Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інститут парламентських виборів в Україні: загальна характеристика ... 6
1.1. Поняття та загальна характеристика парламентських виборів ... 6
1.2. Принципи парламентських виборів ... 11
1.3. Нормативно-правове регулювання парламентських виборів ... 14
Розділ 2. Організаційно-правові засади підготовки парламентських виборів ... 22
Розділ 3. Організаційно-правові засади проведення парламентських виборів ... 33
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення"

Курсова робота "Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Парламентські вибори в Україні...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Парламентські вибори в Україні..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Парламентські вибори в Україні..." і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про звільнення від арешту (виключенні з опису) частки одного з чоловіків в спільному майні -  При розгляді справ про звільнення від арешту (виключенні з опису) частки одного з чоловіків в спільному майні в предмет доведення входять наступні факти:  1) збудження виконавчого виробництва відносно тієї або інакшої особи (ст. ст. 9, 45, 92 Федеральних закони "Про виконавче виробництво");  2) накладення судовим приставом-виконавцем арешту на спірне майно або включення його в опис (ст. 442 ГПК, ст. ст. 51, 92 Федеральних закони "Про виконавче виробництво");  3) вступ позивача в зареєстрований брак з боржником (ст. ст. 256, 304, 305 ГК РФ, ст. 34 СК РФ, ст. 92 Федерального закону. ДИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, КЕРУЮЧИЙ) ПІДПРИЄМСТВА - Посадові обов'язки. Керує відповідно до чинного законодавства виробниче - господарською і фінансовий економічною діяльністю підприємства, нісши всю повноту відповідальності за наслідки рішень, що приймаються, збереження і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Організує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів і виробничих одиниць, направляє їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання об'ємів. КРАДІЖКА - таємне або відкрите викрадення чужого майна з метою звертання його в свою власність (див. Розкрадання соціалістичної власності), Об'ектом К. може бути як державне, колгоспне, кооперативне і інакше суспільне майно, так і майно, що є особистою власністю громадян (див. Злочини проти соціалістичної власності, Злочину проти особистої власності громадян). Таємне викрадення майна при К. передбачає, що володар майна не усвідомлює, що у нього викрадається майно (напр., викрадення майна, що здійснюється у відсутність потерпілого). При відкритому викраденні чужого майна потерпілий усвідомлює, що у нього. ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ - документи, вмісні норми трудового права, які приймає роботодавець в межах своєї компетенції відповідно до законів і інакших нормативних правових актів, колективного договору, угод (ст. 8 тК Рф). Що Приймаються роботодавцями Л. н. а. діють відносно працівників даного підприємства незалежно від місця виконання ними роботи (ст. 13 тК Рф). найважливішими Л. н. а. є колективний договір і угода по від, що передбачають ознайомлення працівників з вимогами від, проведення обов'язкових медичних оглядів і т. д. До числа найбільш важливих Л. н. а. відносяться інструкції з охорони труда, в яких міститься.
Кожна вагома структурна частина курсової "Парламентські вибори в Україні..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО НАУЦІ І ВИСОКИМ ТЕХНОЛОГІЯМ - консультативний орган, створений для інформування глави держави про положення подів в сфері державної науково-технічної політики, а також для розробки пропозицій по визначенню пріоритетних напрямів цієї політики. Правовою основою організації і діяльності Ради є Положення про нього, затверджене Указом Президента РФ від 8 листопада 2001 р. № 1301. Задачами Ради є: виробіток пропозицій по визначенню пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики і заходів по її реалізації; проведення за дорученням Президента РФ експертизи проектів федеральних законів і інакших нормативних правових актів, що. Встановлення інших фактів, що мають юридичне значення -  Як відмічалося вище, ГПК приводить зразковий перелік юридичних фактів, які можуть бути встановлені в судовому порядку, інакше федеральне законодавство може передбачати встановлення інших юридичних фактів. Наприклад, до таких фактів можна віднести встановлення факту політичних репресій і втрати в зв'язку з цим майно. Встановлення даного факту дозволяє отримати відшкодування вартості конфіскованого, вилученого або що вийшов інакшим шляхом з володіння в зв'язки з політичними репресіями майна або виплату грошової компенсації.  При встановленні вказаного юридичного факту підлягають застосуванню. Організація психологічної допомоги співробітникам ПОО після виконання задач в екстремальних умовах - Основна мета заходів психологічної допомоги співробітникам, тривалий час екстремальних чинників, що знаходилися під впливом, полягає в нормалізації і підтримці оптимального рівня психічного стану в постекстремльний період. Психологами вирішуються наступні задачі: 1) здійснюється психологічне обстеження і виявляються співробітники, що знаходяться у важкому психічному стані, випробовуючі проблеми з поверненням до звичайних умов ПД; 2) виявляються співробітники з ознаками посттравматического стресового розладу і інших негативних психологічних наслідків впливу екстремальних чинників.
У вступі курсової "Парламентські вибори в Україні..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Адміністративний штраф - міра адміністративної відповідальності, яка встановлюється в абсолютно певній або відносно певній грошовій формі у вигляді конкретної фіксованої суми або може виражатися у величині (не може перевищувати трикратний розмір), кратній: 1) вартості предмета адміністративного правопорушення; 2) сумі несплачених і належних сплаті податків, зборів або митних зборів, або сумі несплаченого адміністративного штрафу і інш., а також 3) сумі виручки (не може перевищувати 1/25 сукупних розміри суми виручки) правопорушника від реалізації товару (роботи, послуги). А.ш. як грошове стягнення виражається в.

ДЕРЖАВНА МОВА - передбачена Конституцією країни мова, що використовується в законодавстві, діловодстві і судочинстві. Це мова, на якій державна влада спілкується з громадянами. На Г.я. публікуються закони і інші правові акти, видаються офіційні документи, протоколи і стінограма, ведуться діловодство в державних органах і офіційна переписка. Г.я. переважно використовується ЗМІ, є основною мовою навчання і виховання в освітніх установах. Конституція РФ (ч. 1 ст. 68) встановлює, що Г.я. РФ на всій її території є російська мова. Російська мова згідно з Законом РСФСР від 25 жовтня 1991 р. "Про мови народів РСФСР" (з изм. і. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - багатосторонній договір між Європейськими країнами - членами Поради Європи про загальні принципи організації місцевого самоврядування. Укладена 15 жовтня 1985 р. в Страсбурге в рамках Поради Європи і підписана представниками 23 держав. Включає в себе статті, що стосуються правових основ місцевого самоврядування, сфер його компетенції, необхідності адміністративного контролю за діяльністю місцевих органів самоврядування, джерелами їх фінансування і інш. Текст Хартії складається з преамбули і трьох частин, що об'єднала 18 статей. У частині I Хартії міститься вказівка про те, що принцип.
Список літератури курсової "Парламентські вибори в Україні..." - більше 20 джерел. Особистість - сам індивід як активний суб'єкт соціальних відносин і цілеспрямованої деятельностной активності, а також системна якість індивіда, зумовлена його усвідомленою активністю в системі соціальних зв'язків і що складається в умовах взаємодії і спілкування. Історики психології багато разів підкреслювали, що поняття "особистість", маючи в рамках психологічної науки базово-категориальний статус, трактувалося в теоретичних побудовах різних наукових шкіл і напрямів принципово по-різному. Так, наприклад, А. В.Петровський, відмічаючи неоднозначність розуміння психологічної суті. Клінічна психологія: підготовка фахівців через аспірантуру - (clinical psychology graduate training) До 40-х рр. офіційна, систематична підготовка фахівців в області клінічної психології в США не проводилася; стимул до розвитку програм їх підготовки з'явився після Другої світової війни, коли очевидною стала потреба у великій кількості клінічних психологів. Хоч термін "клінічна психологія", мабуть, був уперше введений Лайтнером Уїтмером в 1896 р., протягом неск. десятиріч не існувало певній області исслед. і підготовки, по відношенню до до-ой можна було б застосувати цей термін. Зі часів Уїтмера психологи займалися коррекционной роботою як.

Первинні розумові здібності - (primary mental abilities) Одним з самих ранніх досягнень нової науки психології яв-сь об'єктивне вимірювання розумових здібностей. Завдяки впровадженню в психологію нового методу факторного аналізу, Ч. Спірмен довів, що інтелект можна охарактеризувати як композицію генерального чинника (g) загального для будь-якої розумної активності, і специфічних чинників (S), унікального для задач, що використовуються при вимірюванні інтелекту. Тестові інструменти, в к-рих застосовувалося поняття загального інтелекту, набули широкого поширення завдяки роботам Біне і Симона, а пізніше - Термена.
Посилання в тексті роботи "Парламентські вибори в Україні..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АЛЬТЕРНИРУЮЩИЕ СИНДРОМИ - симптомокомплекс, що характеризується порушенням функцій черепномозгових нервів на стороні осередку ураження і розладом на протилежній стороні тіла рухових (центральні паралічі або парези), проводникових чутливих і координаторних функцій. Альтернируадщие синдроми виникають при патологічних процесах в стовбурі мозку. У найбільш чистому вигляді вони спостерігаються при судинних захворюваннях головного мозку; більш чітко виявляються при розм'якшенні мозку в області гілочок хребетної, основної і задньої мозкової артерій (вказані в кожному синдромі). При геморрагиях альтернирующий синдром. Психічне здоров'я - термін, з використанням якого існують певні проблеми. Звичайно його застосовують, щоб сказати, що в даний момент у індивіда не спостерігається не тільки якійсь психічній хворобі, але і взагалі яких-небудь ознак психічного розладу або патології особистості і поведінки. Основна трудність складається в тому, що неможливо визначити грані, що розділяють анормальність від того, що насправді є або, точніше, вважається нормою, в хворобу - від того, що розглядається як стан здоров'я. Статистичний підхід, до якого звертаються особливо часто з тим, щоб виявити ці грані, в загальному вигляді. ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ (ОРВИ) - група гострих інфекційних хвороб людини, що передаються повітряно-краплинним шляхом і органів дихання, що характеризуються переважною поразкою. ОРВИ є самими поширеними інфекційними хворобами людини. До числа ОРВИ відносять грип, парагрипп, аденовирусную, респираторно-синцитиальную, риновирусную і коронавирусную інфекції. ОРВИ викликаються вірусами, що відносяться до різних сімейств і родів, володіючих вираженого тропизмом до епітелію слизової оболонки дихальних шляхів. Вони, крім аденовирусов, відносяться до РНК-вмісних вірусів, є облигатними внутрішньоклітинними паразитами, мало стійкі в.

ВАЛИДНОСТЬ - (validity)-достовірність (або міра достовірності) висновку, яку забезпечують результати реального експерименту в порівнянні з результатами бездоганного експерименту. "В."-центральне поняття словника експериментатора: воно об'єднує основні цілі дослідження з ідеальними еталонами їх досягнення і реальними процедурами проведення експериментах Глобальною метою будь-якого експериментального дослідження є узагальнення отриманих результатів  і висновку про експериментальну гіпотезу. Однак повне досягнення цієї мети можливе лише в уявному, бездоганному експерименті. НИСБЕТ - (Nisbett) Річард Е. (р. 1941) -американський психолог, фахівець в області когнитивной, експериментальної і соціальної психології. Освіту отримав в Університеті Тафтса (бакалавр, 1962) і Колумбійськом ун-ті (д-р філософії, 1966). Займався дослідницькою діяльністю в Дослідницькому центрі по груповій динаміці (з 1978); в Центрі по розвитку наук про поведінку (з 1981), а також викладанням в Прінстонськом ун-ті (1980); Йельском ун-ті (1984). З 1992 р. Має нагороду АРА ім. Д.Д. Кемпбелла За видатні дослідження по соціальній психології (1982). Нагороду АРА За видатний науковий внесок (1992). ПСИХОЛОГІЯ ВІДНОСИН - (В.Н.Мясищев) У джерел теорії Мясищева лежать ідеї Лазурського про класифікацію личн., згідно з типами їх відносин до навколишньої дійсності. Осн. положення П. про. полягає в тому, що личн., психіка і свідомість чол. в кожний даний момент представляють єдність відображення об'єктивної дійсності і відношення чол. до неї. Психологія, відносини чол. в розвиненому вигляді виступають як цілісна система індивід., виборчих, свідомих зв'язків личн. з різними сторонами об'єктивної дійсності: з явищами природи і миром речей; з людьми і суспільств, явищами; личн. з самою собою як суб'єктом діяльності. Консультування психологічне - зворотний зв'язок - Фундаментальна антропологічна колізія між Я і Ти (в термінах М. М. Бахтіна між "Я-длясебя" і "Мене-для-Іншого") об'єктивно властива буттю і містить в собі досить могутній потенціал забезпечення психол.-консультативного процесу. Фундаментальна соотнесенность людей один з одним, потенційно нескінченна можливість їх відображення один в одному має в собі і "зціляючу", "психотерапевтичну" перспективу: можливість подолання нек-рих, здавалося б, незмінних, "внутр, що закам'яніли". перешкод і "смуг відчуження".