Опіка та піклування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження опіки та піклування ... 5
1.1. Поняття опіки та піклування. Умови і порядок призначення опікуна та піклувальника ... 5
1.2. Права та обов'язки опікуна, піклувальника і дітей, над якими встановлено опіку або піклування ... 10
1.3. Припинення опіки, піклування над дитиною ... 14
Розділ 2. Аналіз стану опіки та піклування в Україні в розрізі недосконалості законодавства ... 16
2.1. Стан та розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ... 16
2.2. Проблеми дотримання прав дитини ... 20
2.3. Реформування опіки та піклування в Україні ... 24
Розділ 3. Зарубіжний досвід опіки та піклування ... 31
3.1. Зарубіжний досвід оптимізації інтернатів та дитячих будинків ... 31
3.2. Зарубіжний досвід фостерного виховання ... 32
3.3. Досвід розвитку сімейних форм виховання країн СНД ... 35
Висновки ... 38
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Опіка та піклування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Опіка та піклування"

Курсова робота "Опіка та піклування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Опіка та піклування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Опіка та піклування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Опіка та піклування" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОРСЬКЕ - перевезення морем вантажів і пасажирів, здійснювана державними пароплавствами на судах, належних СРСР. К П. м. в закордонному плаванні допускаються на початках взаємності і суду, плаваючі під іноземним прапором. У великому і малому каботажі (див.) використання іноземних судів допускається тільки у виняткових випадках, по узгодженню міністерств внутрішньої і зовнішньої торгівлі і морського і річкового флоту. П. м. регулюється Кодексом торгового мореплавства СРСР (СЗ 1929 р. Х°. 41, ст. 366 з подальшими змінами), постановами Уряду СРСР, наказами і інструкціями (правилами перевезень. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРИ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЕМІСІЇ) - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 185 УК РФ і представляюче собою внесення в проспект емісії цінних паперів явно недостовірної інформації, а рівне затвердження проспекту емісії, вмісного явно недостовірну інформацію, або затвердження явно недостовірних результатів емісії, якщо ці діяння спричинили спричинення великого збитку. Об'єктивна сторона злочину складається з трьох альтернативно названих в законі видів дій: 1) внесення в проспект емісії цінних паперів явно недостовірної інформації; 2) затвердження проспекту емісії, вмісного явно недостовірну інформацію; 3) затвердження. УКАЗ - нормативний правовий акт, що передбачає загальні правила поведінки (норми права), розраховані на багаторазове застосування, що видаються Президентом РФ. Індівідуальние У. торкаються конкретних відносин, визначених осіб. Некоторие У. носять комплексний характер і включають як нормативні, так і оперативно-розпорядливі індивідуальні розпорядження. У. носять владний характер і обов'язкові до виконання на всій території РФ. Вони не повинні суперечити Конституції РФ і ФЗ РФ. Співвідношення У. Презідента РФ з правовими актами її суб'єктів встановлюється аналогічно з співвідношенням ФЗ РФ і законів. Експертна оцінка здатності обвинуваченого розуміти психічний стан жертви - Працівники слідства і суду не завжди правильно оцінюють дії осіб, що здійснюють насильне посягання з використанням психічно безпорадного стану потерпілого. Вироки часом виносяться на основі звинувачувальних свідчень потерпілого і висновку психологічної експертизи, що виявила у нього ознаки психічної безпорадності. Таке відбувається при сексуальному посяганні, що здійснюється обличчями молодого віку. Дії обвинуваченої нерідко красномовно вказують на його прагнення ускладнити обстановку, обдурити, залякати партнера по взаємодії, позбавити його волі до протидії, тобто, привести в стан психічної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Опіка та піклування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВНА ПОРАДА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ - встановлений 1 січня 1810 р. як вищий законодорадчий орган. Інакше говорячи, всі закони спочатку представлялися в Г. з. Р. І. і лише після його схвалення поступали до Імператора на твердження. У російській літературі висловлювалася думка про те, що установа Г. з. Р. І. в певній мірі обмежувало владу Імператора. Однак існувала і інша точка зору. Досить сказати, що думка Г. з. Р. І. формально не мало для Імператора зобов'язуючого значення. Г. з. Р. І. складався з осіб, призначених Імператором, який сам був головою Г. з. Р. І. Міністри входили в склад Г. з. Р. І. по посаді ( "по їх званню"). При. ЗАКОНОДАВСТВО - 1) в широкому значенні зовнішня форма вираження об'єктивного права, державно-владне втілення волі народу, її формальне закріплення у вигляді загальнообов'язкових правил; весь комплекс нормативних актів, що видаються уповноваженими правотворчими органами, починаючи із законів, що приймаються вищим представницьким органом країни або безпосереднім волевиявленням народу в формі референдуму, і кінчаючи актами місцевого самоврядування, адміністрації підприємств і установ. 3. в широкому значенні ділиться на певні частини в залежності від місця відповідного правотворчого органу в структурі. ГРАБУНОК - злочин проти власності, передбачене ст. 161 УК РФ. Г. є відкрите розкрадання чужого майна. Як форма розкрадання Г. володіє всіма об'єктивними і суб'єктивними ознаками розкрадання. Особливість об'єктивної сторони Відвертість означає, що винний вилучає майно в присутності власника, законного власника або сторонніх осіб, що усвідомлює протиправний характер дій винного (див. постанова Пленуму Верховного Суду РСФСР від 22 березня 1966 р. "Про судову практику у справах про грабунок і розбій" // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду РСФСР. 1961 - 1983. М., 1984. С. 210). Якщо обличчя, присутні при.
У вступі курсової "Опіка та піклування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Зловживання свободою засобів масової інформації - використання засобів масової інформації в протиправних цілях і формах. Законодавством закріпляється обов'язок держави забезпечувати громадянам Російської Федерації, суспільним об'єднанням, політичним партіям при проведенні виборів і референдуму вільне проведення агітації. Агітація може провестися за участь у виборах, за або проти будь-якого зареєстрованого кандидата, за список кандидатів або проти нього, за проведення референдуму або проти його проведення, за участь в референдумі або проти участі в ньому, за або проти питань, що виносяться на референдум (Див. Агітація з питань.

Гидразін - (диамид - h2n-nh2) - безбарвна димляча на повітрі рідина; з повітрям і о2 утворить вибухонебезпечні суміші; безводний м. Здібний до самозаймання при контакті з азбестом, вугіллям, оксидами міді, заліза, ртуті і інш.; легко розкладається в присутності каталізаторів, а також при температурі (нагрівання) вище за 300 °з; отруйний. Застосовують в фармацевтичній промисловості, при синтезі пестицидів, в фотографії, для запобігання від корозії металів і як ракетне паливо або його компонент (гептил). З'єднання є високотоксичними, відносяться до класів небезпеки 1 і 2 (надзвичайно небезпечних і. ЗМЕНШЕНА (АБО ОБМЕЖЕНА) ОСУДНІСТЬ - терміни, що використовуються юридичною і психіатричною наукою для позначення особливого психічного стану осудної особи. УК РФ 1996 р., не вживаючи прямо термін "зменшена осудність", по суті вирішує питання про облік особливого психічного стану осудної особи при залученні до відповідальності в ст. 22. Осудна особа, яка під час здійснення злочину внаслідок психічного розладу не могла в повній мірі усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльність) або керувати ними, підлягає карній відповідальності. Під названими в ст. 22 УК РФ розуміють осіб, що мають які-небудь.
Список літератури курсової "Опіка та піклування" - більше 20 джерел. Соціалізація немовляти - (infant socialization) Термін "немовля" (infant), від латинського слова infans - "неговорячий", звичайно охоплює віковий діапазон від народження до 2-2,5 років. Соціалізація - це процес, за допомогою к-рого індивідуум перетворюється в члена сім'ї, культури і об-ва, що починається з моменту народження, що продовжується протягом усього життєвого циклу чол. і що передбачає вовлеченность безлічі формальних і неформальних інститутів. Протягом дитинства більшість безпосередніх зв'язків дитини перетворюються і опосредуются структурами суспільства. Социализации немовляти має важливе значення але декільком. ДИХАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПО МИДДЕНДОРФ - Техніка дихальної терапії і дихальної педагогіки, розвинена німецький вчений Міддендорф (Middendorf I.). Як вчення про дихання має також назву "пізнаване дихання". Миддендорф говорить про те, що "дихання виконує життєво важливу функцію. Через наше дихання ми можемо пізнати наше тіло. Дихання можна пізнати і пережити. Його важко передати словами". Миддендорф (рід. в 1910) заснувала в 1965 р. Інститут дихальної терапії і дихальних занять в Берліні. Інститут існує до цього дня під назвою "Інститут пізнаваного дихання Ілзе Міддендорф" і проводить курси навчання.

МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ - обчислення статистичних характеристик для кількісних показників або сукупності об'єктів, що експериментально вивчається, або досліджуваних процесів. Основними задачами М. про. е. д. є визначення характеристик випадкових величин і подій, порівняння між собою обчислених характеристик, побудова законів розподілу випадкових величин, встановлення залежності між отриманими випадковими величинами, аналіз випадкових процесів. Основними характеристиками випадкових величин і подій є математичне очікування, дисперсія, імовірність настання події. Математичне очікування характеризує середнє значення.
Посилання в тексті роботи "Опіка та піклування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Фрейд, Зігмунд (1856-1939) - Засновник психоаналізу, що прославляється багатьма як найбільший геній XX століття і критикований іншими за інтелектуальне шарлатанство. Головним внеском Фрейда в психологію було нове розуміння структури і розвитку особи. Згідно Фрейду, особа складається з трьох головних взаємодіючих аспектів: 1. Ід - вмістище психічної енергії, витікаючої від безпосередніх інстинктів життя і смерті. Ід діє відповідно до принципу задоволення, тобто шукає задоволення і уникає болю і страждань. Воно постійно шукає самовираження. 2. Его - частина психіки, що знаходиться у контакті з вимогами Ід і етичними. ТРЕНІНГ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ - область психології практичної, орієнтована на використання активних методів групової психологічної роботи з метою розвитку компетентності в спілкуванні (-> компетентність соціально-психологічна). Базові методи тренінгу соціально-психологічного - дискусія групова і гра ролевая в різних модифікаціях і поєднаннях. Чисельність групи - звичайно від 7 до 15 чоловік; тривалість загального циклу занять - від декількох днів до місяців. Зустрічі учасників можуть бути щоденними або більш рідкими (один-три рази в тиждень). Тривалість окремої зустрічі - від півтори до трьох і більш годин. АДЕНОИДИ - патологічна гіпертрофія глоточной миндалини. Глоточная мигдалина знаходиться на зведенні носоглотки. Вона добре розвинена в дитячому віці; приблизно з 12-літнього віку меншає в розмірах. У дорослих носоглоточная миндалина, як правило, атрофується. Причини гіпертрофії глоточной миндалини різноманітні. Часто швидке зростання аденоидов провокують інфекційні хвороби (кір, коклюш, скарлатина, дифтерія, грип і інш.), зухвалі запалення слизової оболонки порожнини носа і реакцію лимфоидной тканини носоглотки. Привертають до розвитку аденоидов несприятливі побутові умови і недостатнє живлення. Велике.

Етнопсихолінгвістіка - напрям совр. психолингвистики, що вивчає національно-культурну вариантность когнитивной і коммуникативной сторін мовної діяльності в мовних операціях, мовних діях і цілісних актах мовної діяльності; в язиковій свідомості (в когнитивном використанні мови і функц. еквівалентних йому інш. знакових систем); в організації (зовнішньої і внутрішньої) процесів мовного О. Язик при цьому розглядається як одне з коштів фіксації і виявлення культури, як форма представлення культури, але не прирівнюється до культури. Термін Е. введений в 1970-е рр. А. А. Леонтьевим. Е. розробляє спеціальні і використовує. Питання про відношення душі і тіла - (mind-body problem) Протягом віків вчені різних спеціальностей билися над визначенням природи чол. Одним з ключових питань була і залишається проблема визначення душі (розуму), тіла і їх взаємозв'язків. Існує загальна згода з приводу того, щоб відносити до "тіла" матеріальні, фізичні характеристики організму, різні форми активності якого можуть бути вивчені традиційними емпіричними науковими методами. Головна трудність полягає в питанні про саме існування такої суті, як розум (психе, душа), і про шляхи її визначення, тобто в В. про. д. т. Для деяких мислителів безпосередній досвід сознавания себе. ЗАПЕРЕЧЕННЯ (NEGATION) - Примітивний або ранній механізм захисту, за допомогою якого індивід відкидає деякі або всі значення події. Таким чином Я уникає усвідомлення деяких хворобливих аспектів реальності і тим самим зменшує тривогу або інші неприємні афекти. Експлицитно або имплицитно заперечення є також інтегральним аспектом всіх механізмів захисту. З кінця 70-х років цей термін став вживатися не стільки для опису окремого захисного механізму, скільки для опису відкидаючого реальність аспекту захисних дій. Щоб усунути сприйняття реальності, на допомогу приходить фантазія, що згладжує не согласующиеся між собою і. ЛЕЙТЕС - Натан Семенович (р. 1918) -російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології, психології дитячої обдарованості. Д-р психологічних наук (1970). Закінчив філологічний факт МГУ (1945), в тому ж році поступив в аспірантуру Інституту психології АПН РСФСР, ставши одним з найближчих учнів і співробітників Б.М. Теплова. У 1948 р. захистив канд., а в 1970 р. - докт. дис. на тему: Вікові і типологічні передумови загальних розумових здібностей. З 1965 по 1970 р. працював в лабораторії психофізіології, очолюваній В.Д. Неби-ліциним, потім очолював групу по вивченню схильностей і здібностей.