ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА УСИНОВЛЕНИХ ОСІБ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Громадянство України як правовий інститут.....5
1.1. Поняття і зміст громадянства.....5
1.2. Принципи громадянства.....7
Розділ 2. Зміна громадянства для неповнолітніх та усиновлених дітей згідно законодавства України.....12
2.1. Особливості набуття громадянства.....12
2.2. Особливості виходу із громадянства України.....19
2.3. Придбання громадянства України по народженню дітьми біженців.....21
2.4. Придбання громадянства України дітьми-біженцями внаслідок встановлення опіки або піклування.....28
2.5. Придбання громадянства дітьми біженців унаслідок перебування в громадянстві України батьків чи одного з них.....32
2.6. Внесення даних про дітей до паспорта батьків.....34
Висновки.....37
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб"

Курсова робота "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРЕКЛАД НА ІНШУ РОБОТУ - переклад робітника або службовця на роботу, не зумовлену при прийомі на роботу. П. на д. р. допускаються тільки у випадках, передбачених діючим. законодательством, як форма перерозподілу кадрів в інтересах їх доцільного використання. 1) Переклад на іншу роботу в тому ж підприємстві або установі. Переклад на іншу постійну роботу в межах одного підприємства (установи) допускається тільки із згоди працівника (ст. 36 КЗоТ), крім випадків зміщення на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення. Згода працівника на переклад потрібно також і в тих випадках, коли переклад пропонується. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО - галузь права, регулююча суспільні відносини в сфері державного управління, а також відношення управлінського характеру, виникаючі в процесі організації і виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави, а також в сфері недержавного управління при здійсненні органами місцевого самоврядування і суспільними об'єднаннями делегованих ним функцій органів виконавчої влади державного управління. Предмет А.п.- правове регулювання головним чином управлінських відносин, що складаються в сфері виконавчої діяльності держави. Ці відносини реалізовуються в соціально-політичному, соціально-культурному і. ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ ПОРАДИ СРСР - вищий орган державної влади СРСР, що обирається Верховною Порадою СРСР (див.) і підзвітний йому у всій своїй діяльності. П. В. С. СССР обирається на спільному засіданні обох палат Верховної Поради СРСР в складі: Голову П. В. С. СССР, 16 (по числу союзних республік) його заступників, Секретаря Президії і 15 членів Президії. Компетенція П. В. С. СССР визначається Конституцією СРСР (ст. 49 і інш.). У області організації і діяльності Верховної Поради СРСР П. В. С. СССР: скликає сесії Верховної Поради СРСР; розпускає Верховну Пораду СРСР у випадку, передбаченому ст. 47 Конституції СРСР; після закінчення. ВИКЛИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО - особливий судовий порядок відновлення правий по втрачених документах на пред'явника. В. п. передбачене ст. ст. 234-а-234-об ГПК. Воно є одним з видів особливого виробництва (див.); мета його - захистити права особи, що втратила документ на пред'явника. Особливість документів на пред'явника складається в тому, що управомоченним для пред'явлення вимоги, заснованого на такому документі, є всякий його держатель. Отже, обличчя, що знайшло такий втрачений документ, може пред'явити вимогу зобов'язаній особі, яка, проводячи виконання, не зобов'язано перевіряти, чи правомірно документ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРЕДМЕТНА (СПЕЦІАЛЬНА) КОМПЕТЕНЦІЯ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - коло повноважень, що визначають діяльність Уряди РФ в окремих сферах суспільного життя: в сфері економіки, бюджетно-фінансової і грошової політики, в соціальній сфері, в сфері науки, культури, утворення, природокористування, забезпечення законності, прав і свобод громадян і інш. У сфері економіки Уряд РФ здійснює регулювання економічних процесів, забезпечує єдність економічного простору, прогнозує соціально-економічний розвиток РФ, розробляє і здійснює програми розвитку пріоритетних галузей економіки, виробляє державну структурну і інвестиційну політику і вживає заходів по її. Знання закону - Відповідно до презумпції знання закону, кожний громадянин передбачається знаючим закон, обнародуваний у встановленому порядку, вважається, що переважну більшість громадян спроможний знати і розуміти закони своєї країни. Юридична практика спирається на цю презумпцію. Однак в сучасних умовах "інформаційного вибуху" все частіше висловлюються побоювання, що презумпція знання закону може втратити значення і перетворитися в фікцію. Подібне побоювання має певні основи. У сучасних системах циркулює така кількість інформації, що навіть висококваліфіковані юристи не устигають. ЗДИРСТВО - в карному праві вимога передачі чужого майна або права на майно або здійснення яких - або дій майнового характеру під загрозою оголошення ганебних відомостей про особу або його близьких, у власності, ведінні або під охороною до - рих знаходиться це майно або під загрозою насилля над особою або його близькими, пошкодження або знищення їх майна (ст. 163 УК. РФ). Набуло широкого поширення. Кваліфікуючими ознаками В. є: здійснення неодноразово або по попередній змові групою осіб, або із застосуванням насилля, або В..довершене організованою групою або небезпечним рецидивістом, або з метою отримання.
У вступі курсової "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАНДАТ - (від лати. "mandatum" - доручення) - 1) в конституційному праві документ, підтверджуючий повноваження депутата, надані йому виборцями, інтереси яких він представляє; 2) основи, на яких базуються взаємовідносини депутата і виборців. За своєю природою депутатський М. може бути імперативним і вільним. Депутатський мандат може бути імперативним і вільним. Імператівний М. передбачає таку форму взаємовідносин депутата і виборців, при якій депутат, суміщаючи свою депутатську діяльність з основною роботою на підприємстві, в установі, організації, несе відповідальність перед виборцями. Суть.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ РОЗГЛЯД ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ПОРАДОЮ ФЕДЕРАЦІЇ - передбачений Конституцією РФ перелік федеральних законів, які підлягають обов'язковому розгляду в Пораді Федерації. Відповідно до Конституції РФ (ст. 106) обов'язковому розгляду в Пораді Федерації підлягають федеральні закони з питань: а) федерального бюджету; б) федеральних податків і зборів; в) фінансового, валютного, кредитного, митного регулювання, грошової емісії; г) ратифікації і денонсації міжнародних договорів РФ; д) статусу і захисту державної межі РФ; е) війни і миру. Федеральні конституційні закони згідно ч. 2 ст. 108 Конституції РФ приймаються з питань, передбачених Конституцією, і. ПРІОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА - відомості про використання аналогічного або схожого позначення товару, що стали загальнодоступними на дату надходження заявки на реєстрацію товарного знака в Патентне відомство. Дата пріоритету дозволяє визначити новизну товарного знака і закріпити його першість. Відомо чотири способи визначення П.т.з. перший спосіб розповсюджується на заявки іноземних громадян і іноземних юридичних осіб. Це конвенційний пріоритет, який може встановлюватися по даті подачі першої заявки в державі - учасникові Паріжської конвенції з охорони промислової власності при умові, що в Патентне відомство заявка.
Список літератури курсової "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" - більше 20 джерел. АЛЕРГІЯ - незвичайна (підвищена) чутливість організму до впливу деяких чинників навколишнього середовища (хімічних речовин, мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності, харчових продуктів і інш.), званих алергенами. Алергія приводить до розвитку алергічних захворювань. Алергічні захворювання широко поширені у всьому світі і мають тенденцію до зростання. Причини широкого поширення цих хвороб різні. Велику роль грає забруднення повітряного середовища, широке застосування антибіотиків і інших лікарських засобів, поява великої кількості синтетичних матеріалів, барвників, пральних порошків і. ПОРАЗКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХВОРОБАХ БРУНЬОК - Уремічеська (азотемическая) грудки виникає в зв'язку з інтоксикацією азотистими речовинами. Частіше вона спостерігається при хронічних нефритах, що приводять до повторного зморщення бруньок, при первинно зморщеній бруньці, амилоидозе і кистозно перерожденних бруньках. Уремическая грудки розвивається повільно. Задовго до появи коми виникають симптоми загального отруєння організму: слабість, апатія, відсутність апетиту, підвищена розумова і фізична стомлюваність, головний біль, нудота, блювота, сухість у роту, спрага, шкіряний зуд, шлунково-кишкові розлади, анемія і інші симптоми. По мірі наростання.

Порядок народження і особистість - гіпотетичний зв'язок, існуючий між порядком народження і розвитком особистості (Дрисколл, Ікстейн, 2005). А.Адлер передбачив, і це розглядається як один з самих значних його внесків в психологію, що положення дитини в сім'ї певним чином міняє сімейну атмосферу, вносить специфічні проблеми, кожна з яких дозволяється в різних сім'ях схожим образом, тим самим досвід, пов'язаний з порядком народження, надає на розвиток особистості істотний і приблизно однотипний вплив. Існує безліч досліджень, в яких ця гіпотеза неначе б підтверджується, хоч деякі автори не знаходять таких підтверджень або схильні.
Посилання в тексті роботи "Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕНІНГІТ СЕРОЗНИЕ - група запальних захворювань м'яких мозкових оболонок, що об'єднується на основі серозного характеру запального процесу і відсутності гною в спинномозковий рідині. До первинного серозним менінгіту відносяться лимфоцитарний хориоменингит, менінгіт, викликаний вірусами Коксаки і ECHO, і інш. Повторний серозні менінгіт спостерігається при деяких загальних захворюваннях організму: туберкульозі. кору, свинці, тифам, ревматизму і т. д. Гострий лимфоцитарний хориоменингит (гострий серозний менінгіт Амстронга, гострий серозний лимфоцитарний доброякісний менінгіт) викликається вірусом, що фільтрується. КАУЗАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ - (лати. causa - причина). Метод психотерапії, заснований на принципах аналізу причинності в соціальній сфері і стійких уявленнях про конкретні причинні зв'язки (каузальній схемі). Каузальна схема розкривається 3 принципами: 1) принципом знецінення, або сприйняттям ролі даної причини в зумовленні події як меншої внаслідок наявності інших причин, потенційно сприяючих його настанню; 2) принципом посилення, або сприйняттям ролі даної причини в зумовленні події як більшої внаслідок наявності чинників, перешкоджаючих його настанню; 3) принципом систематичного спотворення причинних думок про людей, тобто. Здатності - Здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують успіх в діяльності, в спілкуванні і легкість оволодіння ними. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навиків, що є у людини, але здібності забезпечують їх швидке придбання, фіксацію і ефективне практичне застосування. Здібності можна класифікувати на: 1. природні (або природні) здібності, в основі своїй біологічно зумовлені, пов'язані з природженими задатками, що формуються на їх базі, при наявності елементарного життєвого досвіду через механізми навчання типу умовно-рефлекторних зв'язків); 2.

КОНКРЕТНІ ОПЕРАЦІЇ - (англ. concrete operations) - поняття операциональной концепції інтелекту Ж. Піаже - система інтелектуальних операцій, що виконуються з опорою на зовнішні, наочні дані; характеризують подпериод інтелектуального розвитку, дриваючий від 7-8 до 11 -12 років. Різні типи мислительной діяльності, виниклі в попередній період, досягають на рівні К. про. стану "жвавої" рівноваги - вони стають оборотними, тобто виявляється можливим одночасне, здійснюване в думці повернення до початкового положення або до початкової точки (шляхом здійснення зворотних операцій, поновлюючих початкову ситуацію). Т. СТРУКТУРАЛИЗМ - Існує декілька теоретичних і філософських напрямів, яким була дана ця назва або які самі себе так називали. Загальним для всіх них є інтерес до структури або організації тих явищ, які ними розглядаються. Але оскільки досліджувані явища, так само як і передбачувані форми лежачої в їх основі структури, в цих напрямах різко розрізнюються, цей термін вживається для позначення підходів, які часто різко відрізняються один від одного. Нижче приводяться ті підходи, які найчастіше означалися як структуралистские і які мають значення для соціальних наук. 1. Система в експериментальній психології, тісно пов'язана з. Інтоксикационние психози - (toxic psychoses) І. п. являють собою нежестко пов'язану групу розладів, загальним для к-рих є те, що аберрантное поведінка слідує за або співпадає з вживанням якоїсь екзогенного речовини при інгаляції, прийомі всередину і прямої абсорбції, або спостерігається при ендогенном виникненні токсичних продуктів в ході к. захворювання. Симптоматічеськи И. п. нагадують один одну наявністю делирия, що виявляється в порушеннях уваги, порушеннях сприйняття (ілюзії і галюцинації), нездатності зберігати ясність мислення, дезорієнтації у часі, просторі і/або власній особистості, порушеннях пам'яті. Мутізм елективний - (лати. electivus - виборчий) - термін M Krammer (1934), означає невротичну вибірковість контактів у дітей, виникаючу у віці від 3 до 6 років. Розглядається як варіант системного неврозу, поряд з функціональним енурезом і т.п. розладами, при яких під впливом тривоги і страху виникає симптоматика регресивної поведінки (Ковалев, 1979). Частіше за все дитина підтримує контакт з всіма членами сім'ї, крім когось одного з них, або замовкає в певних і звичайно передбачуваних ситуаціях (при спілкуванні з кимсь з однолітків, на деяких уроках в школі і інш.). Мову, здатність розуміти сказане.