ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обов'язкового страхування ... 6
1.1. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання ... 6
1.2. Об'єктивна необхідність та суть обов'язкового страхування ... 9
Розділ 2. Правове регулювання видів обов'язкового страхування в Україні ... 18
2.1. Види обов'язкового страхування ... 18
2.2. Підстави виникнення правовідносин стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні ... 22
2.3. Здійснення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ... 29
Розділ 3. Проблеми впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні ... 34
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Обов'язкове страхування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Обов'язкове страхування"

Курсова робота "Обов'язкове страхування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Обов'язкове страхування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Обов'язкове страхування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Обов'язкове страхування" і призначений виключно для пошукових систем.

ЩОРІЧНИЙ ОСНОВНИЙ ВІДПУСК - час відпочинку, що надається працівнику із збереженням місця роботи (посади), середнього заробітку протягом встановленої законом кількості днів. Право на Е.о.о. належить до числа конституційних прав кожного громадянина, працюючого за трудовим договором (контракту) на підприємствах, установах, організаціях будь-яких організаційно-правових форм і видів власності, а також у індивідуальних підприємців. Воно не залежить від терміну трудового договору, міри зайнятості (повний або неповний робочий час), місця виконання трудових функцій (в організації або на будинку), форми оплати труда, займаної посади або. СУДОВЕ СЛІДСТВО - в радянському карному процесі основна, центральна частина судового розгляду (див.), наступна за підготовчою його частиною і попередня прениям сторін. С. з. складається в тому, що суд, що розбирає справу з участю сторін, досліджує всі обставини справи, перевіряє докази, що все є у справі з тим, щоб потім, після прений сторін і останнього слова підсудного, присудити свою. Згідно ст. 23 Основ карного судочинства СРСР і союзних республік 1924 р. (див.) (ст. 319 УПК), суд засновує свій вирок тільки на тих доказах, які були перевірені на С. з. Тому основною умовою, необхідною для правильності С. з, є. Метод житлового права - спосіб регулювання житлових правовідносин. Оскільки житлове право в широкому значенні є комплексним інститутом, то у нього немає самостійного методу регулювання: його метод характеризується рисами, властивим і цивільному праву загалом, а також рисами, характерними для тих галузей вдачі, норми яких можуть бути присутній в житлових правовідносинах. Під методом "в самому загальному значенні" розуміється "спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність". Метод же, що розглядається "в спеціально філософському значенні", визначається як "спосіб пізнання" і як "спосіб відтворення в мисленні. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ - різновид комерційної таємниці; відомості (інформація), що навмисно приховуються, що мають дійсну або потенційну комерційну цінність внаслідок їх невідомості третім особам при відсутності до них вільного доступу на законній основі і що охороняються володарем такої інформації. Зміст Б.т. утворять інформація про операції, рахунки і внески клієнтів і кореспондентів, а також інакші відомості, що встановлюються кредитною організацією, якщо це не суперечить федеральному законодавству. Інформація про операції клієнтів включає: рух (зарахування, списання) грошових коштів по рахунку клієнта.
Кожна вагома структурна частина курсової "Обов'язкове страхування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Відділ юридичної психології НДІ Генеральної прокуратури РФ - Перший науковий підрозділ по профілю ЮП. Освічено в 1968 р. Організатором відділу (тоді сектори) і керівником його протягом 25 років був професор А.Р. Ратінов. Плани науково-дослідної роботи Відділу диктувалися першочерговими потребами в науково-психологічному обслуговуванні теорії і практики боротьби із злочинністю і зміцнення правопорядку, результати яких, що заклали основи сучасної ЮП. Вирішальну роль зіграли роботи Відділу у відновленні і формуванні на сучасному рівні вітчизняної ЮП; впровадженні в практику карного судочинства судово-психологічної і комплексної психолого-психіатричної. КАРНА ПОЛІТИКА - це частина політики держави в сфері боротьби із злочинністю. Змістом карної політики є застосування в боротьбі із злочинністю комплексу економічних, соціальних, організаційних, правових і інакших заходів. Наукове обгрунтована У. п. передбачає концептуальну основу, конкретні шляхи, методи і кошти впливу на злочинність, стратегію і тактику боротьби із злочинністю. Целью У. п. є заборона зростання злочинності і, в перспективі, скорочення злочинності по кількісних і якісних параметрах. Політика боротьби із злочинністю реалізовується за допомогою методів переконання, виховання і державного. ПРИНЦИП СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ - загальновизнаний принцип міжнародного права, що означає, що всі держави юридично рівні між собою як суверенні, незалежні учасники міжнародного спілкування, загалом користуються однаковими правами і несуть рівні обов'язки, незважаючи на відмінність їх економічних, соціальних і політичних систем. П. с.р.г. сформувався в міжнародному праві в період переходу від феодалізму до капіталізму. Однак остаточне його твердження в сучасному вигляді сталося лише до середини XX в. У п. 1 ст. 2 Статути ООН закріплене положення, що ООН заснована на принципі суверенної рівності всіх її членів. У Декларації про.
У вступі курсової "Обов'язкове страхування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Прибережні захисні смуги - території в межах водозахисних зон, на яких вводяться додаткові обмеження господарської і інакшої діяльності; ширина П.з.п. морів, рік, струмків, каналів, озер, водосховищ за межами територій міст і інших поселень встановлюється від відповідної берегової лінії; при наявності зливової каналізації і набережних межі П.з.п. цих водних об'єктів співпадають з парапетами набережних; для ріки, струмка протяжністю менше за 10 км від джерела до гирла водозахисна зона співпадає з П.з.п.; ширина П.з.п. встановлюється в залежності від схилу берега водного об'єкта і становить 30 м для зворотного або.

КОНСОРЦІУМ - (лати. consortium - співучасть, співтовариство) - 1) тимчасове об'єднання юридичних осіб на основі особливої (так званого консорциального) угоди для спільного досягнення яких-небудь цілей, звичайно для реалізації великих економічних проектів, при збереженні ними організаційної самостійності. Частіше за все К. створюються в банківській або фінансовій сфері. Застосовно до банківських операцій К.означаєт неофіційне об'єднання банків ( "банківський пул"), що спільно розміщують кредитні кошти або спільно обслуговуючих клієнтів. У цьому випадку у групи об'єднаних банків з'являється один. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПИТАНЬ, що МІСТЯТЬСЯ В ЗВЕРТАННЯХ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ - згідно з Типовим регламентом внутрішньої організації федеральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 28.06.2005 № 452, проводиться у наступних напрямах: а) кількість і характер розглянутих звертань громадян; б) кількість і характер розглянутих звертань організацій; в) кількість і характер рішень, прийнятих по звертаннях громадян і організацій федеральним органом виконавчої влади в межах його повноважень; г) кількість і характер судових суперечок з громадянами, а також відомості про прийняті по них судові рішення; д) кількість і характер судових суперечок з.
Список літератури курсової "Обов'язкове страхування" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ - Психотерапія в цей час вважається основним методом лікування хворих алкоголізмом (Рожен В. Е., 1979; Филатов А. Т., 1979, і інш.). Значний внесок в лікування алкоголізму за допомогою психотерапії вітчизняних вчених минулого - А. А. Токарського (1896), І. В. Вяземського (1904) і особливо В. М. Бехтерева, що розвинув запропонований І. В. Вяземським метод колективної гипнотерапии алкоголізму. У лікувальну тріаду В. М. Бехтерева, що принципово зберегла своє значення до цього часу, входило переконання в стані наяву, вмотивоване навіювання в стані гіпнозу, що продовжує теми психотерапевтичних бесід. Класна динаміка - (classroom dynamics) К. д. охоплює широку область групових процесів і взаємодій "вчитель-учень", що впливають на характер і міру навчання учнів. Специфічні компоненти динаміки включають такі чинники, як способи комунікації учнів один з одним, їх взаємні очікування, міру взаємної привабливості і поваги один до одного і принципи об'єднання в групи. Ці компоненти впливають на такі рез-ти навчання, як учбові досягнення, аттитюди, Я-концепція і формування соц. перспективи. Комунікація Характер комунікації в класі - найбільш важливий і ключовий аспект К. д. Комунікація складається в обміні.

МОВНИЙ ЕТИКЕТ - правила мовної поведінки, система "ввічливих" словесних формул і виразів в певних ситуаціях спілкування, що мають свою специфіку в різних національних культурах і ментальності. Типовими ситуаціями, що вимагають дотримання РЕ., є: знайомство, привітання, звернення до співрозмовника для залучення його уваги, вибачення, вираження вдячності, прощання і т. п. Кожний цей "стереотип спілкування" обслуговує в мові певний набір формул і виразів, а також способи пасимологии, мови жестів. Звичайно в цьому наборі представлені синоніми, взаємозамінні слова і вирази, з яких одна одиниця.
Посилання в тексті роботи "Обов'язкове страхування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САМОУШКОДЖЕННЯ - реалізація несвідомого наміру, що свідчить про специфічну спробу вирішення психічного конфлікту.    Уявлення про самоушкодження як вихід психічного конфлікту було висунене З. Фрейдом в роботі "Психопатологія буденного життя" (1901). Це уявлення спиралося на відомий з клініки факт, що у важких разах психоневрозу як хворобливі симптоми виступають інакший раз самоушкодження. На думку фундатора психоаналізу, "багато які на вигляд випадкові пошкодження, що здійснюються такими хворими, в сутності не що інакше, як самоушкодження". Властива деяким хворим тенденція до. Дошкільний вік - період дитинства, що поміщається між раннім і молодшим шкільним віком - від 3 до 7 років. Звичайно виділяють молодший (3 - 4 року), середній (4 - 5 років) і старший (5 - 7 років) Д. в. Дошкільне дитинство - одне з самих важливих етапів життя дитини, в значній мірі що визначає весь його подальший розвиток. Протягом цього періоду йде інтенсивний розвиток і дозрівання всіх систем і функцій дитячого організму: збільшуються зростання дитини (на 20-25 см), маса тіла і об'єм мозку, удосконалюється нервова система і розвивається вища нервова діяльність. Все це створює передумови для подальшого розвитку і. F51.3 Снохожденіє (сомнамбулізм) - Снохождение або сомнамбулізм є станом зміненої свідомості, при якому поєднуються феномени сну і пильнування. Під час епізоду снохождения хворий підіймається з постелі звичайно в першу третину нічного сну і ходить, виявляючи низькі рівні усвідомлення, реактивності і моторних навиків. Іноді при снохождении хворій покидає спальню і часами може фактично вийти з будинку і, таким чином, зазнати значного ризику травми під час епізоду. Частіше за все, однак, він тихо повертається в постіль без сторонньої допомоги або якщо його обережно відводить інша людина. При пробудженні від епізоду снохождения або.

КОМПЛЕКСИ НЕПОЛНОЦЕННОСТІ (К. н.) І ПРЕВОСХОДСТВА (К. п.) - (англ. inferiority and superiority complexes; inferiority and superiority feelings). К. н. означає не стільки локальний феномен душевного життя, скільки концепцію психічного розвитку і енергетики. Концепция К. н. належить А. Адлеру, що першому відмовився від пансексуализма класичного психоаналізу. Замінити Фрейдово лібідо як енергетичний двигун психічної активності і поведінки покликаний був К. н. Згідно Адлеру, кожна людина в ранньому дитинстві переживає почуття власної недостатності, як би неповноцінності. У відсутність додатково провокуючого це переживання чинників (хвороба, недбалість батьків, реальні. АРГУМЕНТАЦІЯ - заява певних думок, доводів (аргументів). PR і реклама далеко не завжди вдаються до суто логічного обгрунтування, заявляючи тези і формулюючи доказ. Це, правда, не відноситься до реклами наукоемких продуктів і послуг виробничого призначення. У інших випадках часто використовується т. н. "помилковий аргумент", посилання на неіснуючі факти, події, яких не було. Для реклами звичайно і "передбачена основа", ситуація, коли істинність доводу не доводять, а тільки передбачають. Тут звичайні посилання на чиєсь висловлювання, моду, загальні думки. Закладаються помилкові значення. РЕФЛЕКС ОРІЄНТУВАЛЬНИЙ - комплекс реакцій організму у відповідь на новизну подразника - складна реакція тварин і людини на новизну стимулу, названа І. П. Павловим рефлексом "що таке?". Його біологічне значення - створення умов для кращого сприйняття подразника. Це досягається за рахунок появи комплексу соматичних, вегетативних реакцій і зміни рівня активації системи нервової центральної при загальному гальмуванні або порушенні поточної діяльності організму. Виділяються три основні групи компонент рефлексу орієнтувального: 1) рухові - сюди відносяться: а) реакції, що забезпечують поворот очей і голови в. Екранування - Тимчасове відгородження людиною від психічних навантажень, страхів, неспокоїв, винесення цих переживань в сферу предсознания. Екранування по своєму механізму схоже з витисненням. При витисненні людина переводить енергію негативних переживань в несвідому сферу, а при екрануванні переклад енергії відбувається з свідомої сфери в предсознание. Завдяки своїй локалізації в предсознании, екранування дозволяє відгороджуватися від психічних навантажень в дуже короткий термін, оскільки екранування для утримання усуненої інформації не вимагає великої енергії (на відміну від витиснення). Екранування.