Об'єднання господарських підприємств

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження об'єднання господарських підприємств ... 7
1.1. Поняття об'єднання підприємств ... 7
1.2. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств ... 10
1.3. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств ... 13
1.4. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств ... 18
Розділ 2. Характеристика окремих видів об'єднань підприємств ... 21
2.1. Особливості правового становища промислово-фінансових груп ... 21
2.2. Правове становище холдингових компаній ... 25
Розділ 3. Проблеми вдосконалення правового регулювання об'єднань підприємств ... 30
Висновки ... 34
Література ... 37
Додаток ... 39

Для придбання курсової роботи "Об'єднання господарських підприємств" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Об'єднання господарських підприємств"

Курсова робота "Об'єднання господарських підприємств" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Об'єднання господарських підприємств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Об'єднання господарських підприємств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Об'єднання господарських підприємств" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА - діяльність органів держави, посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, направлена на встановлення змісту норм права, на розкриття вираженої в них волі сил, що стоять при владі. Розробка нових юридичних розпоряджень неможлива без Т.н.п., оскільки в розвиненій системі законодавства більшість норм, що видаються так чи інакше пов'язана з вже існуючими нормативними положеннями. Важливо воно і для створення склепінь законів, зборів і довідників по законодавству, для обліку нормативних актів. Процес Т.н.п. неминучий при реалізації правових норм. У ході Т.н.п. встановлюються значення норми права. Правова психологія особистості - Задача правового розвитку особистості, особистості правової держави і суспільства, особистості, що будує своє життя в згоді з нормами права - одна з головних, якщо не сама головна в затвердженні законності і справжнього правопорядку в суспільстві. У будь-якому, а особливо правомірній поведінці, що має завжди високу значущість для особистості, виявляється вона вся, вся її психологія. Тому правомірна поведінка особистості можлива практично при відсутності знань в області права, якщо вона знаходиться на високому рівні соціального і психологічного розвитку. Це не випадкове, бо мораль і право. Спори, витікаючі з аліментних зобов'язань -  Аліментним зобов'язанням присвячений разд. V СК РФ. Даний розділ містить п'ять розділів, в трьох з яких (гл. 13 - 15 СК РФ) зачіпаються питання доведення у справах, витікаючим з аліментних зобов'язань дітей, батьків, чоловіків і інших членів сім'ї. Крім того, в гл. 16 СК РФ знайшли відображення питання доведення у справах про спростування угоди про сплату аліментів.  У зв'язку з важливістю справ, витікаючих з аліментних зобов'язань, питання доведення по них розглядаються в ряді постанов Пленумів Верховного Суду РСФСР і Верховного Суду РФ:  Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 25 жовтня 1996. Соціально-психологічні чинники в службі і діяльності персоналу ПОО ПД - діяльність для людей, з людьми і серед людей. Тому вона вплетена в "павутину", систему соціально-психологічних зв'язків, залежності і впливів (див. Соціально-психологічний підхід в ЮП) і неотривна від них. У ній є три основні сфери зі своєрідною соціально-психологічною феноменологією (фактами, закономірностями, механізмами), яка впливає постійний, багатогранним і сильним чином на службу, ПД, стан законності, мотивацію, настрої, розвиток особистості співробітників, їх відношення до обов'язків, текучість кадрів. Зовнішня соціально-психологічна сфера освічена широкими суспільними і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Об'єднання господарських підприємств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗРАЗКИ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - в експертних дослідженнях матеріальні об'єкти, що представляються експерту для порівняння з або об'єктами, що діагностуються, що ідентифікуються (як правило, речовими доказами). На відміну від речових доказів О. для с.и. не пов'язані з розсліджувати подією і самі доказами не є. Їх відмітна ознака - безсумнівність походження від конкретного (що перевіряється, досліджуваного) об'єкта. О. для с.и. по характеру ознак поділяються на зразки, що виражають ознаки іншого об'єкта (дактилоскопічні відбитки, стріляні кулі і гільзи і т.п.), і зразки, що виражають власні ознаки (зразки крові. ОЦІНКА ДОКАЗІВ - логічний процес встановлення допустимості доказів і относимости доказів, наявності і характеру зв'язків між ними, визначення значення і шляхів використання доказів для встановлення істини у справі. Здійснюється на всьому протязі судового дослідження: в процесі дізнання і попереднього слідства, на стадії судового розгляду справи. Остаточну О.д. дає суд, що виносить рішення у справі. Історично О.д. аж до середини ХVШ в. здійснювалася на основі т.н. теорії формальних доказів. Згідно з цією теорією цінність кожного вигляду доказів була зазделегідь визначена в законі, що встановлює певну міру. ГЕЛИЕЯ - суд присяжних в Афінськом рабовласницькій державі, створені Солоном на початку 6 в. до н. е. З середини 5 в. до н. е., крім судових функцій, Г. здійснювала контроль за діяльністю посадових осіб і брала участь в законодавстві. Створенням Г., як і іншими реформами (див. Солона закони), Солон прагнув нанести удар впливу родоплеменной знання і укріпити значення торгових і промислових кіл рабовласницького класу. Г. складалася з 6000 членів (гелиастов), що обиралися щорічно по долі з громадян, що досягли 30 років. Майнового цензу для кандидатів не було. Однак участь найбідніших громадян в Г. фактично.
У вступі курсової "Об'єднання господарських підприємств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНА ПОСАДА - посада в РФ, що утворюється згідно з Конституцією федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів РФ, а також в інакших державних органах з визначенням кола обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень державного органу, грошовим змістом і відповідальністю за виконання цих обов'язків. Державно-правова характеристика Г.д. міститься в Федеральному законі від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації". Все Г.д. поділені на три категорії - "А", "Б" і "В". До категорії "А" відносяться посади, що встановлюються Конституцією РФ, федеральними законами.

БІЛЛЬ Про ПРАВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 1689 р. - (Bill of Rights) - один з державних законів Англії, частина "неписаної" англійської Конституції, в яку входять і такі акти, як Велика хартія вільності 1215 р., Петиція про права 1628 р., Акт про престолонаслідування 1701 р. Білль про права був прийнятий внаслідок так званої "славної революції" 1688 р. і направлений проти абсолютизму. Багато які його положення частково були зафіксовані раніше в Петиції про права 1629 р. і Хабеас корпус акті 1679 р. (вимоги відмінити права короля втручатися в законодавчу область, в фінансові і судові відносини, ввести вільні парламентські вибори і. Незастосування покарання - В карному праві розрізнюються звільнення від призначення покарання і звільнення від призначеного покарання. Обличчя, що здійснило злочин, звільняється від призначення покарання у всіх випадках звільнення від карної відповідальності в зв'язку: з діяльним розкаянням; з примиренням з потерпілим; з витіканням термінів давності залучення до карної відповідальності; із здійсненням неповнолітнім злочину невеликого або середнього тягаря, якщо буде визнано, що його виправлення може бути досягнуте шляхом застосування примусових заходів виховального впливу (відповідно ст. 75, 76, 78, 90 УК РФ). Залучення до.
Список літератури курсової "Об'єднання господарських підприємств" - більше 20 джерел. Алкогольний синдром плоду - (fetal alcohol syndrome) А. з. п. являє собою комплекс физ. аномалій і нейроповеденческого дефіциту, к-рий може серйозно вражати потомство сильно п'ючих матерів. Менш серйозні наслідки важкої алкоголизации матерів звичайно означаються як алкогольні ефекти у плоду (АЕП). А. з. п. пов'язаний з трьома ефектами, або "тріадою А. з. п.": а) затримкою зростання в пренатальний період; б) характерною лицьовою аномалією; в) дисфункція Ц. н. з. Уперше описаний в 1973 р., А. з. п. став темою більше за 2000 наукових публікацій. Дані про його поширеність дозволяють вважати, що А. з. п. - осн. причина затримки. Досвід близьких до смерті станів - (near-death experiences) О. би. до з. з., що ніколи відноситься до розряду позбавлених значення галюцинацій, став предметом серйозного вивчення медиків і інш. дослідників. Ця зростаюча професійна увага певною мірою яв-ця рез-том неможливості відмахнутися від О. би. до з. з. Прогресуюче вдосконалення біомедичних разраб. сприяло збільшенню числа повернених з стану клінічної смерті пацієнтів, к-рих в іншому випадку чекало б неминуче вмирання. Описи переживань, к-рими мн. з цих пацієнтів намагаються поділитися з мед. персоналом, виявляються настільки согласующимися і настільки реальними.

ПСИХОЗ (PSYCHOSIS) - Форма психічних розладів, що характеризуються вироженной регресією Я і лібідо і що супроводяться виразною дезорганізацією особистості. Психози прийнято розділяти на дві групи - органічні 155 і функціональні. Органічні психози є повторним розладом по відношенню до фізичних (соматичним) захворювань, наприклад, сифілісу головного мозку, пухлин, атеросклерозу і інш. Функціональні психози первинно пов'язані з психосоциальними чинниками, а також з біологічною схильністю до їх вияву. Основні типи функціональних психозів складають афективні розлади (маніакально-депресивний психоз) і.
Посилання в тексті роботи "Об'єднання господарських підприємств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОГИМНАСТИКА - Один з невербальних методів групової психотерапії, в основі якого лежить використання рухової експресії як головний засіб комунікації в групі. П. передбачає вираження переживань, емоційних станів, проблем за допомогою рухів, міміки, пантоміми. У основі П. лежить система прийомів, розроблених чеським психологом Юнової (Junova Н., 1975), і невербальні методики, що використовуються в групах зустрічей. П. дозволяє пацієнтам виявляти себе і спілкуватися без допомоги слів; це метод реконструктивной психотерапії, мета якого - пізнання і зміна особистості пацієнта. П. включає три частини, що. Теоретична психологія - (theoretical psychology) Двома основними аспектами Т. п. яв-ця побудова субстанциональной (основної) теорії і метатеории. Субстанциональная теорія призначена для пояснення фактів, а метатеория - для пояснення природи теорії. Субстанциональная теорія. Наукова теорія - це спроба пояснити спостереження (the observables), що відносяться до суворо певної області исслед. Однак, внаслідок розходження пізнавальних стилів у різних теоретиків, за п'ять віків розвитку науки був створений широкий спектр різнотипних теорій. Джозефом Ройсом запропонована наступна классиф. цих епистемических стилів:. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИЙ - закономірна зміна процесів психічних у часі, виражена в кількісних, якісних і структурних перетвореннях. Характерно безповоротним характером змін, спрямованістю (здібністю до накопичення змін, "надбудування" нових змін над попередніми) і їх закономірним характером (наприклад, воспроизводимостью однотипних змін у особнів одного вигляду). Розвиток психіки реалізовується в формі филогенеза онтогенеза. Як основні тенденції розвитку психіки виявлені наступні: 1) ускладнення форм поведінки - форм рухової активності; 2) вдосконалення здібності до індивідуального навчання; 3).

САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПСИХІЧНОГО - (Self-regulation of the Psyche; Selbstregulatorische Funktion der Psyche) - поняття, що базується на компенсаторних взаємовідносинах між свідомістю і несвідомим. Ідея саморегулювання проходить через всю юнговскую структуру дії психічної і, зокрема, є одним з базових положень в аналізі сновидінь і взагалі в їх місці в психічному житті індивіда. Фрейд вважав, що суть більшості снів - невиконані бажання, що перемістилися в сон, щоб виразитися непрямим образом. Він зазначав, що "зримий зміст сну" - всього лише покривало на "прихованому" змісті, що є, як правило, пригніченим. АПЕРА - ГАЛЛЕ СИНДРОМ - (описаний французькими лікарями Е. Apert і A. Gallais; синоніми - природжена гиперплазия кори надпочечников, адреногенитальний синдром) - група спадкових захворювань, зумовлених різними дефектами стероидогенеза. Слідством цього є гиперсекреция гормонів кори надпочечников, які перетворюються в периферичних тканинах в тестостерон, що надає андрогенний дію. При адреногенитальном синдромі з втратою солі або без неї (дефіцит 21-гидроксилази) надлишкова продукція андрогенов викликає явища вирилизации у дівчинок внутриутробно (жіночий псевдогермафродитизм), при народженні зовнішні статеві органи. ДЖЕЛИФФ - (Jelliffe) Сміт (1866-1945) - американський невролог, психіатр і психоаналітик. Один з творців психосоматичної медицини. Д-р медицини. Закінчив Бруклінський політехнікум 1886) і медичний коледж в Нью-Йорку (1894). Під час навчання цікавився проблемами багатьох наук. Першу публікацію (1890) присвятив питанням ботаніки. Працював в Нью-Йоркском державному госпіталі. Біля 1896 р. почав активно цікавитися проблемами психології, неврології, психіатрії і клінічної медицини. Особливу увагу приділяв дослідженню ролі психічних чинників у виникненні і течії соматичних захворювань. У 1899 р. став. Компульсивная особистість - (compulsive personality) Описові відмітні ознаки цієї особистості включають у вигляді виражених симптомів поведенческую ригидность, надмірний контроль емоцій і старанне підкорення правилам і авторитетам. Для цих осіб повсякденне спілкування має традиційну, формальну і серйозну якість при наявності значної заклопотаності питаннями порядку, орг-ции і ефективність. Ця фіксація на процедурах і деталях утрудняє можливість широкого погляду на речі. Перфекционизм, обмеженість кругозору і відсутність спонтанності, характерна для цього розладу, виявляються в обережності, нерішучості, повільності і схильностях.