Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості переміщення об'єктів фауни через митний кордон України ... 5
1.1. Поняття та зміст терміну об'єкт фауни ... 5
1.2. Суб'єкти правовідносин, які приймають участь у переміщенні об'єктів фауни через митний кордон України ... 6
Розділ 2. Митні процедури, пов'язані з переміщенням об'єктів фауни через митний кордон України ... 11
2.1. Митний контроль за переміщенням об'єктів фауни ... 11
2.2. Митне оформлення об'єктів фауни при переміщенні через митний кордон України ... 19
Висновки ... 31
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України"

Курсова робота "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР - нормативний акт, регулюючий трудові. соціально-економічні і професійні відносини між роботодавцем і працівниками на підприємстві. в установі, організації (ст. 7 КЗоТ). Уперше К.д. стали укладати в Англії в кінці XVIII в. У кінці XIX - початку XX в. практика висновку К.д. набула поширення і в інших країнах Європи, а потім і в Північній Америці. Спочатку законодавство цих країн не визнавало юридичну силу за положеннями К.д. і не забезпечувала судовий захист прав трудящих, передбачених в цих актах. У основному закони про визнання правової сили за К.д. були видані після першої світової війни. У. АРХИПЕЛАЖНИЕ ВОДИ - (греч. arche - початок, верховенство і pelagos - море) - води, що розділяють і навколишні групи островів, що становлять єдине географічне і політичне ціле і що підпадають під суверенітет якої-небудь однієї острівної держави. Один з найбільш молодих інститутів міжнародного морського права, що сформувався в ході роботи Третьої конференції ООН по морському праву 1973-1982гг. Основний зміст юридичного статусу А.в. закріплений в прийнятій в 1982 р. Конвенції ООН по морському праву (набрала чинності 16 листопада 1994 р.): поширення суверенітету держав-архіпелагів на омиваючі їх території води. Іонізація повітря - процес перетворення нейтральних атомів і молекул повітряного середовища в електрично заряджені частинки (іони). Здійснюється під дією електромагнітного випромінювання, електричного поля або при високій температурі, при зіткненні частинок з електронами, іонами, атомами. Утворення іонів відбувається внаслідок природної, технологічної і штучної іонізації повітря. Атоми (групи атомів) при втраті електронів стають позитивно зарядженими, при приєднанні електронів - негативно зарядженими. Позитивні іони шкідливі для здоров'я. Вони спричиняють швидке стомлення, головний біль, учащение. Особові особливості осуджених зрілого віку - В віці від 30 до 55-60 років у осуджених відмічаються що склався життєві плани і життєві значення. Ця вікова категорія відрізняється положенням, зайнятим як в звичайному житті, так і в'язничної. У них відбувається перебудова соціальних ролей в зв'язку з розривом зв'язків з сім'єю, внуками, або, навпаки, їх активізація. Одні цінності починають домінувати, інші ослабляються або зникають. Осуджені цього віку частіше задумуються над своїм минулим життям, вони самокритични в оцінках навколишніх і самих себе. Вони більш охоче виявляють позитивну спрямованість, менш схильні створювати угруповання і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА - (від лати potestor - заявляю, свідчу, публічно оголошую) - одне з важливих правових коштів реагування на порушення закону. Публічний характер П.п. виражається в письмовій формі, встановленій процесуальним і інакшим законодавством. Розрізнюють П.п., витікаючі із здійснення прокуратурою суспільної функції, коли внаслідок перевірок, що проводяться з ініціативи прокуратури або по заявах громадян і організацій, розкриваються істотні порушення законності, які вимагають прокурорського реагування у вигляді опротестування прийнятого органом влади і управління, підприємством, установою. Встановлення факту нещасного випадку -  Встановлення даного факту може бути потрібен, наприклад, для призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання, призначення пенсії з нагоди втрати годувальника. Факт нещасного випадку встановлюється судом, якщо акт про нещасний випадок взагалі не складався і скласти його в цей час не представляється можливим, якщо акт був складений, але втрачений і відновити його у позасудовому порядку не представляється можливим, якщо при складанні акту про нещасний випадок була допущена помилка, перешкоджаюча визнанню факту нещасного випадку, і виправити цю помилку у. ПОСЕЛЕННЯ (НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ) - населена територія, що має зосереджену забудову в межах встановленої межі (межі) і службовець постійним місцем мешкання людей. У залежності від складу населення, поєднання промислового і сільськогосподарського виробництва, тяжіння П. до певного центра, стану шляхів повідомлення і коштів зв'язку між П. все П. поділяються на міські і сільські. Городськоє П. - це П., яке виходячи з чисельності населення, характеру занять більшості його жителів віднесено у встановленому законодавством порядку до категорії міст або робочих, курортних селищ. Містом признається П. з певною чисельністю.
У вступі курсової "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Громадянство - стійкий правовий зв'язок людини з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності, заснована на визнанні і повазі достоїнства, основних прав і свобод людини. Громадянами Російської Федерації є особи, що придбали громадянство Російської Федерації згідно з Законом Російської Федерації від 28 листопада 1991 р. "Про громадянство Російській Федерації" (в редакції Закону Російської Федерації від 17 червня 1993 р., Федерального закону від 6 лютого 1995 р.). Громадянство Російської Федерації придбавається: а) внаслідок його визнання; б) по народженню; у) в порядку його.

Перегляд конституції - це загальна ревізія конституції, прийняття її в зміненій редакції; прийняття нової конституції замість колишньою. У Росії переглядом є зміна положень гл. 1, 2 і 9 Конституції РФ, причому вони не можуть бути предметом розгляду Федеральних Зборів РФ. Суб'єктами права на внесення пропозицій про перегляд положень Конституції РФ є: Президент РФ, Порада Федерації, Державна Дума, Уряд РФ, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів РФ, група чисельністю не менше за 1/5 членів Поради Федерації або депутатів Державної Думи. Процедура перегляду гл. 1, 2 і 9 Конституції РФ складається з наступних стадій. ПРАВО ПРОХОДЖЕННЯ - (фр. droit de suite) - право автора витвору мистецтва у разі публічного перепродажу його твору по ціні, що перевищує попередню (на встановлену законом величину), на винагороду від продавця у вигляді процентного відрахування від перепродажной ціни. П.с. діє протягом того ж періоду, що і авторське право. За житті автора П.с. належить автору, після смерті - спадкоємцям. П. з. має своїм об'єктом тільки оригінали творів і не розповсюджується на копії. Положення об П.с. уперше були включені в законодавство Французької Республіки (1920). У ряді держав П.с. відомо під назвою "пайової участі".
Список літератури курсової "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" - більше 20 джерел. Менталітет - [від лати. mens, mentis - розум і alis - інші] - система своєрідності психічного життя людей, належних до конкретної культури, якісна сукупність особливостей сприйняття і оцінки ними навколишнього світу, маючі надситуативний характер, зумовлені економічними, політичними, історичними обставинами розвитку даної конкретної спільності і що виявляються в своеобичной поведенческой активності. Сам термін "менталітет" спочатку з'явився не в психологічній науці, а був в першій третині XX віку введений в етнології і історії, а потім вже привнесений в сферу психологічного знання і з самого. СИМПТОМ - вияв захворювання, виражений в жалобах пацієнта.    У психоаналізі мова йде, як правило, про психічні, психогенні симптоми. При цьому признається істотна відмінність симптомів від хвороби і вважається, що усунення симптомів ще не є лікуванням, оскільки при психічному захворюванні усунення одного симптому може супроводитися виникненням нового симптому. Так, здатність симптомів зсуватися подалі від своєї первинної форми є характерною рисою неврозу нав'язливих станів.    З. Фрейд приділяв значну увагу розгляду природи психічних симптомів і механізмам їх освіти. Він виходив з того, що симптоми.

ЕНДОКРИНОПАТИИ, ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ - Психічні розлади при ендокринних захворюваннях різні. Вони можуть виявлятися психопатоподобними розладами (психоендокринний синдром), гострими протрагированними психозами, а також органічним амнестическим синдромом. Перераховані психічні розлади служать послідовними етапами одного і того ж процесу. Якщо протягом ендокринного захворювання виникають порушення з боку психіки, то спочатку з'являється психоендокринний синдром, далі можуть розвиватися гострі і протрагированні психози і, нарешті, стійкі, безповоротні органічні зміни особистості зі зниженням пам'яті і інтелекту.
Посилання в тексті роботи "Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАНК (Розенфельд) Отто - (1884-1939) - австрійський психоаналітик, один з перших учнів і соратників З. Фрейда. Народився 22 квітня 1884 м. в бідній єврейській сім'ї. Вчився в ремісничому училищі, працював в майстерні, самостійно вивчав психологію, закінчив Венськую школу мистецтв, виявляв особливу цікавість до міфології і літератури. Взяв собі прізвище лікаря Ранка з п'єси Г. Ібсена "Ляльковий будинок". У 1906 році познайомився з З. Фрейдом, представивши йому рекомендаційний лист А. Адлера, що був сімейним лікарем Розенфельдов, і рукописи трьох робіт, одна з яких лягла в основу опублікованої в 1907 році. ШТУЧНА РЕПРОДУКЦІЯ АФЕКТИВНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ПО КРЕСТНИКОВУ - Хрещеників (Хрещеників Н., 1880-1936), відомий болгарський психіатр. Медичну освіту отримав в Петербурге (1904 р.); був послідовником В. М. Бехтерева. Беручи участь у 2-й Балканської і в Першій світовій війнах, неодноразово спостерігав спонтанні репродукції психічних переживань у солдат після важких психічних травм. Вважав, що репродукція, тобто повторне переживання психічної травми, має терапевтичне значення. Надалі досліджував психокатарсический метод Брейера (Breuer J., Freud S., 1909). Техника И. р. а. п. п. К. полягає в тому, що пацієнт, лежачий в повній тиші із закритими очима, на фоні. ГЛИБОКА АНАЛІТИЧНО-ДІАЛЕКТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ БИРМАНА - Б.Н. Бірман (1884-1952), учень І. П. Павлова, в 1930-е рр. особливу увагу приділяв поглибленню і розширенню теоретичних основ патогенеза і психотерапії неврозів, не заперечуючи цінності методів психотерапії, що базуються на психоаналитической теорії Фрейд (Freud S.) і індивідуальної психології (Адлер (Adler А.)). Однак суб'єктивно-психологічну основу вказаних підходів він вважав за необхідним доповнити об'єктивним вивченням неврозів як особливої форми поведінки. Б. Н. Бірман розглядав невроз як якісно своєрідну форму поведінки, яка, по суті справи, полягає в тому, що за певним поставленим життям.

НЕВРИТ - запалення нерва. (Неврит - застаріла назва; в цей час прийнято користуватися терміном "нейропатия", оскільки велика частина поразок периферичних нервів мають незапальний характер). У клінічній практиці найчастіше зустрічаються нейропатии лицьового, променевого і малого берцовий нервів. Нейропатия лицьового нерва - частіше за все має судинну природу. Виникає після переохолодження, пік захворюваності доводиться на вересень і березень, тобто коли починаються вітри в міжсезонні, а люди ходять без шапок і хусток, в легких плащах, часто попадають на протяги. Лицьовий нерв вийде з порожнини черепи в. Переговори на основі взаємного обліку інтересів - Ця стратегія передбачає взаємне прагнення сторін до виробітку рішення, що максимально задовольняє інтереси кожної з них. Осн. особливості переговорів на основі взаємного обліку інтересів детально описані Р. Фішером і У. Юрі: 1) учасники спільно аналізують проблему і спільно шукають варіанти її рішення, демонструючи інш. стороні, що є її партнером, а не противником; 2) увага концентрується не на позиціях, а на інтересах сторін, що передбачає їх виявлення, пошук спільних інтересів, пояснення власних інтересів і їх значущості опоненту, визнання інтересів інш. сторони частиною проблеми, що вирішується; 3). АБСЦЕС ГОЛОВНОГО МОЗКУ - інкапсульоване скупчення гною в речовині мозку; може виникати шляхом контактного поширення інфекції (при гнійному отите, остеомиелите, мастоидите, синусите), гематогенного метастазирования з віддаленого джерела (легких, порожнини рота, шкіри, кісток, прямої кишки, серця) або внаслідок прямого інфікування (при черепно-мозковій травмі або нейрохірургічному втручанні). У дітей більше за 60 % абсцесів мозку пов'язані з природженими вадами серця, що супроводяться скиданням крові праворуч наліво. Збуджувачем частіше служать стрептококи, рідше за бактероиди, ентеробактерии, стафилококки, гриби, у. ПОДДЬЯКОВ - Микола Миколайович (р. 1929) - російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології, творець концепції розвитку пізнавальної сфери дитини. Д-р психологічних наук (1974), професор (1981), чл.-кор. АПН СРСР (1978), д. чл. АПН СРСР (1990), д. чл. РАО (1993). Нагороджений медаллю За доблесний труд (1970). Закінчивши філософський факт МГУ ім. М.В.Ломоносова (1948-1953), поступив в аспірантуру Інституту психології АПН РСФСР (1953-1957). Після аспірантури працював в Інституті психології, захистивши в 1960 р. канд. дис: Особливості орієнтувальної діяльності у дошкільнята при формуванні і.