МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття місцевих державних адміністрацій в Україні ... 6
1.1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади. Основні завдання та принципи ... 6
1.2. Формування місцевих державних адміністрацій ... 8
Розділ 2. Компетенція місцевих державних адміністрацій ... 12
2.1. Повноваження місцевих державних адміністрацій ... 12
2.2. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій ... 14
2.3. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями ... 24
Розділ 3. Організація діяльності місцевих державних адміністрацій ... 29
3.1. Організація та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій ... 30
3.2. Забезпечення діяльності та відповідальність місцевих державних адміністрацій, їх посадових осіб ... 35
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Місцеві державні адміністрації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місцеві державні адміністрації"

Курсова робота "Місцеві державні адміністрації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місцеві державні адміністрації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місцеві державні адміністрації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місцеві державні адміністрації" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОДАТКОВІ ВІДПУСКИ - оплачувані відпуски, що надаються працівникам при наявності певних обставин додатково до основного відпуску і зверх нього. У основі права на додатковий відпуск лежать: робота по певній спеціальності, професії, посаді, в певних умовах труда, в понаднормовий час, підвищене навантаження, відповідальний характер роботи, незручний режим труда, робота у важких і несприятливих природно-кліматичних умовах, тривалий стаж роботи і інші обставини. Призначення додаткових відпусків різне. Одні з них покликані компенсувати вплив несприятливих чинників на здоров'ї працівника в процесі труда, інші - стимулювати і. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА) УСТАНОВИ(ОРГАНІЗАЦІЇ) ПО НАУКОВІЙ РОБОТІ. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР УСТАНОВИ (ОРГАНІЗАЦІЇ)* - ________________ * Даною характеристикою визначаються також посадові обов'язки, вимоги до знань і кваліфікації головного архітектора проектних і дослідницьких організацій. Посадові обов'язки. Керує однією або декількома проблемами (напрямами) наукової, науково - технічної і виробниче - господарської діяльності установи (організації), організує виконання фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, забезпечує розвиток відповідних галузей науки, техніки і виробництв. Бере участь в формуванні і обгрунтуванні цілей і задач досліджень і проектних розробок, дослідницьких робіт, визначає. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ - сукупність правомочності, належної постійним користувачам житлових приміщень. П. п. же. п. має на меті забезпечити радянським громадянам можливість стійкого і зручного користування житлом. У ньому виявляється турбота соціалістичної держави про найбільш повне задоволення культурно-побутових потреб радянських громадян. Основною правомочністю, вхідною в зміст П. п. же. п., є: вимога висновку з домоуправлінням або домовласником письмового договору житлового найма, вимога поновлення договору житлового найма після закінчення його терміну, вимога відкриття особового рахунку по квартирній платі. Психологія діяльності керівника ПОО в екстремальних ситуаціях - Всі екстремальні чинники, які впливають на персонал (особистий склад, рядових співробітників і військовослужбовців ПОО), діють і на керівників, але до них додається і багато особливих. Управлінська підготовленість і здібності керівника (командира, начальника) в ЕУ зазнає всебічним і тяжким випробування, а навантаження на нього подвоєні, потрійні. Керівник в скрутних (екстремальних) ситація- це передусім особистість, офіцер, обізнаний і що виконують патріотичний обов'язок по захисту інтересів держави і народу, відповідальний за довірених йому людей, людина високої честі, достоїнства і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місцеві державні адміністрації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ (ДІЛЬНИЦІ) - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю цеху (дільниці). Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів. Проводить роботу по вдосконаленню організації виробництва, його технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, попередження браку і підвищенню якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадженню прогресивних форм організації труда, атестації і раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності труда і. ВЕДУЧИЙ ЕКОНОМІСТ - Посадові обов'язки. Під керівництвом відповідального виконавця або керівника теми (завдання) проводить наукові дослідження або виконує розробки згідно із затвердженими методичними і робочими програмами. Бере участь в складанні перспективних і річних планів робіт, методичних і робочих програм проведення досліджень, а також у виконанні заходів щодо підвищення їх ефективності. Організує збір, накопичення наукової інформації і інших необхідних матеріалів для виконання планових робіт або окремих завдань. Обробляє науково - технічну інформацію по темі дослідження, що проводиться або. Отримання даних про об'єкт інтересу на основі аналізу документів - Досить важливу інформацію про людину, що вивчається отримують при аналізі документів (листів, щоденників, ділових звітів, записок, літературних творів, конспектів, фонограм вимовних перед аудиторією мов і т.д.). У дізнанні і слідстві всі документи, що характеризують особистість людини можна класифікувати по трьох основах: 1) за способом фіксації інформації (друкарські і рукописні документи, магнітні стрічки, кіноплівки); 2) по статусу документа (особисті документи: щоденники, листи, записки; офіційні документи: звіти, довідки; твору творчості: книги, брошури, статті); 3) по характеру документа.
У вступі курсової "Місцеві державні адміністрації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАЛАЙЗИЯ - держава в Південно-Східній Азії. Незалежність федерації колишніх володінь Великобританії проголошена 31 серпня 1957 р. Член Британської Співдружності. 9 серпня 1965 р. з складу федерації вийшов Сингапур. Столиця - м. Куала-Лумпур. Форма державного пристрою - федерація (проголошена 16 вересня 1963 р.): 11 штатів в Західній Малайзії на півдні Малаккського півострова (Джохор, Кеди, Келантан, Малакка, Негри-Сембилан, Паханг, Перак, Перліс, Пінанг, Селангор, Тренгану), 2 штати, розташовані на півночі про. Калимантан в східній Малайзії (Сабах, Саравак), і 2 федеральні території (Куала-Лумпур і острів.

КОМЕРЦІЙНИЙ ПІДКУП - дії, що виражаються в незаконній передачі особі, що виконує управлінські функції в комерційній або інакшій організації, грошей, цінних паперів, інакшого майна, а одинаково незаконному наданні йому послуг майнового характеру за здійснення дій (бездіяльність) в інтересах що дає в зв'язку із займаною цією особою службовим положенням. Ст. 204 УК кваліфікує ці дії як злочинні. По тій же статті несе відповідальність і відповідна винагорода, що отримала особу, що виконує управлінські функції в комерційній або інакшій організації. Вказівка на майновий характер послуги означає, що службовцем внаслідок. ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ - вигляд державних нагород в РФ. Відповідно до Положення про державні нагороди РФ, затвердженого Указом Президента РФ від 2 березня 1994 р. (в редакції від 6 січня 1999 р.), встановлені наступні П. з. РФ: Герой Російської Федерації; Льотчик-космонавт Російської Федерації, Народний артист Російської Федерації, Народний художник Російської Федерації; Заслужений - агроном, артист, архітектор, ветеринарний лікар, військовий льотчик, військовий фахівець, військовий штурман, лікар, геолог, діяч мистецтв, діяч науки, землевпорядник, зоотехнік, винахідник, конструктор, лісовод, льотчик-випробувач.
Список літератури курсової "Місцеві державні адміністрації" - більше 20 джерел. Ідіодінаміка - (idiodynamics) Розробка концептуальної моделі чол. поведінки і/або досвіду, в якій подія (event) є нередуцируемой суттю, а идиоверсум (idioverse) заміняє поняття особистості, датується 1950-1951 рр. Кінцева мета загальної психології, теорії особистості і клінічної психології - досягнути розуміння конкретного чол. і, по можливості, передбачати і контролювати його поведінку. Однак досі ця мета залишалася недосяжним ідеалом. Нинішнє домінуюче положення когн. психол., краї яв-ця по суті протестом проти узости необихевиоризма, символізує спробу врахувати як основа для узагальнень не тільки відкриті. Утруднене спілкування: поняття і причини - До утрудненого спілкування (З. о.) слід відноситися як до глобального, інтегрального феномена, як до явища, представленого в свідомості і переживаннях партнерів (У. Н. Куніцина). Поява труднощів О., на думку Л. А. Петровськой, обумовлено особливостями психол. природи людини і людських відносин. Негармонійний розвиток разл. характеристик особи, її відносин і соціального контексту супроводжує людину впродовж всього його життя. Само О., через його природу, є "трудной" діяльністю. У нім потенційно і актуально містяться елементи, що утрудняють оптимальний рівень його.

Фобія - Син.: Страх нав'язливий. Нав'язливий стан у вигляді непереборної боязні певних предметів, дій, вчинків, ситуацій. Нижче приводяться деякі варіанти фобій: АГОРОФОБИЯ - боязнь відкритих просторів (площ, широких вулиць), перебування в суспільних місцях, в натовпі, неможливості відразу ж повернутися в безпечне місце (звичайно - додому), боязнь пересування поза будинком, подорожей в самотності; АЙЛУРОФОБИЯ - нав'язлива боязнь кішок; АЙХМОФОБИЯ - боязнь дотику до тіла гострим предметом; АКАРОФОБИЯ - боязнь захворіти часоткой; АКНЕФОБИЯ - нав'язливий страх появи на шкірі вугрів; АКРИБОФОБИЯ -.
Посилання в тексті роботи "Місцеві державні адміністрації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗДОРОВ'Я - фізичний і психічний стан цілісності, інтеграції, стабільного функціонування всіх органів і розвитку внутрішніх процесів, сприяючої життєдіяльності людини.    У психоаналізі мова йде передусім про психічне, душевне здоров'я людини в протилежність його невротичним розладам.    З. Фрейд розглядав здоров'я людини з точки зору узгодженого, гармонійного функціонування його психічного апарату. У роботі "Кінцевий і нескінченний аналіз" (1937) він підкреслював, що "здоров'я не можна описувати інакше, як метапсихологически, як співвідношення сил між пізнаними нами, якщо хочете. Саногенноє мислення в спілкуванні - (СГМ) - теорія і практика управління своїми емоціями (зокрема, такими негативними емоціями, як образа, провина, гнів, заздрість, сором і інш.), що утрудняють О., шляхом усвідомлення і управління тими розумовими операціями, к-рі автоматично породжують відповідну емоцію. Технологія навчання СГМ дозволяє встановити недоречність тих або інакших розумових операцій і вибрати доречні, розширюючи тим самим різноманіття ходів думки, розкріпачуючи її, пропонуючи нові розумові програми, що в результаті сприяє запобіганню хронизации негативним емоційним переживанням. Теорія і практика СГМ запропонована Ю. М. Альцгеймера хвороба - (Аlzheimer, 1906) - варіант пресенильной деменции, може уперше починатися і декілька раніше, а також в старечому віці. Виявляється у біля 5% осіб старше за 65 років, в цій віковій групі деменция типу Альцгеймера становить майже 65% всіх випадків недоумства. З віком частота захворювання збільшується. Декілька частіше воно буває у жінок. Етіологія і патогенез захворювання невідомі, на цей рахунок існують різні гіпотези (дефіцит в нервових структурах мозку ацетилхолина і інших нейротрансмиттеров і нейромодуляторов, ацетилхолин-естерази (необхідного для синтезу ацетилхолина ферменту); порушення в.

ОБСЕССИВНИЙ ХАРАКТЕР - (OBSESSIONAL CHARACTER) Ці терміни відносяться до явища, при якому думки, почуття, поведінка індивіда прямують нав'язливою ідеєю, образом, бажанням, спокусою, забороною або вимогою. Під обсессиями розуміються Я-дістонние думки, виникаючі крім волай індивіда. Варіанти обсессии - "розумова жуйка" і "висиджування". До "розумової жуйки відносяться нав'язливі роздуми, рефлексирование, промовлення, обдумування. Так, обсессивні пацієнти можуть бути схильні до неясних роздумів, що повторюються на філософські теми (що таке життя?)(, хто я насправді? ). Спостереження за коммуникативной мережею і підготовленість студентів до практичного заняття - І. Б. Ханіна. Психодиагностическая функція О. складається в тому, що у будь-якої людини, вступаючої в О. з будь-ким, з'являється можливість отримувати інформацію про психіку свого партнера, не створюючи спеціальних умов для діагностики. Даний конкретний суб'єкт спостерігає, слухає свого партнера і аналізує поступаючу від того інформацію (Панасюк, 2007). Дослідження показали, що не тільки саме О. істотно впливає на протікання психич. процесів, але і його форми і методи. Було показано, що кращою коммуникативной мережею є кільце (Beivelas, 1948). Лабораторний експеримент в умовах реального учбового. ЛАКАН - (Lacan) Жак (1901-1981) -французький психоаналітик і психіатр. Творець структурного психоаналізу. Д-р наук, професор. Займався практичною медициною. У 1936 р. спостерігав і досліджував стадію дзеркала (початок пізнавання себе дитиною 6-18-місячного віку в дзеркалі), виступаючу як початок ідентифікації суб'єкта. У 1949 р. виклав результати і концепцію в роботі Стадія дзеркала як створююча функцію Я (як вона представляється нам в психоаналитическом досвіді). З 1953 р. професор психіатричного госпіталю Сент-Ганни. У зв'язку з ідеями і досвідом структурної лінгвістики і структурної. ЗОРОВЕ СПРИЙНЯТТЯ - сукупність процесів побудови видимого образу навколишньої дійсності. Зоровий образ є одним з різновидів перцептивного образу і володіє властивостями цілісності, структурности і константности. 3. в. виконує також важливу проприоцептивную функцію, беручи участь в регуляции рухів спостерігача. Зір дає початок цілому ряду якісно різних процесів, пов'язаних з відображенням колірних, просторових, динамічних і фигуративних характеристик об'єктів, що знаходяться в зоровому полі людини. Найбільш елементарним є сприйняття кольору. Воно зводиться до оцінки светлоти (видимої яскравості), колірного тону.