ПАРЛАМЕНТ ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Особливості діяльності парламенту в системі органів державної влади.....5
1.1. Поняття парламенту та парламентаризму.....5
1.2. Компетенція парламенту.....13
Розділ 2. Верховна Рада в механізмі державної влади.....19
2.1. Загальні засади діяльності Верховної Ради України.....19
2.2. Порядок роботи та повноваження Верховної Ради України.....23
Висновки.....34
Література.....36

Для придбання курсової роботи "Парламент та парламентаризм в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Парламент та парламентаризм в Україні"

Курсова робота "Парламент та парламентаризм в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Парламент та парламентаризм в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Парламент та парламентаризм в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНЕ ДВІЙЧАСТЕ ОПОДАТКУВАННЯ (двійчасте оподаткування на міждержавному рівні) - обкладення однієї і тієї ж особи аналогічними видами податку відносно одного і того ж об'єкта оподаткування в двох або більш державах за один і той же період. Надто негативне явище, стримуюче зростання зовнішньоторгівельних зв'язків, утрудняюче переміщення капіталів і осіб, перешкоджаюче розвитку інтеграційних процесів, передусім в області економіки. Більш того корпорації і фізичні особи прагнуть позбутися зайвого податкового тягаря, роблячи це настільки успішно, причому нерідко цілком легальними способами, що взагалі уникають якого-небудь обкладення. М.д.н. не треба плутати з кумуляцией. Достовірність свідчий свідчень (за зарубіжними даними) - Результати експериментальних досліджень німецького психолога В. Штерна (1902), який на основі своїх робіт прийшов до висновку, що свідчення опитуваних лише на 70% бувають "в середньому правильними", спонукали багатьох юристів і психологів зайнятися дослідженням проблеми достовірності свідчий свідчень (А. Гельвіг, 1927; Ф. Корфе, 1934; Ф. Луваж, 1945; Г. Берт, 1948; У Пенфільд і П. Перо, 1963; І. Куртес, 1965 і інш.). Вони були направлені на виявлення общепсихологических закономірностей формування свідчий свідчень і вивченню чинників, що впливають на активізацію мнемических процесів. ПОНАДНОРМОВА РОБОТА - робота понад норми робочого часу, встановлені безпосередньо законом (нормальна тривалість робочого часу, скорочена тривалість робочого часу для працівників молодше за 18 років, для працівників на роботах з шкідливими умовами труда, для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи при 5-денному і 6-денному робочому тижні, тривалість роботи напередодні святкових і вихідних днів), а також робота, передбачена законом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства або графіком роботи (робота в нічний час, змінна робота). При поденному обліку робочого часу понаднормової. ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА - визначений умовами договору страхування і законодавством об'єм вимог, що пред'являються до з т р а х про в об й об р г а н і з а ц і і. По видах обов'язкового страхування до з т р а х про в щ і до у (далі - З.) пред'являється вимогу забезпечити облік всіх можливих з т р а х про в а т е л е й і збір всіх належних з них страхових платежів. найважливішим обов'язком С. є своєчасна і повна виплата у випадках, що передбачаються умовами страхування, страхових сум. Страхові організації несуть також певні обов'язки перед державою: дотримання страхового законодавства, уявлення необхідних відомостей про свою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАСИЛЛЯ НАД ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАДИ - злочин проти порядку управління, передбачене ст. 318 УК РФ і що полягає в застосуванні насилля, не небезпечного для життя або здоров'я, загрози застосування насилля (ч. 1) або в застосуванні насилля, небезпечного для життя або здоров'я (ч. 2), відносно представника влади або його близьких в зв'язку з виконанням ним своїх посадових обов'язків. Представник влади - посадова особа правоохоронного або контролюючого органу, а також інакша посадова особа, наділена у встановленому порядку розпорядливими повноваженнями відносно осіб, що не знаходяться від нього в службовій залежності (прим. до ст. 318 УК РФ). ЕКСТРАДИЦІЯ - (лати. extraditio) - видача злочинця державою, на території якого про" знаходиться, іншій державі на вимогу останнього для залучення злочинця до карної відповідальності або приведення у виконання вироку, що вступив в законну силу. Видачі може вимагати держава, громадянином якого" є злочинець, на території якого довершений злочин, або якому злочином заподіяний збиток. Сучасне міжнародне право визнає право Е. суверенним правом кожної держави. Е. є юридичним обов'язком держави лише при наявності спеціальних угод між зацікавленими державами. При відсутності таких угод вимога про видачу може бути т.ж. ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ В БАНКУ - в цивільному праві РФ - особливий вигляд зберігання. У відповідності зі ст. 921 ГК РФ банк може приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інакші дорогоцінні речі і інші цінності, в т.ч. документи. Укладення договору Х.ц. в би. упевняється видачею банком поклажодавцю іменного підлягаючого зберіганню документа, пред'явлення якого є основою для видачі цінностей, що зберігаються поклажодавцю. Згідно з ст. 922 ГК РФ договором Х.ц. в би. може бути передбачене їх зберігання з використанням поклажодавцем (клієнтом) або з наданням йому індивідуального банківського сейфа, що охороняється.
У вступі курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОРАНЕНІ І ХВОРІ - в міжнародному праві - військовослужбовці і цивільні особи, які потребують медичної допомоги і відходу і які стримуються від будь-яких ворожих дій. Це поняття охоплює т.ж. Р. і б. осіб, потерпілих корабельну аварію, знесилених вагітних жінок, що годують матерів, новонароджених немовлят і інш. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях 1949 р. і Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, потерпілих корабельну аварію, з складу збройних сил на морі 1949 г, а т.ж. Додаткові протоколи I і II 1977 р. до них зобов'язують держави дотримувати положення цих.

КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР - (греч. kosmos - мир, всесвіт)- розташоване за межами земної атмосфери простір, що включає природний супутник Землі - Місяць і інші небесні тіла, належні до Галактики і Метагалактіке. Юридичний статус і правовий режим використання К.п. визначаються принципами і нормами однієї з самих молодих галузей міжнародного права - міжнародного космічного права, в числі основних джерел якого: Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, від 27 січня 1967 р.: Конвенція про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний. ПРЕТОР - (лати. praetor, від praeitor - що йде попереду, що є на чолі) -1) В Древньому Римі - після скасування царства, ймовірно, титул обох вищих посадових осіб римської міста-держави. Зі часу законів Ліцинія і Секстія (367 р. до н.е.) верховні посадові особи стали називатися консулами, яким підкорявся П.; головною компетенцією останнього було здійснення міського правосуддя. Починаючи з 242 р. до н. е. поряд з П. для ведіння справ між римськими громадянами (Praetor urbanus) обирався П. для ведіння справ між римськими громадянами і чужоземцями або ж між самими чужоземцями (Praetor peregrinus). Установа.
Список літератури курсової "Парламент та парламентаризм в Україні" - більше 20 джерел. Міміка - (греч. mimikos - наслідувальний) - виразні рухи м'язів особи, в яких виявляються емоції, почуття, розумове напруження, вольове напруження або спроби приховати свій душевний стан. Вважається, що вирази багатьох емоцій, в основному, транскультуральни, тобто генетично детермінований. Деякі дослідники вказують, що м'язи навколо очей виражають розумові акти, м'язи кола рота - акти волі, м'язи особи - почуття (Сикорский, 1995). Приведемо опис зовнішніх виявів деяких внутрішніх станів в нормі, вважаючи, що це може допомогти розпізнаванню як емоційних станів не тільки здорових людей, так і. Дитяча психологія - (child psychology) Д. п. вивчає особистість і поведінка дітей, звичайно з того моменту, як батьки дають життя дитині, і до досягнення ним статевої зрілості (пубертата). Хоч нек-рі теоретики і дослідники включають у визначення Д. п. ще і юність, більшість совр. авторів розглядають період юності як окрему область вивчення. У минулому Д. п. мала відношення і до нормального, і до аномальної поведінки, і за свою історію увібрала в себе як різні теорії, так і рез-ти исслед. в області розвитку, виховання і навчання дітей, а тж в сфері дитячої психотерапії і консультування. У сферу дослідницьких інтересів.

ПСИХОСИНТЕЗ - з'єднання раніше розщеплених психічних процесів, відновлення порушених зв'язків і відносин, інтеграція роздроблених частин психіки в єдине ціле.    Психоаналіз передбачає проникнення в глибини несвідомої людини, розкладання його душевної діяльності на елементарні складові частини, виявлення окремих влечений і бажань, що зумовлюють його мислення і поведінку, розкриття патогенних внутрипсихических конфліктів, що обумовили виникнення невротичних симптомів. Саме ця робота і здійснюється психоаналітик в процесі його терапевтичної діяльності, коли він прагне показати хворому склад його складних.
Посилання в тексті роботи "Парламент та парламентаризм в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Когнітівние карти - (cognitive maps) К. до. відображає відносне розташування точок в просторі, дозволяючи тим самим тварині орієнтуватися в напрямі точки, що не має явних відмітних ознак. Існуванням цього терміну ми зобов'язані Толмену, к-рий використав його для пояснення ефектів навчання при проходженні щурами лабіринту. Висунена Толменом гіпотеза К. до. отримала попереднє підтвердження в його лабораторних исслед., коли були виявлені різке зниження помилок, що здійснюються щуром при введенні харчової винагороди в раніше вивчений складний лабіринт і адекватне реагування в исслед. т. н. инсайта і альтернативних. Діагностіка розвитку спілкування дитини з дорослим в ранньому віці. Л. Н. Галігузова - Призначена для визначення рівня розвитку О. з дорослим у дітей у віці від 1 року до 3 років. Методика розроблена в контексті концепції генезису О. дитини з дорослими М. І. Лісиной. На другому-третьому році життя відбувається розвиток як самого О., так і ведучої - предметної діяльності, в к-рую воно вплетене. У ході ситуативноделового О. дитина засвоює нові для нього значення людської діяльності і опановує способами культурного поводження з предметами навколишнього світу. Осн. змістом коммуникативной потреби залишається потреба в співпраці з дорослим, краї об'єднує в собі 2 компонента: ділове Як і. ЗВЕРТАННЯ - процес перетворення влечений людини в свою протилежність, що супроводиться зміною їх мети і об'єкта.    Поняття звертання використовувалося З. Фрейдом в зв'язку з розглядом доль влечений. У роботі "Потяга і їх доля" (1915) він писав про можливість звертання влечений в свою протилежність, будь те перехід від мазохізму до садизму, від вуайеризма до ексгибиционизму або відхід потяга людини від зовнішнього об'єкта і спрямованість на себе. Звертання потяга в свою протилежність і спрямованість на себе можуть супроводитися переходом від активності до пасивності і навпаки. Такий процес.

Порушеного мовного спілкування відновлення. Напрям Ю. Б. Некрасової - Речевоє О. - один з осн. сфер життєдіяльності людини, і порушення в цій області спричиняють за собою важкі особові розлади. У кінці 1960-х рр. для лікування підлітків і дорослих (14-40 років), страждаючих важкою формою логоневроза в формі заїкання, Ю. Б. Некрасова на основі методу емоційно-стресової терапії К. М. Дубровського створила метод груповий логопсихотерапии - різновид психотерапії, направленої на відновлення порушеного мовного станів, що сприяє повноцінному О. Билі розроблені і обгрунтовані нетрадиційні методи і прийоми творчої социореабилитации підлітків, що заїкаються і дорослих. СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР - сукупність соматичних, рецепторних і нервових структур, діяльність яких забезпечує сприйняття звукових коливань. С. а. складається з рецептора (юшка), слухового нерва і складної системи нервових зв'язків і центрів мозку. С. а. людину вловлює форму звукової хвилі, частотний спектр чистих тонів і шумів, здійснює в певних межах аналіз і синтез частотних компонент звукових подразнень, виявляє і пізнає звуки у великому діапазоні інтенсивності і частот. С. а. дозволяє диференціювати звукові подразнення і визначати напрям звуку, а також віддаленість його джерела. Слуховий апарат людини сприймає як чутний. ВЧИНОК - (англ. act) - особова форма поведінки, виникаюча завдяки формуванню самосвідомості в підлітковому віці (Л. С. Виготський). П. не є автоматизми, рефлекси, балістичні рухи, дії - імпульсивні, звичні, гетерономичні (що виконуються за наказом, службовій інструкції, зовнішнім вимогам, згідно з наказаною роллю). П. включає творчий акт вибору цілей і коштів поведінки, нерідко вступаючий в конфлікт з встановленим, звичним, заведеним порядком. П. загалом, згідно М. М. Бахтіну, володіє деякими обов'язковими властивостями: аксиологичностью (нетехничностью), відповідальністю, единственностью. Дисперсійний аналіз - (analysis of variance) Дисперсійний аналіз (ТАК), в тому значенні як він звичайно розуміється і широко використовується як статистичний метод, був розвинений в значній мірі Р. А. Фішером. Незважаючи на те, що цей метод являє собою аналіз різних оцінок мінливості, його призначення - оцінка відмінностей групових середніх. Він робить можливим статистичний аналіз впливу чинників і їх комбінацій на залежну змінну або, на статистичній мові, головних ефектів і ефектів взаємодії (визначення цих термінів див. в статті Факторние плани). Щоб проілюструвати логіку ТАК, розглянемо простий план.