НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Новий цивільно-процесуальний кодекс.....6
Розділ 2. Історичний досвід наказного провадження.....13
Розділ 3. Практика наказного провадження в цивільному процесі іноземних держав.....16
3.1. Поняття і сутність судового наказу.....16
3.2. Збудження наказового провадження.....17
3.3. Видача судового наказу.....19
Розділ 4. Загальні особливості наказного провадження за новим ЦПК України.....22
4.1. Порушення наказного провадження.....24
4.2. Видача судового наказу.....27
4.3. Повідомлення боржника про видачу судового наказу.....28
4.4. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу.....29
Розділ 5. Переваги і недоліки нормативного регулювання наказного провадження.....31
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Наказне провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Наказне провадження"

Курсова робота "Наказне провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Наказне провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Наказне провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Наказне провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

Захист житлових прав - Характерним для житлового законодавства є застосування великої кількості заходів захисту суб'єктивних житлових прав. На відміну від заходів відповідальності міри захисту - це правові кошти примусового впливу, направлені на охорону і захист прав і законних інтересів їх носіїв, вживаних до суб'єктів незалежно від провини і не манливих для них поневіряння особистого або майнового характеру, що некомпенсуються (наприклад, визнання недійсним обміну житлового приміщення, виселення осіб, що самоправно зайняли житлове приміщення, і інш.)*(53). Не всі заходи захисту в житлових правовідносинах. ДЕРЖАВА СОЦІАЛІСТИЧНА - Теоретичні основи соціалістичної держави і права були закладені в трудах основоположників наукового комунізму К. Маркса і Ф. Енгельса і розвинені в творах В. І. Леніна, а також в документах комуністичних партій і наукових дослідженнях вчених, що стоять на марксистсько-ленінських позиціях. З моменту свого зародження марксистське вчення про державу і право взагалі і про соціалістичну державу і право особливо зазнавало різких нападок і критики з боку представників самих різних політичних течій і ідеологій. Це, природно, має місце і в цей час, оскільки будь-яке вчення про державу і право завжди відображає. ДВОРЯНСТВО - вищий стан в дореволюційній Росії, що командував, як вказував В. І. Ленін, всієї гос. машиною (армією, поліцією, чиновничеством). Джерелом економічної і політичної потужності Д. служило землеволодіння і пов'язане з ним кріпосницьке, а після "звільнення селян" в 1861 р. (див. Земельна реформа 1861 р.) - напівкріпосницьке господарство. Уперше термін "дворяни" зустрічається в пам'ятниках другої половини 12 в. Дворянами (дворними або дворовими людьми) в Древньоруський державі і в російських князівствах періоду феодальної роздробленості стали називати князівських холопів, що. Рішення референдуму - рішення, прийняте народним голосуванням з питань, винесених на референдум. Внаслідок того, що референдум є формою вищого безпосереднього вираження влади народу, ті, що приймаються на референдумі рішення володіють особливою юридичною силою: вони є загальнообов'язковими, не вимагають додаткового твердження і можуть бути відмінені або змінені за допомогою прийняття рішення на новому референдумі. Рішення, прийняте на референдумі Російській Федерації, діє на всій території Російської держави. Рішення референдумів суб'єктів Російської Федерації діють на території відповідних суб'єктів Федерації. Рішення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Наказне провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (позднелат. indentifico ототожнюю) криміналістична, процес встановлення тотожності об'єкта або особистості по сукупності загальних і приватних ознак (напр., І. особистості по почерку, слідам рук, знаряддя злому - по його слідах на перешкоді і т.п.). Термін "І." вживався ще Бертільоном і в роботах російських дореволюційних криміналістів, однак предметом їх досліджень билаемпирическая сторона І. Начало формуванню спеціальної теорії І. поклали дослідження С.М. Потапова, результати до - рих в розгорненому вигляді він представив в роботі "Введення в криміналістику". Розвинені ним. ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (ДОГОВІР ЛІЗИНГУ) - по цивільному законодавству РФ (див. ст. ст. 665-670 ГК РФ) - різновид договору оренди, по якому орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у певного ним продавця і надати орендарю це майно за плату у тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. Д.ф.а. може бути передбачено, що вибір продавця і майна, що придбавається здійснюється орендодавцем. Предметом Д.ф.а. можуть бути будь-які неспоживані речі, що використовуються для підприємницької діяльності. Достовірність доказів -  В ГПК відмічено, що суд оцінює не тільки относимость, допустимість доказів, але і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів в їх сукупності (ч. 3 ст. 67).  Достовірність доказів - це якість доказу, що характеризує точність, правильність відображення обставин, вхідних в предмет доведення. Достовірний той доказ, який містить правдиву інформацію про дійсність. Недостовірний доказ не дозволяє встановити або спростувати обставини справи. У зв'язку з цим в процесі розгляду справи достовірність доказів повинна перевірятися. Зокрема, достовірність доказів залежить від.
У вступі курсової "Наказне провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПІЛЬНЕ МАЙНО - майно, що знаходиться у володінні і користуванні двох або декількох осіб, яке належить їм на праві загальної власності. Нерідко змішують поняття "О.і." і "загальна власність". Наприклад, в п. 2 ст. 246 і в ст. 250 ГК РФ говориться про можливість продажу, дарування і інші способи відчуження частки у власності і в праві загальної власності, з чого може скластися враження про тотожність названих понять. Насправді в цих статтях ГК РФ закріплений порядок відшкодувальної і безвідплатної поступки частки в О.і., на основі якої у нового співвласника виникають певні права на О.і. Як сукупність.

Історичні води - вигляд внутрішніх морських вод, суверенітет прибережної держави над якими здійснюється внаслідок історично чого склався правових основ. Ні Конвенція ООН по морському праву 1982 р., ні Женевські морські конвенції 1958 р. не передбачають терміну "и.в.". У цих багатосторонніх договорах міститься лише положення про те, що встановлені конвенційні критерії кваліфікації затоки як внутрішні води не розповсюджуються "на так звані історичні затоки" (п. 6 ст. 10 Конвенції ООН по морському праву 1982 р.; п. 6 ст. 7 Конвенції про територіальне море і прилежащей зоні 1958 р.). У національному. ОТРУЄННЯ - хворобливий розлад або смерть, викликаний дією отруйних речовин. Профессиональние О. виникають на шкідливих виробництвах, звичайно в зв'язку з порушенням правил техніки безпеки. У сільському господарстві спостерігаються О. отруйними препаратами, вживаними для боротьби з с. шкідниками. До розслідування професійних О. необхідно залучати представників інспекції труда і санітарно-технічний нагляд. Битовие О. - випадкові, внаслідок недбалості, помилки або незнання, і умисні, при самогубствах, вбивствах. Піщевие О. - від вживання продуктів, що набувають внаслідок різних причин.
Список літератури курсової "Наказне провадження" - більше 20 джерел. Адлеріанська психотерапія - (adlerian psychotherapy) Основи А. п. були розроблені А. Адлером ще в той час, коли він входив до складу групи З. Фрейда. Після відділення від гуртка Фрейд в 1911 р. Адлер швидко розширив осн. положення своєї теорії і продовжував розвивати її аж до своєї смерті в 1937 р. Його послідовники продовжили розробляти теорію і її практичний додаток. Теорія Адлера заснована на нек-рих психоаналитических положеннях, таких як психич. детермінізм, цілеспрямована природа поведінки, існування безлічі мотивів, що неусвідомлюються і положення про те, що сновидіння можуть розглядатися як продукт психич. Олігофренії в зв'язку з генними хворобами Фенілпіровіноградная олігофренія (хвороба Феллінга, фенилкетонурия) - Серед генних форм розумової відсталості ця форма є найбільш вивченою і є слідством природженої (аутосомнорецессивний тип успадкування) аномалії обміну: порушення окислення однієї з амінокислот - фенилаланина. Патологія обміну полягає в тому, що внаслідок ферментативной недостатності (повна або часткова відсутність фенилаланингидроксилази) фенилаланин не перетворюється, як в нормі, в тирозин. Замість тирозина в організмі таких хворих утвориться фенилпировиноградная кислота, яку легко можна виявити в сечі. При цьому добове виділення з мочой фенилпировиноградной кислоти може дійти до двох із.

Мінімальна мозкова дисфункція (втручання) - (minimal brain dysfunction (intervention)) Лонгитюдні і катамнестические дослідження молодих дорослих, у яких в дитинстві була діагностована ММД (недостатня обучаемость або дислексия), свідчать про те, що, хоч деякі з ранніх виявів нейрофизиологического дефіциту можуть зникнути, адаптационні і психологічні проблеми зберігаються і по виході з дитячого віку. Ці люди часто демонструють незрілість его, почуття неспроможності і погані трудові, учбові і соціальні навики. Вони оточені міріади негативних Мене-образів (self-images), що відображають як минулі, так і справжні соціальні і психологічні.
Посилання в тексті роботи "Наказне провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНТРОВЕРСИЯ - орієнтація, установка людини, відповідно до якої життєві інтереси направлені на його внутрішній світ. У психоаналізі під интроверсией розуміється спрямованість лібідо (сексуальної енергії) людини не на зовнішні об'єкти, а на його власний внутрішній світ.    Поняття интроверсии було введене в науковий оборот швейцарським психологом К.Г. Юнгом (1875-1961). У роботі "Про конфлікти дитячої душі" (1910) він писав про марення чотирирічної дівчинки, що виражає те, що "частина любові, яка раніше належала реальним об'єктам і повинна була їм належати, интровертируется, тобто прямує. ЕРМАКОВ - Іван Дмитрович (псевдонім - Іверм) (1875-1942) - російський психіатр і психоаналітик. Один з лідерів російського психоаналитического руху. Професор (1920). Освіту отримав в Першій Тіфлісської (Тбілісської) класичній гімназії (1896) і медичному факті Московського ун-та (1902). Своїми вчителями вважав професорів В.К. Рота і В.П. Сербського. З 1902 працював штатним ординатором нервової клініки Московського ун-та. Через рік перекладений на посаду асистента психіатричної клініки Московського ун-та. Займався науково-дослідною роботою. Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр. був покликаний в. Методика "Міра хронічного стомлення" - (СХУ). А. Б. Леонова. Призначена для оцінки міри розвитку хронічного стомлення з урахуванням структурних змін в цілісному синдромі його виявів. Хронічне стомлення характеризується стійким і вираженим зниженням працездатності, що приводить до виснаження як физиол., так і психол. ресурсів людини. Розвиток хронічного стомлення є слідством акумуляції залишкових ефектів гострого стомлення, що некомпенсується, до-ой в своїх крайніх формах переходить в область патологічних станів (астенії і астеноподобні розладу), що провокують зриви діяльності, О. і повну втрату працездатності. Своєчасна.

МЕТОДИКА РИЛИЗИНГА - Рілізінг (англ. releasing - вивільнення) - методика, що використовується для протидії стресу, виникаючому в ситуації, коли індивід виявляється перед необхідністю негайно змінити щось, що швидко змінити важко або неможливо. Метою зміни можуть бути актуальна або небажана подія, що передбачається, спогад про подію в минулому, фізична потреба, яка не може бути задоволена, - інакшими словами, практично всякий стимул, імпульс, емоція, прагнення або ситуація, зухвалі психотравмирующий ефект. Слідством цієї компульсивной потреби є надмірна вовлеченность в досягнення мети, що супроводиться наростанням. САМОГУБСТВА ПСИХІЧНО ХВОРИХ - При психічних захворюваннях, які ведуть до перекручення інстинктів, неправильного сприйняття навколишнього світу і власної особистості, у хворих може виникнути прагнення до самогубства. Спроби до самогубства можуть бути зумовлені наступними психопатологическими розладами: при депресивних станах виникає нестерпна, важка туга з почуттям безнадійності, безвиходности положення (див. Аффектівності розладу, депресивний синдром), що нерідко приводить хворі до самогубства. При депрессивно-параноидних станах, коли є поєднання вираженої туги і маревних ідей обвинувачення, переслідування, загибелі. ЛЕВИТОВ - Микола Дмитрович (1890-1971) - російський психолог, фахівець в області педагогічної і вікової психології, психології труда і диференціальної психології. Д-р психологічних наук (1944), професор, заслужений діяч науки РСФСР. Науково-педагогічну діяльність початків в 1921 р. як проректора Інституту Народної Освіти в Москві. Пізніше працював в Центральному інституті труда. У 20-е рр. очолював лабораторію профконсультации Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків ім. Обуха, де вивчав і систематизував зарубіжний і вітчизняний досвід в області оцінки профпригодности, її прогнозування. Проекція - Проекція є перекладення (expulsion) суб'єктивного внутрішнього змісту (події) у зовнішній об'єкт. (У протилежність до интроекции, див. интроекция.) Згідно з цим, проекція є процес дисиміляції (див. асиміляція), в якому суб'єктивний зміст відчужується від суб'єкта і, у відомому значенні, втілюється в об'єкті. Це буває і з болісними, нестерпними содержаниями, від яких суб'єкт звільняється за допомогою проекції, але буває і з позитивними, які по тих або інакших причинах, наприклад внаслідок самоуничижения, виявляються недоступними суб'єкту. Проекція засновується на архаїчній тотожності (див.) суб'єкта.