Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Верховний Суд України в системі господарських судів України ... 6
1.1. Компетенція та повноваження ВСУ ... 6
1.2. Основна функція ВСУ ... 12
Розділ 2. Порядок перегляду судових актів ВГСУ ... 18
2.1. Суб'єкти та строки перегляду судових актів ВГСУ ... 18
2.2. Підстави оскарження судових актів ВГСУ, вимоги до форми та змісту касаційної скарги ... 19
2.3. Особливості порушення касаційного провадження у разі оскарження судових актів до ВСУ, порядок його проведення та результати ... 22
Розділ 3. Порівняльна характеристика Верховного Суду України та Франції ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України"

Курсова робота "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИКОНАВЧЕ ВИРОБНИЦТВО - встановлений законом порядок примусової реалізації постанов юрисдикционних органів (див. Юрисдикція), що має на меті забезпечення реального захисту порушених або оспорених суб'єктивних матеріальних прав або інтересів, що охороняються законом. І.п. виступає заключною стадією цивільного процесу, арбітражного процесу, в якій проводиться реалізація юрисдикционного акту, винесеного в захист права або інтересу, а також актів інших органів, якщо ним при здійсненні встановлених законом повноважень надане право покладати на громадян, організації або бюджети обов'язку по передачі іншим. ЖИТЛОВЕ ПРАВО - в СРСР сукупність правових норм, регулюючих відносини в області користування житловими приміщеннями. Житлове право є частиною радянського цивільного права. Норми житлового права регулюють користування житловими приміщеннями тільки в містах і поселеннях міського типу; житлові відносини в сільських місцевостях регулюються іншими інститутами цивільного права. Житлове право розповсюджується на відносини з приводу користування житловими приміщеннями у всіх категоріях міського житлового фонду, в тому числі в будинках місцевих Рад,, у відомчих будинках, в будинках житлово-будівельної кооперації, а. ФРАКЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКА - один з видів депутатських об'єднань в парламенті (іншим є депутатська група). Ф. п. - об'єднання депутатів, належних до однієї партії, руху. Вони або вибрані по списку партії (руху) за пропорційною виборчою системою, або висунені (підтримані) партією (рухом) по територіальних виборчих округах і вибрані за мажоритарною виборчою системою. Депутати, що балотувалися як так звані незалежні кандидати і вибрані в парламент, а також депутати, що не побажали увійти у Ф. п., мають право утворювати депутатські групи. Така структура існує, зокрема, в Державній Думі (ГД). Згідно з Регламентом ГД, фракції і. ДИСЦИПЛІНА ТРУДОВА - точний порядок поведінки, що визначає трудові обов'язки громадян СРСР і з якого складається внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, господарств. Социалістічеська Д. т. вимагає свідомого відношення до труда, повного і точного виконання трудових обов'язків, підкорення внутрішньому трудовому розпорядку. Укрепленіє Д. т. є однією з найважливіших умов підвищення продуктивності труда. Загальний обов'язок радянських громадян дотримуватися дисципліни труда закріплена в ст. 130 Конституції СРСР. Конкретні трудові обов'язки робітників і службовців, членів колгоспів, членів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Справи про відновлення на роботі осіб, звільнених внаслідок порушення встановленої ТК РФ або інакшим федеральним законом обов'язкових правил при укладенні трудового договору -  У справах про відновлення на роботі осіб, звільнених внаслідок порушення встановленої ТК РФ або інакшим федеральним законом обов'язкових правил при укладенні трудового договору (ст. 84 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи мали місце насправді порушення встановлених Трудовим кодексом або інакшим федеральним законом обов'язкових правил при укладенні трудового договору, перерахованих в ст. 84 ТК РФ (укладення трудового договору в порушення вироку суду про позбавлення конкретного обличчя права займати певні посади або займатися певною діяльністю. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ - особи, що готують здійснення біржових операцій, а в РФ - також і здійснюючі ці операції, звичайно як брокери або ділери. Б.п. на російських біржах товарних є брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери (Закон РФ від 20 лютого 1992 р. № 2383-1 "Про товарні біржі і біржову торгівлю"). Брокерська фірма являє собою юридичну особу, що професіонально займається брокерською діяльністю, брокерська контора - філія або інший відособлений підрозділ брокерської фірми, що має окремий баланс і розрахунковий рахунок, а незалежний брокер - фізична особа, зареєстрована у встановленому. ДИСЦИПЛІНА - 1) певний суворий і точний порядок поведінки і діяльності, встановлений для членів суспільства загалом або для якого-небудь певним чином організованої суспільної групи і що є для них обов'язковим. Д. в експлуататорській державі є для переважної більшості народу, тобто трудящих, Д. палиці. У умовах соціалістичної держави затверджується якісно нова, соціалістична Д., заснована на свідомості широкої трудящої маси. З перших днів виникнення Радянської влади Ленін і Сталін очолили боротьбу проти дрібнобуржуазної дезорганизованности, розбещеність, за виховання нової, свідомої, найсуворішої.
У вступі курсової "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИРОБНИЦТВО ПО ОБСТАВИНАХ, що ЗНОВУ ВІДКРИЛИСЯ - один з передбачених процесуальним законодавством способів перевірки законності і обгрунтованості вироків, що вступили в законну силу по карних справах або рішень по цивільних справах, підвідомчим судам загальної юрисдикції і арбітражним судам. Мотивом для такого виробництва, як правило, можуть послужити обставини, які не були і не могли бути відомі в момент виголошення судом вироку, рішення по цивільній справі, визначення або постанови. До числа обставин, що знову відкрилися процесуальне законодавство відносить, наприклад, виявлення після вироку, що відбувся або інакшого судового рішення факту.

ДОВЕДЕННЯ - регламентована кримінально-процесуальним законом діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокурора і суду за участю інших суб'єктів карного судочинства по збиранню, перевірці і оцінці фактичних даних про обставини, встановити які необхідно для правильного дозволу карної справи. Існує також визначення Д. як діяльність представника обвинувачення (а також захисти), переслідуючої мету переконати (за допомогою кримінально-процесуальних коштів Д.) суд в наявності, всіх значущих для прийняття рішення фактів. Відповідно до УПК РФ при виробництві дізнання, попереднього слідства і розгляді. ДОГОВІР ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ - цивільно-правовий договір, по якому страхувальник замість сплаченої страхувальником суми зобов'язується виплатити одноразово або виплачувати періодично зумовлену договором страхову суму (страхове забезпечення) у разі спричинення шкоди життя або здоров'ю страхувальника або застрахованої особи, досягнення ним певного віку або настання в його житті інакшої передбаченої договором події (п. 1 ст. 934 ГК РФ). У РФ Д.л.с. - одна з основних форм страхових правовідносин. Д.л.с. є публічним договором. Його публічний характер пов'язаний з тим, що переважна більшість Д.л.с. - стандартна і укладаються з.
Список літератури курсової "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" - більше 20 джерел. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - Вивчення функціонального стану вегетативної нервової системи грає важливу роль в клініці нервових хвороб. Запропоноване величезне число проб і методів для вивчення, однак проблема об'єктивної оцінки стану тонусу вегетативних приладів залишається ще важко вирішуваною. Особливо складне трактування результатів дослідження, що отримуються. За результатами тільки одного з методів дослідження не можна винести думки про стан вегетативної нервової системи загалом Як відомо, функції вегетативної нервової системи різноманітні і кожна окрема проба свідчить про стан певного приладу або окремої. ЯСПЕРС - (Jaspers) Карл (1883-1969)-німецький філософ, психолог, психопатолог, психіатр, фахівець в області клінічної психології, філософії психології і теоретичної психології. Один з творців екзистенціалізму. Медичну освіту отримав в ун-тах Берліна, Гет-тінгена і Гейдельберга (1902-1908). З 1908 по 1915 р. працював у Ф. Ніссля (F.Nissl) в психіатричній клініці Гейдельберга. Тут захистив докт. дис: Марення ревнощів (1909), виконану в класичних психопатологических традиціях. У 1913 р. отримав доцентский курс по психології. У цьому ж році вийшло перше видання його підручника Загальна психопатологія.

ЛЕЙКОЗ - пухлина з кроветворних кліток, що вражає кістковий мозок з витисненням нормальних паростків кроветворения, а також інші органи і тканини. Гострий лейкоз характеризується збільшенням кількості бластних, або лейкозних, "молодими", кліток в кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах, печінці і інших органах і тканинах. У залежності від морфологічних і цитохимических особливостей бластних кліток виділяють декілька форм гострого лейкозу: миелобластний, лимфобластний, плазмобластний, еритромиелоз і інш. Гострий лимфолейкоз - найбільш часте злоякісне опухолевое захворювання у.
Посилання в тексті роботи "Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМПЛЕКС - таке, що широко використовується в буденному житті і в психологічній літературі поняття, службовець для позначення сукупності несвідомих представлень, афективно забарвлених спогадів, пов'язаних між собою асоціацій, різноманітних особових рис, специфічних і загальнозначущий переживань, виникаючих у людини на основі межличностних відносин.    У класичному психоаналізі З. Фрейда спостерігалося подвійне відношення до використання поняття "комплекс". З одного боку, "комплекс Едіпа" і "комплекс кастрації" складали кістяк його психоаналитической теорії і практики. З. КОНТАКТИ МІЖЕТНІЧНІ - форми міжетнічної взаємодії, в ході якого представники конкретних народів впливають один на одну, обмінюються різною інформацією і культурними цінностями. Основною сучасною тенденцією К.м. є їх розширення і інтенсифікація. К. м. направлені на інтеграцію і взаємний обмін досягненнями соціально-культурного розвитку різних етнічних груп, спільності. К. м. можуть ускладнятися внаслідок наявності відмінностей етнокультурного характеру. Відмінності як у вербальних, так і невербальних формах спілкування людей (комунікаціях), належних до різної культури, ведуть до невірного тлумачення почуттів, намірів. ПОРАЗКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХАРЧОВИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ І ТОКСИКОІНФЕКЦІЯХ - Харчові отруєння розвиваються внаслідок інтоксикації при вживанні недоброякісної їжі, токсикоінфекцій, виникаючої при вживанні їжі, в якій є патогенні мікроби і їх токсини (В. botulinus, В. proteus, паратифозні, кишкові палички і інш.). Частіше за отруєння спостерігаються літом. Особливо небезпечний ботулізм (мікроби і токсини містяться в недоброякісних ковбасах, рибі, м'ясних і рибних консервах). Мікроби ботулизма виділяють токсин, який є нейротропним. Легке харчове отруєння звичайно протікає у вигляді гастроентерита. При більш важких інтоксикаціях спостерігається ціаноз, падіння.

СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ -  Поняття, освічене Юнгом для вираження осмислених збігів ( коинциденций ) або відповідності: а) психічної і фізичної подій, які не пов'язані між собою каузально. Подібні синхронистические феноме ни відбуваються, наприклад, коли внутрішні події ( сновидіння, бачення, передчуття ) знаходять собі відповідність у зовнішній реальності - внутрішній образ або передчуття виявляються "віщими". б) схожих або однакових сновидінь, думок і так далі, які з'являються в різних місцях і/або у різних людей. Ні ту, ні іншу маніфестацію неможливо пояснити причинним зв'язком. Навпаки, вони відбуваються в зв'язку з. НАЙССЕР - (Neisser) Ульріх (р. 1928) -американський психолог німецького походження. Фахівець в області експериментальної, когнитивной і екологічної психології, філософії психології. Освіту отримав в Гарвардськом ун-ті (бакалавр, 1950), в Свортмор-Коледжі (магістр, 1952), після чого повернувся в Гарвардський ун-т, де захистив докт. дис. по філософії (1956). Працював в посаді професора психології ун-та Еморі (Атланта, Джорджія). Був чл. Центра по розвитку наук про поведінку АРА (1973-1974), а також Суспільства експериментальної психології. Входить до складу редакційних рад American Journal of. АНТРОПОГЕНЕЗ - (від греч. anthropus - людина genesis - походження) - походження і розвиток всіх видів і підвидів роду Чоловік (Homo) в органічному (генетичному, соматичному), психічному і социокультурном відношенні. Древнейшие люди сталися в нач. четвертичного періоду на африканському континенті т предлюдей роду Австралопітеков, що освоїли прямохождение. До основних передумов А. відноситься досягнення високого рівня розвитку 1) сенсорних систем (з переважанням зору над нюхом), 2) рухових спосіб постен, особливо передніх кінцівок (виняткова рухливість грон рук, зокрема пальців), і в зв'язку з цим - 3) кори. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (INTERPRETATION) - Основний вид діяльності аналітика під час лікування, процес, в ході якого аналітик словами виражає те, що він зрозумів в психічному житті пацієнта. Розуміння засновується на описі пацієнтом своїх спогадів, фантазій, бажань, страхів і інших елементів психічного конфлікту, раніше їм що не усвідомлювалися або що усвідомлювалися неповно, неточно або в спотвореній формі. Інтерпретація засновується також на спостереженнях за тим, як пацієнт спотворює відносини з аналітиком, щоб зустрітися з несвідомими потребами і надихнути минулі переживання. Інтерпретація - це затвердження нового знання про.