Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб ... 5
1.1. Сутність податків ... 5
1.2. Поняття оподаткування доходів фізичних осіб ... 7
1.3. Поняття нерезидента за податковим законодавством ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб ... 15
2.1. Загальні засади оподаткування нерезидентів ... 15
2.2. Оподаткування доходів у вигляді заробітної плати ... 17
2.3. Оподаткування дивідендів та роялті ... 21
2.4. Оподаткування спадщини ... 22
2.5. Оподаткування продажу (обміну) об'єктів нерухомості ... 27
2.6. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ... 30
Розділ 3. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб"

Курсова робота "Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ - відомості або умови, які повинні або можуть міститися в трудовому договорі при його висновку. у відповідності зі ст. 57 тК Рф в трудовому договорі (тД) вказуються: прізвище, ім'я, по батькові працівника і найменування роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - фізичної особи), тД, що уклали; зведення про документи, що засвідчують особистість працівника і роботодавця - фізичної особи; ідентифікаційний номер платника податків (для роботодавців, за винятком роботодавців - фізичних осіб, що не є індивідуальними підприємцями); зведення про представника роботодавця, що підписав тД. ВЕРДИКТ - (лати. vere dictum - істинно сказане) - в карному процесі рішення колегії присяжних засідателів з поставлених перед нею питань, включаючи основне питання про винність підсудного. Винесеніє В. передує постанові вироку головуючим суддею. На відміну від вироку мотиви і основи прийнятих присяжними рішень не вказуються. В. виноситься колегією присяжних засідателів, так само як і вирок судом, в дорадчій кімнаті (ст. 451 УПК). Перед видаленням в дорадчу кімнату для винесення В. головуючий звертається до присяжних засідателів з напутственним словом, в якому, зокрема, роз'яснюється. що їх В. може бути заснований. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВНА МАТЕРІАЛЬНА - вигляд договірної повної матеріальної відповідальності за незабезпечення збереження майна і інших цінностей, переданого певній групі (бригаді) працівників. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність вводиться в тих випадках, коли в зв'язку з спільним виконанням групою (бригадою) працівників робіт, пов'язаних із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їм цінностей, неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним індивідуальний договір про повну матеріальну відповідальність. При. ШАХРАЙСТВО - злочин проти власності, передбачене ст. 159 УК РФ і представляюче собою розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довір'ям. Предмет злочину: 1) майно, 2) право на чуже майно, тобто окрема правомочність по майну (наприклад, право користування житловим приміщенням, довіреність на отримання цінностей, майнові права, засвідчена цінними паперами). Злочин вважається кінченим з моменту заволодіння правом на майно. При цьому не має значення, чи отримав шахрай майно або грошову суму (наприклад, пред'явивши вексель для оплати) або немає (наприклад.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Організаційна структура психологічної служби в ПОО - Ієрархічно взаємопов'язана система структурних підрозділів і штатних психологів, що здійснюють цілеспрямовану роботу по психологічному забезпеченню діяльності конкретних відомств і підрозділів. У цей час в більшості ПОО ПС представлена психологічними підрозділами або відповідальними за даний напрям діяльності фахівцями на всіх рівнях системи управління (управлінської ієрархії). На федеральному рівні (на рівні міністерств і відомств) створені відділи ПС, що здійснюють стратегічне керівництво нижчестоячими підрозділами, які виконують психологічну роботу. Вони координують їх діяльність. Право власності на спільне майно власників в багатоквартирному будинку - Власникам приміщень в багатоквартирному будинку належать на праві загальної пайової власності: - приміщення в даному будинку, що не є частинами квартир і призначені для обслуговування більше за одне приміщення в даному будинку, в тому числі міжквартирні драбинні майданчики, сходи, ліфти, ліфтові і інакші шахти, коридори, технічні поверхи, горища, підвали, в яких є інженерні комунікації, інакше обслуговуюче більше за одне приміщення в даному будинку обладнання (технічні підвали); - дахи, що захищають несучі і ненесущие конструкції даного будинку; - механічне, електричне, санітарно-технічне і інакше. ПАРЛАМЕНТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ - одна з форм здійснення контрольних повноважень парламенту (див. Парламентський контроль). П.р. проводяться у випадках, коли необхідно вивчити події і обставини, що представляють велику суспільну і державну значущість, в тому числі пов'язані з передбачуваними порушеннями законодавства і вищими посадовими особами держави. Дієвість П.р. досить велика, їх слідством може стати настання політичної відповідальності державних органів або посадових осіб, а у випадках, передбачених відповідним законодавством, залучення останніх до адміністративної або карної відповідальності. Часто одного факту П.р.
У вступі курсової "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОНСТИТУЦІЙНА КОМІСІЯ - створена вищим органом державної влади з числа представників від всіх суб'єктів Федерації комісія, що має своєю головною задачею розробку проекту нової російської Конституції. Така комісія була створена на I З'їзді народних депутатів РСФСР (22 червня 1990 р.). Комісія, що складалася з представників від Верховної Ради, суб'єктів РСФСР (всієї 102 людини), працювала під головуванням Б.Н. Ельцина (в той час Голови Верховної Ради РСФСР). Перший варіант проекту Конституції був розглянутий V З'їздом народних депутатів (жовтень 1991 р.). VI З'їзд народних депутатів (квітень 1992 р. ) схвалив загальну концепцію.

ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО - галузь міжнародного права - система міжнародно-правових норм, що відносяться до статусу і функцій державних органів зовнішніх стосунків (тобто регулюючих порядок встановлення і здійснення міждержавних офіційних контактів). До Д.п. відносяться: норми, регулюючі міждержавні відносини, виникаючі в зв'язку з обміном дипломатичними представництвами і їх діяльністю; норми, регулюючі міждержавні відносини, виникаючі в зв'язку з посилкою однією державою в інше спеціальної місії, тобто делегації або представника для розв'язання того або інакшого зовнішньополітичного питання; норми, регулюючі. ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО - сукупність встановлених державою правових норм, що використовуються для регулювання суспільних відносин в області будівництва Збройних Сил РФ, життя, побуту і діяльності військ (предмет регулювання В.п.). В.п. є комплексною галуззю системи права РФ, оскільки включає норми як традиційних галузей (адміністративного, цивільного, трудового, карного і інш.), так і спеціальних військово-правових актів. В.п. визначає: принципи і форми пристрою Збройних Сил РФ; основи управління військами; порядок комплектування Збройних Сил РФ особистим складом і проходження військової служби; організацію і порядок.
Список літератури курсової "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" - більше 20 джерел. Центрация - [від лати. centrum - центр кола] - ефект, уперше зафіксований в рамках дослідження зорових ілюзій гештальт-психологами (В. Келлер, М. Вертгеймер і інш.), в змістовно психологічному плані що виражається в схильності дифференцированно фіксувати, а потім і оцінювати в принципі рівнозначні елементи картинки", що сприймається ", коли "поле сприйняття як би розширяється в зоні "фокуса уваги" при одночасному стисненні і деякому спотворенні периферійної частини поля" (Е. Н. Емельянов). У соціально-психологічному плані ефект центрации багато разів експериментально. Контрольована алкоголизация - (controlled drinking) К. а. означає здатність алкоголіка, к-рий не міг контролювати вживання алкоголю, повернутися до нормального, контрольованого споживання спиртних напоїв. Дані в літературі про цю концепцію складні і суперечливі. Вони співзвучні спорам про те, чи яв-ця алкоголізм чи ні єдиним захворюванням із зростаючим тягарем симптомів, що послідовно розвиваються, створюючих зрештою цілком розгорнену картину хвороби, для до-ой, в т. ч., характерна втрата контролю над вживанням алкоголю. Концепція хвороби На користь концепції алкоголізму як єдиного захворювання свідчать наступні.

Оцінка персоналу - (personnel evaluation) О. п. - це формалізована процедура, краї дозволяє отримати информ. про трудову діяльність працівників. Оцінки служить двом осн. цілям: виконанню адміністративних функцій і розвитку потенціалу робочої сили. Оцінки служать адміністративним цілям в тій мірі, в якій вони використовуються при прийнятті кадрових рішень, що стосуються, наприклад, збільшення окладів, розподілу роботи, посадових підвищень і відбору людей для участі в програмах навчання. Використання оцінок з метою розвитку трудових ресурсів торкається конкретного працівника, оскільки т. про. дають информ.
Посилання в тексті роботи "Оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми (межличностное Про.) і групами (межгрупповое Про.), що породжується потребами спільної діяльності і що включає в себе як мінімум три різних процеси: комунікацію (обмін інформацією), интеракцию (обмін діями) і соціальну перцепцию (сприйняття і розуміння партнера). Термін О. є специфічним терміном, що використовується у вітчизняній соціальній психології для підкреслення органічного зв'язку між О. і діяльністю, хоч і передбачається різне трактування характеру цього зв'язку. При аналізі межгруппового спілкування розкривається його. Особистість - Етимологія. Відбувається від русск. личина (личина відповідає терміну persona - початково маска, або роль, що виконувалася актором древньогрецький театру). Категорія. Відносно стійка система поведінки індивіда, побудована передусім на основі включенности в соціальний контекст. Специфіка. Вже 1734 р. Х.Вольф дав дефініцію особистості (Personlichkeit) таким чином: "Те, що зберігає спогади про саме собі і сприймає себе, як одного і того ж і раніше, і тепер". Цю традицію розуміння особистості продовжив У.Джемс, який трактував особистість, як суму всього, що людина може назвати своїм. У цих. САЙМОН - (Simon) Герберт Александер (1916-2001) - американський економіст, соціолог, психолог, один з фундаторів когнитивной психології. Навчався в Чикагськом ун-ті (бакалавр мистецтв, 1936, д-р філософії, 1943), надалі захистив докт. дис. по праву в Монреальськом ун-ті Мак-Гилла (1970). Професійну діяльність початків як науковий асистент в Чикагськом ун-ті (1936-1938). З 1939 по 1942 р. -начальник учбового відділу Каліфорнійського ун-та. Далі викладав в Іллі-нойськом технологічному ин-ті (асистент професора політичних наук, 1942- 1945; асоціативний професор, 1945- 1947; професор, 1947-1949). Одночасно з цим з.

БЕНЕДИКТ (BENEDICT) Рут - (1887-1948) - американський антрополог, етнопсихолог і поетеса (псевдонім - Ганна Синглтон). Спец. в обл. психології і культурної антропології. Закінчила Вассар-коледж в Покипси (штат Нью-Йорк). У 1919 р. поступила на курси Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку. Продовжила навчання у антрополога Ф. Боаса в Колумбійськом ун-ті. Після захисту дис. "Концепція духа заступництва в Північній Америці" (1923) працювала в Колумбійськом ун-ті помічником і наступником Ф. Боаса. З 1922 співробітничала з М. Мід. Здійснила антропопсихол. дослідження племен індіанців Сівба. Америки. У. Спілкування: культурно-історичний аналіз - О. на відміну від комунікації безпосередньо залежить від системи соціальних відносин і розвивається у взаємодії соціальних структур, суспільств. свідомості і культури, задаючої поле "базових" смислових реалій. На зв'язок культури як форми буття і О., в до-ром транслюються ціннісно-смислові освіти, вказували М. М. Бахтін, Л. С. Виготський, Д. А. Леонтьев, Ю. М. Лотман і інш. Битийная суть О. представлена в його онтологічних формах, тому роль О. в розвитку культури можна прослідити на основі їх аналізу. У культурі представлені все 3 осн. форми У залежності від культури, суспільного. Лікування і профілактика инволюционной депресії - Терапія функціональних психозів пізнього віку звичайно починається в стаціонарі і продовжується в амбулаторних умовах протягом тривалого часу. У зв'язку з обострениями психозу нерідко виникає необхідність в повторних госпіталізаціях. Основне лікування - медикаментозне. Дози більшості психотропних коштів, що призначаються хворим предстарческого віку, становлять 2/31/2 середніх доз відповідних препаратів, вживаних обличчями молодого і середнього віку. При лікуванні старезних дози психофармакологических коштів меншають до 1/3, а частіше - до 1/4 в порівнянні з дозами, що використовуються хворими. ДИСТРЕСС - (від греч. di - двічі, двійчастої англ. stress - тиск, напруження) - вигляд стресу, що характеризується найбільшою мірою вираженість, що надає істотний негативний вплив на організм, дезорганизующее вплив на діяльність і поведінку людини. Д. м. би. розглянутий як стан емоційного напруження, який виникає при конфліктних, кризових життєвих ситуаціях і перевищує по своїй інтенсивності або тривалості індивідуальні психофизические і особові адаптивні можливості, що визначає, нарівні з обмеженням задоволення значущих потреб, появу патологічних ознак порушень розвитку і життєдіяльності. Поняття.