Нетрадиційні джерела конституційного права України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження нетрадиційних джерел конституційного права України.....4
1.1. Сутність джерел права.....4
1.2. Поняття джерел конституційного права України.....6
1.3. Види джерел конституційного права.....10
Розділ 2. Характеристика нетрадиційних джерел конституційного права України.....16
Розділ 3. Тенденції розвитку системи джерел конституційного права в Україні.....27
Висновки.....33
Список використаних джерел.....34

Для придбання курсової роботи "Нетрадиційні джерела конституційного права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нетрадиційні джерела конституційного права України"

Курсова робота "Нетрадиційні джерела конституційного права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нетрадиційні джерела конституційного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нетрадиційні джерела конституційного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нетрадиційні джерела конституційного права" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОКУМЕНТИ, що ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ - при надходженні на роботу працівник зобов'язаний представити трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (див. Книжка трудова), і документ, що засвідчує особистість. Основним документом, що засвідчує особистість, є паспорт. Якщо громадянин поступає на роботу уперше, він зобов'язаний представити довідку про останнє заняття, видану по місцю проживання. Військовозобов'язані обличчя, звільнені з Збройних Сил, пред'являють також військовий квиток. Якщо робота, для виконання якої приймається працівник, вимагає спеціальних знань (підготовки), він зобов'язаний пред'явити документ, підтверджуючий.
ФЕДЕРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ - в федеральній державі територія, не вхідна до складу суб'єкта федерації, що знаходиться в безпосередньому управлінні федеральних органів або призначених ними осіб. Ф. т. є в Австралії, Бразілії, Венесуеле, Мексіці, США і інших державах. Можна спостерігати декілька різновидів федеральних територій: федеральний округ, в якому розташована столиця держави, що має елементи особливого статусу (наприклад, федеральний округ Колумбія, де знаходиться столиця США м. Вашингтон, не представлений в палатах Конгресу США; і тільки з 1961 р. жителі округу мають право брати участь у виборах Президента США);.
Експериментальна педагогіка - Експериментальна педагогіка ввела в науковий арсенал педагогіки і психології експериментальні методи дослідження, з'явився термін "педагогічний експеримент". Основний принцип - принцип саморазвития особистості. Її представники (А. Лай, Е. Мейман, Е. Торндайк, А. Біне) обійшли їх того, що тільки на основі достовірних емпіричних фактів з педагогічної практики, що перевіряються потім досвідченим шляхом, можна досягнути справжнього удосконалення педагогічного процесу, об'єктивної і наукової його організації. Представники експериментальної педагогіки абсолютизували емпіричні.
МУЗЕЇ ШКІЛЬНІ - - форма освітньої діяльності учнів; здійснюється під керівництвом педагогів внаслідок пошуково-освітньої діяльності. У М.ш. учні збирають і вивчають пам'ятники історії, культури, природи рідного краю. У Росії в 19 в. учбові музеї (кабінети природної історії і т.п.) існували в багатьох гімназіях. Питання про доцільність створення шкільних музеїв историко-краєзнавський тематики було уперше поставлене в кн. В.Я. Уланова "Досвід методики історії в початковій школі" (1914). З розвитком шкільного краєзнавства в 20-е рр. почалося масове створення М.ш., найбільший розвиток цей процес.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нетрадиційні джерела конституційного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАНТ (KANT) ІММАНУЇЛ (1724-1804) - - родоначальник німецької класичної філософії. Член Берлінською і Сиенськой АН, поч. член Петербурзької АН (1794). Педагогічні ідеї До. тісно пов'язані з його філософським ученням. Їх важливим теоретичним джерелом була теорія виховання Ж.Ж. Руссо. До. першим вказав на соціальну значущість філантропіна И.Б. Базедова, присвятивши йому декілька статей. До. розглядав питання навчання, виховання, школоведенія, аналізував проблеми самовиховання і соціальної педагогіки. У ряді досліджень ставилися питання етичного виховання. До. виходив з ідеї воспітуємості людини. Освіта виводить людину з.
Пельовін Іван Андрійович - Пельовін (Іван Андрійович) - живописець і мозаичист, народився в 1841 році. Закінчив курс Імператорської Академії Мистецтв в 1862 році із званням некласного художника. Невдовзі по виході з академії написав декілька картин, між іншим, дві сцени: "Недільне дозвілля" і "Молода мати", за які академія, в 1864 році, зробила його в класні художники 3-й ст. Однак недостатність матеріального забезпечення спонукала його зайнятися мозаїчним мистецтвом, причому він продовжував займатися і живописом. У 1869 році, за картини "Дитячий сніданок", "Сільська швачка".
Вальтер Олександр Петрович - Вальтер (Олександр Петрович) - російський анатом і фізіолог, народився в 1817 р.; спочатку вчився в Ревеле. У січні 1836 року Вальтер поступив в Дерптський університет на філософський факультет, але потім перейшов на медичний. По закінченні курсу Вальтер поїхав за межу і займався в Берліні у славнозвісного анатома і фізіолога Іоганна Мюллера, а потім в Віні у Патрубана, Берреса і Рокитанського. У 1843 р. Вальтер, по рекомендації Н.І. Пірогова, у якого він був учнем, і членів особливої комісії (Спасского, Бер, Загорського, Маркуса і інш.), був призначений що виправляє посаду ад'юнкта по кафедрі.
У вступі курсової "Нетрадиційні джерела конституційного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Белоусова-Жаботинского реакція - протікаюче в автоколебательном (самоподдерживающемся) режимі каталітичне окислення різних відновників бромнова-тієї кислоти; спостерігаються коливання концентрацій окисленої і відновленої форм каталізатора; протікає в кислому водному розчині, як каталізатори використовують іони металів змінної валентності, наприклад Це (церій) або Мп (марганець), як відновники - малоновую кислоту, ацетилацетон і інш. Коливання концентрацій окисленої і відновленої форм каталізатора супроводяться коливаннями забарвлення розчину від безбарвної до жовтої, якщо каталізатор - іони церия Це, або від голубой.

РЕЗЕРФОРД ЕРНЕСТ - (1871-1937) - англійський фізик, лауреат Нобелівської премії по  хімії за  дослідження по  перетворенню елементів і  хімії радіоактивних речовин  (1908), президент Лондонського королівського суспільства. Займався  проблемами  радіоактивності,  атомної  і  ядерної  фізики,  створив модель будови атома, відкрив аи b-випромінювання, ввів поняття періоду напіврозпаду.  У  1903 разом з Ф. Содді розробив теорію радіоактивного розпаду і встановив закон перетворень радіоактивних елементів. Довів, що аизлучение - це потік позитивно заряджених частинок (які це частинки - він встановив в.
НЕПТУН, ПЛАНЕТА - восьма планета Сонячної системи, названа в честь римського повелителя вод Нептуна (грецького Посейдона), символом якої є тризубець. Іншим символом планети, відкритої двома німецькими астрономами Іоганном Галле і Генріхом ДАррестом в 1846, стала монограма з L і V, покликана відмітити внесок Урбейна Леверье, що обчислив факт існування і місцеположення планети. Астрологи після відкриття нової планети наділили її функціями управління морем, оскільки Нептун асоціюється з морем і є правителем риб. Цикл обороту Нептуна триває 50 років, тому його вплив на індивідуума мінімальне. Він спричиняє до.
Список літератури курсової "Нетрадиційні джерела конституційного права" - більше 20 джерел. SAVINGS SCHEDULE. Графік заощаджень - Графік, що відображає залежність між заощадженнями і рівнем доходу. При низькому рівні доходу (див. Disposable income) домохозяйства, що розташовується витрачають більше коштів, ніж заробляють, тобто "проїдають" свої заощадження (див. Dissaving) - графік споживання (див. Consumption schedule) відхиляється вгору від прямої лінії, проведеної під кутом в 45. Точка перетину цієї лінії і графіка споживання відповідає нульовому рівню заощаджень. При більш високому рівні доходу домохозяйства споживають тільки частину.
ШТРАФНІ САНКЦІЇ - грошове стягнення, міра матеріального впливу на юридичних і фізичних облич, винних в порушенні чинного законодавства, договорів або певних правил. У цивільному праві - різновид неустойки, спосіб забезпечення виконання зобов'язань; Ш.с. стягуються у разі прострочення виконання зобов'язань або неналежного їх виконання. Характерні риси Ш.с.: предопределенность розміру відповідальності за порушення зобов'язання, об до-ром сторони знають вже на момент укладення договору; можливість стягнення Ш.с. за сам факт порушення зобов'язань при відсутності необхідності доказу збитків (наслідків), заподіяних таким.

ДЕЗИНТЕГРАЦІЯ ПОЗИТИВНА - ослаблення або навіть розпад первинної психічної структури індивіда в періоди дозрівання, при неврозах, психоневрозах, у зовнішніх і, що важливіше усього, внутрішніх конфліктах. Д. п. є чинником, сприяючим прискореному психічному і творчому розвитку. Важливий момент Д. п. - це позитивна непристосованість, т. е. непристосованість до дійсності, що носить творчий характер, відображаюча самостійність розвитку. Понятіє Д. п. розроблене К. Домбровським в рамках його теорії Д. п., в основі якої лежить уявлення про людину як про суб'єкта, здатного на безперервний розвиток, більше за те -.
Посилання в тексті роботи "Нетрадиційні джерела конституційного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАЗОХІЗМ - (на ім'я австрійського письменника L. Sacher-Masoch, 1836-1895, що описав це явище в романові "Венера в хутрах"; термін запропонований німецьким психіатром R. Krafft-Ebing, 1840-1902; синоніми - пасивна алголагния, алгомания, алгофилия, пассивизм) - сексуальна девіація, при якій для досягнення статевого задоволення необхідно відчувати фізичний біль або моральне приниження, що заподіюються статевим партнером. Звичайно цьому супроводить стан повної підлеглості і покірності йому. Поза контекстом повної підлеглості аж до втрати індивідуальності і свободи біль і приниження.
ЗАВАЛОВА - Наталія Дмітрієвна (1928- 1983) - російський психолог, д-р психологічних наук (1973). Закінчила МГУ ім. М.В. Ломоносова (1952), працювала в НДІ авіаційної і космічної медицини (1957-1983). У роботах 3. досліджувалися проблеми психічної регуляции дій оператора, надійності людини в утруднених умовах професійної діяльності, розглядалися питання просторового орієнтування, принципи розподілу функцій між людиною-оператором і системами автоматичного управління, проблеми системної методології дослідження операторської діяльності. 3. внесла вагомий внесок в наукове обгрунтування і створення нового.
Раппорт - (фр. rapport - зв'язок, відношення) - 1. взагалі - зручне, вільне, невимушене і взаємне прийнятна взаємодія між людьми, особливо коли цими людьми є провідний тестування і суб'єкта психологічного тестування, або клієнта і психотерапевта і т.п. 2. в психотерапії - такий контакт між гипнотерапевтом і пацієнтом, що гіпнотизується, при якому останній безумовно приймає вказівки і розпорядження першого, виконує їх без всякого опору і, повидимому, усвідомлює їх в цей час як свої власні; 3. в парапсихології - передбачуваний зв'язок між медиумом і його спіритичним контактером (з позиції психопатології - це зв'язок.

ТРЕНУВАННЯ АВТОГЕННЕ - (тренування аутогенная) - метод самовнушения, розроблений німецьким психологом І. Шульцем в 1932 р. Використовується для психологічного саморегулювання, застосовується і як психотерапевтичний метод - передусім для лікування неврозів, депресивних станів, захворювань психосоматичних. Його ядро складають прийоми занурення в релаксационное стан і самонавіяння, за рахунок чого відбувається оволодіння навиками довільного волання відчуттів тепла, тягаря, спокою, розслаблення. Оволодіння свідомим контролем над подібними функціями приводить до нормалізації і активізації основних.
Жанр телепередач - Поняття "жанр" узагальнює риси, властиві творам, побудованим на основі однакових закономірностей. Жанри відрізняються по роду (документальні або ігрові), по методу побудови образу (символіка, реальність, алегорія), по предмету зображення (особистість, документальні кадри, ігрові сцени), по характеру зображення (реальна або сатирична картина, карикатурне зображення), за способом створення (кіно-, відео-, фотофильм). Жанр - тип телевізійних творів, що історично складається, які мають спільні риси, властивості. Кожний жанр має свої закони, витікаючі з його форми (репортаж, нарис.
Форми і системи оплати труда - являють собою порядок обчислення заробітної плати по кожній групі і категорії працівників в залежності від кількості і якості затраченого труда. У практиці організації оплати труда використовуються дві основні форми заробітної плати - почасова і відрядна. Почасової називається така Ф.о.т., при якій заробітна плата працівнику нараховується по встановленій тарифній ставці або окладу за фактично відпрацьований час. Розрахунок місячної заробітної плати здійснюється по часових (денним) тарифних ставках шляхом перемноження їх на відпрацьовані години (дні). При місячній тарифній ставці (окладі).
Шотландське право - (Scots law), діє в Шотландії, його прихильники прагнуть протистояти англ, праву в рамках правової системи Великобританії. У феод, період (11 - 13 вв.) Ш.п. випробував сильний вплив англосаксонского і норманнского права, але пізніше, в 14 - 16 вв., политий, і культурний союз Шотландії з Францією відкрив шотл. студентам можливість вивчати юриспруденцію в ун-тах континентальної Європи. На батьківщину вони поверталися зі знанням основ римського права. Незважаючи на об'єднання двох королівств в 1603 р. і парламентів в 1707 р., щотл. правова система, судове і процесуальне законодавства.