Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження повноважень суду і підстав для скасування заочного рішення ... 5
1.1. Поняття та сутність заочного провадження у цивільному процесі ... 5
1.2. Поняття заочного рішення ... 8
1.3. Зміст заочного рішення ... 11
Розділ 2. Аналіз повноважень суду і підстав для скасування заочного рішення ... 13
2.1. Загальна характеристика повноважень суду та підстав скасування заочного рішення ... 13
2.2. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив ... 14
Розділ 3. Зарубіжний досвід скасування заочного рішення ... 28
Висновки ... 32
Література ... 34
Додатки ... 37

Для придбання курсової роботи "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення"

Курсова робота "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника -  В предмет доведення в справах про стягнення заборгованості за договором позики з позичальника входять наступні факти:  1) укладення договору позики (ст. ст. 807, 808 ГК РФ). У відповідності зі ст. 808 ГК РФ договір позики між громадянами повинен бути укладений в письмовій формі, якщо його сума перевищує не менш ніж в 10 раз встановлений законом МРОТ, а у випадку, коли займодавцем є юридична особа,  - незалежно від суми. У підтвердження договору позики і його умов може бути представлена розписка позичальника або інакший документ, що засвідчує передачу йому займодавцем певної грошової суми або. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза - КСППЕ - одна з процесуальних різновидів міжродових комплексних експертиз. КСППЕ складається в спільному розгляді і интегративной оцінці результатів скоординованого застосування для дослідження психічної діяльності обвинувачених, потерпілому, свідків, позивачів або відповідачів спеціальних пізнань експерта-психолога і експерта-психіатра з метою достовірної, найбільш повної і всебічної загальної (єдиного) відповіді на питання, що становлять предмет комплексного дослідження і вхідні в сферу спільної (сукупної) компетенції експертів. Предметом КСППЕ є встановлення особливостей. ПРИЙМАЛЬНА СІМ'Я - (англ. foster family) - правовий інститут в сімейному законодавстві РФ; уперше регламентований СК. Раніше в нормативних актах аналогічний інститут іменувався "дитячий будинок сімейного типу". СК визначає основою виникнення правовідносин на П.с. закінчення договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю між органом опіки і опікування і дружинами або окремими повнолітніми громадянами, бажаючими виховувати дитину (дітей). Приймальні діти не беруть участь в ув'язненні договору. Однак при розв'язанні питання про передачу дитини в П.с. враховується його бажання, а якщо він досяг 10-літнього. РЕКЛАМА ЯВНО ПОМИЛКОВА - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 182 УК РФ і представляюче собою використання в рекламі явно помилкової інформації відносно товарів, робіт або послуг, а також їх виготівників (виконавців, продавців), довершене з корисливої зацікавленості і що заподіяло значний збиток. Під рекламою розуміється поширювана в будь-якій формі за допомогою будь-яких коштів інформація про фізичну або юридичну особу, товарах, ідеях і починах (рекламна інформація), яка призначена для певного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цієї фізичної, юридичної особи, товарів, ідей і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРІОРИТЕТ - першість оформленої, згідно з вимогами закону, заявки про винахід або першість зробленої в будь-якій формі заявки про технічне удосконалення або раціоналізаторську пропозицію. У СССР П. відповідає даті надходження належним образом оформленої заявки в установу, що видає авторські свідоцтва і патенти на винахід, а при наявності спора П. визначається вдень здача заявки на пошту. Довідка об П. видається після прийняття заявки до розгляду. У ній вказується автор заявленого винаходу, заявник (напр., спадкоємець або, якщо заявка зроблена про видачу патенту, інакший правонаступник автора, або діюче за. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУЮЧИЙ) МАЙСТЕРНИЙ - Посадові обов'язки. Керує провадженням робіт по технічному обслуговуванню і ремонту жвавого складу, агрегатів і машин, виготовленню і відновленню запасних частин і деталей. Забезпечує своєчасне виконання встановлених завдань і договорів. Сприяє організації ефективного труда ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту при високій якості ремонтних робіт. Аналізує результати роботи, організує облік, складання і своєчасне уявлення звітності про виробничу діяльність майстерну. Проводить роботу по вдосконаленню організації виробництва, технології, механізації і автоматизації виробничих процесів. ФОРМУВАННЯ ПОДІЛА - згідно ГОСТ Р 51141-98 "Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення", - угруповання виконаних документів в справи відповідно до номенклатури справ. Загальні вимоги до формування справ викладені в розділі 3.5 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002, і в розділі 6.2 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Міністерства культури Росії від 08.11.2005 № 536. Виконані і закінчені діловодством документи повинні в десятиденний термін здаватися виконавцем, в залежності від.
У вступі курсової "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вибір земельної дільниці - юридично значуща дія, здійснюється при наданні дільниці, що знаходить в державній або муніципальній власності, з проведенням попереднього узгодження місця розміщення об'єкта. Громадянин або юридична особа, зацікавлений в наданні земельної дільниці для будівництва, звертаються до компетентного органу управління із заявою про вибір земельної дільниці і попередньому узгодженні місця розміщення об'єкта. У заяві вказуються призначення об'єкта, передбачуване місце його розміщення, обгрунтування зразкового розміру земельної дільниці, право, що виклопотується на земельну дільницю. Вибір.

Житловий фонд соціального використання - Згідно п. 1 ст. 672 ГК РФ, в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найма житлового приміщення. Договір соціального найма житлового приміщення є різновидом договору найма житлового приміщення, передбаченого ст. 671 ГК РФ, згідно з частиною 1 якої за договором найма житлового приміщення одна сторона- власник житлового приміщення або управомоченное ним особа (наймодатель) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) житлове приміщення за плату у володіння і користування для мешкання в ньому. Особливості. ІММІГРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - здійснювана міграційною службою або інакшим спеціальним державним підрозділом діяльність по регулюванню міграції і здійсненню заходів по попередженню неконтрольованої міграції на територію держави іноземних громадян і осіб без громадянства. У Російській Федерації Указом Президента "Про заходи по введенню імміграційного контролю" від 16 грудня 1993 р. і затвердженою Постановою Уряду РФ "Положення про імміграційний контроль" від 8 вересня 1994 р. ця задача покладена на Федеральну міграційну службу РФ. І. до. здійснюється постами І. до. органів міграційної служби в пунктах пропуску через.
Список літератури курсової "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" - більше 20 джерел. Дружба - тип стабільних, стійко-виборчих межличностних відносин, що характеризуються взаимоприятием і взаимопринятием, позитивною емоційною насиченістю взаємовідносин, високою мірою вираженість соціальних очікувань, взаимоответних аттрационних виявів і готовністю до повсякденної підтримки, співчуття і сорадованию. При цьому, згідно з неписаним "кодексом" дружби, взаєморозуміння, взаимоподдержка, взаємовиручка носять виразно безкорисний характер, а відвертість, щирість і навіть деяка наївна незахищеність базуються на упевненості одного в готовності іншого до аналогічної відвертості. Дружні відносини. Спілкування як процес - це соціально-психол. взаємодія людей в їх спільній життєдіяльності, що включає ряд психол. процесів: а) сприйняття внеш. вигляду партнера, б) його психол. інтерпретацію, в) вибір партнера, г) встановлення контакту, д) презентацію себе, е) повідомлення, ж) обговорення і узгодження, з) вплив, і) формування взаємовідносин. 1. Сприйняття внеш. вигляду партнерів відображення елементів-ознак внеш. вигляду людини, підлеглого общепсихол. закономірностям сприйняття физич. об'єктів. Однак людина розпізнається інакше в порівнянні з предметами. У процесі О. найбільш інформативною ознакою про індивідуальні.

Звикання (габитуация) - (habituation) П., або габитуация - це відносно стійке зменшення реакції після безперервної або (в більшості випадків) багаторазової стимуляції, краю не супроводиться підкріпленням. Для нек-рих исслед. П. яв-ця емпіричним рез-том, тоді як для інш. воно виступає в ролі гіпотетичного конструкта, що визначається глибиною і характером його вивчення. Стомлення, реакція на ліки і наркотики, адаптація і пошкодження, хоч і спричиняють зниження реакції, не охоплюються цим терміном і розглядаються як абсолютно самостійні явища. Однак і для позначення родинних П. феноменів н інш. контекстах.
Посилання в тексті роботи "Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОКСИТ - запалення тазобедренного суглоба. У залежності від етіології розрізнюють неспецифічний (гострий гнійний) і специфічний (частіше туберкульозний, рідше бруцеллезний, сифілітичний і інш.) коксит. Гострий гнійний коксит. Інфікування суглоба при цій формі коксита може статися контактним або гематогенним шляхом при запальних процесах (сепсис, ангіна, отит, пневмонія, остеомиелит і інш.). Характерні гострий початок, бурхлива течія, виражені місцеві зміни і загальна реакція організму на інтоксикацію (підвищення температури тіла, зміна формули крові). Особливо важко протікає гострий гнійний коксит при. Барбітуроманія - Препарати, що Використовуються. Застосовуються аптечні снотворні - похідні барбитуровой кислоти. Барбамил (амиталнатрій) використовувався частіше за все. Схожу картину розвитку наркоманії викликало також снотворне - похідне пиперидина - ноксирон, в цей час в нашій країні вилучений з вживання. Зловживання снотворними. Зустрічається рідше, ніж типова наркоманія, деякі люди, страждаюча безсонням (частіше за все як одним з виявів неврозу), без снотворних не можуть заснути, внаслідок чого вживають їх роками. У них також розвивається залежність, але не наркоманическая, а істинна. МОЗОК - (англ. brain) - центральний відділ нервової системи хребетних тварин і людини. Нервова тканина, що становить основну масу М., освічена нервовими і глиальними клітками і їх паростками. Скупчення нервових кліток утворить т. н. сіра речовина М.; паростки нервових кліток (нервові волокна - аксони, або осьові циліндри) складають т. н. біла речовина М. У беспозвоночних тваринних терміном "М> означають скупчення нервових кліток (вузли, або ганглии), розташовані на головному кінці тіла. У хребетних тварин і людини розрізнюють головний М., що знаходиться в порожнині черепа, і спинному.

ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ (ДЦП) - захворювання, що виявляється різними руховими порушеннями, часто в поєднанні з порушеннями інтелекту. Причиною захворювання є поразка окремих дільниць головного мозку, що наступила під час вагітності, родів або уперше два місяці життя дитини. Основні вияви ДЦП: - Скутість м'язів або спастичность. У дитини з мишечной спастичностью спостерігається скутість або "напруження м'язів". Через цей рух замедленни, незграбні. Часто положення голови викликає неприродне положення всього тіла. - Неконтрольовані рухи або атетоз. У дитини виникають повільні, або несподівано швидкі рухи стоп, що сіпаються, рук. Задачі і місце психології в системі наук - Задачі психології в основному зводяться до наступних: * навчитися розуміти суть психічних явищ і їх закономірності; * навчитися управляти ними; * використати отримані знання з метою підвищення ефективності тих галузей практики, на перетині з якими лежать науки, що вже оформилися і галузі; * бути теоретичною основою практики психологічної служби. Вивчаючи закономірності психічних явищ, психологи розкривають суть процесу відображення об'єктивного світу в мозку людини, з'ясовують, як регулюються дії людини, як розвивається психічна діяльність і формуються психічні властивості особистості. Терріторіальность I - (territoriality I) Под Т. розуміють поведінку, пов'язану з придбанням, збереженням і захистом території. У тварин територією яв-ця географічна область, навколишнє житло. Ці області захищають від інш. представників того ж самого вигляду і, як правило, їм навіть не дозволяють увійти на територію. У людей уявлення про территориальности носить приблизно такий же характер, але часто приймає різноманітні форми. Вважається, що у тваринних Т. являє собою приспособительное і інстинктивна поведінка. Оскільки кожна група відділена від інших, густина популяції може підтримуватися на рівні, к-рий. ШКОЛА ВЮРЦБУРГСКАЯ - група дослідників на чолі з німецьким психологом О. Кюльпе, що вивчали на початку XX в. в Вюрцбургськом університеті (Баварія) вищі психічні процеси (мислення, волю) за допомогою експерименту лабораторного в поєднанні з видозміненим методом интроспекции (-> інтроспекція експериментальна). Школа Вюрцбургська ввела в психологію експериментальну як новий об'єкт аналізу виконання завдань інтелектуального характеру (вивчення логічних думок, відповідей на питання, що вимагають розумових зусиль, і пр.). Було виявлено, що мислення - це психічний процес, закономірності якого не зводяться ні до законів.