Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні положення нагляду прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у воєнній сфері ... 5
1.1. Місце прокуратури в системі державних органів України ... 5
1.2. Особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ... 17
Розділ 2. Предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство ... 22
2.1. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства ... 22
2.2. Особливості здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у воєнній сфері ... 26
Висновки ... 29
Список використаної літератури ... 31

Для придбання курсової роботи "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері"

Курсова робота "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" і призначений виключно для пошукових систем.

Земельна дільниця - 1) об'єкт земельних суспільних відносин і земельних правовідносин; 2) (для цілей Земельного кодексу Російської Федерації) один з видів об'єктів земельних відносин, частина поверхні землі (в тому числі грунтовий шар), межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку; З.у. може бути ділимим (може бути розділений на частині, кожна з яких після розділу утворить самостійну земельну дільницю, дозволене використання якого може здійснюватися без перекладу його до складу земель інакшої категорії, за винятком випадків, встановлених федеральними законами) і неподільним; 3) (для цілей Федерального.
Карне право - (в російській мові точного походження цього терміну досі не з'ясовано) має три різних смислових значення: 1. як галузь права являє собою сукупність правових норм, які визначають злочинність і караність діянь, основи карної відповідальності, систему покарання, порядок і умови їх призначення, а також звільнення від карної відповідальності і покарання; 2. як наука - система кримінально-правових поглядів, ідей і уявлень про карний закон, про боротьбу із злочинністю; 3. як учбова дисципліна - система знань, умінь і навиків, відібраних з науки карного права і судової практики. Від інших галузей карне.
ВИЩИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ (ВКИП) - - науково-дослідний і учбовий заклад, 1931-1938, Москва. Готував наукових працівників, викладачів педагогічних дисциплін для вузів, фахівців в сфері управління освітою. Приймалися у напрямах партійних органів комуністи зі стажем 7 років (з 1934 - 8; для осіб з робітників - 5), що володіли педагогічною підготовкою в об'ємі вузу, досвідом викладацької, культурно-освітньої або партійної, радянської і комсомольської роботи. Учбовий процес (терміном 3 року) був організований по типу аспірантури і перебував в осн. з підготовки слухачами наукових робіт, а з середини 2-го курсу - дисертацій.
МАКСАКОВСКИЙ Володимир Павлович - (р. 4.6.1924, Москва), педагог, економіко-географ, акад. РАО (1992; ч.-до. АПН СРСР з 1982), дер геогр. наук, проф. (1971). Закінчив МГУ (1950). З 1953 на викладацькій роботі в МГПИ ім. В. І. Леніна (з 1991 - МПГУ; зав. кафедрою з 1968). Осн. напряму науч. діяльності: загальна концепція шк. курсу географії; теорія шк. підручника; уч. комплекс для вчителів; популяризація геогр. знань. Співавтор і ред. підручника для 9-го кл. "Екон. географія заруб. країн" (1964, 1988 "; Гос. пр. СРСР, 1977), що відобразив в Значить. мірі нову науч. концепцію цього курсу. При його створенні були.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОПІВ Павло Іванович - [30.11(12.12). 1881, з. Безобразово, нині Сичевський р-н Смоленської обл., - 24.3.1969, Москва], астроном, методист. по астрономії, проф. (1935). Закінчив Моськ. ун-т (1907). У 1908 - 18 викладав фізику, математику і космографію в коммерч. і реальному уч-щах Москви. З 1918 працював в системі Наркомпроса і одночасно (з 1922) викладав фізику в разл. вузах Москви. З 1934 в МГПИ (декан физ. ф-та, проректор, ректор; в 1937 - 58 зав. каф. астрономія). Перед. (1934 - 60) уч. секції Центр. ради Всес. астрономо-геодезич. об-ва. Автор підручників і уч. посібників для ср. і висш. школи, найбільшу популярність з.
ЛІВИЙ ФРОНТ МИСТЕЦТВ - (ЛЕФ) (Москва, 1922-30; з 1929 м. - Революційний фронт мистецтв, РЕФ). Ядро ЛЕФа склали літературні критики, поети, мистецтвознавці - Б. І. Арватов, О. М. Брік, В. В. Каменський, Е. А. Кручених, В. В. Маяковський, Б. А. Кушнер, Н. Ф. Чужак. У об'єднання увійшли також представники художнього авангарду - А. А. Веснін, К. В. Іогансон, Г. Г. Клуцис, А. М. Лавінський, Л. С. Попова, А. М. Родченко, В. Ф. Степанова, В. Е. Татлін. Основні теоретичні ідеї висловлювалися на сторінках журналу "ЛЕФ" (1923-25) і "Новому ЛЕФ" (1927-28), який виходив під редакцією.
ПЛАСТУНИ - козачі піші війни. Цю назву принесли в козачий побут Козаки Чорноморські; спочатку вони одні були охоронцями бойових традицій славнозвісної запорізької піхоти і тільки пізніше стали з'являтися П. у Лінейцев, Донцов і Терцев. Таким чином, всі бійці піших козачих частин до нашого часу називалися не інакше, як П. В імператорської армій з піших Козаків формувалися окремі батальйони і призовні, що попали в них були позбавлені від значних витрат при купівлі коня і збруї. Але незважаючи на таке полегшення, служба в піхоті не дуже залучала козачу молодь. Вона стала долею маломаєтних людей з.
У вступі курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗНАННЯ - звичайно розуміється як володіння істиною. 1) У античній філософії розрізнювали два вигляду знання - гнозис (знання внутрішніх глибин космосу і людини) і епистеме (знання речей, що досягається науковими методами). Знання противополагалось думці (doxa) - розумно не продуманому переконанню. 2) Сократ висунув ідеал істинного знання як знання, вираженого в поняттях. Реалізація такого ідеалу виявилася найбільш успішною в природних науках про неживу природу, в меншій мірі - в дослідженнях життя на землі і в науках соціальних і ще менше - в гуманітарних. 3) Опоненти такого підходу посилалися на.

XАБEPMAC Юрген - (р. 18.6.1929, Дюссельдорф), ньому. філософ і соціолог (ФРН). Проф. у ФранкфуртенаМайне (з 1964). Директор (поряд з К. Вайцзеккером) Ин-та по дослідженню умов життя науч. світу в Штарнберге (з 1970). Початків діяльність як послідовник Хоркхаймера і Адорно; найбільш видний представник "другого покоління" теоретиків франкфуртской школи. У сірок. 60-х рр. ідеолог студенч. руху, однак в дні виступів студентів в 1968 відмежувався від них, перейшовши на позиції помірного бурж. лібералізму. У комплексній програмі досліджень в 70-х рр. X. прагне "коректувати" ідеологію реформізму в.
КОМУНІЗМ - У цього слова є щонайменше два значення. Їх змішення є причиною поширеної помилки. У першому, широкому значенні комунізм - це лад, при якому засоби виробництва, блага, а іноді і жінки являють собою загальну власність. Всяка ідеологія, філософія, партія і т.д., що ставить своєю метою досягнення цього ладу, називається комуністичної. У іншому, більш вузькому значенні комунізм - це погляди, організація і практика російської комуністичної партії і пов'язаних з нею партій в інших країнах. У другому значенні комунізм - поняття більш багате, бо включає (1) ідеологію, тобто марксизм-ленінізм, і (2).
Список літератури курсової "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" - більше 20 джерел. АСОЦІАЦІЇ ВЗАЄМНІ ЖИТЛОВІ - MUTUAL HOUSING ASSOCIATIONS - MHAs Некомерційні організації, к-рі створюються і підтримуються кооперативами. Ідея таких асоціацій зародилася в Європі, а в Сполучених Штатах після 1979 р. отримали розвиток два їх типи. До першого типу відносяться асоціації, що мають в своєму ведінні один або більш житлових об'єктів, причому вони можуть виступати в ролі як власників цих об'єктів, так і керуючих ними. Обличчя, що проживають в цих будинках, платять первинний внесок, що дає ним право на довічну оренду при умові мешкання у вказаному будинку. Оскільки перепродаж житла не допускається, то асоціації.
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ - Домовленість між групою фізичних, юридичних осіб про відшкодування в певних частках, згідно з прийнятими умовами, збитків один одному. B.с. має глибоке коріння. У Вавілонії (1792-1750 рр. до н.е.) учасники торгових караванів укладали між собою договори, по крим вони спільно несли збитки, виниклі в дорозі внаслідок пограбування, крадіжки або пропаж. Аналогічні договори полягали в палестине і сірії (на випадок відмінка, розтерзання хижим звіром, крадіжки і пропаж осла, належного будь-якому учаснику каравану). Угоди про взаємний розподіл збитків від корабельної аварії і інш. морських.

СПОГАДИ - Відтворення в свідомості представлень, що збереглися в пам'яті, думок, почуттів. Син.: ремінісценції (лати. reminiscentia - спогад). В. АССОЦИИРОВАННИЕ - вигляд криптомнезии, при якому прочитане, побачене у сні або кінофільмі, почуте від співрозмовника сприймається хворим як реальна подія, учасником і свідком якого він був. В. ИЛЛЮЗОРНИЕ - В. про дійсно існуючих або об'єктах, що існували, спотворені під впливом афективних розладів, маревних переживань, зміни особової позиції що згадує, ослаблення у нього функції пам'яті. В. ЛОЖНИЕ. Див. Псевдоремінісценциї. В. НАВЯЗЧИВИЕ - виникаючі часто.
Посилання в тексті роботи "Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОРСАКОВСКИЙ (АМНЕСТИЧЕСКИЙ) СИНДРОМ - стан, при якому спостерігається розлад пам'яті на теперішній час при збереженні її на події минулої. Опис вказаного синдрому належить С. С. Корсакову і даний ним в клініці психозу, названого його ім'ям. Хворі не орієнтовані в місці, часі, не взнають навколишніх осіб, не знаходять свою палату, постіль, не знають, чи приймали вони їжу чи ні, не знають, що ялини. Хворі не можуть запам'ятати щойно сказану їм, щойно побачене і т. д. При цьому хворі абсолютно точно втримують в пам'яті те, що все відбувалося до початку хвороби, правильно називають дати, імена, зберігають весь запас придбаних знань. Нерідко.
МОТИВАЦИОННО-ФОНОВІ НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ - це такі національно-психологічні особливості, які зумовлюють специфіку функціонування і вияву мотивації поведінки і спрямованості діяльності представників конкретної етнічної спільності. До них відносяться такі якості, як працездатність, діловитість, обачність, міра старанності, инициативности, наполегливості і т. д. Не можна вважати при цьому, що, наприклад, працездатність властива одному народу, а наполегливість - іншому. І перша і друга якості загальнолюдські. Тому мова може йти не стільки про якісь певні набори цих характеристик, скільки про міру вираженість тієї або інакшої межі, про специфіку.
СОРОМ - емоція, виникаюча внаслідок усвідомлення людиною реальної або уявної невідповідності його вчинків або тих або інакших індивідуальних виявів прийнятим в даному суспільстві і самим нормам, що розділяються ним, вимогам моралі. С. м. би. пов'язаний з поведінкою або виявом особових рис інш., як правило, близьких людей (С. за інш.). С. переживається як незадоволення собою, засудження себе. Прагнення уникнути подібних переживань є могутнім мотивом поведінки, направленої на самоудосконалення, придбання знань і умінь, на розвиток здібностей. Різні люди мають різні пороги З., зумовлені ціннісними.

Діагноз психологічний - (в психології розвитку) [греч. diagnosis - розпізнавання, визначення] - встановлення індивідуально-психологічних характеристик і особливостей дитини. Симптоматичний (або емпіричний) діагноз обмежується констатацією певних особливостей або симптомів, на основі яких безпосередньо будуються практичні висновки. Л.С. Виготський зазначав, що такий діагноз не є власне науковим, бо встановлення симптомів ніколи автоматично не приводить до справжнього діагнозу. Найважливішим елементом наукового Д. п. є з'ясування у кожному окремому разі того, чому в поведінці що обстежується виявляються дані вияви, які.
Місіонер - (missionary), представник религ. орг-ции, що займається поширенням свого віросповідання серед инаковерующих. Місіонерська деят-ть найбільший розвиток отримала в християнстві з самого раннього часу його існування; прямує римською католицькою церквою, в осн. її конгрегацией по поширенню віри, до-ой підкоряються зарубіжні місії. Розвиток місіонерської деят-ти протестантів починаючи з 17 в. було тісно пов'язано з експансією торг, компаній і колонізацією. Місії всіх віросповідань звичайно сприяють розвитку освіти і мед. допомоги, розрахованих на задоволення практич. потреб потенційних.
Грецька мова - (Greek language), відноситься до сім'ї индоевропейских мов, про нього ми маємо відомості починаючи з 1400 р. до н.е. Перша фаза, крито-микенское лінійний лист, відомо по глиняних табличках, де застосовувалася силлабическая запис (система листа, в до-ой кожний знак відповідає складу). Таблички датуються періодом прибл. з 1400 р. до н.е. до часу загибелі Мікенської цивілізації -_ ок. 1150 р. до н.е. Темні віки, що Пішли за цим Г.я. завершилися введенням алфавіта (видозміненого финикийского) в нач. 8 в. до н.е. Велика епоха классич. греч. літри почалася в кон. 6 в. і продовжувалася.
НООСФЕРА - (греч. nous - розум і sphaira - куля) - сфера взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку (ця сфера означається також термінами "антропосфера", "социосфера", "биотехносфера"). Поняття "Н." було введено на початку 20 в. Е. Леруа, який трактував її як "мислячу" оболонку, що формується людською свідомістю. Згідно В. Вернадському, "в біосфері існує велика геологічна, бути може космічна сила, планетна дія якої звичайно не приймається до уваги в уявленнях про космос... Ця сила є розум людини, спрямована і організована воля його як.