Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Передумови прийняття Переяславських і Батуринських гетьманських статей ... 5
Розділ 2. Зміст Переяславських і Батуринських гетьманських статей та їх наслідки ... 14
Розділ 3. Значення і наслідки для подальшого розвитку Української державності ... 25
Висновки ... 30
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення"

Курсова робота "Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Переяславські і Батуринські гетьманські статті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРДЕРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР - вигляд цінних паперів. Будь-яка особа. О.ц.б., що пред'явило, буде бути управомоченним по ній, але тільки при умові, якщо воно поименовано в цінному папері або як її перший набувальник, або як один з його наступників - подальших набувальників. Таке обличчя може зажадати виконання від боржника по О.ц.б., який, в свою чергу, звільняє себе від зобов'язання виконанням всякому пред'явнику, формально легитимированному текстом паперу або передавального напису, якщо тільки не допустить умисного виконання неправомочній особі або грубій необережності. Боржник по О.ц.б. не зобов'язаний і не. ДЕПУТАТ - член виборного органу державної влади. У СРСР є Д. Верховного Поради СРСР, Д. Верховних Рад союзних і автономних республік і Д. місцевих Рад депутатів трудящих. Д. в СРСР - справжні представники народу. Вони обираються з кандидатів непорушного блоку комуністів і безпартійних на основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні. Д. в СРСР може бути вибраний кожний громадянин СРСР незалежно від расової і національної приналежності, підлоги, віросповідання, освітнього цензу, осідлості, соціального походження, майнового положення і минулої діяльності. Д. Види судових доказів -  Судові докази поділяються на вигляд по різних основах. При цьому ніякі докази не мають для суду зазделегідь встановленої сили. Практична значущість підрозділу доказів на вигляд полягає в тому, що це дає інформацію про те, які докази повинні бути досліджені в суді для достовірного і повного встановлення обставин.  По характеру зв'язку доказів з належними встановленню обставинами докази діляться на прямі і непрямі.  Якщо прямий доказ безпосередньо пов'язаний з обставинами, що встановлюються, то непряме має більш складний зв'язок. При використанні непрямого доказу складно зробити. ПРАВО СУБ'ЄКТИВНЕ - (або право в суб'єктивному значенні) - термін, яким в юриспруденції означається належна даному суб'єкту (громадянинові або юридичній особі) можливість відомої, визначуваного державою, поведінки (дії або стриманість від дії), напр., право громадянина брати участь у виборах, право особистої власності і т. п. Необхідною передумовою будь-якого П. з. є (крім наявності відповідної норми права) правоздатність (див.) даного суб'єкта. П. з. фізичної особи (див.) або юридичної особи (див.) необхідно включає в себе можливість цієї особи, що охороняється державою вимагати відомої поведінки від інших осіб.
Кожна вагома структурна частина курсової "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОТА ДИПЛОМАТИЧНА - офіційне дипломатичне письмове звертання однієї держави до іншого. Н. д. посилаються розділами дипломатичних представництв або главами відомств закордонних справ від свого імені або від імені уряду, а також іноді і від імені глави держави. Звертання, підписані главою уряду або главою держави, звичайно називаються не Н. д., а посланнями або листами. Існують наступні основні види дипломатичних нот: Лічная Н. д. пишеться в першій особі ("Пан міністр... я маю честь просити і дозволяю собі сподіватися..." і т. д.). Лічная Н. д. підписується розділом дипломатичного представництва або. АГРЕСІЯ - (від лати. aggressio - напад) - в міжнародному праві будь-яке протиправне з точки зору Статуту ООН застосування озброєної сили. Загальне формулювання поняття А. дає прийняте 14 грудня 1974 р. Генеральною Асамблеєю ООН. Визначення агресії, згідно з яким "агресією є застосування озброєної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканості або політичної незалежності іншої держави або яким-небудь іншим образом, несумісним з Статутом Організації Об'єднаних Націй". Понятіє А. включає як обов'язковий ознака першості або ініціативи (застосування якою-небудь. РОЗГОЛОШУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ - злочин проти основ конституційного ладу і безпеки держави, передбачене ст. 283 УК РФ і що полягає в розголошуванні відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій вона була доверена або стала відома по службі або роботі, якщо ці відомості стали надбанням інших осіб, при відсутності ознак державної зради. Предмет злочину - державна таємниця, див. "Державна зрада". З об'єктивної сторони, злочин складається в розголошуванні відомостей, що становлять державну таємницю. Під розголошуванням розуміється такий протиправний переказ розголосу відомостей, що становлять державну таємницю, при якому.
У вступі курсової "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНИЙ ГІМН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - один з атрибутів (символів) РФ як держави. Згідно з ст. 70 Конституцією РФ, державні прапор, герб і гімн РФ, їх опис і порядок офіційного використання встановлюються федеральним конституційним законом (поки не прийнятий). Діє Положення про РФ, затверджене Указом Президента РФ від 11 грудня 1993 р. (з доп. від 25 вересня 1999 р.). Згідно з цим документом, РФ є мелодія, створена на основі "Патріотичної пісні" М. І. Глінки. РФ виконується під час урочистих церемоній і інакших заходів, що проводяться державними органами: при піднятті Державного прапора РФ; після принесення присяги новообраним.

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - вимоги, основоположні початки, відповідно до яких формуються і функціонують органи державної влади. До числа П.о. і д.о.г.у. в РФ відносяться: 1) легітимний, демократичний характер формування і діяльність органів державної влади, що забезпечується участю громадян в формуванні і діяльності органів державної влади, відвертістю діяльності органів державної влади, подконтрольностью виконавчих структур влади представницьким органам; 2) пріоритет правий особистості, що означає, що визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є значенням і основним змістом діяльності всіх органів. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО - комплексна галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, регулюючих суспільні (екологічні) відносини в сфері взаємодії суспільства і природи, в області охорони і раціонального використання природних ресурсів в інтересах справжнього і майбутнього поколінь людей. Виделеніє Е. до. в самостійну галузь в РФ сталося відносно недавно - в кінці 80-х - початку 90-х рр. XX в. Основними джерелами Е.п. є: Конституція РФ 1993 р. Водний кодекс РФ 1995 р. Земельний кодекс РФ 1991 р. Кодекс РСФСР про адміністративні правопорушення 1985 р. Закони РФ "Про тваринний світ" від 24 квітня 1995 р., "Про.
Список літератури курсової "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" - більше 20 джерел. Здорова особистість - (healthy personality) Разючим пропуском в систематичній психології представляється відсутність експлицитной теорії об З. л. Причина тут частково криється в тому, що суспільство і не вимагало від дослідників пильної уваги до здоров'я: люди, к-рі функціонують конструктивно і продуктивно, на відміну від злочинців, осіб з емоційними порушеннями, страждаючих розумовими дефектами, або безпорадних індивідів, не загрожують існуванню цивілізації. Др. причина пов'язана з тим, що аномальні феномени легше ідентифікувати і поставити під контроль дослідника. "Симптоми" - це ті сторони поведінки, к-рі. Самоеффектівность - (self-efficacy) Джерела ефективності Віра людей в свою ефективність відбувається з чотирьох осн. джерел. Найбільш ефективний спосіб уверовать у власну ефективність - досягнути високих рез-тов в чому-небудь. Успіхи закладають основу стійкого переконання чол. в особистій ефективності. Невдачі руйнують його, особливо якщо невдачі виникають до того, як почуття ефективності зміцнилося. Другий спосіб - соц. моделювання. Моделі служать джерелами знань і мотивації. Спостереження схожих на себе, тих, що наполегливо просуваються до своїх цілей і що домагаються в кінцевому результаті.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН - (англ. functional organ) - система функцій, що прижиттєвий складається і реалізуючий їх морфологічних субстрат. У психологічному плані Ф. про. є медіатором, внутрішнім опосредовате-лем рішення конкретних задач в життєдіяльності індивіда. Термін (в більш широкому, але менш суворому визначенні) запропонований А А. Ухтомським. Індивід простягне свою активність в мир, тому її механізми, як і механізми нашого тіла - це не механізми первинної конструкції, писав Ухтомський. Вони не м. би. тільки интрацеребральними, интрателесними, интраиндивидними. Людина діяльно йде назустріч середі, "бореться за.
Посилання в тексті роботи "Переяславські і Батуринські гетьманські статті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГЕЛЛЕРШТЕЙН - Соломон Григорійович (1896-1967) - російський психолог, д-р біологічних наук (1945), професор (1947), один з фундаторів вітчизняної психології і психофізіології труда, психотехники, авіаційної психології, психології спорту. Закінчив Комерційне училище (1915) і Вищі науково-педагогічні курси при другому МГУ (1924), навчався в Харківському технологічному ин-ті. Трудовий шлях почав в Лабораторії промислової психотехники НК Труда СРСР (1923-1925), потім керував лабораторією психології труда в Московському Інституті охорони труда НКТ СРСР (1929-1935). Одночасно працював в складі психотехнической секції. СИНДРОМИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ - (англ. psychopathological syndromes) - сукупності окремих симптомів порушення психічної діяльності і психічних станів. Вияв певних С. п. залежить від віку людини, особливостей його психічного складу, стадії хвороби і т. д. Сочетаніє С. п. створює клінічну картину різних психічних захворювань. Однак кожне захворювання характеризується певною сукупністю і типовою послідовністю (зміною) синдромів. Виділяють слід. С. п., що найчастіше зустрічаються при психічних захворюваннях: апатичний, астенічний, галлюци-наторно-паранойяльний, депресивний, ипохондрический, кататонический, корсаковский. ЕГО-АНАЛІЗ ФРЕЙД - Ранній психоаналіз переважно був зосереджений на психології Ід (Воно), пов'язаних з ним конфліктах і в меншій мірі торкався Его ("Я") як частини особистості, її самости (self). Розробка уявлення про захисні механізми сприяла зміщенню фокуса психоаналитических досліджень. У 1939 р. Хартманн (Hartmann Н.) опублікував статтю під назвою "Его-психологія і проблема адаптації", в якій проводилася думка про те, що адаптивна психологія може спиратися лише на вирішальну роль в функціонуванні особистості "Я", яке повинно поміститися Воно. У Хартманна "Я".

ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ - вимоги до СЧМ (її підсистемам, ланкам, елементам), визначувані характеристиками людини-оператора і його діяльність, що встановлюється для оптимізації. І. т. враховуються в процесі проектування, виробництва і експлуатацій СЧМ і пред'являються до різних її елементів і до системи загалом. Розрізнюють загальні і приватні І. т. Загальні вимоги пред'являються для груп (класу) СЧМ, приватні зумовлені призначенням і особливостями експлуатації конкретної СЧМ. Облік І. т. необхідний для забезпечення раціонального розподілу функцій в СЧМ; раціональної організації робочого місця на основі обліку в конструкції. Перцептівний стиль - (perceptual style) П. з. передбачає наявність у кожного чол. характерного способу сприйняття світу. Думка про те, що люди сприймають мир різними і, головне, своєрідними способами, виглядає досить заманливо. Вже висловлювалися припущення, що суто індивідуальне і частково порушуюче закони сприйняття використання кольору і форми деякими сучасними художниками засновується на можливих дефектах їх зору, так що кожний такий художник в точності переносить свій суб'єктивний досвід на картину. Однак це припущення важко довести, як, проте, і інш. гіпотези. Чи Дійсно своєрідність колірної гамми і форм у. Адаптація - (adaptation) Подібно мн. інш. термінам в психології, А. має неск. значень. Але в основі всіх цих значень лежить поняття, що передається його латинським коренем adaptare - приспособлять. Серед етологов прийнято вважати, що типова для вигляду поведінка являє собою кінцевий продукт еволюційних процесів; кожна физ. і поведенческая характеристика вигляду - рез-т і в той же час внесок в його адаптивну радіацію. Такая А. відбувається на генетичному рівні і вимагає для свого завершення зміни мн. поколінь. На відміну від цієї генетичної А. фенотипические А., що займають іноді всього неск. секунд, мають місце. Шкалірованіє по Терстоуну - (Thurstoune scaling) Метод Ш. Т., тж відомий як метод суб'єктивно рівних інтервалів (method of equal-appearing intervals), - процедура, розроблена Терстоуном для конструювання інструментів кількісного вимірювання аттитюдов. На першому кроці процедури збирається велика кількість затверджень репрезентирующих широкий спектр думок відносно об'єкта аттитюда (напр., смертної страти). Ці твердження, що варіюють від самих негативних через нейтральні до самих позитивних, відбираються з використанням для цього респондентів, що дотримуються різних т. зр. або на основі вибірки популярної.