Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій ... 5
1.1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки. Розвиток вчення про юридичні особи (концепції, законодавство) ... .5
1.2. Правоздатність та дієздатність юридичної особи ... 13
1.3. Відокремлені підрозділи: поняття, види та порядок створення ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій ... 18
2.1. Проблема визначення правового статусу філій та представництв ... 18
2.2. Юридична відмінність між філіями та представництвами і дочірніми підприємствами ... 24
2.3. Особливості реєстрації, ліквідації та реорганізації філій та представництв ... 26
Висновки ... 39
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій"

Курсова робота "Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ - інститут карного, кримінально-процесуального і карно-виконавчого права РФ, що передбачає основи, порядок і умови звільнення від подальшого відбування покарання. Розрізнюються наступні види О. від о.н.: по від'їзді терміну, призначеного вироком суду: дострокове звільнення: звільнення внаслідок реабілітації осудженого. Серед видів дострокового звільнення особливе місце займає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Право здійснювати дострокове звільнення було надано судам ще першими декретами Радянської влади. У прийнятому СНЬ РСФСР 21 березня 1921 р. Декреті "Про позбавлення. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КАРНОЇ ПОЛІЦІЇ (ІНТЕРПОЛ) - спеціалізована міжнародна неурядова організація, що здійснює інформаційне забезпечення і координацію боротьби з міжнародною злочинністю. Створена в 1923 як Міжнародна комісія карної поліції, функціонуюча як орган Всесвітнього поліцейського конгресу для боротьби із загальнокримінальними злочинами. У 1938 припинила існування. Відтворена в 1946. Статут Міжнародної організації карної поліції (Інтерпол) набрав чинності 13 червня 1956. Вищої організаційно - правовою інстанцією Інтерполу є Генеральна асамблея, сесії до - рій скликаються один раз в рік (Статут передбачає можливість. Профессиограмма прокурорсько-слідчої діяльності - Систематичний психологічний аналіз труда слідчого проводився в СРСР з середини 60-х рр. XX віку і найбільший науковий внесок в нього внесли А.Р Ратинів, А.В. Дулов, Д.П. Котов, Г.Г. Шиханцов і інш. У першій половині 90-х рр. В.В. Романовим і М.В. Крозом була підготовлена узагальнена групова профессиограмма прокурорсько-слідчої діяльності, яка до цього часу використовується на практиці при психологічному відборі до органів прокуратури. Основними особливостями труда прокурорів і слідчих, задаючими підвищені психологічні вимоги до кандидатів на службу в прокуратуру, є: жорстка правова регламентація. Стиль управління ПОО - По загальновизнаному у вітчизняній психології управління визначенню стиль управління (керівництво) являє собою індивідуально-типологічний профіль прийомів і методів впливу керівника на підлеглих в процесі реалізації управлінських функцій (А.Л Журавльов.). У общепсихологическом плані індивідуальні відмінності в стилі діяльності, в тому числі і СУ, докладно досліджувалися в роботах Т.Ю. Базарова, Д.Б. Богоявленської, Е.С. Жарікова, Е.А. Клімова, Ю.Н. Кулюткина, Н.Я. Лейтеса, В.Д. Небиліцина, В.С. Мерліна, Б.Д. Паригина, Б.М. Теплова, Л.І. Уманського, А.В. Філіппова, Р.Х. Шакурова і інш.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БІЛЬШІСТЬ - поняття, що використовується в конституційному праві в зв'язку з проведенням різних голосувань. Розрізнюються категорії абсолютного, простого, відносного і кваліфікованого Б. В виборчому праві: абсолютне простої Частіше за все самі вибори вважаються при цьому такими, що відбулися, якщо на виборчі дільниці прийшло не менше за половину виборців, внесених у виборчі списки ( "не менше за половину" означає 50%; виборців і більш). Таким чином, просте Б. в цьому випадку означає, що переможець отримав 2590 плюс один голос від загального числа виборців (правило простого Б. діє, наприклад, при виборах. ДЕРЖАВНЕ МИТО - збір, що сплачується громадянами і організаціями за певні послуги, що надаються ним гос. органами (арбітраж, суд, нотаріат, ЗАГС, міліція). Г. п. стягується згідно з указом Президії Верховної Поради СРСР від 10 квітня 1942 р. "Про державне мито" ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1942 р. № 13): а) з позовних заяв, що подаються в судові установи, з касаційних жалоб на їх рішення і за видачу судами копій паперів і документів; би) з позовних заяв і заяв по переддоговірних спорах, що подаються до органів Гос. арбітражу, і із заяв про перегляд рішень органів Гос. арбітражу в. ТЕХНІКИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРА - Посадові обов'язки. Виконує роботу по забезпеченню ефективної експлуатації коштів обчислювальної техніки, прийому і передачі інформації обчислювального (інформаційно обчислювального) центра (ВЦ, ИВЦ). Бере участь в розробці планів і графіків робіт по технічному обслуговуванню і ремонту обладнання. Проводить тестові перевірки і профілактичні огляди обладнання з метою своєчасного виявлення несправностей і їх ліквідації, регулювання і наладку елементів і блоків машин, окремих пристроїв і вузлів, бере участь в проведенні профілактичного і поточного ремонту. Бере участь в прийманні.
У вступі курсової "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИРЕКТОР ГОТЕЛЮ - Посадові обов'язки. Організує роботу і забезпечує економічну ефективність діяльності готелю. Здійснює контроль за якістю обслуговування клієнтів відповідно до класу готелю, обліком, розподілом і правильним використанням житлових номерів і вільних місць, а також дотриманням паспортного режиму. Направляє роботу персоналу і служб готелю на забезпечення збереження і вмісту в справному стані приміщень і майна відповідно до правил і норм експлуатації, безперебійної роботи обладнання, благоустрою і комфортности, дотримання санітарно - технічних і протипожежних вимог. Забезпечує рентабельне господарювання.

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЖИТТЮ АБО ЗДОРОВ'Ю ГРОМАДЯНИНА ПРИ ВИКОНАННІ ДОГОВІРНИХ АБО ІНАКШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, а також при виконанні обов'язків військової служби, служби в міліції і інших відповідних обов'язків, відшкодовується за наступними правилами. При спричиненні громадянинові каліцтва або інакшому пошкодженні його здоров'я відшкодуванню підлягають втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або визначено міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані пошкодженням здоров'я, в тому числі витрати на лікування, додаткове живлення, придбання ліків, протезирование, сторонній відхід. ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК - згідно з розділом VI Правив ведіння і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки і забезпечення ними роботодавців, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 16.04.2003 № 225 "Про трудові книжки" (в ред. Постанови Уряду Російської Федерації від 06.02.2004 № 51, від 01.03.2008 № 132), - порядок, по якому повинна вестися документація по обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок. Документація включає в себе: 1) прибутково-видаткову книгу по обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них; 2) книгу обліку руху трудових книжок і.
Список літератури курсової "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" - більше 20 джерел. ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ БЛАЗЕРА, ХАЙМА, РИНГЕРА, ТОММЕНА. - Проблемно-орієнтована психотерапія, розроблена на початку 80-х рр. швейцарськими психотерапевтами з Бернського університету Блазером, Хаймом, Рінгером, Томменом (Blaser А., Heim Е., Ringer Ch., Thommen M.), являє собою індивідуальний короткостроковий интегративний метод психотерапії, що включає елементи психоаналізу, когнитивно-поведенческой психотерапії, гештальт-терапії і тілесно-орієнтованої психотерапії. Цей метод розвинувся на основі короткострокової психодинамической психотерапії Малана (Malan D. Н.) і Манна (Mann J.) в зв'язку із збільшеними потребами в активній, структурованому і. ПІДКРІПЛЕННЯ, РЕЖИМИ - Абсолютно буквально - будь-який з режимів, в якому суб'єкту пред'являється підкріплення, визначуваних деякими просторовими, тимчасовими або послідовними аспектами реакції. У описі, що приводиться нижче мається на увазі, що мова йде в оперантном поведінці, хоч деякі з цих режимів використовувалися в класичному зумовленні (наприклад, безперервне підкріплення), вживання терміну режим підкріплення в такому контексті рідко. Привабливість режимів підкріплення для багатьох психологів, особливо скиннеровских бихевиористов, пояснюється тим фактом, що підкріплення поведінки в.

СТРУКТУРНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - (Ж.Лакан) Теорія базується на ідеях Лакана про ведучу роль мови як феномена культури в розшифровці і розумінні несвідомих процесів. Кардинально переглянувши теорію 3. Фрейд з позицій структ. лінгвістики і семиотики. Лакан ототожнив несвідоме зі структурою мови. У основі психоаналитич. концепції Лакана лежать дві тези: 1) несвідоме структуроване, подібно мові; 2) несвідоме є мова "Іншого". Спираючись на ці тези, Лакан затверджував, що тільки лингвистич. аналіз мови і його механізмів може адекватно розкрити структуру несвідомих процесів. Структурированность несвідомого, подібно мові, з.
Посилання в тексті роботи "Правосуб'єктність структурних підрозділів господарських організацій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Проксеміка - наука про просторово-часові параметри О. В разл. ситуаціях партнери встановлюють, змінюють, формують проксемические паттерни під впливом об'єктивних і суб'єктивних змінних. Така поведінка в О. називається проксемическим. Е. Холл виділив 3 рівні проксемического поведінки: перший рівень витікає з филогенетического минулого людей (территориальность людей, феномен натовпу); другий рівень зумовлений психофизиол. складовими процесу сприйняття; і третій рівень з'являється в зв'язку зі структуруванням простору О. в залежності від впливу социокультурних, психол. і психофизиол. особливостей учасників О. На. Ранні спогади - (early recollections) Визначення. Р. в. являють собою пам'ять про специфічні інциденти дитячого віку. Ці спогади виділяються на фоні загальної пам'яті як випадки, к-рі індивідуума може візуалізувати "духовним поглядом" таким чином, що окремі деталі, включаючи оттенки настрою, можуть пригадатися, як наяву. Обично Р. в. мають велике значення, оскільки стосуються розвитку базисних аттитюдов і переконань індивідуума. Фрейд додавав Р. в. більше значення, ніж всієї пам'яті загалом. Він вважав, що оскільки Р. в. часто мають тривіальний зміст, вони повинні служити меті приховання більше за. Тест репертуарних граток. Дж. Келли - Модифікація для вивчення педагогічної соціальної перцепции Е. В. Костюченко. У кач. методу дослідження сприйняття і розуміння учнів вчителями можна використати тест особових конструктов Дж. Келлі. При виділенні ролевих елементів доцільно враховувати особливості педагогічної діяльності, вважаючи, що конструкти, що використовуються вчителями в своїй діяльності, відрізняються від тих, к-рі вони застосовують в процесі взаємодії з інш. людьми. Список елементів склали лише ті об'єкти, к-рі безпосередньо включені в сферу професійної педагогічної взаємодії, а саме ролеві персонажі учнів. Застосовно до.

Нюх - (olfaction) О. буквально означає акт нюхання, і цей термін звичайно використовується, щоб указати на відчуття запаху. По ряду причин об О. відомо менше, ніж об інш. осн. почуттях. Передусім, обонятельні рецептори дуже малі і розташовані у внутрішній області організму, що робить їх важкодоступними для исслед. Крім того, важко експериментально пред'явити певну кількість пахучої речовини як подразник рецепторов, як через аеродинаміку носової порожнини, так і за природою самого стимулу. Хоч були зроблені спроби визначити первинні запахи, дослідники не добилися успіху у встановленні обмеженого числа. ЛАЙЕЛЛА СИНДРОМ - (описаний шотландським дерматологом A. Lyell; синоніми - токсичний епидермальний некролиз, синдром обшпареної шкіри, некротический дерматит, пемфигоподобний дерматоз) - буллезное поразка шкіри і слизових оболонок з отслойкой епидермиса і явищами важкої інтоксикації. Найбільш поширений лікарський некролиз спостерігається частіше у дорослих і виникає як реакція на прийом лікарських засобів - сульфаниламидов, антибіотиків, противосудорожних коштів, нестероидних противовоспалительних коштів, аллопуринола. Стафилококковий некролиз у дітей грудного і раннього дитячого віку маніфестує після короткого. Діагностіка ефективності педагогічних комунікацій - Модифікація анкети А. А. Леонтьева. Призначена для визначення "аудиторной атмосфери", активності, вираженість пізнавального інтересу у тих, що навчаються, а також нек-рих виявів стилю педагогічної діяльності. Анкета розроблена як методичний інструментарій, согласующийся з концепцією А. А. Леонтьева про педагогічне О., згідно до-ой ця активна взаємодія вчителя і учня для залучення останнього до социокультурним норм. Експертам, що мають досвід О. з аудиторією, пропонується карта коммуникативной діяльності. У карту коммуникативной діяльності входять слід. показники: 1). АНЕСТЕЗІЯ СПИННОМОЗГОВАЯ - (spinal anaesthesia) - 1. Обезболення (звичайно нижньої частини тіла) за допомогою ін'єкції місцевого анестетика в простір, навколишній спинний мозок. Існують два вигляду спинномозковий анестезії, вживаних в хірургії: це подпаутинная (субарахноидальная (subarachnoid)) і епидуральная (epidural) анестезії. При епидуральной анестезії анестетик вводиться в простір між твердою мозковою оболонкою і навколишніми її стінками хребетного каналу через спеціальну коротку і товсту голку з бічним отвором для зменшення імовірності проникнення її в тверду мозкову оболонку. Раніше для цієї мети застосовувалася.