ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

(курсова робота з сімейного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття патронат у сімейному законодавстві України.....5
Розділ 2. Договір про патронат.....7
2.1. Поняття суть і специфіка договору про патронат.....7
2.2. Сторони і форма договору про патронат.....11
2.3. Зміст договору про патронат.....13
2.4. Згода дитини на приживання у сім'ї патронатного вихователя та плата за виховання дитини.....16
2.5. Припинення договору про патронат.....19
Розділ 3. Забезпечення реалізації прав дитини.....21
Висновки.....29
Список використаних джерел.....31

Для придбання курсової роботи "Патронат над дітьми" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Патронат над дітьми"

Курсова робота "Патронат над дітьми" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Патронат над дітьми", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Патронат над дітьми" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Патронат над дітьми" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗЛУЧЕННЯ (розірвання браку) - правова форма припинення браку за житті чоловіків. Р. є актом, що припиняє на майбутній час (за вилученнями, передбаченими в законі) правовідносини між дружинами, виниклі з юридично оформленого браку. Фактичне припинення браку не вважається його юридичним розірванням. Р. повинен бути зроблений і оформлений у встановленому законом порядку. Законодавче регулювання процедури і основ надання Р. істотно різнилося в залежності від епохи. На Древньому Сході - у євреї, вавилонян, китайців, японців - Р. був поширений як одностороннє відкидання дружини. Сліди такого положення спостерігаються і в. РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - правовий акт, прийнятий Конституційним Судом РФ або його палатою на основі розглянутого ним питання, що має конституційне значення. Р.КС РФ приймається відкритим голосуванням шляхом поіменного опиту суддів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість суддів, що брали участь в голосуванні. Рішення про тлумачення Конституції РФ приймається більшістю не менше за 2/3 від загального числа (19) суддів. Р.КС РФ приймається на основі оцінки як буквального значення акту, що розглядається, так і значення, що додається йому офіційним і інакшим тлумаченням або чим. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю цеху по ремонту і технічному обслуговуванню обладнання, будівель і споруд підприємства. Бере участь в розробці перспективних і поточних планів ремонту основних виробничих коштів підприємства. Очолює роботу по впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасну наладку і ремонт обладнання, по реалізації заходів, направлених на поліпшення його експлуатації. Забезпечує ритмічну роботу цеху і виконання ремонтних завдань у встановлені терміни, підвищення продуктивності труда. ДЕРЖАВА - 1) в теорії права - певний спосіб організації суспільства, основний елемент політичної системи, організація публічної політичної влади; що розповсюджується на все суспільство, виступаюча його офіційним представником і що спирається в необхідних випадках на кошти і заходи примушення. Як керуюча суспільством система, володіє внутрішньою структурою, має спеціальні органи для реалізації своїх повноважень - механізм Г., його апарат. Основні напрями діяльності Інакшими словами, Посредством Г. влада реалізовує свою політику. Таким чином, поняття "влада", "Г." і "політика" найтіснішим образом.
Кожна вагома структурна частина курсової "Патронат над дітьми" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДУШЕВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ - (психоз, психічний розлад, божевілля) - порушення нормальної психічної діяльності, що виражається в зниженні розумових здібностей, в хворобливій зміні мислення, в маревних ідеях, галюцинаціях і т. д. Вчення І. П. Павлова уперше створило достовірно матеріалістичну природно-наукову базу для розуміння хворобливих змін психічної діяльності, для вивчення походження душевних хвороб і успішного їх лікування. І. П. Павлов довів ведуче значення вищого відділу центральної нервової системи, кори великих півкуль, в життєдіяльності всього організму, в пристосуванні організму до постійно змінних умов. Фінансування виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму, надання інакшою забороненої законом матеріальної підтримки - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена федеральними законами. Адміністративна відповідальність встановлена не тільки за використання учасниками виборчого процесу незаконної фінансової і матеріальної підтримки, але і за саме надання фінансування і інакшої матеріальної підтримки виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму. Відповідальність фізичних осіб за останнє правопорушення передбачена в ст. 40-20 КоАП. Об'єктивну сторону правопорушення утворять дії по наданню фінансовою або інакшої матеріальної підтримки. ПРАВОСУДДЯ СОЦІАЛІСТИЧНЕ - одна з форм державної діяльності, що полягає в тому, що радянський суд (див. Суд радянський) в цілях, вказаних в ст. ст. 2 і 3 Закони про судоустрій, здійснює розгляд в судових засіданнях карних справ і застосовує встановлені законом заходи покарання до злочинців, а також розгляд і дозвіл в судових засіданнях справ по спорах, що зачіпають права і інтереси державних установ, підприємств, колгоспів і інших громадських організацій. Правосуддя в СРСР має задачею захист від всякого посягання: а) встановленого Конституцією СРСР і конституціями союзних і автономних республік суспільного і державного.
У вступі курсової "Патронат над дітьми" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТРАНСФОРМАЦІЯ - (лаг. transformatio - зміна) -1) перетворення структур, форм і способів, зміна цільової спрямованості діяльності; 2) один з способів перетворення, перетворення норм міжнародного права в норми внутрішньодержавного права. Проблема Т. викликана до життя тим, що міжнародне право і різні системи національного права існують самостійно, хоч і взаємопов'язані. Вони розрізнюються по суб'єктах і предметі правовідносин, по методах нормообразования. Сама по собі норма міжнародного права створює права і обов'язки лише для його суб'єктів. Разом з тим суб'єкти міжнародного права забезпечують на практиці.

АДМІНІСТРАТОР - Посадові обов'язки. Здійснює роботу по ефективному і культурному обслуговуванню відвідувачів, створенню для них комфортних умов. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, що надаються. Вживає заходів по запобіганню і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно - технічні заходи. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами всередині приміщення і на будівлі. ТОРГІВЛЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ - один із злочинів проти сім'ї і неповнолітніх. Уперше карна відповідальність за Т.н. з'явилася в УК 1995 р. У ч. 1 ст. 152 УК передбачена відповідальність за купівлю-продаж неповнолітнього або здійснення інакших операцій відносно неповнолітнього в формі його передачі і заволодіння ім. Купівлею-продажем вважається передача неповнолітнього батьками, хранителями, інакшими особами, на яких покладені обов'язки по його вихованню або які здійснюють турботу про нього, іншим особам за грошову винагороду. Під інакшими операціями потрібно розуміти передачу неповнолітнього за винагороду з метою.
Список літератури курсової "Патронат над дітьми" - більше 20 джерел. АПРАКСИИ - Характеризуються тим, що при збереженні сили в кінцівках і збереженні елементарних рухових актів порушується здатність здійснювати досить тонкі цілеспрямовані рухи і дії. Назва "апраксия" об'єднує різні форми порушення дій. Складності розуміння апраксий, їх природа знайшла відображення в класифікаціях апраксий. Найбільш відомі класифікації, запропоновані Г. Ліпманном і А.Р. Лу-рія. А.Р. Лурія розробив класифікацію апраксий, виходячи із загального розуміння психологічної структури і мозкової організації довільного рухового акту. Він виділив 4 форми апраксий: кинестетическая. НЕВРОЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ - невроз, виникаючий в процесі психоаналитической терапії і зумовлений розвитком всепоглинаючого інтересу пацієнта до аналітика, а також його здатністю перенести свої почуття і переживання на нього.    На початковому етапі становлення і розвитку психоаналізу З. Фрейд виявив, що в процесі психоаналитического лікування пацієнти не тільки починають виявляти особливу цікавість до особистості аналітика, але і переносять на нього ніжні і часто змішані з ними ворожі прагнення. Так, в написаній спільно з венским лікарем Й. Брейером роботі "Дослідження істерії" (1895) він звернув увагу на те.

Придушення патологічного потяга до алкоголю (усунення психічної залежності) - Придушення потяга засновується на аверсионной терапії - виробітку умовного блювотного рефлексу на вигляд, смак і запах алкоголю або страху перед його вживанням внаслідок незвичайно обтяжливої дії. Умовнорефлекторна терапія уперше була випробувана Н. В. Канторовичем: вигляд спиртних напоїв, їх запах, написи, з ними пов'язані, поєднувалися з ударом електричного струму в руку. Ефект виявився дуже нестійким. Більш довершений метод розробили І. Ф. Случевський і А. А. Фрікен. Невеликі дози алкоголю дають на фоні дії блювотних коштів (ін'єкції апоморфина або еметина, прийом відвару баранца.
Посилання в тексті роботи "Патронат над дітьми" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Магічне число сім - (magical number seven) Словосполучення М.ч.с. стало частиною мови психології завдяки важливій статті під назвою "Магічне число сім, плюс-мінус два: деякі межі нашої здатності обробляти інформацію" (The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information). Ця стаття визначила характеристики челов. оцінки і пам'яті, к-рі згодом стали центральними темами исслед. в тоді теоретичному підході, що народжувався, що отримав назву "когн. психол.". Об'єм абсолютної оцінки Однієї з характеристик обробки информ. чол., виділеної Міллером для уваги, є об'єм абсолютної. БЕХТЕРЕВ - Володимир Михайлович (1857-1927) - російський невропатолог, психіатр, рефлексолог, фізіолог і психолог. Д-р медицини (1881), професор (з 1894). Закінчив гімназію (1873) і Медико-хірургічну академію (1878) в Петербурге. З 1878 р. працював на кафедрі нервових і душевних хвороб Петербургської медико-хірургічної академії. У 1884 р. стажувався по невропатології і психіатрії в Німеччині (у В. Вундта і інш.), Франції (у Ж. Куля-до) і Австрії (у Т. Мейнерта і інш.). З 1885 р. працював ординарним професором і зав. кафедрою психіатрії Казанського ун-та, завідував психіатричною клінікою окружної лікарні. Аффіліатівноє спілкування - вияв через поведінку зацікавленості, доброзичливості і т. п. при взаємодії з партнером по О. В його основі може знаходитися як мотив аффилиации, так і мотив досягнення, самоствердження. У цьому випадку аффилиативное поведінка виконує інструментальну функцію. Аффилиация (А.) являє собою психич. явище, мотив, спонукання, прагнення до інш. людей. У її основі лежить внутр. потреба людини в емоційних і довірчих контактах, що є рушійною стороною О. Как правило, А. виявляється в прагненні встановити близькі відносини, брати участь в спільних діях, метою к-рих є процес О., що приносить задоволення.

Еготізм - (від лати. еgo - я і англ. egotism - еготизм, зарозумілість) - самозакоханість людини, перебільшена думка про себе, свої достоїнства і значення. У мові Е. виражає прагнення людини говорити про себе і є мовним виявом егоцентризму особистості. Він може розглядатися як феномен, спровокований конкретною ситуацією О., взаємодії і відносин людей або як властивість особистості і вираження її егоцентричної спрямованості. Е. ослабляє увагу людини до співрозмовника, заважає О., знижує його ефективність. Високий рівень Е. свідчить про заклопотаність людини своєю персоною, а також про підвищену рефлексію своїх. Бомбаст - невиправдано урочистий, пихатий стиль. Більш або менш близькими термінами-синонімами є евфуизм, периергия, супербилоквенция. Це результат невідповідності стилю темі мови, ситуації мови. Конкретно бомбаст виражається в залученні неадекватних мовної ситуації (наприклад, в звичайну розмову) високих, книжкових слів і виразів, пишних стилістичних прийомів, довгих синтаксичних конструкцій, що залишає враження ваговитості і неприродності, виспренности і химерності: - Що ж робили досі все ці Пушкини, Лермонтови, Бороздіни? Дивуюся. Народ танцює комаринского, цю апофеозу пияцтва, а вони. ТАРД - (Tarde) Габрієль (1843-1904) - французький психолог, соціолог і кримінолог, один з фундаторів психологічного напряму в західній соціології. У 1893-1896 рр. очолював відділ в Міністерстві юстиції, потім займався викладацькою роботою. З 1900 р. - професор нової філософії в Коллеж де Франс. Під впливом досліджень ролі, що отримала широку популярність навіювання і гіпнотизму висунув концепцію, згідно з якою початковим пунктом суспільства є психологія індивіда, а ключовими процесами соціального життя служать три чинники: наслідування, винахід і опозиція (протидія інноваціям). Серед цих чинників. ЯТРОГЕНИЯ - психічний стан, що характеризується хворобливими виявами, зумовленими спілкуванням людини з лікарем, який в ряді випадків може виявитися травмуючим чинником, що створює патогенну ситуацію.    Протягом свого життя багатьом людям доводиться мати справу з лікарями, провідними обстеження їх стану здоров'я, що ставлять діагноз, що виявляють причини того або інакшого нездужання, що дають відповідні рекомендації, що виписують ліки, що здійснюють курс лікування. Здавалося б, внаслідок своєї професії лікар повинен надавати благотворний вплив на людину, що звернулася до нього за допомогою. Часто.