Недосконалість законодавства про опіку та піклування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження недосконалості законодавства про опіку та піклування в розрізі захисту сімейних прав та інтересів ... 5
1.1. Поняття опіки та піклування. Умови і порядок призначення опікуна та піклувальника ... 5
1.2. Права та обов'язки опікуна, піклувальника і дітей, над якими встановлено опіку або піклування ... 10
1.3. Припинення опіки, піклування над дитиною ... 14
Розділ 2. Аналіз проблеми недосконалості законодавства про опіку та піклування в розрізі захисту сімейних прав та інтересів ... 16
2.1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ... 16
2.2. Окремі проблеми дотримання прав дитини ... 20
2.3. Сучасний стан роботи щодо реформування опіки та піклування в Україні ... 24
Розділ 3. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроки для України ... 31
3.1. Зарубіжний досвід оптимізації інтернатів та дитячих будинків ... 31
3.2. Зарубіжний досвід фостерного виховання ... 32
3.3. Досвід розвитку сімейних форм виховання країн СНД ... 35
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Недосконалість законодавства про опіку та піклування"

Курсова робота "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Недосконалість законодавства про опіку та піклування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" і призначений виключно для пошукових систем.

КРІПАЦТВО - система правових норм, що прикріпляли селянина до землі і до її власника. Економічною основою кріпаччини є феодальна власність на землю. Феодальний спосіб виробництва передбачає наявність дрібних виробників, наділених землею і знаряддями виробництва і що можуть тому обробляти панську землю (панщина) і платити феодалу оброк в натуральній або грошовій формі. Тому феодальний спосіб виробництва пов'язаний з внеекономическим примушенням до труда, яке грало важливу роль в справі зміцнення економічної влади поміщиків-кріпосників. Форми і міри внеекономического примушення були різні, починаючи від. Допит в безконфліктній ситуації - Безконфліктна ситуація при допитах частіше буває зумовлена зацікавленістю допитуваного в повному і об'єктивному розслідуванні злочину, готовності і бажанням співробітничати з ПОО. Найбільш поширеною процесуальною формою її є допит свідка (потерпілого). Згідно із законом допит починається з пропозиції свідку (потерпілому) розказати все відоме йому про обставини, в зв'язку з якими він викликаний у справі. Після вільної розповіді, якій відповідає, рефлексивное слухання слідчого, свідку задаються питання. 1. Коммуникативная ситуація допиту зумовлена вільною розповіддю свідка. Особлива увага. ПОРАДА ЄВРОПИ (ЦЕ) - перша європейська міжурядова організація, створена після другої світової війни. Його Статут був підписаний і ратифікований в 1949 р. Цілями ЦЕ є забезпечення все більш тісних зв'язків між державами-членами для захисту і реалізації їх ідеалів і принципів, сприяння перетворенню Європи в демократичний і безпечний простір, захист і зміцнення плюралістичної демократії і прав людини, розвиток і зміцнення європейської самосвідомості для формування європейської культурної ідентичності. На 1 травня 1996 р. в ЦЕ входило 36 держав, в тому числі РФ (прийнята на початку 1996 р.). Умовами прийому в. УТРИМАННЯ - право кредитора втримувати в забезпечення простроченого зобов'язання що знаходяться у нього по яких би те не було основам речі боржника до виконання певного зобов'язання (ст. 359-360 ГК РФ). Право У. виникає у кредитора тільки з моменту невиконання боржником в термін лежачих на йому зобов'язань. У разі настання неспроможності боржника або в інакших випадках, коли терміни виконання зобов'язань закінчуються (наступають) достроково, можливість реалізації права У. зберігається. Предметом У. може бути тільки річ, причому у вузькому (власному) значенні цього слова. Не можна втримувати право або гроші.
Кожна вагома структурна частина курсової "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СОЛІДАРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - (лати. solidus - повний, цілий) - зобов'язання з множинністю осіб, виникаючі у випадках, коли боржник, кредитор або обидві сторони в зобов'язанні представлені декількома особами (п. 1 ст. 308 ГК РФ). С.о. можуть бути при активній множинності (на стороні кредитора - декілька осіб, на стороні боржника - одне), пасивній (на стороні кредитора - одна особа, на стороні боржника - декілька) і змішаній множинності (трохи учасників з кожною з сторін). Суть С.о. - створення такої спільності осіб, що представляють сторону боржника або кредитора, при якій права і обов'язки кожного з учасників С.о. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ - одне з основних джерел права (див.) в капіталістичних країнах, гл. обр. в Англії і США. Правове положення, виражене хоч би в одному судовому рішенні, стає обов'язковим для судів нижчих і рівних інстанцій по всіх справах зі схожим фактичним складом; присудження ж, в якому виражене таке положення, називається С. п. У Англії С. п. може бути встановлений тільки судом т. н. "необмеженої юрисдикції" (Високим судом, Вищим судом і Палатою лордів), але не місцевими судами. У США розрізнюють С. п., встановлені федеральними судами, і С. п., встановленими судами якого-небудь штату і обов'язкові лише. ФЕДЕРАЛЬНІ ЗБОРИ - двопалатний парламент, що обирається терміном на 4 роки РФ, її постійно діючий представницький і законодавчий орган. Місце і роль Ф.С. в системі розділення влади характеризують наступні особливості. 1. Ф.С. є загальнонаціональний представницький орган державної влади, інститут народного представництва. Народне представництво в Ф.С. гарантується демократичною виборчою системою, вільним характером виборів, що забезпечує формування парламенту в такому складі, який здатний максимально відображати інтереси різних груп людей, виражати загальнонаціональні інтереси, волю усього.
У вступі курсової "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ - ведеться відповідно до розділу 6.3 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Міністерства культури Росії від 08.11.2005 № 536. З моменту закладу і до передачі в архів федерального органу виконавчої влади справи зберігаються по місцю їх формування. Керівники структурних підрозділів і співробітники, що відповідають за діловодство, зобов'язані забезпечувати збереження документів і справ. З метою підвищення оперативного пошуку документів справи розташовуються в шафах відповідно до номенклатури справ. Номенклатура справ або виписка з неї.

КОМПЕТЕНЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - сфера діяльності і сукупність закріпленої Конституцією РФ і федеральним конституційним законом повноважень Конституційного Суду РФ як федерального органу конституційного контролю. Конституційний Суд РФ володіє так званою пов'язаною компетенцією, тобто правомочний здійснювати свої повноваження виключно по запитам або жалобам осіб (органів), визначених в Конституції РФ: Президента РФ, палат Федеральних Зборів, Уряду РФ, Верховного Суду і Вищого Арбітражного Суду РФ, органів законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ. У К. КС РФ входить: 1) дозвіл справ про відповідність Конституції. Встановлення факту смерті особи в певний час і при певних обставинах -  В відповідності зі ст. 65 Федерального закону від 15 листопада 1997 р. №143-ФЗ "Про акти цивільного стану" державна реєстрація смерті здійснюється органами загсу. Така реєстрація проводиться на основі або медичних документів встановленої форми про факт смерті особи або документа компетентного органу про факт смерті особи, необгрунтовано репресованого і згодом реабілітованого на основі Закону про реабілітацію жертв політичних репресій [239]. При відмові органів загсу в реєстрації події смерті факт смерті встановлюється в суді. Така ситуація може мати місце, коли не виявлене.
Список літератури курсової "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" - більше 20 джерел. ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - одне з основних понять класичного психоаналізу, використаного З. Фрейдом для позначення амбивалентного відношення дитини до своїх батьків. Під едиповим комплексом розуміється вияв дитиною несвідомих влечений, що супроводяться вираженням почуттів любові і ненависті до батьків.    Уперше уявлення про едиповом комплекс були виражені З. Фрейдом в 1897 м. в одному з листів до берлинскому лікаря В. Фліссу (1858-1928). На основі самоанализа, що включає дитячі спогади, він виявив в собі ранні змішані почуття любові до матері і ревнощів до батька. При цьому фундатор психоаналізу співвідніс свої. Паніка масова - [від греч. panikon - безотчетний жах] - один з видів масової поведінки, один з форм активності натовпу. "Пусковим" механізмом початку вияву подібної масової реакції частіше за все виступають, з одного боку, якийсь зовнішній стимул, а з іншою - певний настрій натовпу, як правило, і що привів до її освіти і що визначає її початкову єдність. Психологічною основою такого вияву поведенческой активності, як паніка, в переважній більшості випадків є масове збудження і страх, зумовлене або реальною загрозою, або уявною небезпекою, яка існує лише в полі суб'єктивного сприйняття.

Дослідження спілкування в Ростовськом державному університеті (ЮФУ) - Становлення психології О. в РГУ (нині Південний федеральний ун-т) відбувалося завдяки сильному теорет. впливу 2 отеч. шкіл психології Про.: ленинградской, очолюваної А. А. Бодальовим, і московської, очолюваної Г. М. Андреєвой. У 1970-е рр. величезну роль в формуванні напрямів вивчення О. в РГУ зіграла А. С. Золотнякова і її учбова допомога "Проблеми психології Про." (1976), де розглядалися особові, соціальні типи О., їх професійні, пізнавальні і генет. аспекти. У 1978 р. вийде збірник статей, присвячених психології пед. О., в 1980 р. - збірник з проблем взаєморозуміння в О. вчителя і.
Посилання в тексті роботи "Недосконалість законодавства про опіку та піклування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОХУТ Хайнц - (1913-1981) - австро-американський психоаналітик. Народився в Віні 3 травня 1913 року. Був єдиним сином в багатій австроеврейской сім'ї. Вчився в Деблінгерської гімназії, мав можливість дістати різносторонню освіту, включаючи знання в області мистецтва і вивчення іноземних мов. У 1932 році поступив в Віденський університет, в 1938 році став доктором медицини. Рік опісля в зв'язку із загрозою нацизму емігрував в Англію, а пізніше, в 1940 році - в США.    Х. Кохут дістав психоаналитическое освіту в Чікаго. З 1941 по 1943 рік він працював неврологом в госпіталі Чикагського університету. З 1943. АБРАХАМ Карл - (1877-1925) - німецький психоаналітик, один з найближчих соратників З. Фрейда. Народився 3 травня 1877 року в північній частині Німеччини в Бремені. Виявивши цікавість до вивчення іноземних мов, він у віці 15 років підготував роботу "Схожість мови у різних індіанських племен Південної Америки". Володіючи філологічними здібностями, що дозволили йому освоїти англійський, голландський, датський, іспанський, італійський, французький мови, він проте не міг розраховувати на відповідну університетську освіту. Скромне матеріальне положення батьків і їх іудейське віросповідання привело до вибору. Типи темпераменту і їх психологічні характеристики - Психологічна характеристика типів темпераменту визначається наступними властивостями: сензитивностью, реактивністю, співвідношенням реактивності і активності, темпом реакцій, пластичністю - ригидностью, екстраверсией - интроверсией, емоційною збудливістю. Розглянемо характеристики чотирьох типів темпераменту. Холерик - це людина, нервова система якого визначається переважанням збудження над гальмуванням, внаслідок чого він реагує дуже швидко, часто необдумано, не устигає загальмувати, стриматися, виявляє нетерпіння, поривчастість, різкість рухів, запальність, неприборканість, нестриманість.

Культурні норми: стилі спілкування в різних культурах - Культурологичеськиє дослідження виявляють специфіку О. в різних культурах. Зокрема, це торкається стилів мовної взаємодії. Передусім, стилі можна розділити по ознаці спрямованості мови. Так при спрямованості мови на говорячого, а також на мету комунікації ми маємо справу з інструментальним стилем вербальной комунікації; при орієнтації на того, що слухає і процес взаємодії ми говоримо про афективний стиль. Відмінності між стилями полягають також в побудові самих речень, у виборі слів, мірі використання риторичних питань як форми заохочення або засудження, ухильності в оцінках і вияві своєї. Контробусловліваніє - (counterconditioning) У 1924 р. М. К. Джоунз, студентка Дж. Уотсона, опублікувала статтю, що описує успішне лікування від страху перед кроликами трирічного хлопчика на ім'я Пітер. К. являє собою процедуру, при до-ой реакція на деякий подразник заміняється або блокується за допомогою поєднання цього подразника з відмінним по своїй валентності новим подразником. У випадку з Пітером Джоунз пред'являла зухвалий страх подразник (кролика) в поєднанні з приємним подразником (їжа), внаслідок чого реакція страху зникла. Тут важливо відмітити, що лякаючий подразник вводився поступово, гарантуючи т. ГІПНОЗ - 1. Техніка, впливи на індивіда шляхом фокализации (концентрації) його уваги з метою звузити поле свідомості і підпорядкувати його впливу, контролю зовнішнього агента - гіпнотизера, навіювання якого що гіпнотизується буде виконувати. 2. Процес і тимчасовий сноподобное стан психіки, характерний різким звуженням і зняттям об'єму свідомості і самосвідомості і різким фокусуванням на змісті навіювання, що пов'язано із зміною функції індивідуального контролю і самосвідомості. Виникає внаслідок спеціальних впливів гіпнотизера (-> гипнотизация) або цілеспрямованого самовнушения (->. Поведінка - (можливе, від русявий. повадити - принадити, привчити до знад) - 1. родовий термін, що охоплює рухи, дії, вчинки, діяльність, інші вияви активності організмів, включаючи психічну активність; 2. в бихевиоризме - термін, вказуючий тільки такі реакції організму, які можна спостерігати і виміряти. У необихевиоризме в поясненнях детермінант поведінки допускається гіпотетична роль деяких внутрішніх станів або "проміжних змінних"; 3. в когнитивной психології - розглядається швидше як уявне уявлення, процеси мислення і мови, чим зовнішні поведенческие акти, що вимірюються; 4. у.