Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб

(курсова робота з нотаріату)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження перевірки правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб.....6
1.1. Теоретичні засади нотаріального процесу.....6
1.2. Поняття фізичної особи та її дієздатності.....8
1.3. Поняття юридичної особи та її правоздатності.....11
Розділ 2. Аналіз особливостей перевірки дієздатності фізичних осіб.....20
2.1. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.....20
2.2. Особливості перевірки дієздатності неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних.....21
2.3. Встановлення дієздатності сторін нотаріального процесу.....25
Розділ 3. Аналіз особливостей перевірки правоздатності юридичних осіб.....29
3.1. Перевірка обсягу цивільної правоздатності юридичних осіб.....29
3.2. Перевірка повноважень філії чи представництва.....29
3.3. Перевірка повноважень представника юридичної особи.....30
Висновки.....32
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб"

Курсова робота "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО - в карному судочинстві РФ одна з форм попереднього розслідування злочинів, здійснювана спеціально створеними для цього органами - слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів федеральної служби безпеки, слідчими федеральних органів податкової поліції (ст. 125 УПК). П.с. - це процесуальна, тобто врегульована кримінально-процесуальним законом, діяльність слідчого, що починається з моменту збудження карної справи і прийняття його слідчим до свого виробництва і що закінчується складанням звинувачувального висновку або постанови про напрям справи в суд для розгляду. Виборна посадова особа - особа, що заміняє державну посаду Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або посаду муніципальної освіти, вибране безпосереднє громадянами на основі загального рівного прямого виборчого права або представницьким органом, наділене у відповідність із законодавством певним об'ємом повноважень. Посади, що заміняються виборними посадовими особами, у відповідність з встановленою федеральним законодавством (див. Федеральний закон від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації", Федеральний закон від 8 січня 1998 р. "Про основи муніципальної служби в Російській. ОСОБИСТА СПРАВА - сукупність документів, вмісних відомості про працівника і його трудову діяльність, вміщеного в спеціальну папку. Особиста справа оформляється кадровою службою організації після видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу. При оформленні особистої справи працівника можна керуватися нормами указу Президента Російської Федерації "Про затвердження положення "Про персональні дані державного цивільного службовця Російської Федерації і ведіння його особистої справи" від 30.05.2005 № 609. До особистої справи працівника, як правило, залучаються: а) письмова заява з. КАРНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО - система законів, регулюючих комплекс суспільних відносин, виникаючих з приводу і в процесі виконання (відбування) покарання і застосування до осуджених заходів виправного впливу. З прийняттям в грудні 1996 р. УИК система У. принципово змінилася. Кодекс став основним законом, регулюючим виконання всіх видів карних покарань, передбачених ст. 44 УК. У ч. 1 ст. 2 УИК вказується, що У.. РФ складається з УИК і інших ФЗ. До числа останніх відноситься єдиний Закон РФ, який не втратив силу в зв'язку з прийняттям УИК, - "Про установи і органи, виконуючі карні покарання у вигляді позбавлення свободи".
Кожна вагома структурна частина курсової "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТАТУС КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - визначені Конституцією і законами РФ повноваження, місце і роль спеціалізованого федерального органу конституційного контролю в системі розділення влади. Визначальною ознакою в розумінні природи Конституційного Суду РФ як органу державної влади є здійснення ним конституційного контролю в формі конституційного правосуддя. Рішення Конституційного Суду РФ по своїй юридичній силі загальнообов'язкові і не можуть бути відмінені або преодолени інакше як прийняттям нового закону. Конституційний Суд здійснює свої повноваження з метою захисту основ конституційного ладу, конституційних прав і свобод. Обшуку і виїмки психологія - Обшук є складною і психологічно специфічною слідчою дією, суть якого полягає в примусовому обстеженні (у встановленому законом порядку) приміщень, дільниць місцевості, громадян. Основними психологічними особливостями виробництва обшуку є: його примусовий характер по відношенню до тих, що обшукуються; проблемно-пошукова спрямованість; відсутність постійного діалогу з особами, що мають в своєму розпорядженні необхідну для слідства інформацію; суперечність цілей у сторін, що беруть в ньому участь, що зумовлює конфліктну ситуацію. Результати обшуку нерідко зумовлюються професіонально-психологічною. СЛІД - в трасологии відображення морфологічних особливостей зовнішньої будови об'єкта, що має стійкі просторові межі, що утворюється внаслідок взаємодії, зв'язаної з подією злочину (слід - відображення). Перше визначення С. у вітчизняній літературі запропоноване Якимовим. С., що розумів як відбиток на чому - нибудь предмета, що дозволяє судити про його форму або про його призначення. У 1945 своє визначення С. сформулював Потапов: "Сліди - відображення на матеріальних предметах ознак явищ, причинно пов'язаних з розсліджувати подією. Сліди можуть виникати від людей, окремих предметів і від.
У вступі курсової "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Легалізація консульська - встановлення і засвидетельствание автентичності підписів на документах і актах і відповідність їх законам держави перебування. Згідно ст. 55 Консульського статуту СРСР 1976 р. консул легалізує документи і акти, складені за участю влади консульського округу. Засвідченню документа російським консулом в країні перебування передує посвідчення підписів на документі і тим самим підтвердження законності видачі документа з боку міністерства іноземних справ країни перебування консула або іншого уповноваженого місцевого органу влади. Отже, легалізація призначених для використання за межею.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕСКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН - крім загальних початків призначення покарання підкоряється специфічним правилам, закріпленим в ст. 66 УК РФ. Нескінчений злочин є менш небезпечним, ніж кінчений злочин. З урахуванням цього законодавець дифференцированно підходить до призначення покарання за нескінчений злочин, відділяючи при цьому стадію приготування від стадії замаху. Прі Н. н. за н. п. суд повинен встановити і врахувати обставини, внаслідок яких злочин не був доведений до кінця (ч. 1 ст. 66 УК РФ). Приготування до злочину, як правило, уривається по тих, що не залежать від волі винного обставинам. Якщо ж обличчя відмовилося самостійно. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ СПЕЦІАЛЬНИЙ - суб'єкт злочину, що володіє додатковими (крім основних - вменяемость і досягнення віку карної відповідальності) ознаками, вказаними в статтях Особливої частини УК РФ. Наприклад, за злочини проти військової служби (гл. 33 УК РФ) несуть відповідальність лише військовослужбовці, що проходять військову службу по заклику або за контрактом в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і вояцьких формуваннях Російської Федерації, громадяни, що перебувають в запасі, під час проходження ними військових зборів, а також військові будівники військово-будівельних загонів (частин) Міністерства.
Список літератури курсової "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" - більше 20 джерел. Залежність - неадекватно висока сприйнятливість до того або інакшого зовнішнього впливу, як правило, в зв'язку з особовою нездатністю відмовитися від впливу як результату подібного впливу. У рамках психологічного знання традиційно поняття "залежність" розглядається в психології розвитку і при цьому в логіці, передусім, неопсихоаналитической парадигми. Потрібно відмітити, що поняття "залежність" розроблялося в рамках неопсихоаналитического підходу до інтерпретації взаємовідносин дитини раннього віку з матір'ю. Індивід поводиться залежним образом кожний раз, коли показує. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛЕННЯ РОДІВ - Являє собою систему запобіжних засобів проти появи і розвитку болів при родах. Уперше І. З. Вельвовський і його колеги ознайомили медичну громадськість з цим методом в 1949 р. Ведучою ланкою запропонованої психопрофилактической системи є попередження і усунення причин, зухвалих такі порушення фізіологічної рівноваги вищих відділів нервової системи, при яких виникає біль. Розглядаючи вагітність і роди в світлі нервизма, автори представляли їх як акти, визначувані ланцюгом безумовних рефлексів, ускладнених інстинктивної, а далі і умовно-рефлекторною діяльністю, і керовані корою в її складних.

Спілкування: онтогенез - підлітковий вік - О. вирішує важливі задачі в психол. розвитку підлітків. О. з однолітками - ведучий тип діяльності в підлітковому віці (Д. Б. Ельконін). Посредством О. на даному віковому етапі формуються навики взаємодії з людьми, уміння співвідносити особисті інтереси з інтересами навколишніх, освоюються соціальні компетенції в групі рівних, придбавається емоційний досвід, не завжди приємний, але істотний для дорослішаючої особистості. У О. підлітків "йде мислиме і уявне програння всіх самих складних сторін майбутнього життя. І це єдина діяльність, в до-ой майбутнє життя може бути в думках.
Посилання в тексті роботи "Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Характер - (греч. charakter - межа, особливість) - 1. первинне значення - "напис" або "маркіровка, що відрізняє одну річ від іншої"; 2. взагалі - відмінна риса, ознака кого- або чого-небудь; 3. в психології - "сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості з типовими для неї моделями поведінки" (Психологія, 1990). Колись Платон і Арістотель, пропонували визначати характер людини, порівнюючи останнього з твариною. Наприклад, широкий ніс і добродушні очі означали дурість. Характер, вважає Е.Блейлер, "визначається майже виключно аффективностью, з особливо міцним. КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА - показник міри загостреності основних протиріч сучасного російського социума. Вважається, що він визначається перехідною формою існування. У той же час, російський социум не є "нерозвиненим" варіантом соціальних систем розвинених демократичних країн. Він являє собою своєрідний, самоценний в культурно-історичному значенні соціальний організм, в основі якого лежить владно-правова ієрархія як базовий принцип організації соціального простору. Російський социум принципове не м. би. перетворений в социум західного типу, генеральною віссю орієнтації якого є інститут приватної власності, т. до. ЧИСТА РЕЧЕСЛУХОВАЯ АГНОЗИЯ - (Див. також Агнозія слухова, Афазія акустико-гностична) Чиста речеслуховая агнозия характеризується грубим порушенням пізнавання або розрізнення на слух мовних звуків, складів, слів, пропозицій, що приводить до порушення розуміння мови, до тієї патології мовного слуху, яка була уперше описана Вернике - Ліхтгеймом під назвою "чистої словесної глухоти". У хворих ослабляється слухова увага, вони насилу концентрують його, а часто взагалі не реагують на мову. При речеслуховой агнозии може порушуватися пізнавання знайомих звуків і шумів. Хворі не визначають голосу тварин і птахів: мукання корів.

ЛЕЙПЦИГСКАЯ ШКОЛА - (англ. Leipzig school) - психологічний напрям, що існував в Німеччині з кінця 1910-х до середини 1930-х рр. Основні представники: Ф. Крюгер, Г. Фолькельт, Ф. Зандер, О. Клемм, А. Веллек і інш. Іногда Л. ш. називають "другий Л. ш." після "першої", вундтовской. Л. ш., як і гештальт-психологія, розробляла цілісний підхід до вивчення психіки і свідомості, однак, на відміну від Берлінської школи, виділяла, крім гештальтов, інш. одиниці аналізу психічного світу: т. н. комплекс-якості (аналогічно з "гештальт-якостями"). Це одиниці аналізу психіки на більш ранніх. Архетіпи - (archetypes) Цей термін ввів в психологічну теорію Карл Юнг, і саме з його ім'ям пов'язаний розвиток даного поняття. Він розрізнював два основних шари в несвідомому: особистий несвідомий, черпаючий свій зміст з досвіду життя конкретної людини, і колективне несвідоме, зміст якого успадковується і є універсальним у представників певного біологічного вигляду. Колективне несвідоме складається з архетипов. Юнг описував їх як первинні образи, що існували з незапам'ятних часів, але позбавлені ясного змісту. Їх специфічний зміст як реалізованих образів забезпечується матеріалом свідомого досвіду. Таким. ПСИХОТЕРАПІЯ що ЗЛОВЖИВАЮТЬ ЛІКАРСЬКИМИ ПРЕПАРАТАМИ - Має схожість з психотерапією залежних від заборонених психоактивних речовин (наркотиків). Це передусім апеляція до особистості хворого і певна послідовність терапевтичних впливів (детоксикация, общеукрепляющее лікування, підтримуюча психотерапія). Відмітною особливістю є те, що що зловживають легальними лікарськими препаратами, як правило, не здійснюють антигромадських дій і карних злочинів, вживання ними лікарських засобів пов'язане з самолечением або неправильним призначенням фармакологічних коштів. Вони консультуються у лікарів, знайомляться з дією лікарських препаратів по анотаціях. ІНФАНТИЛЬНА МАСТУРБАЦІЯ - вияв інфантильної сексуальності, пов'язаної з роздратуванням ерогенної зони генитальной частини тіла.    З. Фрейд приділяв особливу увагу розгляду інфантильної сексуальності. Він виходив з того, що вже в дитячому віці дитина здатна переживати відчуття задоволення від роздратування дільниць тіла і збудження, що викликається гігієнічним доглядом за ним з боку дорослих (миття, витирання, розтирання, масаж). Відчуття задоволення викликає у дитини потребу в його повторенні, що досягається шляхом дотику руки до гениталиям або рефлекторним тиском стислими разом стегнами. Це веде до вияву інфантильної.