Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей функціонування органів примусового виконання судових рішень в господарському процесі ... 5
1.1. Загальна характеристика та правова природа інституту виконання судових рішень ... 5
1.2. Учасники виконавчого провадження ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей функціонування Державної виконавчої служби ... 15
2.1. Завдання Державної виконавчої служби України ... 15
2.2. Правова основа діяльності Державної виконавчої служби України ... 19
2.3. Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів Державної виконавчої служби України ... 21
2.4. Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби ... 24
Розділ 3. Реформування системи органів Державної виконавчої служби України: сучасний стан та перспективи ... 29
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі"

Курсова робота "Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Органи примусового виконання ... в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - крайові, обласні, автономних областей, окружні, національних округів, районні, міські, селищні і сільські Ради депутатів трудящих (див.). М. про. м. в. - представницькі органи, що обираються трудящими краю, області, автономної області, округа, національного округу, району, міста, селища, сіла (див.) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні терміном на 2 роки. Право брати участь у виборах і бути вибраними в М. про. м. в. мають ті, що все проживають постійно або тимчасово на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці громадяни СРСР, що. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН СРСР - встановлений і гарантований Конституцією СРСР для громадян СРСР основні демократичні права і свободи і покладені на них Конституцією СРСР основні обов'язки. Основні права і обов'язки радянських громадян, законодавче закріплений в Конституції СРСР, визначають основи правового положення особистості в СРСР, забезпечують громадянам СРСР можливість активної участі у всіх областях господарського, державного, культурного і суспільно-політичного життя країни. До основних прав відносяться наступні: право на труд, право на відпочинок, право на матеріальне забезпечення (див.) в старості, а також у разі хвороби і. Житлове законодавство і міжнародне право - Згідно з статтею 9 ЖК РФ, якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інакші правила чим ті, які передбачені житловим законодавством, застосовуються правила міжнародного договору. Ця стаття відображає конституційний принцип пріоритету міжнародних договорів над національним законодавством. Конституція Російської Федерації інакше, чим це було в законодавстві, що раніше діяло, вирішує проблему співвідношення правової системи Росії і загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Російської Федерації: вони є складовою частиною правової системи Росії. Оренда земельної дільниці - один з видів права на земельні дільниці. Земельним законодавством встановлені деякі особливості оренди земельних дільниць. Наприклад, Федеральним законом від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про оборот земель сільськогосподарського призначення" визначений граничний максимальний термін оренди земель сільськогосподарського призначення - 49 років, а законами суб'єктів Федерації можуть встановлюватися і мінімальні терміни оренди земель (п. 3 ст. 9 Закони). При оренді земельних дільниць застосовні норми п. 2 ст. 615 ГК РФ, згідно з яким орендар має право здавати орендоване майно в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Інженерні дослідження для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва - дослідження, що виконуються з метою отримання матеріалів: а) про природні умови території, на якій будуть здійснюватися будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва, і чинниках техногенного впливу на навколишнє середовище, про прогноз їх зміни, необхідних для розробки рішень відносно такої території; б) необхідних для обгрунтування компонування будівель, будов, споруд, прийняття конструктивних і об'ємно-планувальних рішень відносно цих будівель, будов, споруд, проектування інженерного захисту таких об'єктів, розробки заходів щодо охорони навколишнього середовища, проекту. ЄДНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - один з принципів, на яких згідно ч. 3 ст. 5 Конституції РФ засновується Російська Федерація. Виходячи з цього, п. "н" ст. 72 Конституції РФ відносить до спільного ведіння РФ і її суб'єктів "встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади і місцевого самоврядування". Система органів державної влади суб'єктів встановлюється ними самостійно "відповідно до основ конституційного ладу Російської Федерації і загальних принципів організації представницьких і виконавчих органів державної влади, встановлених федеральним законом" (ч. 1 ст. 77 Конституції РФ). Прінцип Е. з. м. в. КОНТИНЕНТАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА - одна з основних світових правових систем, іноді також називається романо-німецької. К.п.с. виникла в континентальній Європі на базі римського права, а також канонічного права і місцевих звичаїв. Для К.п.с. характерні кодифікована побудова (див. Кодифікація), єдиний фонд основних правових понять, єдина ієрархічна система джерел права, ділення на галузі (конституційне, цивільне, сімейне, карне і інш.). У всіх країнах К.п.с. є писані конституції. У більшості країн, де панує К.п.с., прийняті і діють цивільні (або цивільні і торгові), карні, цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні і деякі.
У вступі курсової "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю - наступає внаслідок здійснення умисних або необережних дій (бездіяльність), що виражаються в порушенні анатомічної цілісності або фізіологічних функцій органів і тканин організму людини. У УК відповідальність за П.в.з. диференціюється в залежності від його тягаря і поділяється на наступні види. Тяжка шкода (ст. 111 УК) - це шкода, небезпечна для життя людини або що призвела за собою втрату зору (хоч би на одне око), мови, слуху (повну глухоту або коли неможливо розчути мову на відстані 3-5 див.) або якого-небудь органу або втрату органом його функцій (втрата руки, ноги, параліч або інакший стан, що.

Злочин - по УК РФ (ст. 14) - діяння, що володіє наступними ознаками: 1) суспільна небезпека, яка виражається в спричиненні шкоди законом, що охороняється благам, інтересам або створенні загрози його спричинення. Суспільна небезпека п. визначається цінністю об'єкта, на який воно посягає, його об'єктивними властивостями (розміром заподіяної об'єкту шкоди, часом, місцем, обстановкою здійснення, знаряддями, що застосовувалися і інш.), суб'єктивними властивостями (формою провини, мотивами, цілями здійснення п., іноді емоціями злочинця); 2) протиправність, тобто предусмотренность діяння в якості п. якою-небудь. ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ І ІМУНІТЕТ (ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ) - права і переваги, що надаються відповідно до міжнародного права, на основі угод держав дипломатичним представництвам (посольствам, місіям, представництвам в інших державах і при міжнародних організаціях), їх розділам і співробітникам з метою забезпечення умов для безперешкодного, нормального здійснення їх функцій. Для установ - це недоторканість приміщень, архівів, транспорту, звільнення від податків, від митного огляду і зборів, свобода вибору форм роботи і стосунків зі своєю державою і інш. Фізичним особам, що мають статус дипломата (т. е. спеціальний ранг або положення), забезпечуються: особиста.
Список літератури курсової "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" - більше 20 джерел. Невербальноє спілкування: напряму досліджень - Незважаючи на величезний інтерес до психології невербального спілкування (Н. про.) фахівців з разл. областей, велика кількість досліджень разл. орієнтацій і поява спеціальних журналів (напр., Journal of nonverbal behavior), в цей час в цій області спостерігається спад внаслідок ряду невдалих спроб знайти універсальне рішення ряду "старих" проблем, поставлених ще попередниками і послідовниками Ч. Дарвіна. Перша проблема визначилася як термінологічна плутанина, виникла внаслідок расчлененности самого феномена Н. про. на окремі його вияви. Критиці зазнає сам термін "невербальное". ДИТЯЧИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - психоаналіз дитячих неврозів.    Виникнення психоаналізу було пов'язане з дослідженням і лікуванням невротичних захворювань дорослих людей. Однак висунене З. Фрейдом положення про те, що джерела виникнення неврозів йдуть своїм корінням в дитинство і пов'язані з особливостями психосексуального розвитку дитини, з необхідністю підводило до питання про важливість вивчення дитячих неврозів. Не випадково З. Фрейд приділяв саме пильну увагу проблемі едипова комплексу, пов'язаного з інфантильною сексуальністю і що є, на його думку, "ядром неврозів". Не випадково і те, що лікування.

Значущий інший - людина, що є авторитетом для конкретного суб'єкта О. або діяльності. Уперше поняття З. д. ввів американський психолог Г. Саллівен. У отеч. психології найбільший внесок у вивчення цього феномена зроблений в роботах В. А. Петровського, що показав, що в основі виникнення уявлення про партнера як З. д. лежить механізм відображеної субьектности, ідеальна представленности його субьектной ексклюзивности на метаиндивидном рівні функціонування особистості. Виділяються 2 осн. парадигми у визначенні особової значущості іншого. У рамках першої - значущість оцінюється відповідно до тих змін, к-рі.
Посилання в тексті роботи "Органи примусового виконання ... в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Будинку на півдороги - (halfway houses) Будинки "на півдороги" (ДП) являють собою невеликі груп. житла, що надаються виписаним з психіатричного стаціонара пацієнтам на перехідному періоді їх пристосування до самостійного життя в об-ве. ДП розрізнюється між собою по локалізації, розміру, призначенню і контингенту хворих. Однак більшість з них розташовується в населеній зоні, вміщає 15-30 жильців, служить перехідною інстанцією між психіатричним стаціонаром і середою здорового мешкання і виконує функцію осн., хоч і тимчасового місця проживання пацієнтів. Більшість ДП надається пацієнтам з діагнозом наркоманії, з наявністю психич. ВІКОВА ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ - (англ. developmental psychophysiology) - область психології, що вивчає онтогенетическое розвиток системних фізіологічних механізмів психічної діяльності, зокрема роль біологічного дозрівання в психічному розвитку. Загальновизнано, що соціальний досвід, що придбавається дитиною в процесі навчання і виховання, - головне джерело психічного розвитку (див. Навчання иразвитие). Біологічні чинники (генетичні, морфологічні, фізіологічні, біохімічні) виступають як умови розвитку психіки. Змінюючись в ході онтогенеза, вони створюють на кожному етапі специфічні передумови для засвоєння якісно нового досвіду і. АНАНЬЕВ - Борис Герасимович (1907- 1972) - російський психолог, фахівець в області психології почуттєвого пізнання і мови, диференціальної, вікової і педагогічної психології, історії і методологій психології. Творець онтопсихологии - дисципліни, об'єднуючої вікову і диференціальну психологію і направлену на вивчення цілісного життєвого шляху людини. Д-р педагогічних наук (1939), професор (1940). Д. чл. АПН РСФСР (1955), д. чл. АПН СРСР (1968). Засл. діяч науки РСФСР. Один з творців ленинградской школи психології. Закінчивши Горський педагогічний ин-т у Владікавказе (1928), з 1929 р. почав працювати в.

МАЗОХІЗМ - (англ. masochism) - вигляд статевого перекручення, при якому статеве задоволення виникає лише при умові спричинення партнером фізичних або моральних страждань. Син. альгомания (алгомания), альгофилия, пасивна алголагния, пассивизм, страдальчество. Термін "М", на ім'я австрійського письменника Захер-Мазоха, що описав різні його вияви, ввів Р. фон Крафт-Ебинг. Діапазон виявів М. широкий - від прагнення бруднитися різними виділеннями (пика-цизм, поллюционизм) до прагнення зазнавати хірургічних операцій. Вважається, що основним мотивом мазохиста є не самі по собі неприємні відчуття (у. БЕХТЕРЕВА ХВОРОБА - (син.: анкилозирующий спондилит) - хронічне запальне захворювання хребта і суглобів. Частіше боліють обличчя чоловічої статі в молодому віці. Причина хвороби невідома, в розвитку її надають значення деяким генетичним чинникам. Захворювання частіше починається з болів і ранкової скутості в поясничной і (або) крестцовой області хребта, в області сідниць. На відміну від болів, зумовлених остеохондрозом хребта, біль при хворобі Бехтерева меншає при русі (суглобовий синдром нерідко супроводиться лихоманкою, стомлюваністю, зниженням апетиту, анемією). Згодом хворі, стараючись мимовільно зменшити біль і. ІНДИВІД, ІНДИВІДУАЛЬНЕ - (Individ; Individual) - одиничне, ні на кого не схожа істота. Відрізняється від істоти колективної. "Психологічний індивід відрізняється своєрідної і, у відомому відношенні, унікальною, неповторюваною психологією. Своєрідність індивідуальної психіки виявляється не стільки в її елементах, скільки в її складних освітах. Психологічний індивід або його індивідуальність існує несвідомо апріорі - свідомо ж він існує лише остільки, оскільки в наяности є свідома відмінність від інших індивідів. Разом з фізичною індивідуальністю дана, як корелят, і індивідуальність психічна, але, як вже сказано, -. Головний біль - різноманітні і суб'єктивно обтяжливі відчуття з характером болю, що локалізуються пацієнтами в області голови. Головний біль може бути: а) приступообразной; б) постійної або в) короткочасної; г) дифузної або д) локальної; е) порівняно легкої; ж) інтенсивної або з) нестерпної, нестерпно болісної. Високу поширеність головного болю зв'язують з тим, що оболонки і судини головного мозку забезпечені великою кількістю болевих рецепторов, реагуючих навіть на невеликі зміни гомеостаза (сам мозок таких рецепторов не має). Найбільш частим чинником розвитку головного болю є зміна тонусу церебральних судин.