ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження організації та проведення аукціонів.....5
1.1. Поняття аукціону.....5
1.2. Укладення договорів на аукціонах.....6
Розділ 2. Правові засади організації та проведення аукціонів.....11
2.1. Нормативно-правова база проведення аукціонів.....11
2.2. Умови і порядок проведення аукціонів.....14
Розділ 3. Особливості проведення окремих видів аукціонів.....20
3.1. Земельні аукціони.....20
3.2. Аукціони продажу заставленого майна.....24
3.3. Біржові аукціони.....28
Висновки.....33
Список використаних джерел.....35

Для придбання курсової роботи "Організація та проведення аукціонів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація та проведення аукціонів"

Курсова робота "Організація та проведення аукціонів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація та проведення аукціонів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація та проведення аукціонів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація та проведення аукціонів" і призначений виключно для пошукових систем.

СУД БУРЖУАЗНИЙ - частина карального механізму буржуазної держави, що є нарівні з поліцією, слідчим апаратом і прокуратурою одним з найбільш реакційних органів буржуазної держави, органом репресії, знаряддям насилля над широкою масою трудящих, борцями за мир, демократію і соціалізм. Класово-гнобительська суть С. би. зумовлена тим, що він є політичною установою, що охороняє капіталістичні виробничі відносини. До компетенції С. би. відноситься розгляд карних і цивільних справ. Процесуальна форма діяльності С. би. покликана, з одного боку, замаскувати класовий характер діяльності суду, додати їй видимість законності і. ЕКОНОМІСТ ПО ПЛАНУВАННЮ - Посадові обов'язки. Здійснює роботу по економічному плануванню на підприємстві, направленому на організацію раціональної господарської діяльності, визначення пропорцій розвитку виробництва виходячи з конкретних умов і потреб ринку, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої результативності діяльності підприємства. Готує початкові дані для складання проектів перспективних і річних планів виробниче - господарської діяльності і соціального розвитку підприємства, розробляє з урахуванням прогнозних і маркетингових даних окремі розділи плану з розбиттям по кварталах. ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ - особлива форма карного. преследования по деяких категоріях справ, що збуджуються не з ініціативи слідче-прокурорських і судових органів, а лише по жалобі потерпілого. У справах Ч. про. підтримка обвинувачення здійснюється потерпілим, який, будучи обвинувачем, користується при цьому всіма правами сторони. У справах Ч. про. закон надає потерпілому право відмовитися від карного переслідування, і тому справи ці можуть бути припинені за примиренням потерпілого з обвинуваченим. Таке примирення допускається до вступу вироку в законну силу (по УПК Української ССР до моменту видалення суду на нараду. ОБЩИНА - найменування різних соціальних колективів, заснованих на загальному володінні всіма або основними (напр., землею) засобами виробництва. О. є повсюдним інститутом і характерна для всіх народів, що перебувають в стадії первісно-громадського ладу. Вона залишається у вигляді пережитку в класовому суспільстві, зберігаючись в багатьох країнах і в епоху капіталізму. У процесі розвитку первісно-громадського ладу О. змінювала свої форми і зміст. Найбільш древньою формою О. є родова По мірі розвитку продуктивних сил, удосконалення землеробства і розвитку скотарства родова О.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація та проведення аукціонів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАВІДУЮЧИЙ ВИРОБНИЦТВОМ (ШЕФ-КУХАР) - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю підрозділу. Направляє діяльність трудового колективу на забезпечення ритмічного випуску продукції власного виробництва необхідного асортименту і якості відповідно до виробничого завдання. Проводить роботу по вдосконаленню організації виробничого процесу, впровадженню прогресивної технології, ефективному використанню техніки, підвищенню професійної майстерності працівників з метою підвищення якості продукції, що випускається. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати і сировину, забезпечує їх. УСТАНОВА ЛЖЕКООПЕРАТИВА - установа і керівництво організацією, що прикривається кооперативними формами з метою використання в приватнопідприємницьких інтересах пільг і переваг, наданих в СРСР кооперації (ч. 1 ст. 129-а УК); участь в роботі лжекооперативних організацій осіб, що явно знали, що дана організація є лжекооперативной, і що витягували з цієї участі підприємницький прибуток або що явно сприяли прихованню дійсного характеру лжекооперативной організації (ч. 2 ст. 129-а УК). Судова практика залучає осіб, що займаються приватнопідприємницькою діяльністю під вивіскою кооперативних і державних. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ - один з методів керівництва в діяльності радянського державного апарату і всіх громадських організацій, що забезпечує своєчасне і правильне виконання постанов Партії і Уряду, рішень, розпоряджень і наказів вищестоящих органів. XVII з'їзд партії підкреслив, що правильна організація перевірки виконання має вирішальне значення в справі боротьби з недоліками в роботі апарату. Для того щоб перевірка виконання досягла мети, необхідні принаймні дві умови: по-перше, - щоб перевірка виконання була систематична, а не епізодична; по-друге, - щоб у розділі справи перевірки виконання у всіх ланках радянських.
У вступі курсової "Організація та проведення аукціонів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТАН СП'ЯНІННЯ - не виключає карної відповідальності. Згідно з ст. 23 УК РФ особа, що здійснила злочин в С. о., викликаному вживанням алкоголю, наркотичних коштів або інших одурманюючих речовин, підлягає карній відповідальності. Розрізнюють два якісно різних вигляду сп'яніння: фізіологічне і патологічне. фізіологічне сп'яніння не є хворобливим станом, що виключає осудність суб'єкта. У особи не спостерігається галлюцинаторно-маревних переживань або невмотивованого психомоторного впливу. Обличчя свідомо приводить себе в стан фізіологічного сп'яніння, воно не є несподіванкою для суб'єкта. При фізіологічному сп'янінні.

ВИДАЧА ЗЛОЧИНЦІВ - передача злочинців державою, на території якого вони знаходяться, іншій державі, в громадянстві якого вони складаються або иа території якого здійснили злочин. Питання об В. п. вирішується дипломатичним шляхом на основі міжнародних конвенцій, що укладаються між окремими державами, і законів, що видаються в різних державах. Згідно з укладеними між буржуазними державами договорами, видачі підлягають тільки обличчя, що здійснили злочини, прямо передбачені конвенцією, і лише в тому випадку, якщо довершений злочин карано як по законах держави, що вимагає видачі, так і по законах видаючої держави. ЗАДАТОК - грошова сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні, в доказ укладення договору і в забезпечення його виконання (ст. 380 ГК РФ). У цивільному праві один з способів забезпечення виконання зобов'язань. Угода об 3. незалежно від суми повинне бути довершено в письмовій формі. У разі сумніву з приводу того. чим є сума, сплачена в рахунок належних за договором платежів, вона признається авансом, якщо не доведене інакше. Якщо зобов'язання припинене сторонами до початку виконання або його неможливо виконати, 3. повинен бути повернений. Коли за.
Список літератури курсової "Організація та проведення аукціонів" - більше 20 джерел. Нейропсихологичеськиє синдроми поразки потиличних відділів мозку - Потилична область великих півкуль мозку забезпечує, як відомо, процеси зорової перцепции. При цьому власне зорова перцептивная діяльність (зоровий гнозис) забезпечується роботою повторних відділів зорового аналізатора в їх взаємозв'язку з тім'яними структурами. При поразці потилично-тім'яних відділів мозку (як лівого, так і правого півкуль) виникають різні порушення зрительно-перцептивной діяльності, передусім у вигляді зорових агнозий. Останнім часом отримані дані про роль і медиальних відділів потиличних областей мозку в процесах зорового сприйняття, оскільки останні можуть порушуватися при. ЕГО-АНАЛІЗ КЛЯЙН - Варіант психоаналитической психотерапії, що відображає модифікації її теоретичних концепцій і техніку застосування і прагнучий до "розширення Его". Теоретичні погляди Кляйн (Klein M.) найбільш близькі до психології об'єктних відносин (див. Неопсихоаналіз). Кляйн використала ідеї Фрейд (Freud S.) про об'єкти, вино, тривогу, фантазії, інстинкт смерті і переробила їх в теорію ранньої агресивності. Вона знову підкреслила важливість вивчення етапу раннього розвитку, а також відкрила можливість психоаналитической роботи з хворими психозами. Ігрова техніка, яку вона розробила для лікування.

РАЙХ - (Reich) Вільгельм (1897-1957) -австро-американський лікар, психолог, психіатр і психоаналітик. Фундатор фрейдомарксизма. Творець вчення про сексуальну революцію. У 1916-1918 рр. служив в австро-угорській армії, воював в Італії. У 1918 р. поступив на медичний факт Венського ун-та. У 1920 р. вступив в Венськоє психоаналитическое суспільство. Початків власну психоаналитическую практику. У 1922 р. став першим клінічним асистентом 3. Фрейд в Венської психоаналитической клініці (пізніше - її віце-директор). У 1924-1930 рр. керівник семінару по психоаналитической терапії Венського психоаналитического.
Посилання в тексті роботи "Організація та проведення аукціонів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КЛИМОВ - Євген Олександрович (р. 1930) - російський психолог, фахівець в області психології труда, професійного утворення і профорієнтація. Учень B.C. Мерліна. Д-р психологічних наук (1969), професор (1970). Чл.-кор. АПН СРСР (1974), д. чл. АПН СРСР (1985), д. чл. РАО (1992). Президент РПО (з 1994). Зав. кафедрою психології труда і інженерної психології МГУ ім. М.В. Ломоносова (з 1983), декан факту психології МГУ (1986-2000). Голова науково-методичних порад учбово-методичного об'єднання ун-тов РФ по психології і за педагогічною освітою в ун-тах РФ (1988-2000). Гл. ред. журналу Вісник Московського. Критерій оцінки трудової діяльності - (criterion in employment) К. про. т. д. - це міра (або оцінка) успішності роботи. Без хорошого К. про. т. д. неможливо правильно поставити мету при прийомі на роботу, розставлянні кадрів, навчанні, оцінці ділових якостей або плануванні підвищення співробітників. У наш час, коли сильний профспілковий рух, суворо контролюється дотримання цивільних прав і держава втручається в справи роботодавців, відсутність хорошого К. про. т. д. може призводити до серйозних несприятливих наслідків. Помилку, зроблену при прийомі на роботу, неможливо виправити, звільнивши співробітника; доходить до того, що. БИНСВАНГЕР ЛЮДВИГ - (Binswanger L, 1881-1966). Швейцарський психіатр, фундатор школи екзистенциального психоаналізу, що отримав назву дазайнанализа (Daseinanalyse), що спирається на філософію Хайдеггера (Heidegger M.), в якій істотне місце відводиться опису структури людського існування як Dasein, або буття в світі (da на німецькій мові означає "тут", а sein - "буття"). Б. народився в Швейцарії, вчився в університетах Лозанни і Гейдельберга. У 1907 р. отримав медичний вчений ступінь в університеті в Цюріхе, працюючи у Юнга (Jung С. G.). Пізніше при сприянні Блейлера (Bleuler Е.) він.

СИМПТОМАТИЧНІ ДІЇ - випадкові дії, відмінні від помилкових дій тим, що в них не переглядається зв'язок з свідомим наміром і внаслідок цього вони не потребують прийменників.    Уявлення про симптоматичні дії містилися в роботі З. Фрейда "Психопатологія буденного життя" (1901). Один з розділів даної роботи був присвячений розгляду джерел виникнення, природи і значення випадкових дій, які заслуговують, на його думку, назви симптоматичних дій. Ці дії виступають самі по собі і не зустрічають опору, оскільки в них ніхто не підозрює мети і наміру. Вони виражають щось, що людина залишає при собі і не має намір. СУИЦИДООПАСНИЕ ОСОБОВІ РЕАКЦІЇ - (Амбрумова А. Г., Тіхоненко В. А., 1980) - певний характер поведінки особистості з достатньою імовірністю формування суицидальной активності у відповідь на вплив зовнішніх фізичних або психічних психотравмирующих чинників. Ці реакції характерні як для хворих з прикордонними психічними розладами, так і для психічно здорових осіб. Виділяють наступні типи реакцій: - егоцентричного перемикання: безпосередньо виникаюча короткочасна психічна реакція на гострий міжособовий конфлікт. Ідеї суицида з'являються в свідомості раптово і придбавають непереборну спонукальну силу. Характеризується. Кокетство - (від франц. coquette, буквально "півник", а також амплуа артисток в минулому (ролі молодих жінок)) - прагнення жінки зацікавити собою, сподобатися, малюватися, виставляти щось напоказ як своє достоїнство. Найбільш відомі вияви (прийоми) кокетства - схилена набік голова (ср. прихильність), усмішка, гра очей (ср.: робити, будувати очки). Типова реакція - емпатия, що поєднується з незадоволенням (з боку жінок), приятие і милування спочатку, досада, роздратування при чрезмерности кокетства (з боку чоловіків). Яскравий образ надмірної кокетки даний в розповіді О. Бальзака "Заміський. ТЕСТ КРИТЕРИАЛЬНО - ОРІЄНТОВАНИЙ - методики психодиагностики, що виявляють, наскільки випробуваний володіє знаннями, навиками розумових дій, необхідними і достатніми для виконання певних класів учбових або професійних завдань. Критерієм служить наявність або відсутність цих знань. Тестування критериально-орієнтоване дозволяє виявити при аналізі результатів конкретні недоліки розвитку розумового як індивідів, так і цілих груп, і намітити заходи для їх усунення. По своїй суті ці тести являють собою інструмент зв'язку зворотного в організації процесів навчання. Вони конструюються на базі аналізу логико-психологічної структури критерію. Між.