Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство

(курсова робота з військового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні положення ... 4
1.1. Місце прокуратури в системі державних органів України ... 4
1.2. Особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ... 9
Розділ 2. Предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність ... 13
Розділ 3. Предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство ... 22
3.1. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства ... 22
3.2. Особливості здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у воєнній сфері ... 26
Висновки ... 29
Список використаної літератури ... 30

Для придбання курсової роботи "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство"

Курсова робота "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗБРОЯ - пристрої і предмети, конструктивно призначені для поразки живої або інакшої мети, подачі сигналів, а також їх основні частини. Правові відносини, виникаючі з приводу О., вельми багатогранні, що пояснюється множинністю тих функцій, які виконує О. в сучасному суспільстві, і тих способів, якими воно використовується. О. може служити засобом оборони країни, засобом охорони правопорядку, засобом самооборони громадян, засобом виробництва (у мисливців), спортивним інвентарем, грати роль особливої державної нагороди (нагородне Про.), сигнального засобу і т.д. О. нерідко виступає також як засіб здійснення. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СРСР - контроль соціалістичної держави над виробничою, господарською і фінансовою діяльністю державних, кооперативних і інших громадських організацій, установ і підприємств. В. І. Ленін і І. В. Сталін вчать, що головне в організаційній роботі - підбір людей і перевірка виконання. Систематичний і оперативний контроль за виконанням директив Партії і Уряду є вирішальною умовою правильного керівництва, необхідною умовою подальшого вдосконалення роботи гос. апарату, максимально економного витрачання народних коштів. Г. до. є одним з коштів боротьби за міцний соціалістичний правопорядок, за зміцнення. Житлові приміщення в гуртожитках - (див.: Гуртожитки). Під гуртожитки надаються спеціально побудовані або переобладнані для цих цілей будинки або частини будинків (ч. 2 ст. 94 ЖК РФ). Житлові приміщення в гуртожитках - це спеціалізовані житлові приміщення, призначені для нетривалого мешкання, як правило, громадян, що поселилися в зв'язку з роботою на підприємстві (установі, організації) або навчанням в учбовому закладі, яким належить даний гуртожиток. Гуртожитки використовуються для мешкання сезонних, тимчасових працівників, осіб, працюючого за терміновим трудовим договором, інших робітників, службовців, студентів, учнів, а також. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА - одна з форм або різновидів общесоциальной відповідальності (що включає також політичну, національну, історичну, партійну і інш.). У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі немає загального поняття, а тим більше - єдиного визначення юридичної відповідальності. Одними вона визначається як "міра державного примушення, заснована на юридичному і суспільному засудженні поведінки правопорушника і що виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків в формі обмежень особистого і майнового порядку". Іншими - як "регламентовані нормами права суспільні відносини між державою в особі його.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМУСОВИЙ ТРУД - виконання роботи під загрозою застосування какого-л. покарання (насильного впливу), в т. ч. з метою підтримки трудової дисципліни і для потреб економічного розвитку; як міра відповідальності (покарання) за участь в страйку і за наявність або вираження політичних поглядів, ідеологічних переконань, протилежних встановленій політичній, соціальній або економічній системі; як міра дискримінації по ознаках расової, соціальної, національної або релігійної приналежності. К П. т. також відноситься робота, яку працівник вимушений виконувати під загрозою застосування якого-небудь покарання (насильного. Постійне (безстрокове) користування земельними дільницями - 1) вигляд правий на земельні дільниці (землю); 2) користування земельними дільницями (землю) без встановлення терміну; в П.(би.)п. земельні дільниці надаються державним і муніципальним установам, казенним підприємствам, а також органам державної влади і органам місцевого самоврядування; громадянам земельні дільниці в П.(би.)п. не надаються; П.(би.)п. земельними дільницями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, виникле у громадян або юридичних осіб до введення в дію названого Кодексу, зберігається; громадяни або юридичні особи, що володіють земельними дільницями на. ПРИХОВУВАННЯ - злочин проти правосуддя, що полягає в прихованні злочинця, знарядь, коштів, слідів злочину, а також предметів, здобутого злочинних шляхом. Конкретними видами У. можуть бути наступні дії: надання злочинцю притулку, виготовлення для нього підробних документів, знищення знарядь злочину, зберігання викрадених предметів і т.п. Ст. 316 УК встановлює відповідальність тільки за зазделегідь не обіцяне приховування і тільки особливо тяжких злочинів. Це означає, що перераховані дії здійснюються особою вже після довершеного особливо тяжкого злочину, тобто такого діяння, за яке УК.
У вступі курсової "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИСПОЗИЦІЯ - частина правової норми, вмісна правило поведінки. У Д. вказуються права і обов'язки, виникаючі у суб'єкта у разі настання обставини, передбаченого гіпотезою даної норми. У залежності від вигляду правової норми (управомочивающая, що зобов'язує або заборонна) Д. містить вимоги до правомірної поведінки або заборону на протиправне діяння. За способом виклади Д. класифікуються на прості, складні, описові, альтернативні, посилальний і бланкетні. Простая Д. вказує на один варіант поведінки. Наприклад, ст. 63 СК наказує, що "батьки зобов'язані забезпечити отримання дітьми основної загальної.

Принцип єдності долі земельної дільниці і міцно пов'язаних з ним об'єктів нерухомості - один з основних принципів земельного законодавства. Згідно з цим принципом все міцно пов'язані із земельною дільницею об'єкти слідують долі земельної дільниці, якщо законодавством не встановлене інакше. Даний принцип реалізовується при здійсненні операцій із земельними дільницями і об'єктами нерухомості, що знаходяться на них. Наприклад, у відповідності з п. 4 ст. 35 ЗК РФ відчуження будівлі, будови, споруди, що знаходиться на земельній дільниці і належної одній особі, проводиться разом із земельною дільницею, за винятком окремих випадків. Не допускається відчуження земельної дільниці без. МІЖУРЯДОВА КОНФЕРЕНЦІЯ - тимчасовий колективний орган держав - її учасників. Складається з офіційних представників принаймні трьох держав, кожне з яких володіє правом одного голосу, і нерідко - з не володіючих правом голосу спостерігачів від третіх держав, національно-визвольних рухів, міжурядових організацій. М.к. має узгоджені її учасниками цілі, а т.ж., як правило, закріплену в нормах правил процедури певну організаційну структуру Мети і діяльність будь-який М.к. повинні відповідати загальновизнаним принципам міжнародного права. У цей час М.к. все частіше скликаються в рамках або під егідою міжурядових.
Список літератури курсової "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" - більше 20 джерел. ОЛПОРТ Гордон - Віллард (1897-1967)- американський психолог, фахівець в області психології особистості, загальної і соціальної психології, психології релігії. У сферу його інтересів входило також викладання психології і підтримка ідей гуманистической психології. Творець диспозициональ-ний концепції особистості. Д-р психології (1922). Професор кафедри психології Гарвардського ун-та (1942-1967). Президент АРА (1939). Ред. журналу Journal of Abnormal and Social Psychology (1937- 1949). Нагороджений премією АРА За видатний науковий внесок (1964). По наполяганню старшого брата Флойда Олпорта, бувшого в той. Шизофренія - 1. ендогенное прогредиентное психічне захворювання з характерним симптомокомплексом і розвитком вираженого в різній мірі психічного дефекту; 2. загальна назва ряду психотических розладів із загальними в основних рисах, але раличними в деталях когнитивними, афективними і поведенческими виявами. Уперше синтез ряду схожих, клінічно родинних психічних розладів, описаних численними авторами, під загальною назвою dementia praeсox (раннє недоумство) здійснив Е.Крепелін (1898). Пізнє Е. Bleuler (1911) запропонував назву "шизофренія", укорінене дивно швидке і надовго, вважаючи, що найбільш.

Діагностіка сімейних відносин - Під діагностикою сімейних відносин розуміється визначення типу сімейної дезорганізації, дисгармонійного виховання, встановлення причиннослідчих зв'язків між психологічними порушеннями і відхиленнями в розвитку дитини. Клиникобіографічний метод дозволяє вивчити біографію сім'ї, психологічні відносини в даний момент при зіставленні різних оцінок членами сім'ї тих або інакших ситуацій ("сім'я очима дитини", "сім'я очима батьків", "сім'я очима терапевта"). Метод включеного спостереження близький до природного експерименту, дає живе зображення існуючих.
Посилання в тексті роботи "Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гетеросинаптічеськоє полегшення - (heterosynaptic facilitation) Г. про. відноситься до осн. механізмам змінного функціонування ЦНС і, приблизно, пов'язано як з неасоціативним навчанням (сенситизацией), так і з асоціативним навчанням (утворенням класичних умовних рефлексів). Г. про. - це поширення ефекту стимуляції одного нерва на афферентні нерви, що не стимулюються в даний момент часу. Г. про. являє собою стійкий феномен підвищеної синаптической передачі в конвергентних (що сходяться) нейронних ланцюгах. Одне коротке роздратування може викликати полегшену передачу нервових сигналів, що продовжується від неск. хвилин до неск. годин. ПСИХОДИАГНОСТИКА: ЕТИКА ПРОФЕСІЙНА - практична психодиагностика - вельми складна і відповідальна область діяльності. Вона вимагає відповідного утворення, майстерності і може серйозно зачіпати долі людей, коли на її базі ставиться медичний або судово-психологічний діагноз, проводиться конкурсний відбір або прийом на роботу. Тому до діагноста пред'являється ряд соціально-етичних вимог - принципів психодиагностики. 1. Принцип дотримання таємниці - передбачає нерозголошування результатів діагностики без персональної згоди клієнта. Особливо це торкається повнолітніх клієнтів. У разі неповнолітніх для розголошування. СИМПТОМАТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Нарівні з каузальною (причинної, патогенетической) психотерапією С. п. є невід'ємною частиною індивідуальних психотерапевтичних програм. К С. п. відносяться напрями, методи, форми і технічні прийоми, орієнтовані безпосередньо на усунення або ослаблення симптоматики захворювання. Етім С. п. відрізняється, наприклад, від особово-орієнтованої (реконструктивной) психотерапії Карвасарського, Ісуріной, Ташликова, що дозволяє реалізувати каузальний підхід до розуміння і ліквідації причин і механізмів хвороби, а також інших методів каузальної психотерапії (раціонально-емоційної.

ШТЕЙНЕРТА СИНДРОМ - (синдром Штейнерта - Куршмана - Баттена, описаний німецькими лікарями H. Curschmann, 1875-1950, H. W. Steinert, 1875-1911, і британським неврологом і педіатром F. E. Batten, 1865-1918; синонім - миотоническая дистрофія) - одна з найбільш частих форм спадкової мишечной дистрофії у дорослих з аутосомно-домінантним типом успадкування; відноситься до хвороб експансії. Спостерігається експансія нестабільного тринуклеотидного повтору цитазин-тимин-гуанин в гені, розташованому в локусе 19q13.3 і що кодує фермент миотонинпротеинкиназу. У нормі кількість копій повтору становить 5-37. ТРЕНІНГ САМОСТВЕРДЖЕННЯ - Один з методів поведенческой психотерапії, близький до тренінгу упевненості в собі. Виник на базі умовно-рефлекторної терапії Селтера (Salter А.). Автор передбачив, що у індивідів, невпевнених в собі, заторможенность виникає в процесі навчання, коли їх карають за небажану, неадаптивну поведінку. Оцінка сильних і слабих сторін навиків упевненості в собі звичайно проводиться на ранніх стадіях розвитку групи. Бути упевненим в собі - значить уміти визначати і виражати свої бажання, потреби, любов, роздратування, критику. Пацієнту пропонується: 1) скласти докладний список соціальних ситуацій. Гайе-Вернике алкогольна енцефалопатия - (Gayet, 1875; Wernicke, 1881) - різновид алкогольної енцефалопатии, виникаючий в 3-й стадії хронічного алкоголізму. Психотическое розлад починається через 1-3 дні після закінчення чергового тривалого запою і на фоні важкої абстиненции симптомами важкого делирия (професійного, мусситирующего). Надалі в клінічній картині психозу переважає оглушенность свідомості (сомнолентность, сопор), що переривається короткими епізодами галлюцинаторного збудження. Одночасно з цим виявляється груба неврологічна симптоматика: епілептичні припадки, гиперкинези, мишечная дистония, випадання рефлексів. Специфіка невербального спілкування при аддикции - своєрідність невербальной комунікації хворих алкоголізмом і наркоманіями (Самохвалов, 1994), властиве представникам девіантного образу життя. Для них типова поза підкорення - голова опущена, руки заведені назад. При такій позі відмічається тенденція до згинання коленей і опускання голови. Дана поза часто відмічається при наркоманіях, алкоголізмі у людей з періодами тривалої депривации (в'язничний висновок). При контакті з інш. людиною у хворого алкоголізмом часто відмічається поза на карячки. При контакті з такими ж хворими індивідуальна відстань по мірі продовження контакту вони весь час.