Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження оперативних підрозділів ... 5
1.1. Суб'єкти кримінального провадження: поняття та класифікація ... 5
1.2. Розслідування та обвинувачення як функції кримінального процесу ... 9
Розділ 2. Особливості діяльності оперативних підрозділів ... 16
2.1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів ... 16
2.2. Завдання та повноваження оперативних підрозділів ... 27
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження"

Курсова робота "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" і призначений виключно для пошукових систем.

Переказ подій свідками (за зарубіжними даними) - ПС - одне з джерел помилок свідків, що відбуваються через фіксацію уваги на спогадах, а не вираженні їх в словах. Уеллс, Фергюсон і Ліндсей (Wells, Ferguson & Lindsay, 1981) пропонували очевидцям інсценованої крадіжки репетирувати свої відповіді, перед тим як поміститися свідчий, що підвищило точність переказу. На думку американського психолога Д Майерса ми часто підстроюємося під слухача і внаслідок цього починаємо змінювати його і вірити в змінене повідомлення. Б. Шеппард і Н. Відмар (B. Sheppard & N. Vidmar, 1980) в університеті Західного Онтаріо призначали декількох студентом свідками.
Концепція стійкого розвитку - система поглядів на глобальний розвиток як усього світової спільноти, так і окремих його частин і окремих держав; відповідно до базових положень К.у.р. (сформульовані в основних документах, що відобразили дискусію про стійкий розвиток -доповіді Брундтланд (1987) і Порядку денному XXI віку, схваленому конференцією ЮНСЕД в Ріо в 1992 р.) К.у.р. -це: а) глобальна концепція, ведуча точка зору не тільки для окремих держав і регіонів, але і для світової спільноти загалом; б) комплексна концепція: в порівнянні з іншими підходами вона будується на інтеграції екологічного, соціального і економічного.
АЛЬТРУЇЗМ - (франц. altruisme, від лати. alter - інший), етичний принцип, приписуючий співчуття до інш. людей, безкорисне служіння ним і готовність до самозречення в ім'я їх блага. У історії культури і в филос. етиці ідея А. формулюється, в протилежність егоїзму, як реакція на відособлення інтересів людей, їх взаимоотчуждение. Об гуманистич. спрямованості А. свідчать "золоте правило" моральності і релігійна заповідь ("Возлюби ближнього, як самого себе"). Як вимога моральності і людяності А. представляє одну з нормативних основ моралі і гуманізму. Передбачає самозречення, бо турбота.
КОМПЕТЕНЦІЯ - (лати. competere домагатися, відповідати, підходити). Сукупність знань, навиків, умінь, що формують здібність до виконання какой-л. діяльність. Володіння мовою передбачає наявність у суб'єкта: а) язикової (лінгвістичної) до., зрозумілої як потенціал лінгвістичних знань людини (засвоєння ним категорій і одиниць мови, їх функцій і правил реалізації в мові), що мають тісний зв'язок з інтелектуальними здібностями особистості, і умінь оперувати язиковими одиницями; б) мовної до., зрозумілої як здатність найкращим образом організувати мовний акт, а також зв'язаної зі сформированностью механізмів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Домашнє виховання - природний процес впливу на дитину і його розвиток умов сім'ї, домашнього оточення, батьків і близьких. Домашнє виховання - це і результат впливу на дитину всіх чинників сім'ї і будинку. Воно здійснюється "натурально" всім укладом сімейного життя, изустной передачею сімейного досвіду, через взаємовідносини батьків, домашньою обстановкою, сімейним архівом, відношенням до дитини, духовно-етичною обстановкою, зв'язком сім'ї із зовнішнім світом, сімейними і національними традиціями, звичаями і культурою. Домашнє виховання завжди національно орієнтоване, конфессионально.
ФАСМЕР - (Vasmer) Макс Юліус Фрідріх (1886, СанктПетербург - 1962, Західний Берлін), німецький славіст. Виходець з російських німців, Фасмер вчився в Петербургськом ун-ті, учень І. А. Бодуена де Куртене, одружений на його старшій дочці, в його сім'ї вивчив польську мову. До 1921 м. працював в Росії (Петербург, Саратов, Тарту). Коло лінгвістичних інтересів Фасмера - лексикологія, топоніміка Східної Європи і фінський вплив на неї, грецькі елементи в турецькому словнику. Однак головним об'єктом його досліджень була російська мова, його місце серед слов'янських, його взаємодія з грецьким і балтійським.
Палецкиє - Палецкие - князівський рід, галузь князів Стародубських; родоначальником їх був молодший син князя Андрія Федоровича Стародубського, що жив в середині XIV століття, князь Давид П. (XV коліно від Рюріка). Федір Іванович П. в 1497 році разом з князем Холмським був посланий в Казань для зведення на царство Абдул-Летифа, прихильника Москви. Коли казанци обурилися, П. перебував в армії Дмитра Івановича, брата великого князя і брав участь з ним в декількох справах. Убитий в 1506 році на Арськом полі під час вилазки казанцев. Іван Федорович П. означається під 1542 роком, коли був в числі воєвод, відправлених.
У вступі курсової "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БІБЛІЯ - (греч.-книги): зведення книг, яке віруючі вважають богооткровенним, тобто даним понад, і називають Священним писанням. Біблія складається з двох частин: Ветхого і Нового заповітів ("заповіт" - містичний договір або союз) Ветхий заповіт, що створювався з 9 по другу половину 2 в. до Р.Х., включає 5 книг, що приписуються староєврейському пророку Моїсею (Пятикнижие Моїсея, або Тора), а також 34 твори історичного, філософського, поетичного чисто релігійного характеру. Ці 39 офіційно визнаних (канонічних) книг складають Священне писання іудаїзму - Танах. До них додане 11 книг, які вважаються, хоч.

Військовий - [сущий.] професійний вбивця, що має право і зобов'язаний (в певних умовах) безкарно, з боку суспільства, вбивати інших людей. Подібний статус мають і деякі інші категорії людей - поліцейські, агенти спецслужб і т.п., але в будь-якому випадку це державні службовці. Крім того, по міжнародних угодах військовий не вважається злочинцем і в державах противниках. Умови, які названі визначеними, звичайно оговорюють в Конституції, законах про вояцьку службу і інших. У зв'язку з тим, що війна - це вимушене неминуче історичне зло, суспільство вимушено вважати професію військового легітимної (законної і допустимої).
РЕМИГИЙ З ОСЕРРА - (Remigius Autissiodorensis) (ок. 841 - до 908) - гуманитарий, коментатор, педагог. З 876 - розділ школи монастиря св. Германа в Осерре. З 893 викладав в Реймсе, після 900 - в Парижі, переніс туди спадщину каролингских шкіл Дана і Осерра. Йому належать відповідаючі шкільним потребам коментарі: богословські (до Біблії, теологическим трактатів Боеция), граматичні (на Доната, Прісциана і інш.), на класичних авторів ("Утіха філософією" Боеция, Марциана Капелу, "Carmen paschale" Седулія і інш.). Ці роботи демонструють хороше знання античної філософії і літератури, в них.
Список літератури курсової "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" - більше 20 джерел. ЗАХИСТ ПРАВ АВТОРІВ І ІНАКШИХ ПРАВО - ( anction for the protection of copyright) згідно з російським законодавством автор твору або інакший правообладатель має право вимагати від порушника: визнання прав; відновлення положення, що існувало до порушення, і припинення дій, що порушує право або що створює загрозу його порушення; відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; стягнення доходу, отриманого порушником; виплати компенсації в сумі від 10 до 50 тис. мінімальних розмірів оплати труда, що встановлюються законодавством РФ, визначуваних по розсуду суду або арбітражного суду, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.
ОЦІНКА ЯКОСТІ - 1) Систематична перевірка, наскільки об'єкт здатний виконувати встановлені вимоги. П р і м е ч а н і я. Оцінка якості може проводитися з метою визначення можливості постачальника в області якості. У цьому випадку, в залежності від конкретних умов, результат оцінки якості може бути використаний з метою кваліфікації, схвалення. реєстрації або акредитації З терміном "оцінка якості" може використовуватися додатковий визначник в залежності від області діяльності (наприклад, процес, персонал, система) і часу (наприклад, до контракту) оцінки якості, такої, як.

Розладу особистості - Стійкі і незмінні схеми мислення або поведінки. Хоч те ж саме можна сказати про характеристики, створюючі особистість, термін "розлад особистості" застосовується в тих випадках, коли схеми мислення і поведінки істотно відхиляються від загальноприйнятих соціальних норм. Наприклад, всім нам властиво іноді підозрювати інших людей, але якщо ми з підозрою і недовір'ям відносимося до кожної людини, то це може вказувати на розлад особистості. Такі розлади можуть мати надто важкі наслідки як для самої людини, так і для членів його сім'ї і оточення. По класифікації DSM-І? нараховується десять окремих.
Посилання в тексті роботи "Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Зворотне зумовлення - (backward conditioning) Методіка О. про. являє собою процедуру, при до-ой безумовний подразник (БРЗ) передує умовному подразнику (УРЗ). Процедури, в к-рих УРЗ подається після БРЗ, але до завершення його дії, відносяться до підкласу процедур О. о., наз. "процедурами перериваючого зумовлення". Цей термін відображає той факт, що поява УРЗ "передбачає" припинення дії БРЗ. Процедури О. о., включаючи перериваюче зумовлення, відрізняють від "процедур одночасного зумовлення", в к-рих УРЗ і БРЗ вводяться одночасно, і від "процедур прямого зумовлення", в к-рих УРЗ передує БРЗ. У будь-якій з процедур зумовлення.
ГІПОТЕЗА - (від греч. hypothesis - основа, припущення) - 1. Наукове твердження, істинне значення якого невизначено. 2. Метод розвитку знання, що включає в себе висунення і подальшу емпіричну перевірку припущень. 3. Структурний елемент наукової теорії. Г. завжди висувається в контексті розвитку наукової дисципліни з метою розв'язання конкретної проблеми, яку раніше не вдалося вирішити. Напр., щоб дати пояснення новим експериментальним даним, зняти суперечність між фундаментальною теорією і результатами експериментів, побудувати на основі такої теорії приватні теорії або прикладні моделі і т. д., Г.
ПСИХОЛОГІЧНА КІБЕРНЕТИКА - розділ кібернетики, що вивчає структурно-функціональну організацію взаємодії різних анализаторних систем, сфер свідомості і підсвідомості в процесі формування поведінки, в процесі взаємодії людей між собою, з технічними, економічними, соціальними системами. Моделювання психічних властивостей, що становлять особистість людини, включає рішення специфічних задач: виділення найбільш значущих особових складових (напр., доброта, рішучість, страх), розробку специфічних вимірювань цих якостей, вивчення динаміки становлення їх в онтогенезе, побудови моделей особистості, побудови моделей різної трудової.

ПЕЙТЦА - ЕГЕРСА СИНДРОМ - (описаний нидерландским лікарем J. Peutz, 1886-1957, пізнє - американським лікарем H. Jeghers, рід. в 1904; синоніми - гамартомний полипоз кишечника, пігментно-плямистий полипоз) - спадкове захворювання: невеликі поліпи шлунково-кишкового тракту, частіше за тонку кишку (худої, подвздошной і інш.), що супроводяться ректальними кровотечами, учащением стільця; гиперпигментированні мелкоточечні плями на губах і слизовій оболонці щок, на шкірі в колі рота і тильних поверхнях дрібних суглобів. Можливі ускладнення - инвагинация, кишкова непрохідність, шлунково-кишкові кровотечі, рідко - злоякісна.
ЛІБЕРАЛІЗМ - (liberalism) - політична доктрина, розроблена в Європі в 17-м сторіччі і що передбачає заперечення авторитарних форм правління, захист свободи слова, асоціації і релігій, а також затвердження права приватної власності. Ця теорія спочатку з'явилася в трудах британських філософів Джона Стюарта Мілля, Локка, Юма і Бентама і була надзвичайно впливовою в становленні західною демократії. Підкріпила її велика доктрина раціональності епохи освіти, бо вважалося, що суспільство, засноване на ліберальних принципах, оберуть егоїстичні, раціональні особистості (див. Теорія суспільного договору). Поняття.
Партизанська війна - (guerilla warfare), непряма воен. стратегія, суть до-ой полягає в тому, щоб уникнути полномасштабной воен. конфронтації, завдаючи противнику ударів за допомогою нерегулярних сил. Тактика П.в. розрахована на дії у важкодоступній місцевості, в тропічних лісах, в гірських р-нах, де навіть недостатньо добре екіпіровані частини можуть успішно вести бойові дії проти перевершуючих сил противника, к-рий практично не має можливості використати свою перевагу у вогневій потужності. П.в. може бути частиною більш широкомасштабних наземних операцій із застосуванням звичайних озброєнь, а також рев. ср-вом боротьби за.
БРОДЕЛЬ ФЕРНАН - (Braudel, Fernand) (1902-1985) - впливовий історик, пов'язаний з школою анналов. Найбільш відомі його роботи, переведені як "Середземноморський мир" і "Середземноморський мир епохи Пилипа II" (в 2-х томах, 1972 - 1973, перше видання - 1949, додаткове - 1966), ілюструють характерний для членів школи підхід, який залишає за своїми рамками традиційну політичну історію і фокусується на докладному вивченні матеріальної основи політичних подій і їх глобальних взаємозв'язків. У його аналізі повороту в напрямі зовнішньої політики Іспанії при Пилипові II (до Атлантіке і далеко від Середземномор'я).