НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ БАНКРУТОМ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття суб'єкта підприємницької діяльності ... 5
1.1. Підприємництво, його суть і принципи організації ... 5
1.2. Суб'єкти господарювання. Обмеження і ліцензування підприємництва ... 8
1.3. Умови здійснення підприємницької діяльності ... 12
Розділ 2. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності ... 15
2.1. Поняття банкрутства ... 15
2.2. Сторони у справі про банкрутство ... 17
Розділ 3. Правові наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності ... 22
3.1. Стадії провадження у справі про банкрутство та наслідки провадження ... 22
3.2. Розпорядження майном боржника ... 25
3.3. Мирова угода ... 26
3.4. Санація (відновлення платоспроможності) боржника ... 27
3.5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство ... 28
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності"

Курсова робота "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОРАДА БЕЗПЕКИ - один з головних органів Організації Об'єднаних Націй (див.), який, згідно з Статутом ООН., діючи від імені членів ООН, повинен нести головну відповідальність, за підтримку міжнародного світу і безпеки (ст. 24 Статуту). С. би. складається з 11 членів, з тому числі 5 постійних членів (СРСР, Китай, США, Англія і Франція) і 6 непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки без права негайного переобрання; щорічно обираються 3 непостійних члена. Згідно з Статутом ООН, при обранні якої-небудь держави непостійним членом С. би. Генеральна Асамблея повинна приділяти особливу увагу міри участі. СКЛАД ЗЛОЧИНУ - в науці карного права сукупність встановлених карним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин. У ст. 8 УК сформульоване принципове, основоположне положення, згідно з яким основою карної відповідальності є здійснення діяння, вмісного всі ознаки С.п., передбаченого УК. Поняття С.п. в законі не розкривається, воно розроблене наукою карного права для більш точного виявлення соціально-політичного і юридичного змісту злочину як основи карної відповідальності. С.п. структурно складається з чотирьох елементів: об'єкта, об'єктивної сторони. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА - особливий вигляд державної служби громадян в Збройних Силах РФ, інших військах, органах зовнішньої розвідки, в федеральних органах служби безпеки, в підрозділах пожежної охорони, в федеральних органах урядового зв'язку і інформації, в федеральних органах державної охорони і інших військ і військових структурах РФ (прикордонні війська, внутрішні війська, залізничні війська, війська цивільної оборони). B.C. складається в захисті державного суверенітету і територіальній цілісності РФ, забезпеченні зовнішньої і внутрішньої безпеки держави, відображенні агресії, виконанні миротворчих і інакших. ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО ГРОМАДЯН - особлива форма господарсько-трудової діяльності громадян по виробництву сільськогосподарської продукції, заснована на приватній власності громадян на засоби виробництва, землю, на особистому труді, платному користуванні виробничими послугами сільськогосподарських комерційних організацій, держави. Л.п.х.г. - складова частина сільськогосподарського виробництва, додаткового джерела доходів, що забезпечує найбільш повне задоволення матеріальних, житлових, культурно-побутових потреб громадян. Основний дохід власники Л.п.х.г. отримують від роботи в суспільному виробництві. Діяльність, пов'язана з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зловживання правом на проведення агітації - проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму з порушенням встановленого законодавством порядку. Громадянам Російської Федерації, суспільним об'єднанням, політичним партіям гарантується при проведенні виборів і референдуму право вести агітацію в формах, що допускаються законом і законними методами. Агітація може здійснюватися через засоби масової інформації, шляхом випуску і поширення агітаційних друкарських матеріалів, проведення масових заходів - зборів, зустрічей з громадянами, публічних дебатов, дискусій, мітингів, демонстрацій, ходів і інших формах. Законодавством. ПРІЗВИЩЕ - таке, що придбавається при народженні ю" в браку і перехідне по спадщині родове найменування особи, що приєднується до його особистого імені. По радянському праву Ф. дітей визначається Ф. батьків. Якщо батьки носять загальну Ф., то ця Ф. встановлюється і для дітей. Якщо батьки не носять загальної Ф., Ф. дітей встановлюється угодою батьків. При відсутності угоди батьків тому питанню Ф. дітей визначається органом опіки і опікування. У разі припинення браку батьків діти зберігають Ф., отриману ними при народженні. У тому випадку, коли родитель, у якого дитина залишилася після розлучення на. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ - в карному процесі фізична або юридична особа, що пред'явила по карній справі вимогу про відшкодування матеріального збитку, заподіяного безпосередньо злочином, і визнаним Г.і. постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, визначенням суду. Визнання особи Г.і. допускається і з ініціативи прокурора, суду. Основами для визнання фізичної або юридичної особи Г.і. є: наявність даних про подію злочину і те, що саме цим злочином особі безпосередньо заподіяний реальний матеріальний збиток. При відсутності основ виноситься постанова (визначення суду) про відмову у визнанні Г.і., про.
У вступі курсової "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЕМЕЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ - державний запис землекористування. 3. р. має задачею збирати і зберігати в систематичному і наочному вигляді вірні і сучасні відомості про правове і господарське положення всіх землекористуванні (ст. 194 Земельного кодексу РСФСР). Згідно з Земельним кодексом РСФСР, 3. р. виготовляється в інтересах загальнодержавного управління землями, а також для потреб різних галузей народного господарства і для обгороджування прав і інтересів землекористувачів (ст. 194). Виходячи з цієї мети, запис земель включає в себе відомості не тільки про господарське, але і про правове положення землекористуванні. Таким.

ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВІ СУДИ - виняткові, або надзвичайні, суди, діючі поза нормами існуючого в даній державі карного законодавства і юрисдикції, на основі особливого положення, при спрощеному до крайніх меж судочинстві і скасуванні всяких гарантій нормальної законної течії процесу і охорони прав підсудного. В. застосовувалися в ряді країн у військовий час (включаючи громадянські війни), а також з метою придушення повстань і революцій (наприклад, в 1871 р. у Франції - при розгромі Паріжської комуни, в 1918-1920 рр. в Німеччині, Польщі, Угорщині і деяких інших європейських державах при придушенні революційних виступів). У Росії В. Метод правового регулювання - це сукупність юридичних коштів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання якісно однорідних суспільних відносин. Чинники, що визначають зміст методу: а) загальне взаимоположение суб'єктів (рівноправне - підвладне); би) порядок виникнення прав і обов'язків (із закону, договору, акту застосування права); в) міра визначеності наданих прав (допускаючі і не допускаючі свободу розсуди адресатів); г) спосіб і кошти забезпечення реалізації прав і обов'язків суб'єктів (карне покарання, матеріальна відповідальність і т.д.). Виділяють наступні основні методи правового регулювання: а) імперативний.
Список літератури курсової "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" - більше 20 джерел. Експериментальні плани - (experimental designs) Е. п. служать керівництвом для дослідників при проведенні експерименту. Експерименти являють собою заплановане введення чинника в ситуацію з метою встановити його зв'язок із зміною в даній ситуації. Чинник, що Вводиться звичайно називають втручанням, впливом або незалежною змінною; тоді зміна, що спостерігається буде мірою залежної змінної. Е. п. включають докладний опис того, скільки (і яких) груп випробуваних повинне бути створено і яким чином передбачається виключити найбільш правдоподібні альтернативні пояснення. Головні задачі Е. п. - зв'язати втручання з. БЕРНШТЕЙН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Микола Олександрович Бернштейн народився в Москві 5 жовтня 1896 р. Його батько був відомим російським психіатром, дід Натан Осипович - лікарем, фізіологом і суспільним діячем. У юнацькому віці виявилися неабиякі здібності майбутнього вченого: музичні, лінгвістичні, літературні, математичні, інженерно-конструкторські і інш. Він з легкістю вивчав іноземні мови, грав на фортепиано Освіта Н.А. Бернштейн отримав в Московському університеті. Спочатку він поступив на історико-філософський факультет, маючи намір присвятити себе філології, але з початком Першої світової війни перевівся на.

ШИЗОАНАЛИЗ - один з напрямів в дослідженні західної культури, представники якого розглядають шизофренію не з точки зору психічного захворювання, а під точкою зору соціального пригноблення в суспільстві, в якому люди є не чим інакшим, як виробляючими бажання машинами.    Основні положення шизоанализа були висунені в 70-х рр. ХХ віку французькими авторами - психоаналітик Ф. Гваттарі (1930-1992) і Ж. Делезом (1925-1995). Концептуальне обгрунтування шизоанализа знайшло відображення в їх спільно написаному труді "Капіталізм і шизофренія" ("Анти-Едіп", 1972 і "Тисяча плато", 1980) і в.
Посилання в тексті роботи "Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС і АНАЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ - В широкому значенні скорочене позначення психоаналізу у всіх його виявах і аспектах. Тут ми застосовуємо його в більш вузькому значенні, співвідносячи з методом або процедурою розуміння несвідомого на основі використання сновидінь і асоціацій, за допомогою чого розпізнаються деривати Воно, Я і Сверх-Я, конфлікт і подальші компромісні освіти. Аналіз використовується і як метод дослідження, і як метод терапії у власне психоаналізі, описаному нижче, і в аналітичній психотерапії. Стисло говорячи, аналіз відбувається в певній ситуації, в певний час і з певною частотою (аналітична. ЗАЛЕЖНІСТЬ - прагнення в чомусь або у всьому покладатися на іншу людину або інших людей з метою отримання задоволення, отримання безпеки, досягнення успіхів в житті.    Залежність може бути нормальною і патологічною, інфантильною і дорослою, помірною і надмірною. Вона може виступати як необхідний засіб досягнення певної мети, переживатися як внутрішня настійна, але болісна потреба, усвідомлюватися або залишатися несвідомою, що зумовлює мислення і поведінку людини.    З. Фрейд розглядав первинну залежність грудного немовляти від матері в плані задоволення потреби в їжі і отримання сексуального задоволення від акту. МИОПЛЕГИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ - або періодичний сімейний параліч, відноситься до групи нервно-мишечних захворювань і характеризується приступами різкої слабості, аж до повного параліча рук і ніг. При морфологічному вивченні звичайно не знаходять патології як в нервовій системі, так і в м'язах. Відомі випадки спадкової передачі захворювання. У той же час існує велика кількість спорадических випадків. Нерідкі симптоматичні форми, наприклад в клініці важкого тиреотоксикоза. У цей час найбільш обгрунтована теорія диенцефального походження захворювання. Є дані про певне залучення в процес гипофизарно-надпочечниковой системи з.

ОСОБИСТІСТЬ: ХАРАКТЕР - (особистість і характер) - в літературі можна знайти всілякі варіанти співвіднесення цих понять: 1) характер і особистість практично ототожнюються - ці терміни вживаються синонимично; 2) характер включається в особистість і розглядається як її подструктура; 3) особистість розуміється як специфічна частина характеру; 4) характер і особистість розглядаються як "пересічні" освіти. Уникнути змішення цих понять можна, якщо дотримуватися більш вузького їх тлумачення. Стисло виражаючи суть відмінностей між особистістю і характером, можна сказати, що риси вдачі виражають те, як. ПСИХОЛОГІЯ КОГНИТИВНАЯ - один з ведучих напрямів сучасної зарубіжної психології. Виникла в кінці 50-х - початку 60-х рр. XX в. як реакція на характерне для бихевиоризма заперечення ролі внутрішньої організації процесів психічних. Розповсюдилася в США, переважно в 70-е роки. Виходить з того, що будь-яка асоціація між стимулом і реакцією створюється спочатку в мозку. Використовує дані теорії інформації і її додатки до інформатики, а також дослідження розвитку мови, що дозволяють по-новому розуміти механізми ускладнення процесів психічних. Спочатку головною задачею психології когнитивной було вивчення перетворень. Нозологичеськоє напрям психіатрії - В даному напрямі психіатрії всі психічні розлади представлені у вигляді окремих хвороб. Такими є, наприклад, шизофренія, маніакальнодепресивний психоз, алкогольний психоз і багато які інші захворювання. Відповідно до даного напряму психіатрії вважається, що кожній хворобі властиві свій, самостійний в своєму розвитку, етиопатогенез, характерна клінічна картина, течія захворювання, а також найбільш вірогідний прогноз і вихід. Однак в етиопатогенезе різних хвороб допускається різноманіття провокуючих і привертаючих чинників, а в клініці ряду захворювань виділяються різні типи і їх варіанти. Гендер і взаємодія в дитячому віці - Ритуали межличностного взаємодії наповнені вмістом в залежності від соціального положення, віку, національності і, звичайно ж, підлоги що беруть в ньому участь людей. Багато які важливі аспекти межличностного взаємодії виявляє ігрова поведінка людей. Як показує ряд дослідників, хлопчики і дівчинки мають разл. ігровий простір. Хлопчики орієнтовані на освоєння вертикального простору і широкого горизонтального, при цьому їх гра відрізняється динамічністю, шумностью, груповою діяльністю. Гра дівчинок більш статична, відбувається в менших по розміру групах і на меншому, обмеженому, чітко.