Місце фінансового права у правовій системі України

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження місця фінансового права у правовій системі України ... 5
1.1. Поняття системи права ... 5
1.2. Сутність фінансового права ... 7
Розділ 2. Характеристика особливостей фінансового права ... 10
2.1. Предмет і метод фінансового права ... 10
2.2. Система фінансового права ... 16
2.3. Джерела фінансового права ... 19
Розділ 3. Фінансове право в системі права ... 25
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Місце фінансового права у правовій системі України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місце фінансового права у правовій системі України"

Курсова робота "Місце фінансового права у правовій системі України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місце фінансового права у правовій системі України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місце фінансового права у правовій системі України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місце фінансового права у правовій системі України" і призначений виключно для пошукових систем.

АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВА СИСТЕМА - (іноді називається англо-американської) - сформувалася в середньовічній Англії. Розвивалася автономно, зв'язок з європейським континентом не вплинув на неї істотного чином. Основним джерелом А.п.с. стала норма, сформульована суддями і виражена в судовому прецеденті (присудження по конкретній справі, якій потім додається загальнообов'язкова сила). Крім того, джерелом є статутне (законодавче) право парламентського походження. У число країн, що сприйняли англійську правову систему, входять Північна Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія (колишні колонії Британської імперії). Нині майже. Місце житлового права в цивільному праві і системі російського права - Житлове законодавство в основній його частині до 1980-х років включалося до складу цивільного законодавства, поки не було визнано доцільним підготувати і прийняти як самостійні основоположні житлові закони - Основи житлового законодавства і житлові кодекси*(106). Протягом 1983-1995 років житлове законодавство Росії розвивалося окремо від цивільного законодавства. У тій, що набрала чинності з 1 січня 1995 року першої частини ГК РФ містяться найбільш важливі норми, пов'язані із здійсненням прав на житлове приміщення (гл. 18 і 35 ГК РФ). Згідно з ст. 288 ГК РФ власник володіє. ПОЗОВ - в радянському цивільному процесі засіб судового захисту цивільного права. За допомогою позову захищаються також права, витікаючі з деяких трудових, колгоспних і шлюбно-сімейних правовідносин. Спори про право цивільне дозволяються в судовому порядку шляхом розгляду і дозволу в судових засіданнях справ по спорах, що зачіпають права і інтереси громадян, державних установ, підприємств, колгоспів і інших громадських організацій (ст. 4 Закону про судоустрій). І. і суб'єктивне право, що захищається ним пов'язані між собою: не існує цивільного права, що не охороняється І., по-різному як не може бути І., не. БЕРГЛЕРИ - (англ. burglary - грабунок, крадіжка зі зломом) - специфічний вигляд злочину, передбачений карним законодавством Великобританії, США і ряду інших держав, головним чином бувшої англійських колоній і домініонів. По англійському загальному праву Б. визначалося як злом і проникнення вночі в чуже жиле житло з метою здійснення там тяжкого карного злочину - фелонії. Б. признається надто небезпечним діянням і карається незалежно від того, чи вдалося зловмиснику здійснити злочин, що планувався. Згідно з чинним англійським Законом про крадіжку 1968 р. в Б. винен той, хто входить в будівлю або проникає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місце фінансового права у правовій системі України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИНКОТЕРМС - (англ. Incoterms) - міжнародні правила тлумачення комерційних термінів і виразів, що найчастіше зустрічаються у зовнішньоторгівельних контрактах. Освічена в 1920 р. в Парижі МТП веде роботу по систематизації і узагальненню торгових звичаїв, а також вивчає розходження термінів, що використовуються в таких звичаях в різних регіонах. Первие И. опубліковані в 1936 р. Доповнення і зміни вносилися потім в 1953, 1967, 1976. 1980 і 1990 рр. з метою приведення правив у відповідність з поточною міжнародною торговою практикою. За своєю правовою природою І. не є джерелом права в об'єктивному значенні, тобто. ЗВЕДЕННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ - систематизований збірник російського дореволюційного законодавства. До складання Зведення приступили з початком царювання імператора Миколи I, в 1826 р. Керував роботами по збиранню і переробці найчисленніших старих законів і указів, починаючи з Укладення царя Олексія Михайловича 1649 р., відомий юрист М.М. Сперанський. У основу Зведення законів був встановлений наступний план. Суспільне життя втілюється в союз державний і союз цивільний; в основі кожного з них лежать закони, що намічують межі його дії (визначальні) і захищаючі права, з нього витікаючі (охоронні). У відповідності з цим. Тваринний світ - сукупність живих організмів всіх видів диких тварин, постійно або що тимчасово населяють територію Російської Федерації і що знаходяться в стані природної свободи, а також що відносяться до природних ресурсів континентального шельфу і виняткової економічної зони Російської Федерації (Федеральний закон від 24 квітня 1995 р. "Про тваринний світ"). Ж.м. є надбанням народів Російської Федерації, невід'ємним елементом природного середовища і біологічної різноманітності Землі, природним ресурсом, що поновлюється, важливим регулюючим і стабілізуючим компонентом біосфери, що всіляко охороняється і що.
У вступі курсової "Місце фінансового права у правовій системі України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАПІТУЛЯЦІЇ - особливі привілеї, що надавалися спочатку арабами, а потім Туреччиною і іншими східними державами європейцям. Вони включали непідсудність іноземців місцевому суду і встановлення консульської юрисдикції (див. Консул), звільнення від прямих податків, право мешкання в особливому кварталі, право мати свою пошту і т. д. "Капітуляції, - вказує Маркс, - це - імператорські дипломи, грамоти і привілеї, видані Портою різним європейським націям, якими підданим цих націй давалося право безперешкодно в'їжджати в магометан землі, спокійно займатися там своїми справами і відправляти богослужіння. Від.

Спеціалізоване житлове приміщення - (див.: Види спеціалізованих житлових приміщень). Житлові приміщення спеціалізованого житлового фонду надаються на час за договором найма. Ці приміщення надаються при наявності спеціальних умов, такими основами, що не обмежуються як нуждаемость, визнання громадянина незаможним і інш. Житлові приміщення спеціалізованого житлового фонду надаються окремим категоріям громадян певним житловим законодавством. Житлові приміщення спеціалізованого житлового фонду належать державі або муніципальним освітам (державний і муніципальний житловий фонд). Використання житлового приміщення як спеціалізоване. Придорожні смуги автомобільних доріг - земельні дільниці, прилеглі з обох сторін до смуги відведення автомобільної дороги і в межах яких встановлюється особливий режим використання земельних дільниць (частин земельних дільниць) з метою забезпечення вимог безпеки дорожнього руху, а також нормальних умов реконструкції, капітального ремонту, ремонту, змісту автомобільної дороги, її збереження з урахуванням перспектив розвитку автомобільної дороги. У межах придорожніх смуг забороняється будівництво капітальних споруд (споруди з терміном служби 10 і більше за років), за винятком об'єктів дорожньої служби, об'єктів Державної інспекції.
Список літератури курсової "Місце фінансового права у правовій системі України" - більше 20 джерел. Натуралістичне спостереження - (naturalistic observation) Под Н. н. розуміється те, що не порушує природний хід подій і не зухвалу реакцію у відповідь вивчення організмів в їх природному середовищі мешкання або звичній обстановці у відсутність маніпуляції або цілеспрямованого впливу з боку дослідника. Межі таких исслед. тягнуться від спостережень за окремими індивідами до спостережень цілісних соц. структур і культур. Такі исслед. реалізовуються в широкій різноманітності умов і в широкому спектрі дисциплін, що використовують безліч різних методів і що виходять за межі вивчення одних лише челов. істот. Аттітюди - (attitudes) Протягом всі історії соц. психології поняття А. грало центральну роль в поясненні соц. поведінки. А. звичайно визначається як схильність реагувати сприятливим або несприятливим образом на деякий об'єкт, особу, інститут або подію. Люди можуть дотримуватися А., що варіюють по мірі сприятливості відносно самих себе і відносно будь-якого специфічного аспекту їх оточення. Широким довкола людей, позитивні А., що Розділяються відносно порівняно абстрактних об'єктів (свобода, чесність, безпека) називаються цінностями. А. вважається гіпотетичним конструктом; будучи що.

Педофілія - (педо греч. philia - потяг, любов) - 1. сексуальні дії, включаючи звичайні або перекручені статеві акти, з дітьми і неповнолітніми підлітками обоего підлоги, що здійснюються переважно психопатическими особистостями, особами з психопатоподобними зміни особистості, алкоголіками, недоумкуватими, а також що досягли перед- і инволюционного віку чоловіками, раніше неначе б що не виявляв відхилень в сексуальній поведінці. Особливо часто в полі зору виявляються чоловіки різних занять, декілька частіше, повидимому, вихователі, педагоги, священики, тобто всі ті, хто пов'язаний своєю.
Посилання в тексті роботи "Місце фінансового права у правовій системі України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ - Незважаючи на те що спілкування повчального з учнем історично виникло разом з початком процесу передачі соціального досвіду і відтоді не припиняється, поняття О. п. народилося недавно: у вітчизняну психолого-педагогічну тезаурус воно практично одночасно введене в кінці 1970-х рр. В. А. Кан-Калликом і А. А. Леонтьевим. У самому формальному значенні О. п. визначається як професійне спілкування окремого педагога або групи педагогів (педколлектива) з тими, що навчаються в процесі навчання і виховання останніх як в призначене, так і у позаурочний час. При прагматично-технологічному відношенні. НЕЧАЕВ Олександр - Петрович (1870- 1948) - російський психолог, фахівець в області загальної, експериментальної і педагогічної психології. Один з організаторів вітчизняної психологічної науки. Д-р педагогічних наук (по психології), професор. Освіту отримав в Санкт-Петербургском ун-ті. У 1898-1900 рр. стажувався в ряді психологічних центрів Європи (у В. Вундта, Г.Е. Мюллера, Е. Меймана, А. Біне). У 1901 р. організував першу в Росії лабораторію експериментальної педагогічної психології при Педагогічному музеї Головного управління військово-учбових закладів Санкт-Петербурга. Досліджував особливості психічного. АДЛЕР - (Adler) Альфред (1870-1937) -австрійський лікар і психолог, фундатор Індивідуальної психології. У сферу інтересів А. входила так само педагогічна психологія, здоров'я і медична психологія, психологія особистості і соціальна психологія, психоаналіз, психотерапія, викладання психології. Закінчивши Віденський ун-т (д-р медицини, 1985), початків кар'єру практикуючим лікарем в Віні. Після опублікування перших статей з проблем соціальної медицини був запрошений в 1902 р. 3. Фрейд в його психоаналітика гурток, згодом Венськоє психоаналитическое суспільство. Активно брав участь в його роботі, в.

ЛЮБОВ - (LOVE) Комплексний афективний стан і переживання, пов'язаний з первинним либидинозним катексисом об'єкта. Почуття характеризується підведеним настроєм і ейфорией, іноді екстазом, часами болем. Фрейд означав любов як повторне знаходження об'єкта, її можна розглядати як афективне відтворення стану симбиотического єдності. Ймовірно, дитина уперше переживає любов в формі прихильності до матері і бажання її у час і після диференціації репрезентацій себе і об'єктів. Розвиток любові в ранньому дитинстві багато в чому залежить від взаємної любовної прихильності матері або того, хто першим. Психологія пропаганди - [лати. propagare - розповсюджувати] - прикладний розділ соціальної психології, що має своїм предметом закономірності взаємодії людей в системах, що утворюються джерелом пропаганди і аудиторією, а також вплив об'єктивних і суб'єктивних чинників на течію і результати цього процесу. У П. п. розглядаються: 1) процеси поширення повідомлень на рівні формування, закріплення або зміни установок по відношенню до об'єктів, що мають соціальну значущість; 2) психологічна сторона процесів виникнення і функціонування суспільних настроїв і громадської думки; 3) способи спонукання людей до дій в зв'язку з. ПАРАБИОЗ - (від греч. para - рядом, біля bios - життя) - функціональні зміни, наступаючі в нерві у відповідь на дію сильних і тривало діючих альтерирующих подразників (див. Замежне гальмування). Откритіє П. і. сам термін належать Н. Е. Введенському. Для реакції нормального нервно-мишечного апарату характерно пряме і відносне пропорційні відносини між амперажем (і частотою) прикладеного до нерва індукційного і величиною скорочення м'яза - чим сильніше роздратування, тим сильніше скорочення {закон сили). Під впливом альтерации нерва (коли к. з його дільниць зазнає впливу наркотиків, отрут і інш.) ці. ВИТИСНЕННЯ (ПРИДУШЕННЯ, РЕПРЕСІЯ) - один з видів захисту психологічного - процес, внаслідок якого неприйнятні для індивіда думки, спогади, потяга, переживання виганяються з свідомості і переводяться в сферу несвідомого, продовжуючи впливати на поведінку індивіда і переживаючись їм як тривоги, страхи і пр. Згідно З. Фрейду - процес і механізм, суть яких - видалення і відсторонення від свідомості деякого змісту, а також - недопущення потяга до Усвідомлення. Вчення про витиснення - найістотніша частина психоаналізу, його підмурівок. Витиснення може розумітися як душевний процес, в ході якого відбувається видалення з пам'яті.