов'язаннями компаній, що виконують навантажувально-розвантажувальні роботи, здійснюючих зберігання вантажів. Вони можуть належати інш. ж. компанії. Нормальне складське і навантажувально-розвантажувальне хоз-у (термінальне хоз-у) надзвичайно важливо для ж. компаній, від них залежить об'єм, швидкість і, в кінцевому результаті, витрати на перевезення вантажів. Витрати на обробку вантажів звичайно великі, і більшість же. д. стараються співробітничати один з одним у використанні терміналів, про що свідчить велика кількість.
АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ - це оголошення недійсної ліцензії, що є у організації. Анулювання ліцензій, в тому числі на здійснення діяльності в області митної справи, здійснюється на основі норм Положення про ліцензування окремих видів діяльності, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 14.07.2003 N 17. Ліцензія анулюється за рішенням ліцензуючого органу згідно з пунктом 34 Положення про ліцензування окремих видів діяльності, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 14.07.2003 N 17, в наступних випадках: 1) при видачі, продовженні, внесенні змін (доповнень) в ліцензію на основі.

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК - період, протягом якого відбувається перебудова дитячого організму в зв'язку з переходом до взрослости. Центральною ланкою цієї перебудови є статеве дозрівання. Психіка підлітка особливо поранена, внутрішньо він вже не задоволений пасивною роллю опікуваної дитини і хоче бути дорослим, корисним, приймати рішення і нести за них відповідальність. Однак зовнішнє оточення заперечує його право на прийняття відповідальних ролей дорослого, щокроку даючи йому відчути і його соціальну незрілість, і економічну залежність. У даному віці всі хлопчики і дівчинки прагнуть самоутвердиться, добитися незалежності.
Посилання в тексті роботи "Місцеве самоврядування в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРИСМЕРКОВИЙ РОЗЛАД СВІДОМОСТІ - Характеризується гострим виникненням і, в більшості випадків, гострим же дозволом; по виході з нього спостерігається амнезія. Однак в деяких випадках дозвіл може бути литическим і тоді залишаються острівці пригадування (див. Моля феномен), сприяючі утворенню резидуального марення. У присмеркових станах відмічаються образне марення, галюцинації, бурхливі афекти страху, злоби. У С.р.с. нерідкі агресивно-руйнівні вчинки. Тривалість цих станів від декількох хвилин до декількох днів. Присмеркові стану можуть бути функціональними (афективними, істеричними, психогенними) і органічними (епілептичний або.
БІОНІК - (від греч. bios - життя) - наука, що вивчає принципи будови і функціонування живих систем для рішення інженерних задач: вдосконалення і конструювання машин, приладів, будівельних конструкцій і технологічних процесів. Як самостійна наука Б. почала формуватися в 60-х рр. XX сторіччя в зв'язку з бурхливим розвитком автоматизованих систем управління. У основі Б. лежить метод моделювання. Виникши на стику біологічних і технічних наук, Би., спираючись на новітні математичні, фізико-хімічні і фізичні методи, об'єднує і збагачує ці науки. У Б. виділяють три основних напрями: біологічна Б. вивчає.
ГИПЕРТРИХОЗ - (син.: волосатість) - надлишкове зростання волосся, не властиве даній дільниці шкіри, не відповідне підлозі і віку. Клінічно розрізнюють природжену (загальну і обмежену) і придбану форми гипертрихоза. Природжена форма загального гипертрихоза, при якій вся поверхня шкіри покрита довгим хвилястим волоссям, - дуже рідка аномалія, що прогресує до періоду статевого дозрівання. При природженій обмеженій формі гипертрихоза в одних випадках надлишкове зростання волосся спостерігається на пигментированной шкірі у вигляді так званих смугастих пігментних рідних плям, в інших - на нормально.

Референтность - (від лати. referens - такий, що повідомляє) - один з видів відносин межличностной значущості, к-рі зумовлюють специфічний характер взаємодії особистості зі "значущим іншим" або довкола "значущих інших". Саме поняття "референтность" ввів в соціальну психологію Г. Хайман, що затверджував, що уявлення людей про самих собі, їх оцінка самих себе істотно, а нерідко у вирішальній мірі залежать від того, з якою спільністю вони себе співвідносять. Референтними суб'єктами можуть бути групи, особистості; реальні і неіснуючі реально люди, що знаходяться в актуальній.
Соціальний клас - (social class), страта, або шар об-ва. Мн. дослідники вказували на різницю, існуючу між системами соціальної стратификации в доиндустриальних об-вах (де соціальні відмінності залежать преимущ. від суспільств, положення і засновані на закріпленому традицією розділенні прав і обов'язків) і в індустріальних об-вах, заснованих на володінні приватною власністю. У Маніфесті Комуністичної партії (1848) Маркс визначав класи по їх відношенню до ср-вас произ-ва. У кап. об-вах пануючий клас, буржуазія, володіє ср-вами произ-ва, а пролетаріат продає свій труд; при цьому додатковий продукт належить.
ТАБЛИЦІ ДЕМОГРАФІЧНІ ЙМОВІРНОСТНИЙ - система взаємопов'язаних показників, представлених в формі таблиць, що характеризують імовірність зміни демографич. стану людей, імовірність настання певних демографич. подій в їх житті, по мірі переходу від віку до віку. До числа Т.д.у. відносяться таблиці смертності, що характеризують розподіл покоління що народилися по тривалості життя, що показують імовірність смерті в певному віці дожития до певного віку і т. п.; таблиці брачности - розподіл імовірностей вступу або невступу в брак до певного віку для облич певного похмурого стану (неодружених, овдовілих, розведених); таблиці.
БЕЙТСОН ГРЕГОРИ - (Bateson, Gregory) (1904-1980) - широко відомий американський культурний антрополог, чиї наукові інтереси тягнулися від зоології, соціальної антропології, філософії, психології і дослідження спілкування до містицизму. Належав до першого покоління послідовників етнографічної традиції Маліновського. Першим, а нині класичним етнографічним твором Бейтсона стало дослідження "Нейвен" (1936), прекрасне доповнення до антропологічної мозаїки, що розвивається з аналітичними рамками для вивчення символізму. Ввів поняття схизмогенезиса (для опису процесу соціального розколу і конфлікту), а також вживав більш.