НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА УКРАЇНИ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України ... 5
1.1. Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки ... 5
1.2. Національні інтереси України ... 6
1.3. Основні напрями державної політики національної безпеки України ... 10
1.4. Забезпечення національної безпеки України ... 12
Розділ 2. Система забезпечення національної безпеки України ... 18
2.1. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи ... 18
2.2. Рада національної безпеки і оборони України ... 23
Розділ 3. Оборона України ... 26
3.1. Поняття, основи та організація оборони ... 26
3.2. Підготовка держави і населення до оборони ... 27
3.3. Збройні сили України ... 34
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Національна безпека і оборона України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Національна безпека і оборона України"

Курсова робота "Національна безпека і оборона України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Національна безпека і оборона України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Національна безпека і оборона України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Національна безпека і оборона України" і призначений виключно для пошукових систем.

МИРНІ ЗАСОБИ ДОЗВОЛУ МІЖНАРОДНИХ СУПЕРЕЧОК - способи урегулювання суперечок між державами без застосування військової сили або якого-небудь інакшого примушення. Законними коштами дозволу міжнародних суперечок в сучасному міжнародному праві признаються М. з. р. м. з; звернення ж до війни як. до способу дозволу міжнародних розбіжностей вважається недопустимим актом. Згідно з Статутом ООН, члени організації, що беруть участь в спорі, повинні вирішувати свою суперечку мирними засоби. Тільки у разі озброєного нападу держава має "невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону", тобто право озброєним шляхом. Профессиограмма психолога ПОО - Система вимог до особистості фахівця, зумовлена умовами і характером його діяльності. До специфічних умов діяльність відноситься: високий рівень нормативности, екстремальний характер, підвищена небезпека, многопланность, необхідність надавати допомога, як особистому складу, так і різним категоріям громадян. Профессиограмма структурно включає два основних компоненти: особові якості (психограмму) і сукупність компонентів професійної підготовленості, якими повинен володіти психолог ПОО. Як показує практика, успішними можуть бути психологи з різним особовим профілем (якщо він в нормі) при. ІНФОРМАЦІЯ - приблизно до 40-х рр. XX в. поняття І. було синонимичним поняттям "дані", "зведення", "повідомлення", "сукупність знань про навколишній світ". Разом з тим з кінця 40-х - почала 50-х рр. поняття І. стало активно збагачуватися і розвиватися і поступово перетворилося в загальнонауковий категорію, що надає методологічний вплив на розвиток самих різних наук, в тому числі і науки права. Загальну базисну природу сучасного розуміння І. точніше усього виразив фундатор кібернетики Н. Вінер. З його точки зору, Родоначальником окремого інформаційно-правового напряму спочатку радянського, а нині російського. Конфліктна компетентність в психологічній роботі з персоналом - В найбільш загальному вигляді розуміється як професіонально-культурна модель, стандарт роботи психолога або інакшого фахівця з конфліктами. Поняття КК. ввів Б.І. Хасан, розуміючи її як складову частину коммуникативной компетентності. Інтенсивний розвиток конфликтологии привів до виділення КК як самостійна частина соціально-психологічної компетентності. Становлення практики конфликтологического освіти, поширення ідей загальної конфликтологической письменності, формування концепції конфликтологической культури задають більш широкий теоретичний контекст поняття. КК - важлива складова частина.
Кожна вагома структурна частина курсової "Національна безпека і оборона України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СУДОВІ ПРИСТАВИ - посадові особи, на яких законом покладаються задачі по забезпеченню встановленого порядку діяльності судів, а також по виконанню судових актів і актів інших органів, передбачених законодавством. Правове положення судових приставов визначається Федеральними законами від 21 липня 1997 р. "Про судову приставах" (з изм. і доп.) і "Про виконавче виробництво". С.п. може бути громадянин РФ, що досяг 20 років, що має середню (повне) загальну або середню професійну освіту (для старшого судового пристава - вища юридична освіта). На посаду С.п. не може бути призначений громадянин, що має. Вивчення матеріалів справи психологічні аспекти - Початкова частина судового розгляду, в якій здійснюється ознайомлення учасників процесу з матеріалами попереднього розслідування і його висновком, письмовими матеріалами і деякими речовими доказами. На цьому етапі формується процесуальна позиція судді, прокурора, адвоката. Всебічне знання справи дозволяє їм намітити стратегію і тактику своєї діяльності, сформувати систему стратегічних питань на етапі судового слідства (див. Слідство судове) і виголосити яскраву, переконливу, аргументовану промову в судових прениях (див. Пренія судові). При ИМД активізується аналітична і критична сторони психічної. СВІТСЬКА ДЕРЖАВА - держава, в якій не існує офіційній, державній релігії і жодне з віровчень не признається обов'язковим або переважним. У С.г. релігія, її канони і догмати, а також релігійні об'єднання, діючі в С.г., не мають право надавати впливи на державний устрій, діяльність державних органів і їх посадових облич, на систему державної освіти і інші сфери діяльності держави. Світський характер держави забезпечується, як правило, відділенням церкви (релігійних об'єднань) від держави і відділенням школи від церкви. Така форма взаємовідносин держави і церкви встановлена в цілому ряді країн (США, Франція, Польща і інш.).
У вступі курсової "Національна безпека і оборона України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РЕПАТРІАЦІЯ - повернення на (історичну) батьківщину осіб, внаслідок різних обставин що виявилися поза нею. Найбільш типові випадки Р.: 1) повернення військовополонених по закінченні війни на батьківщину відповідно до рішення влади держави, де вони знаходилися в полону, і по узгодженню з приймаючою стороною термінів і етапів прийому військовополонених. Держава, що має військовополонених, зобов'язана не перешкоджати їх поверненню на батьківщину, що передбачено Женевськими конвенціями про захист жертв війни 1949 р.; 2) повернення на батьківщину біженців, а також переміщених осіб (останніми вважаються обличчя.

Справи про відновлення на роботі керівника організації, членів колегіального виконавчого органу організації, звільнених в зв'язку з наявністю основ, передбаченої трудовим договором з ними -  У справах про відновлення на роботі керівника організації, членів колегіального виконавчого органу організації, звільнених в зв'язку з наявністю основ, передбаченого трудовим договором з ними (п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи був працівник керівником організації або членом колегіального виконавчого органу організації;  2) які основи звільнення працівника передбачені трудовим договором з позивачем і яке з них конкретно послужило причиною для звільнення;  3) чи відповідає основа звільнення позивача основам звільнення, передбаченими трудовим. СУДЕБНИК ЦАРЯ ФЕДОРА ІВАНОВИЧА (1589 Г.) - приватна кодифікація російського права, виконана, судячи по ввідній частині, в 1589 р. На основі пізніших приписок і даних мови можна встановити, що Судебник складений на півночі Росії, зокрема, в одному з цвинтарів Устьянських волостей для потреб північного селянства. Біля того ж 1589 р. Тотемский повіт, до складу якого входили Устьянськиє волості, був подарований "в годівлю" Д.І. Годунову, і для місцевого селянства склалися нові умови, що загрожували недоторканості самоврядування, встановленого Статутною грамотою 1555 р. Можна думати, що невизначеність вираження статутної грамоти.
Список літератури курсової "Національна безпека і оборона України" - більше 20 джерел. Свідчий свідчення очевидців - (eyewitness testimony) Очевидці події розказують про те, що їм вдалося сприйняти; крім того, вони можуть повідомити про дану подію тільки те, що пам'ятають. Тому при оцінці повноти і достовірності С. п. про. необхідно враховувати особливості сприйняття і пам'яті. С. п. про. надають на присяжних більш сильний переконливий вплив, чим інш. форми доказів. Пам'ять на обличчя Очевидців часто запрошують для пізнання або складання словесних портретів злочинців, тому при исслед. С. п. про. надається велике значення пам'яті на обличчя. Загалом люди володіють досить хорошою пам'яттю на обличчя, точність до-ой. Нейропсихологичеськиє синдроми поразки латеральних відділів скроневої області - Оцінюючи функцію повторних відділів скроневої кори, А. Р. Лурія констатує, що вони "грають вирішальну роль в диференціації як комплексів слухових подразників, що одночасно пред'являються, так і послідовних серій звуковисотних відносин або ритмічних звукових структур" (А. Р. Лурія, 1973. С. 150). При поразці повторних відділів скроневої області формується синдром слуховий, акустичної агнозии в мовній (ліва півкуля) і немовній (права півкуля) сферах. Мовна акустична агнозия добре описана в цілому ряді фундаментальних робіт як сенсорній афазії, а основі якої лежить порушення.

ПСИХОТЕРАПІЯ В ОНКОЛОГІЇ - У етиопатогенезе опухолевих хвороб істотну роль грають психічні чинники, тому значення психотерапії в комплексі заходів по підвищенню неспецифічної опірності організму признається багатьма дослідниками. Як вважають В. Е. Рожнов і А. К. Мацанов (1979), в одних випадках у хворих з опухолевой патологією психотерапія використовується лише для створення сприятливої психологічної обстановки, при цьому можуть провестися індивідуальні і групові психотерапевтичні бесіди з хворими; в інших випадках широкий арсенал психотерапевтичних методів може бути направлений на рішення лікувально-реабілітаційних задач.
Посилання в тексті роботи "Національна безпека і оборона України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕХНОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНІ - практична область акмеологии, в якій розкриваються способи, механізми реалізації гуманітарних знань, образованности, культури суб'єкта діяльності як професіонала в процесі навчання, розвитку, діяльності. Відмічається цільова спрямованість Т.г. Вона не тільки відображає суспільні (социокультурні), особові, деятельностні проблеми, але і характеризує способи їх дозволу у вигляді певного набору процедур і операцій. У зв'язку з цим: 1) 2) 3) "творче" в "мистецтво", "майстерність"; 4) Певний "момент", "спосіб", "прийом" Подібна гуманітарна техніка. ТІНЬ - несвідомі вияви, темна сторона психіки, що відкидаються людиною, але внутрішньо властиві йому і що надають вплив на його мислення і поведінку.    Уявлення об Тіні як "вивороти" людської душі містилися в роботах З. Фрейда. Класичний психоаналіз був націлений насамперед на розкриття тих несвідомих влечений і бажань людини, які, з точки зору культури і суспільства, сприймалися як негативні, тіньові, асоціальні, аморальні. Однак поняття Тіні як таке було введено К.Г. Юнгом (1875-1961). Воно грало важливу роль в його аналітичній психології. З точки зору К.Г. Юнга, Тінь - це темна половина. Дежа вю - (deja vu) - 1. феномен "вже баченого" або "спогад теперішнього часу", відчуття того, що те, що відбувається в даний момент сприймається другий раз (значно рідше більш ніж другий раз); 2. загальна назва схожих феноменів ("що вже чувся, баченого, зробленого, пережитого і інш.). Нерідко виникають труднощі в розмежуванні феномена дежа вю, що зустрічається приблизно у половини здорових осіб, і його патологічного аналога. Найбільш вірогідні ознаки останнього детально вивчив і представив І.С.Сумбаєв (1945). Це, як він вважає: 1. неодноразове його повторення по типу ехомнезии.

Посттравматічеськоє стресовий розлад у учасників військових дій - розлад - симптомокомплекс наслідків перебування в обстановці війни у її безпосередніх учасників: 1. "повторні кадри" (див.) з відчуттям дискомфорту, вегетативними і психологічними симптомами; 2. прагнення уникати думок, спогадів і нагадувань про участь у військових діях; 3. зниження інтересу до того, що відбувається в мирній обстановці і активній участі в ній; 4. почуття отстраненности від обстановки мирного часу і відчуження від мирних жителів з відчуттям того, що останні існують як би в інакшому вимірюванні і не здатні зрозуміти переживання, на яких зосереджено увага пацієнтів; 5. ЗАМІШАННЯ - En.: Confusion 1. "Замішання - це основа більшості моїх індуктивних підходів" (Erickson, 1980,1). недивне, що перехід від одного способу функціонування до іншого передбачає наявність періоду відносного замішання. Недивно також, що це замішання використовується для отримання гіпнозу. Можна сказати, що пацієнту допомагають депотенциа-лизировать свідоме. Цьому ж служить характерне для стилю Еріксона використання подиву і нісенітниці (Godin, 1988a). Замішання може бути більш систематичним. Наприклад, починаючи гіпнотичний сеанс, Еріксон словами пропонував сісти в одне крісло, а жестом в цей час. Оцінка інтелекту - Найбільшою популярністю користується так званий "коефіцієнт інтелектуальності", що скорочено означається IQ, який дозволяє співвіднести рівень інтелектуальних можливостей індивіда зі середніми показниками своєї вікової і професійної групи. Можна порівнювати розумовий розвиток дитини з можливостями його ровесників. Наприклад, календарний вік - 8 років, а розумові здібності ближче до шестирічної групи, такий, отже, і його "розумовий" вік. Надалі на основі розрахунків співвідношення розумового і хронологічного віку і був виведений показник, названий коефіцієнтом інтелектуальності (IQ);. ФУНКЦИОНАЛИЗМ - (mrn.functionafom) -методологічна орієнтація (і науковий підхід) на пріоритетне дослідження функцій тих або інакших систем, явищ, об'єктів. Іноді протиставляється структурализму і історизму. Для Ф. характерне визнання логічного і/або онтологічного примату функції над структурою і розвитком. У логічному значенні примат функції виражається в тому, що знання функції признається необхідною (обов'язковим) попередньою умовою для розуміння і пояснення структури і розвитку. Прототипами висловлювання в дусі Ф. можуть служити слід.: "Щоб зрозуміти анатомію, треба розуміти функцію - не можна.