Пасивне виборче право в зарубіжних країнах

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження пасивного виборчого права в зарубіжних країнах.....5
Розділ 2. Поняття, соціальне призначення, політична роль та конституційно-правове регулювання виборів.....13
Розділ 3. Виборче право та його основні принципи.....16
Розділ 4. Поняття пасивного виборчого права.....22
Висновки.....30
Список використаної літератури.....32

Для придбання курсової роботи "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пасивне виборче право в зарубіжних країнах"

Курсова робота "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" і призначений виключно для пошукових систем.

ОПЛАТА ТРУДА В КОЛГОСПАХ - розподіл частини натуральних і грошових доходів колгоспу, що поступають в особисту власність членів с. артілі за їх труд, вкладений в колгоспне господарство. На відміну від оплати труда в державних підприємствах труд в колгоспах оплачується не у вигляді гарантованої заробітної плати (див.), а шляхом розподілу доходів в кінці року між членами колгоспу на трудодні (див.). Розподіл доходів по трудоднях між членами колгоспу передбачений ст. 15 Статуту сільськогосподарської артілі; воно є своєрідною формою оплати труда в колгоспах. Існуючий порядок О. т. в до. повністю витікає з основного. ДІЯ НОРМАТИВНОГО АКТУ - обов'язковість його виконання протягом певного часу, на певній території і відносно конкретного кола осіб, органів, організацій. За загальним правилом нормативний акт застосовується до відносин, що мали місце після його вступу в силу і до втрати ним сили. У РФ існують наступні способи вступу нормативного акту в силу: а) вказівка в самому акті або в акті про вступ його внаслідок календарної дати початку його дії; б) вказівка певного факту, події, з якими зв'язується вступ акту в силу ( "з моменту прийняття", "з моменту опублікування" і т.д.); в) якщо в прийнятому нормативному акті не визначені такі. КОЛГОСПНІ ФОНДИ - складові частини колгоспної соціалістичної власності, що розрізнюються за їх цільовим призначенням і правовим положенням. Встановлений законом розподіл колгоспних коштів і матеріальних цінностей по окремих фондах має велике господарське і правове значення і забезпечує охорону колгоспної власності. Суворе дотримання порядку розпорядження різними фондами, суворе дотримання їх цільового призначення є найважливішою умовою організаційно-господарського зміцнення колгоспів, охорони колгоспної власності від розбазарювання, примноження грошових коштів і матеріальних цінностей колгоспів. МІНІСТЕРСТВО ТРУДА І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - федеральний орган виконавчої влади. Міністерство створене в 1997 р. внаслідок реорганізації і злиття Міністерства труда, Міністерства соціального захисту і федеральної служби зайнятості Росії. Задачі і функції Міністерства визначені в Положенні про Міністерство труда і соціального розвитку Російської федерації, затверджене постановою Уряду Рф від 23 квітня 1997 р. № 480 (зміни і доповнення в постановах від 19 вересня 1997 р. № 1205, від 22 жовтня 1997 р. № 1339, від 18 лютого 1998 р. № 206 і інш.). про з н про в н и е з а д а ч і: реалізація державної політики в сфері труда; підготовка пропозицій по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СПИСКИ ВИБОРЦІВ - списки, в які включаються всі радянські громадяни, що досягли до дня виборів 18 років, що володіють виборчим правом (див.) і що проживають постійно або тимчасово в момент складання списків на території даної Ради депутатів трудящих. Ніхто з виборців не жожет бути внесений більш ніж в один С. і. С. і. забезпечують здійснення в СРСР загального і рівного виборчого права. У С. і. не вносяться обличчя, позбавлені виборчих прав по суду, протягом всього встановленого в судовому вироку терміну позбавлення виборчих прав, а також осіб, визнану у встановленому законом порядку божевільними. Не вносяться. УРЯД РФ - відповідно до Конституції РФ (ст. 110) виконавчу владу РФ здійснює П. РФ, яке складається з Голови П. РФ. заступників Голови (фактично є і перші заступники) і федеральних міністрів. Є крім міністерств велика кількість інших федеральних органів виконавчої влади. Але їх керівники не входять в склад П. РФ. П. РФ формується Президентом РФ. Він призначає із згоди ГД Голову П. РФ, причому у разі трикратної відмови в згоді Президент призначає Голову П. РФ, розпускає ГД і призначає нові вибори. П. РФ повністю підзвітне Президенту РФ. Перед кожним новообраним Президентом РФ існуюче П. РФ складає. НАСИЛЛЯ ВІДНОСНО ЖІНОК - Відповідно до Декларації ООН про викорінювання насилля відносно г жінок, цим терміном означається "будь-який акт насилля, овершенний на основі статевої ознаки, яка заподіює або може заподіяти фізичний, половою або психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрози здійснення таких актів, примушення або довільне позбавлення свободи, будь те в суспільному або особистому житті...". І далі: "Насилля відносно жінок, як мається на увазі, охоплює наступні випадки, але не обмежується ними: а) фізичне, статеве і психологічне насиллям, яке має місце в сім'ї, включаючи нанесення.
У вступі курсової "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИСЦИПЛІНАРНА ВОЯЦЬКА ЧАСТИНА - окремі дисциплінарні батальйони і рота, призначені для від'їзду осудженими військовослужбовцями покарання у вигляді змісту в Д.в.ч. Створюються і ліквідовуються наказами міністра оборони РФ по представленню командуючих військами військових округів (командуючих флотами). Загальне керівництво Д.в.ч. покладається на командуючих військами військових округів (командуючих флотами). Внутрішня і вартова служба в Д.в.ч. організуються відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил РФ і Статуту гарнізонної і вартової служби Збройних Сил РФ. Осуджені військовослужбовці притягуються тільки для несіння.

АРХІВНИЙ КАТАЛОГ - згідно ГОСТ Р 51141-98 "Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення", - архівний довідник, в якому інформація про архівні документи розташована відповідно до вибраної схеми класифікації. Згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, каталоги (межфондові архівні. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО - зарубіжний орган зовнішніх стосунків, що засновується на основі взаємної угоди однією державою на території іншого для підтримки постійних офіційних контактів і виступаючий від імені його держави, що заснувала з всіх політичних і інакших питань, виникаючих у взаємовідносинах відповідних держав. Д.п. може засновуватися на одному з трьох рівнів, якому відповідає клас його розділу. Клас, до якого повинні належати розділи представництв, визначається по угоді між державами. Д.п., очолюване послом, має рівень посольства, а посланником або повіреним в справах - рівень місії. Рівень Д.п.імеєт чисто.
Список літератури курсової "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" - більше 20 джерел. ТРОИЦКИЙ - Матвій Михайлович (1835-1899) - російський філософ-позитивіст і психолог. Стояв у джерел вітчизняної історії психології як галузі психологічної науки. Доктор філософії (1867), професор (1868). Засл. професор Московського ун-та (1875). З 1880 р. - декан історико-філологічного факту МГУ (1880- 1884; 1889-1891; 1893-1894). У 1895-1896 рр. - ректор Московського ун-та. Фундатор Московського психологічного суспільства (1885). Ініціатор видання журналу Питання філософії і психології (з 1889). Автор грандіозних систематиза-іонних трудів по психології. Народився в сім'ї простого диякона. З тринадцяти років. Соціальна підтримка - (social support) С. п. стосується сукупного виграшу в благополуччі, к-рий люди отримують від своїх взаємовідносин з іншими. Емпіричне вивчення С. п. почалося порівняно недавно, виникши в рамках соц. епідеміології і громадської психології (community psychology). З кінця 1970-х рр. було опубліковане безліч емпіричної літератури, однак велика частина роботи в цій області проводилася без належного попереднього концептуального аналізу. Концептуальні проблеми і проблеми вимірювання С.п. відноситься до розряду сильних, але вельми розпливчатих ідей. Спочатку, дослідницький прогрес серйозно стримувався.

ІДЕАЛЬНЕ - (від греч. idea - вигляд, образ) - філософська категорія, що протиставляє матеріальному (т. е. від людини і його діяльності буттю природи, що не залежить і суспільства) створені трудом людей, тільки для людей існуючі форми (образи) цього буття і всю сукупність їх суспільних значень, створюючих цілі і мотиви свідомої діяльності людини (див. Артефакт). Природні умови свого життя, її кошти і предмети чоловік проводить тільки з речовин і сил природи, вступаючи при цьому в необхідні, від волі і свідомості людей виробничі відносини, що не залежать з інш. людьми. І саме труд людини додає.
Посилання в тексті роботи "Пасивне виборче право в зарубіжних країнах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНА КОНФЛІКТІВ - системний підхід до дослідження конфлікту, що передбачає визначення універсальної для різних наук понятійної схеми його опису, пояснення і управління. Формування конфликтологии як цілісної галузі знань м. би. прискорено, якщо застосувати К. з. до. до їх дослідження і до інтеграції знань, що є сьогодні в 14 науках, що вивчають конфлікти. Відомо чотири основних вигляду системного аналізу: системно-структурний, системно-функціональний, системно-генетичний і системно-інформаційний. У інтересах дослідження конфліктів А. Я. Анцуповим розроблені ще три приватних вигляду системного аналізу:. Установка - (set) Термін У. використовується в різних контекстах і проблемних областях психології, включ. такі області, як моторна поведінка, сприйняття і рішення задач. Існує багато варіантів і синонімів цього терміну, хоч кожний з них прагне передати певну теорет. орієнтацію або точно визначити специфічну область застосування. Серед його типових варіантів - німецьке слово Einstellung, а тж більш загальні і описові терміни: готовність, детерминирующая тенденція і схильність. Іноді зустрічається більш проблемно-орієнтований варіант: функціональна фиксированность (functional fixity). У. яв-ця тимчасовим станом, до-ой. АНИЗОКОРИЯ - нерівність величини зіниць, яка може бути викликане пошкодженням ока, парасимпатических волокон, иннервирующих м'яз, що звужує зіниця, або симпатичних волокон, иннервирующих м'яз, що розширює зіницю. Анизокория часто виникає при тупій травмі ока за рахунок пошкодження м'яза, що звужує зіниця. У результаті зіниця спочатку звужується, але вже через декілька хвилин розширяється і перестає реагувати на світло, акомодацію і конвергенцію. Запалення радужки (ирит) звичайно спричиняє звуження зіниці. Ішемія радужки при закритоугольной глаукоме викликає мидриаз і зниження всіх зіничних реакцій, звичайно на.

Аггравация - (лати. aggraware - погіршувати, обтяжувати) - 1. взагалі - перебільшення пацієнтом тягаря симптомів захворювання, що є у нього внаслідок страху, тривоги, недовірливості і/або підвищеної самовнушаемости. Частіше за все зустрічається у пацієнтів, схильних до розвитку ипохондрического розладу; 2. в судовій, військовій і трудовій психіатрії - варіант симуляції подекспертних з характерним і нерідко важко розпізнаваним представленням у перебільшеному вигляді симптомів або перенесеного раніше психіатричного розладу, що є (див. Симуляція); 3. аггравация може бути пов'язана також з мотивами. Характерний мишечний панцир як чинник перешкоди розвитку особистості (по Райху) - Цікаву концепцію про характер людини розробив психолог Райх, згідно якою характер людини включає постійний, звичний набір, паттерн захистів. Райх вважав, що характер створює захисти проти неспокою, який викликається в дитині інтенсивними сексуальними почуттями в супроводі страху, покарання. Перший захист проти цього страху - придушення, яке тимчасово приборкує сексуальні імпульси. У міру того як "егозащити" стають постійними і автоматично діючими, вони розвиваються в риси вдачі або характерного панциря. Кожне характерне відношення має відповідну йому фізичну позу, тому характер людини. ПСИХОЛОГІЯ МЕДИЧНА - галузь психології, що вивчає психологічні аспекти гігієни, профілактики, діагностики, лікування, експертизи і реабілітацій хворих. Визначає специфіку відносин між лікарем і хворим. Обгрунтовує процедури діагностики, лікування, профілактики, реабілітації хворих. У область дослідження психології медичної входить широкий комплекс психологічних закономірностей, пов'язаних: 1) з виникненням і течією хвороб і впливом на це психічних чинників; 2) з впливом захворювань на психіку людини; 3) з діагностикою патологічних станів; 4) з психопрофилактикой і психокоррекцией захворювань; 5) із. МОНОТОНИЯ - (від греч. monos - єдиний і tonos - напруження, наголос) - функціональний стан людини, виникаючий під дією на нього особливих умов середи і роботи, що виконується. М. є слідством монотонної роботи, яка характеризується: 1) одноманітним і багаторазовим повторенням одних і тих же дій, (іноді більш 1000 разів за зміну); 2) малою тривалістю циклу трудових рухів (до 1 мін і менше); 3) невеликим числом елементів виробничих операцій (4 - 5 і менше); 4) простотою змісту трудових дій; 5) в окремих випадках - високим темпом роботи. М. частіше за все виникає на потоково-конвейєрному виробництві, де.