ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження окремих видів господарських договорів ... 5
1.1. Поняття, функції та значення господарського договору ... 5
1.2. Зміст господарського договору та істотні умови договору ... 8
Розділ 2. Загальна характеристика окремих видів господарських договорів ... 11
2.1. Поняття видів господарських договорів ... 11
2.2. Характеристика окремих видів господарських договорів ... 15
Висновки ... 39
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Окремі види договорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Окремі види договорів"

Курсова робота "Окремі види договорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Окремі види договорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Окремі види договорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Окремі види договорів" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІДПУСК БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - неоплачуваний відпуск, що надається працівникам по шанобливих причинах (ст. 76 КЗоТ). Відпуски без збереження заробітної плати часто називають додатковими, оскільки вони надаються крім щорічного оплачуваного відпуску. Такі відпуски надаються по різних основах і мають різне цільове призначення. Під час відпуску без збереження заробітної плати за працівником зберігається місце роботи (посада). Це означає, що в період відпуску його не можна звільнити з ініціативи адміністрації (за винятком випадків повної ліквідації організації) або перекласти на іншу роботу. Відпуски без збереження заробітної плати. ПІДСУДНІСТЬ - розмежування справ, належних судовому розгляду, між окремими судами. У карному процесі розрізнюють П. предметну, територіальну і персональну. Предметная П. визначається виглядом злочину, в залежності від якого справа підлягає розгляду в тій або інакшій ланці судової системи - народному суді, обласному суді, військовому трибуналі і т. д. (ст. ст. 21, 32, 40, 48, 58, 60, 66, 69 і 71 Закони про судоустрій). Так, напр., справи об найбільш важливу хоз. злочинах, про велике розкрадання соціалістичної власності, про злочини державні підсудні обласним і крайовим судам, а не народним судам. МІЛІЦІЯ - (лати. militia-військова служба, цивільне ополчення) - в РФ система державних органів виконавчої влади, покликаних захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від злочинного і інакшого протиправного посягання. У всьому світі відповідні органи носять назву поліції, а термін "М." означає ополчення, озброєний народ. Використання в РФ терміну "М." для позначення органів охорони правопорядку є свого роду даниною традиції, що йде з 1917 р., коли була ліквідована царська поліція - символ "старого ладу". Правову основу діяльності М. РФ складає Закон РФ. ПРЕТОРСЬКЕ ПРАВО - особлива система римського приватного права, що склався в республіканську епоху на грунті здійснення претором (див.) і іншими судовими магістратами влади, що належала ім. П. п. протиставлялося цивільному праву, тобто споконвічному римському приватному праву, основним джерелом якого були закони дванадцяти таблиць (див.) і їх тлумачення (interpretatio). Претори (і інші судові магістрати) не володіли законодавчими повноваженнями, але силою своєї влади могли наказувати і провести в життя різного роду заходу, які визнавали доцільними. З середини 2 в. до н. е. в Римі був введений новий - формулярний порядок.
Кожна вагома структурна частина курсової "Окремі види договорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО ЗАГАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ - сукупність правових норм, що регламентують відносини між двома або більш особами з приводу майна, яким вона володіють користуються і розпоряджаються спільно. Учасників загальної власності прийнято називати співвласниками. Відмітна ознака загальної власності складається в тому, що майно належить декільком особам спільно (з вказівкою часткою або без такої вказівки). П.о.с. виникає з договору, успадкування або інакших основ, передбаченого цивільним законодавством. Так, загальна власність може виникнути в ході ведіння спільної господарської діяльності за допомогою створення або придбання спільного. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СВОБОДИ, ЧЕСТІ І ДОСТОЇНСТВА ОСОБИСТОСТІ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, закріплений в гл. 17 УК РФ. Видовим об'єктом злочинів, закріплених в даному розділі, є особиста свобода, честь і достоїнство особистості. У залежності від безпосереднього (конкретного) об'єкта виділяють дві групи злочинів всередині розділу 17: 1) проти особистої свободи (ст. 126-128 УК РФ); 2) проти честі і достоїнства особистості (ст. 129, 130 УК РФ). Особиста (фізична) свобода людини є найважливіше благо і нормальна умова розвитку особистості і суспільства загалом. У ст. 9 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права, а. Державна соціальна політика - діяльність органів державної влади і управління по регуляции соціально-економічних відносин, гармонізації всіх сфер суспільства, досягненню балансу інтересів основних соціальних груп, забезпеченню стабільності і цивільної згоди. Про з н про в н и е з а д а ч і м. С. П.: Поліпшення матеріального положення і умов життя громадян рф; забезпечення ефективної зайнятості працездатного населення, підвищення якості і конкурентоздатності робочої сили; гарантія конституційних прав громадян - на труд, соціальний захист, освіту, охорону здоров'я, забезпечення житлом і інш.; переорієнтація на сім'ю.
У вступі курсової "Окремі види договорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОТАЦІЯ - (позднелат. dotatio - дар, пожертвування) -1) державна допомога громадянам і організаціям для покриття збитків або інших цілей; 2) грошові кошти, що безвідплатно виділяються з бюджету підприємству для здійснення діяльності, доходи від якої не покривають встановлених нормативних витрат, а т.ж. на підтримку відносно низьких роздрібних цін на окремі товари, що реалізовуються населенню. Предоставленіє Д. підприємствам дозволяє, з одного боку, запобігти їх банкрутству, з іншого боку, не допускати перевищення роздрібних цін на окремі споживчі товари і послуги, оскільки частина ціни на ці товари оплачується.

Санітарно-епідеміологічна експертиза продукції - діяльність органів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби (див. також Федеральна служба по нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини), організацій, акредитованих у встановленому порядку, експертів по встановленню відповідності (невідповідності) нормативно-технічної документації на продукцію, продукції санітарним правилам; С.е.е. проводиться органами і установами державної санітарно-епідеміологічної служби, організаціями, акредитованими у встановленому порядку, експертами і включає в себе: проведення експертизи документації, лабораторні і інструментальні. ГРОМАДЯНИН - в конституційному праві фізична особа, офіційно належна (т. е. маюче документальне підтвердження) до даної держави і що володіє його громадянством. У Г. виникає постійний зв'язок з даною державою. Внаслідок цього він володіє повним об'ємом прав, свобод і обов'язків, передбачених конституцією. законами і інакшими нормативними правовими актами держави. Категорія "громадянин" передбачає можливість особи брати участь в політичному житті даного суспільства у держави, управлінні суспільними і державними справами, що не характерно для інакших категорій фізичних осіб, що знаходяться на території.
Список літератури курсової "Окремі види договорів" - більше 20 джерел. НАВЧАННЯ В ОБЛАСТІ ПСИХОТЕРАПІЇ - З розвитком організаційних основ психотерапевтичної допомоги все більшу актуальність придбаває розробка основних принципів і методів підготовки і підвищення кваліфікації в області психотерапії. Найважливішою задачею є створення і реалізація послідовної системи, наступних і взаємопов'язаних учбових програм, що дозволяє здійснювати додипломную, послевузовскую і последипломную підготовку лікарів-психотерапевтів, клінічних (медичних) психологів і інших фахівців, що беруть участь в психотерапії. Програми безперервного навчання і зразкові тематичні учбові плани підготовки по спеціальності. Оперантноє поведінка - (operant behavior) Давно відомо, що на поведінку впливають його наслідки. Ми нагороджуємо або караємо людей, напр., щоб вони поводилися по-іншому. При оперантном зумовленні на поведінку тж впливають його наслідки, але цей процес не є навчанням по методу проб і помилок. Його краще усього пояснити на прикладі. Голодного щура вміщують в частково ізольовану від звуків камеру. Протягом неск. днів за допомогою спеціальної автоматичної годівниці їй періодично подаються в лоток кульки їжі. Невдовзі щур біжить до лотка, як тільки почує звук працюючої годівниці. З стіни камери виступає невеликий горизонтальний.

Аутізм - (autism) Детський А. вважається одним з найбільш важких психол. розладів цього віку. Характеризуючись раннім початком, А. зустрічається у 6 дітей на 10 тис. родів при співвідношенні хлопчиків і дівчинок 5:1. Етіологія невідома. Прогноз поганий, хоч поведенческая (заснована на навчанні) терапія в якійсь мірі допомагає. А. звичайно діагностують на основі поєднання поведенческих дефіциту і ексцесів з наявністю нек-рих видів нормальної поведінки. Поведенческие дефіцит 1. У дитини з А. практично відсутня мова, як рецептивная (розуміння), так і експресивна. Дитина може бути німою, а якщо він.
Посилання в тексті роботи "Окремі види договорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САМОСВІДОМІСТЬ - (англ. self-consciousness) - усвідомлення людиною себе як індивідуальності. Свідомість людини м. би. направлено або на зовнішній світ, навколишній людину (зовнішня спрямованість), або на самого суб'єкта (це і є З.) - тіло, поведінка, потреби, почуття, характер, в т. ч. сама свідомість (інтроспекція, рефлексія). Див. також Інтенция. С С. іноді змішують форми безпосереднього самоотражения у вигляді самоощущений і самопочуття, які, звісно, важливі і необхідні для функціонування і виникнення З, але не достатні. А. Н. Леонтьев вказував на необхідність розрізнювати 1) знання про себе (пізнання себе) і 2). Нарколепсия - (нарко греч. lepsis - приступ) - захворювання, основною ознакою якого є нетривалі приступи непереборної сонливості. Уперше описане Gelineau J.D.E. Gelineau (1880). У цей час відомі 2 форми хвороби: моносимптомная нарколепсия, що виявляється лише денними приступами засинання, і полисимптомная нарколепсия, що виявляється поєднанням наступних 5 ознак (денні приступи засинання, денна катаплексия, порушення нічного сну, гипнагогические галюцинації і катаплексия під час пробудження, рідше за засинання). 1. Приступи сонливості виникають в будь-якій обстановці: під час роботи, ходьби, їзди на. СОМАТО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПО МАУРЕР - Розроблена Маурер (Maurer I., 1986) - директором Інституту сомато-орієнтованої психотерапії в Цюріхе. Під цим методом автор розуміла интегративний психотерапевтичний підхід, в якому враховуються не тільки психосоциальні і особові чинники, але і тілесна форма функціонування людини. Метою методу є розвиток адекватного усвідомлення пацієнтом реальності, самосвідомості і самопонимания, а також усвідомлення взаємозв'язків між його духовною і соматичною сферами. При проведенні С. п. п. М. велике значення додається здатності психотерапевта до багатомірного мислення, цілісного сприйняття поведінки.

Циркадний ритм - (circadian rhythm) Про те, що у нек-рих рослин є добові цикли рухів листя і пелюсток, люди знали ще багато віків назад. А в останні декілька десятиріч були накопичені обширні дані про циркадной ритмічність в житті тварин. Особливо вражає тимчасова мінливість реагування організму на фізіолог. проби. Так, доза амфетамина, що вбиває 78% популяції щурів в 03.00 години, в 06.00 годин буде смертельною тільки для 7%. Після однакової дози рентгенівського опромінювання, к-рую миші отримують в 08.00 і 20.00 годин, число що вижили в першому випадку виявляється в декілька разів більше, ніж в другому. Групова згуртованість - (group cohesiveness) Г. з. визначалася різними способами. Леон Фестінгер визначав це поняття на основі сил, к-рі примушують індивідуума залишитися або покинути дану групу. Один з способів розуміння Г. з. спирається на уявлення про "задачу". Имплицитно або експлицитно, у кожної групи є задача або задачі, для рішення к-рих вона створюється. Для классиф. задач групи пропонувалися численні системи. У нек-рих підходах робився акцент на несвідомих мотивах членів групи. У інш. виділялися коммуникативні аспекти взаємодії між членами групи. Треті концентрувалися на змісті аспектів діяльності групи. Методика оцінки учбової комунікації учня з вчителем на уроці - Н. І. Поліванова, І. В. Рівіна. Методика має форму анкети і направлена на виявлення уявлень учнів 9-11 класів про специфіку їх учбової комунікації з вчителями на уроках. Анкета включає 35 тверджень, розподілених по 4 шкалах. Шкали відображають разл. аспекти учбової комунікації з вчителем. Загалом анкета виявляє позиції дітей по відношенню до їх взаємодії з вчителями на уроках в школі. Шкала 1 визначає спрямованість вчителя на індивідуальну самост. роботу з дітьми з позиції самих учнів. Шкала 2 направлена на оцінку змістовної взаємодії дитини з вчителем. У ній з позиції учня. НАВЧАННЯ - (у тварин) (англ. learning) - індивідуальне пристосування тварин до середовища мешкання. Путем Н. тварини придбавають і накопичують в ході онтогенеза індивідуальний досвід. Цей процес завжди здійснюється на інстинктивній основі і складається в добудові, вдосконаленні або переробці природжених елементів поведінки (видового досвіду), в їх пристосуванні до конкретних умов життя особня. У результаті в кожному випадку формується єдиний поведенческий акт, який містить як природжені, генетично фіксовані (інстинктивні, видові), так і індивідуально-мінливі, благоприобретенні компоненти. У основній своїй.