Органи управління державними фінансами

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження органів управління державними фінансами ... 5
1.1. Сутність державного управління ... 5
1.2. Поняття державних фінансів та фінансової діяльності держави ... 7
Розділ 2. Аналіз повноважень органів управління державними фінансами ... 11
2.1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави ... 11
2.2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності ... 29
Розділ 3. Правове регулювання фінансового контролю в Україні ... 33
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Органи управління державними фінансами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Органи управління державними фінансами"

Курсова робота "Органи управління державними фінансами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Органи управління державними фінансами", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Органи управління державними фінансами" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Органи управління державними фінансами" і призначений виключно для пошукових систем.

БАНКРУТСТВО (або неспроможність) - визначається в ст. 1 Закону РФ від 19 листопада 1992 р. "Об неспроможність (банкрутстві) підприємств" як нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі до бюджету і позабюджетних фондів, в зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або в зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника. Зовнішньою ознакою неспроможності (БИ.) підприємства є припинення його поточних платежів, якщо підприємство не забезпечує або явно не здібно забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців від дня. ЗГВАЛТУВАННЯ - злочин проти статевої недоторканості і статевої свободи жінки, що перебуває в статевих зносинах із застосуванням фізичного насилля, або із загрозою його застосування до потерпілої або до інших осіб, або з використанням безпорадного стану потерпілої (ст. 131 УК). Три способи здійснення І.: а) за допомогою фізичного насилля, направленого на подолання дійсного, а не удаваного опору жінки (нанесення побоїв, скріплення і т.п.); б) із застосуванням психічного насилля, вираженого в загрозах проти самої потерпілої або близької їй осіб (загроза биттям, вбивством, підпалом і т.п.); в) з. Гипокинезія - вимушене зменшення об'єму довільних рухів внаслідок характеру трудової діяльності; мала рухливість, недостатня я д в і г а т е л ь н а я а до т і в н про з т ь (так) людини. Впровадження науково-технічного прогресу у виробництво привело до перерозподілу навантаження з великих мишечних груп на дрібні м'язи плеча і передпліччя і з'явилося причиною зниження загальною так на виробництві - професійної м. Виникли професійні групи, що виконують роботу в малорухомій робочій позі. Дослідження фізичного стану людей "малорухомих" професій показало, що фізична працездатність у них значно знижена. Екстремальні ситуації в ПД - Екстремальними називаються ситуації, які ставлять перед людиною великі об'єктивні і психологічні труднощі, зобов'язують його до повного напруження сил і найкращого використання особистих можливостей для досягнення успіху і забезпечення безпеки. До них відносяться і ті, що іменуються порою "важкими", "складними", "особливими", "ризикованими", "небезпечними", "критичними", "критичними інцидентами", "кризовими", "конфліктними", "стресовими", "загрозливими".
Кожна вагома структурна частина курсової "Органи управління державними фінансами" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАКОНОДАВЧА (ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ) ТЕХНІКА - це сукупність певних прийомів, які застосовуються при розробці змісту і форми законодавчих актів (в тому числі карних законів). До таких прийомів відносяться: 1) юридична термінологія, 2) юридичні конструкції, 3) способи побудови закону. Юридичні терміни - це словесні позначення державно-правових понять, за допомогою яких виражається і закріпляється зміст законодавчих розпоряджень держави. Юридичні терміни поділяються на наступні різновиди: 1. Загальнозначущий терміни (характеризуються тим, що вони вживаються в буденному значенні і зрозумілі всім, наприклад "ненадання допомоги"). 2. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - підготовка фахівців початкової, середньої і вищої кваліфікації для роботи в певній сфері діяльності. Як і загальна освіта, П. про. орієнтується на розвиток особистості; специфічна мета - пристосування учнів до особливостей вибраної сфери труда для реалізації здібностей і інтересів кожної особистості. П. про. відрізняється від загального характером і спрямованістю знань, що освоюються, умінь і навиків, формуванням і вдосконаленням тих особових установок і якостей, які узгодяться з професією (спеціальністю). Розрізнюють професіонально-технічну освіту, середню професійну освіту і вищу. ДОКАЗИ - в карному, цивільному, арбітражному процесі - будь-які фактичні дані, на основі яких в певному законом порядку суц встановлює наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, що здійснило це діяння (по карній справі) або наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін (по цивільних і арбітражних справах), і інакші обставини, що мають значення для правильного дозволу справи. У карному процесі ці дані встановлюються: свідченнями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновком експерта, актами ревізій і документальних.
У вступі курсової "Органи управління державними фінансами" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОБОРОНА - система політичних, економічних, військових, соціальних, правових і інакших заходів по підготовці до озброєного захисту і озброєний захист держави, цілісності і недоторканості його території. Законодавство РФ в області оборони засновується на Конституції РФ, міжнародних договорах РФ, ФЗ РФ від 31 травня 1996 р. №61-ФЗ "Про оборону". Організация О. країни включає: прогнозування і оцінку військової загрози; розробку військової політики і військової доктрини; будівництво, підготовку і підтримку в необхідної готовності Збройних Сил РФ, розробку, виробництво і вдосконалення зброї і військової техніки;.

Диктатор - екстраординарна магістратура в Римській республіці, створювалася спочатку для розв'язання приватних питань, потім - життєво важливих в надзвичайних обставинах (важка війна, хвилювання, голод і пр.). Д. призначався один з консулів за пропозицією сенату не більш ніж на шість місяців, він володів вищою владою (імперій) як консул і претор. Д. мав право укладати перемир'я, скликати сенат, народні збори і головувати на них, видавати накази і примушувати до їх виконання, судити і призначати покарання. Только Д. належала найвища влада що надавала йому право присудити смертну, що не підлягав. ПАРЛАМЕНТАРНА РЕСПУБЛІКА - різновид держави з республіканською формою правління. Іншою є президентська республіка. Часто існують змішані варіанти. Специфічна межа П.р. - ведуча роль парламенту в державі. Він не тільки приймає закони, але і впливає сильний чином на уряд і інакші органи державного управління. Склад уряду зумовлюється парламентською більшістю. Якщо в державі немає монарха, президента, парламент затверджує або голови уряду і по його уявленню весь склад уряду, або тільки голови уряду, якого сам формує уряд. Якщо ж в державі є монарх, президент, то він затверджує голови уряду, але це лише формальний акт, оскільки.
Список літератури курсової "Органи управління державними фінансами" - більше 20 джерел. Діяльність - система многоаспектних і багатопланових предметних взаємодій індивіда з предметною дійсністю, в широкому значенні, з навколишнім світом, внаслідок чого і здійснюється виробництво і відтворювання суб'єктом матеріальних і духовних цінностей. Як загальнонауковий категорія "діяльність" є предметом вивчення самих різних галузей знання. Так, суспільні науки орієнтовані на дослідження суспільної суті діяльності, фізіології - на фізіологічні механізми її здійснення. Зрозуміло, що психологія націлена на аналіз власне психологічної сторони деятельностного процесу. У принципі використання поняття. Експектациї - [від англ. expectation - очікування] - системний комплекс соціальних очікувань, уявлень про те, яким чином іншою особистістю повинні виконуватися статусно-ролеві розпорядження. Характер, насиченість соціальних очікувань багато в чому визначають оцінку партнера по взаємодії і спілкуванню, практично прямо пов'язані з процесами соціальної стереотипизации, соціального контролю і феноменом групової нормалізації. Специфіка межличностних відносин в реально функціонуючій групі, особливості соціально-психологічного клімату в ній, рівень успішності в сфері прийняття групових рішень в значній мірі.

АКТУАЛЬНИЙ НЕВРОЗ - різновид неврозу, зумовленого соматичними причинами і пов'язаного з сексуальним розладом в даний момент часу. Визначення "актуальний" відноситься до неврозу, причини якого криються в обставинах, що безпосередньо впливають на людину. Тим самим актуальний невроз відрізняється від психоневрозу, причиною виникнення якого є минулі переживання людини.    Поняття "актуальний невроз" було використано З. Фрейдом в статті "Сексуальність в етіології неврозів" (1898). Він вважав, що за нормальному сексуальному житті не буває актуального неврозу. Етиологическое.
Посилання в тексті роботи "Органи управління державними фінансами" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСГУД - (Osgood) Чарльз Егертон (1916- 1991) - американський психолог, фахівець в області експериментальної психології, соціальної психології, психології особистості, психолингвистики. Прихильник бихевиоризма, творець методики семантичного диференціала. Д-р філософії (1945), засл. професор Ілліной-ського ун-та (1949). Науково-організаційна діяльність О. була відмічена нагородою АРА За видатний внесок в психологічну науку (1960). У 1963 р. він був вибраний Президентом АРА. Отримав нагороду Курта Левіна За внесок в розв'язання соціальних питань (1971). Був членом Національної академії наук (з 1972) і. ОКЕАНІЧНЕ ПОЧУТТЯ - відчуття вічності, безграничности, нерозривного зв'язку з миром, приналежності до Всесвіту.    Термін "океанічне почуття" був використаний французьким письменником, професором історії і музики Роменом Ролланом (1866-1944) в одному з листів З. Фрейду, в якому він висловив свої міркування з приводу оцінки релігії як ілюзії, даної фундатором психоаналізу в його роботі "Майбутнє однієї ілюзії" (1927). Жалкуючи про те, що З. Фрейд не віддав належне справжньому, на його думку, джерелу релігійності, Р. Роллан помітив, що океанічне почуття виявляється у багатьох людей, воно ніколи не. Ведучої діяльності концепція - сукупність уявлень про закономірності розвитку психіки дитини, розроблена А.Н.Леонтьевим, Д.Б. Ельконіним, А.В. Запорожцем і інш. вітчизняними психологами. Понятіє В. д. використовується ними як основна характеристика того або інакшого вікового періоду. Згідно з цією концепцією, ознакою переходу від однієї стадії розвитку до іншої є зміна типу В. д., ведучого відносини дитини до дійсності. В. д. - це така, що не просто найчастіше зустрічається на даному етапі розвитку діяльність, якою дитина віддає більше всього часу. Вона характеризується наступними ознаками: а) це така діяльність, в.

Школи психіатрії - національні традиції в розвитку психіатрії. Згідно П.В.Морозову, С.А.Овсянникову (2009), основні західні школи психіатрії такі. 1. Німецька школа психіатрії заснована на нозологической концепції Е.Крепеліна, фундаментальних трудах по загальній психопатології і ретельному клинико-психопатологическом дослідженні різних психічних розладів в динамічному їх вимірюванні. 2. Французька школа психіатрії, в противагу німецької, базується на статичному, синдромальном підході, блискучих дослідженнях в області психопатології і разом з тим недооцінкою динамічних аспектів психіатричної патології. 3. ЗДОРОВ'Я - (англ. health) - відповідно до визначення ВІЗ (1948), "3. - цей стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів". Існує ряд інш. визначень: 1) індивідуальне 3. - природний стан організму на фоні відсутності патологічних зсувів, оптимального зв'язку зі середою, узгодженості всіх функцій (Г. 3. Демчинкова, Н. Л. Полонський); 2) 3. являє собою гармонійну сукупність структурно-функціональних даних організму, адекватних навколишньому середовищу і що забезпечують організму оптимальну життєдіяльність, а також повноцінну. Професійні консультації - (professional consultations) Консультації з проблем психич. здоров'я як важлива модальність послуг виросли з суспільної охорони психич. здоров'я. Для фахівців в сфері психич. здоров'я це спосіб поділитися своїми знаннями з інш. працівниками служби психич. здоров'я або з працівниками інш. професій (напр., в сфері права, бізнесу), к-рі стикаються з проблемами психич. здоров'я. Консультації і освіта - два осн. кошти, к-рі дають центрам психич. здоров'я можливість розділити відповідальність за підтримку психич. здоров'я об-ва з інш. службами і з населенням і тим самим зменшити число людей. Спілкування державних службовців: компетентність соціально-перцептивная - розглядається як здатність і підготовленість до оволодіння процесами і механізмами сприйняття, розуміння і оцінки соціальних об'єктів (інш. людей, самого себе, груп, соціальної спільності і т. п.) і відносин між ними. У структурі компетентності соціально-перцептивной (К. с.-п.) загальні, специфічні і одиничні характеристики у взаємозв'язку відображають готовність і підготовленість госслужащего до О. в професійній діяльності. При акмеологическом підході оптимальна модель ("портрет") професіонала в управлінні пов'язана з такими загальними показниками К. с.-п., як.