Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження об'єкту адміністративного проступку.....5
1.1. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості.....5
1.2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності.....8
1.3. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.....19
1.4. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.....23
Розділ 2. Аналіз особливостей об'єкту адміністративного проступку.....27
2.1. Поняття складу адміністративного проступку та його види.....27
2.2. Характеристика об'єкта складу адміністративного проступку та його види.....32
2.3. Класифікація об'єктів адміністративних проступків.....35
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види"

Курсова робота "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" і призначений виключно для пошукових систем.

Суб'єкти заставного правовідношення - Суб'єктами заставного правовідношення є заставник і заставодержатель. Заставник - це особа, що надає майно в заставу. Заставодержатель - особа, що приймає його в заставу. Як випливає з визначення застави, заставодержателем за договором застави завжди виступає кредитор за основним зобов'язанням, тобто особистість кредитора і заставодержателя завжди співпадає. Необхідно відмітити, що ГК РФ послідовно дотримується принципу збігу кредитора і заставодержателя в одній особі, так, у відповідності з ч. 1 ст. 355 ГК РФ поступка заставодержателем своїх прав за договором застави іншій особі дійсна. САН-ФРАНЦИССКИЙ ДОГОВІР 1951 р. З ЯПОНІЄЮ - сепаратний, мілітаристський нерівноправний т. н. "мирний" договір, укладений США, Англією і деякими іншими капіталістичними державами з Японією 8 вересня 1951 р. на конференції в Сан-Франциско. Прагнучи перетворити Японію в знаряддя своїх зовнішньополітичних планів проти Радянського Союзу, Китайської Народної Республіки, Корейської Народно-Демократичної Республіки і інших демократичних країн і грубо порушивши Декларацію Об'єднаних Націй від 1 січня 1942 р., Потсдамськоє угода 1945 р. і прийняті на його основі рішення Далекосхідної комісії, уклали з Японією незаконний. ВЕКСЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність нормативних актів, регулюючих вексельне звертання (див. Вексельна конвенція). а) Основою В.з. РФ є Положення про перевідний і простий вексель, діюче з 1 січня 1938 р. по теперішній час. Воно було "переутверждено" 24 червня 1991 р. Президією Верховної Ради РСФСР, а також - ФЗ РФ від 11 березня 1997 р. № 48-ФЗ "Про перевідний і простий вексель". би) Конвенція від 7 червня 1930 р. № 358, що встановлює Одноманітний закон про перевідний і простий векселі (ЕВЗ). Конвенція набрала чинності з 1 січня 1934 р., а для СРСР (РФ) - з 23 лютого 1937 р. Вона складається з 11 статей. Історіко-психологічні дослідження в ЮП (стан і перспективи) - На відміну від інших психологічних дисциплін в ЮП проведено мало историко-наукових досліджень. При цьому всі вони реалізовані на переломних етапах її розвитку: в 1920-е роки - дослідження М.Н. Гернета (1921, 1925), в 1960-70-е роки - А.Р. Ратінова (1967) і С.К. Курілова (1972), в 1990-х роках - І.Б. Пономарева (1994) і В.М. Позднякова (1998, 2000). Дотримання принципу історизму дозволило виявити тенденції в методологічних орієнтаціях, розвитку концептуальних основ і методів, а також взаємозв'язків з іншими науками.. Сьогодні, коли за рахунок практиків значно розширилося професійне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Стрес-менеджмент в зарубіжних ПОО - Зарубіжний досвід психологічного супроводу співробітників служб, - в т.ч. поліцейських, - яким по роду їх діяльності доводиться брати участь в локалізації наслідків екстремальних ситуацій, переконливо доводить, що своєчасні комплексні психопрофилактические заходи (превенція вірогідних несприятливих психологічних наслідків) мають перевагу перед наданням постектремальной психологічної допомоги. Такий підхід до психологічного забезпечення діяльності співробітників ПОО і інших "екстремальних" служб отримав назву "Менеджмент стресу", або "Стрес-менеджмент" (СМ). Це. ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ - група в значній мірі схожих по об'єкту посягання злочинів, об'єднана законодавцем в розділі VIII УК, який складається з трьох розділів: гл. 21 "Злочини проти власності", гл. 22 "Злочини в сфері економічної діяльності", гл. 23 "Злочини проти інтересів служби в комерційних і інакших організаціях". У гл.21 включені склади таких злочинів, як крадіжка, шахрайство, привласнення або розтрата, грабунок, розбій, здирство і інш. У гл. 22 - воспрепятствование законної підприємницької діяльності, незаконне підприємництво, банкрутство навмисне і фіктивне, легалізація майна, придбаного незаконним шляхом. ВИБОРЧИЙ ОКРУГ - частина території держави, суб'єкта федерації або адміністративно-територіальної одиниці, від якої обираються один або більш депутат до представницького органу державної влади або місцевого самоврядування. Оскільки І.о. завжди пов'язаний з певною територією, частіше за все говорять об територіальну І.о. Якщо в територіальному І.о. обирається один депутат, такий І.о. називається одномандатним І.о., якщо обираються два депутати - двухмандатним И.о. ( "биноминальний И.о."), якщо три і більше за депутата - многомандатним И.о. ( "полиноминальний И.о."). У цей час в РФ на рівні місцевого самоврядування.
У вступі курсової "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПОДАТКУВАННЯ ГРАНТІВ - оподаткування цільових коштів, що надаються безвідплатно іноземними добродійними організаціями підприємствам, організаціям і фізичним особам в грошовій або натуральній формі на проведення наукових або інших досліджень, дослідно-конструкторських робіт, навчання, лікування і інші цілі з подальшим звітом про їх використання. Не є об'єктом оподаткування на прибуток гранти, отримані від іноземних добродійних організацій бюджетними установами або іншими некомерційними організаціями для здійснення цільових програм, що відносяться до їх статутної діяльності. Організації, що.

ПОКАРАННЯ - особлива міра державного примушення за довершений злочин, вживана тільки судом від імені держави до осіб, що здійснили злочин. Н. позбавляє злочинця певних благ, заподіює йому страждання. Свойство Н. - кара. Саме як кара Н. Должно надавати застережливий вплив на злочинця і інших членів суспільства. У деяких випадках вдається додати Н. і виховальну функцію. У відповідності зі ст. 43 УК РФ Н. - це міра державного примушення, що призначається по вироку суду. Н. застосовується до особи, визнаної винним в здійсненні злочину, і полягає в передбаченій УК РФ позбавленні або обмеженні прав і свобод цієї. ДІЛОВОД - Посадові обов'язки. Приймає і реєструє кореспонденцію, направляє її в структурні підрозділи. Відповідно до резолюції керівників підприємства передає документи на виконання, оформляє реєстраційні картки або створює банк даних. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки по зареєстрованих документах. Відправляє виконану документацію по адресатах. Веде облік і кореспонденції, що відправляється, що отримується, систематизує і зберігає документи поточного архіву. Веде роботу по створенню довідкового апарату по документах, забезпечує.
Список літератури курсової "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" - більше 20 джерел. БРОНХІАЛЬНА АСТМА - хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, при якому бронхіальне дерево стає постійно чутливим (гиперреактивним); протікає з приступами задушення. Коли під дією різних стимулів розвивається гиперреактивность бронхов, то внаслідок комплексної взаємодії кліток запалення (еозинофилов, огрядних кліток), медіаторів, з одного боку, і кліток, тканин бронхов - з іншою, розвивається обструкція бронхов. Вона зумовлена спазмом гладкої мускулатури бронхов, набряком і набуханням слизової оболонки і закупоркою дрібних бронхов секретом; клінічно обструкція бронхов виявляється загостренням хвороби -. Політичної психології школи - напрями політичної психології, що включають політичний бихевиоризм, політичний психоаналіз, політичний когнитивизм. Політичний бихевиоризм (бихевиорализм) - течія в західній, по перевазі американської політичної психології, пов'язане з вивченням політичної поведінки (behavior). Політичний бихевиоризм - це, по-перше, наукова орієнтація або установка на збір, аналіз і інтерпретацію фактів по канонах природно-наукового дослідження. У політології політичний бихевиоризм (або поведенческий підхід) пов'язаний з використанням таких дослідницьких методів, як репрезентативні опити і мультифакторний.

БРЕНТАНО ФРАНЦ - Франц Брентано народився 16 січня 1838 р. в німецькому місті Марієнберге. Після закінчення університету (теологический факультет) він прийняв сан, ставши католицьким священиком. Однак згодом Брентано все більш розчаровувався в теології і нарешті, через декілька років, зробив ряд критичного висловлювання на адресу церкви, за що був відлучений і позбавлений сану. У 1872 р. Брентано став професором філософії в університеті міста Вюрцбурга, а через два роки був запрошений в Віденський університет. Однак і на цьому терні його доля склалася драматично, і через вісім років він був виключений з.
Посилання в тексті роботи "Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Клінічна картина психічних порушень у осіб, інфікованих СПІДом - Вірус СПІДа володіє як лимфотропним, так і нейротропним властивістю, в зв'язку з чим він здатний вражати нейрони центральної нервової системи, викликаючи тим самим психічні розлади задовго до появи ознак зниження імунного статусу. Практично у всіх людей хворих СПІДом за декілька місяців або років до маніфестації захворювання з'являлися перші клінічні вияви, до яких відносяться апатія, зниження працездатності, настрою, порушення сну. Вищепоказані психічні розлади стають більш помітними при появі виражених клінічних симптомів СПІДа у вигляді лихоманки, рясного нічного поту, порушення стільця. Відбірна співбесіда - (interviewing (selection)) Відбір людей в к. орг-цию рідко проводиться на випадковій основі. Як правило, можливість працевлаштування або навчання по освітніх програмах надаються тим, кого полічили гідним цього. Для оцінки цих якостей використовується багато процедур, але ширше усього застосовується О. з. Співбесіда - це бесіда між кандидатом і особою (або групою осіб), до-ой приймає рішення про відбір або надає на нього вплив. Осн. мета використання О. з. як інструмента відбору - оцінка достоїнств кандидата (або загальна оцінка, або оцінка певних характеристик); однак О. з. служить і інш. ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ПОСАГІВ - (син: варикозна хвороба) захворювання посагів, що характеризується нерівномірним збільшенням їх просвіту, узлоподобной извилистостью, а також потоншати венозної стінки. Може виникати в різних органах, наприклад в стравоході, насіннєвому канатике (див. Варікоцеле). Найчастіше зустрічається поразка посагів нижніх кінцівок, яка спостерігається переважно у жінок і нерідко починається під час вагітності. Привертаючими чинниками є надмірні навантаження, робота, пов'язана з тривалою ходьбою або що виконується в положенні стоячи. Першими клінічними ознаками захворювання є швидка стомлюваність кінцівки.

Тренінг ассертивности - (assertiveness training) Т. а. розроблений Ендрю Солтером і популяризован Джозефом Вольпе і Арнольдом Лазарусом. ТА частіше за все складає один з аспектів більш широкої терапевтичної програми. Його цілі включають: а) підвищення осознанности особистих прав; б) розрізнення неассертивности, ассертивности і агресивність; в) навчання вербальним і невербальним умінням. Остання категорія включає уміння говорити "немає", звертатися з проханнями і висувати вимоги, виражати позитивні і негативні почуття, починати, підтримувати і закінчувати розмову. Т. а., в тому вигляді як він звичайно. РАПОПОРТ - (Rapoport) Анатолій Борисович(р. 1911) - американський (російського походження) психолог, біолог, математик. Представник операци-онализма. Освіту отримав в Чикагськом ун-ті (бакалавр, 1938; магістр, 1940; д-р, 1941). З 1955 р. - професор математичної біології Інституту психіатрії Мічиганського ун-та. Один з фундаторів (1955) і президент (1965-66) Міжнародного суспільства по дослідженню проблем загальної семантики. Президент суспільства загальних системних досліджень (1965-1966). Поч. д-р наук Західно-Мічиганського ун-та (1971), професор Торонтського ун-та (з 1984). Один з ведучих редакторів журналів. Класифікації операції - ¦лати. classis - розряд; operatio - дія, справа] - психологічна операциональная структура, що з'являється, по Піаже, в інтелектуальному розвитку дитини на стадії конкретних операцій і що відображає включення одного класу в іншій. Напр., клас "горобці" включений в клас "птаха", клас "птаха" включений в клас "тварини", клас "тварини" включений в клас "живі істоти" і т.д. Критерієм появи оборотних операцій К. в мисленні дитини є факт правильної відповіді в славнозвісній задачі на порівняння більшого підкласу і класу. Для дооперациональной стадії. ВУЛЬВИТ - запалення зовнішніх статевих органів (вульви) жінки; як правило, поєднується з кольпитом. Неспецифічний вульвит частіше зустрічається у дівчинок і немолодих жінок, що пов'язано з анатомо-фізіологічними особливостями організму в ці періоди життя. Специфічний вульвит викликають трихомонади, гонококки, хламидии, надто рідке микобактерии туберкульозу. Виникненню вульвита сприяють такі захворювання, як цукровий діабет, дерматози, анемія, гиповитаминози, алергічні, інфекційні і вірусні хвороби, ентеробиоз і інш.; а також травми, термічні і хімічні впливи. Первинний вульвит зустрічається рідко, і може бути.