Податкова міліція

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби.....5
1.1. Історія становлення та розвитку податкової міліції у складі ДПА України.....5
1.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності податкової міліції.....11
1.3. Роль податкової міліції у забезпеченні податкових правовідносин у зарубіжних країнах.....14
Розділ 2. Аналіз діяльності податкової міліції в Україні.....23
2.1. Оцінка роботи податкової міліції у сфері детінізації економіки.....23
2.2. Схеми взаємодії підрозділів податкової міліції з основними підрозділами ДПА та іншими центральними органами виконавчої влади.....28
2.3. Міжнародне співробітництво податкової міліції як фактор боротьби із фінансовою злочинністю.....33
Розділ 3. Основні напрями удосконалення роботи податкової міліції в Україні.....35
Висновки.....42
Література.....44

Для придбання курсової роботи "Податкова міліція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Податкова міліція"

Курсова робота "Податкова міліція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Податкова міліція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Податкова міліція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Податкова міліція" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРНИЙ ПРОЦЕС КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН - система заходів, вживаних органами буржуазної юстиції при розслідуванні і дозволі карних справ з метою придушення трудящих, охорони режиму капіталістичної експлуатації, розправи з неугодними для правлячого експлуататорського класу особами. У. п: до. з. є одним з найбільш гострих репресивних коштів в руках буржуазної держави для здійснення його класово-гнобительської діяльності. Будучи частиною надбудови над економічним базисом- капіталістичним економічним ладом,- У. п. до. з, як і вся буржуазна надбудова, виконує службову роль відносно капіталістичних виробничих відносин, сприяючи їх. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ (корпорації) (ТНК) - поняття, що війшло в науковий і політичний оборот, в тому числі і в лексикон ООН, після другої світової війни для позначення величезних міжнародних монополій, що включають великі національні компанії з розгалуженою міжнародною мережею філіали. У сучасній юридичній і економічній лексиці терміном "ТНК" означають великі утворення переважно корпоративного типу, як правило, високорозвинений країн, що володіють багатоступінчастою мережею філіали, дочірніх підприємств і компаній, залежних і аффилированних юридичних, встановлених або що мають місцезнаходження або що здійснюють основну діяльність в. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (адміністративна провина) - в РФ що це посягає на державний і громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління протиправна, винна (умисне або необережне) дія або бездіяльність, за яку законодавством передбачена відповідальність адміністративна (ст. 10 КоАП). Законодавець використовує як синоніми терміни "А.п." і "адміністративна провина", чітко відмежовуючи їх від деліктів, передбачених УК. Діяння признається А.п. при умові, що воно порушує певні права або правила в певних сферах суспільного життя. Правила, порушення яких утворить склад. ГЕНЕРАЛЬНІ ШТАТИ - 1) станово-представницька установа феодальної Франції. Його поява пов'язана з розвитком в феодальному суспільстві міського ремесла і товарно-грошових відносин, із зростанням стану городян, коли у Франції виявляється тенденція до подолання феодальної роздробленості і створення централізованої держави. Королівська влада, що бореться з феодальною роздробленістю, прагнула отримати підтримку міст. У цих цілях королі скликають представників станів, залучаючи городян до участі в рішенні державних справ, і намагаються при їх підтримці укріпити королівську скарбницю грошовими ресурсами.
Кожна вагома структурна частина курсової "Податкова міліція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Професійна деформація особистості співробітників виправних установ - Зміни і порушення в особистості співробітників, викликані специфічними чинниками діяльності і що негативно впливають на її здійснення. Професійна деформація особистості співробітників ИУ - результат взаємовпливу специфіки службової діяльності і особових характеристик. Деформуючий вплив на особистість співробітників ИУ надає середа, в якій здійснюється професійна діяльність і чинники, властива їй: 1) закритость ИУ; 2) ідентифікація співробітниками себе з владою, осуджених з "невільниками"; 3) тісний контакт з криміногенною середою, посилення кримінального впливу у віддалених і лісових. ПРЕДСТАВНИЦТВО - 1) правовідношення, зміст якого складає право однієї особи (представника) діяти в інтересах і за рахунок іншої особи (що представляється), виникаюче внаслідок односторонньої операції (видачі довіреності), двосторонньої (укладення договору), або внаслідок закону. Інстітут П. відомий ряду галузей права і міжнародному праву, в зв'язку з чим його іноді називають міжгалузевим інститутом. З п. 1 ст. 182 ГК РФ слідує, що необхідна і специфічна ознака цивільно-правового У той же час п. 1 не містить самого поняття П. Ето пов'язано з тим, що в науці цивільного права воно досі не вироблене. Якщо в цивільному. ПЛАТА ЗА ВОДУ - один з видів обов'язкових неподаткових платежів за користування природними ресурсами. Відповідно до ФЗ РФ від 6 травня 1998 р. № 71-ФЗ "Про плату за користування водними об'єктами" платниками П. за в. є організації і підприємці, що безпосередньо здійснюють користування водними об'єктами із застосуванням споруд, технічних засобів або пристроїв, належне ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством РФ. П. за в. з огорожею (здобиччю) води з підземних джерел здійснюється відповідно до законодавства РФ про надра. Об'єктом признається користування водними об'єктами в цілях: а).
У вступі курсової "Податкова міліція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЦИВІЛЬНА СПРАВА - судова справа, витікаюча з широкого спектра правовідносин - конституційних, адміністративних, фінансових, земельних, цивільних, трудових, житлових, сімейних і т.д.. що зачіпає права і законні інтереси громадян і юридичних осіб. З урахуванням прямої дії ст. 46 Конституції РФ в судовому порядку проводиться захист прав і свобод будь-якого громадянина, а також можуть бути оскаржені рішення і дія (або бездіяльність)органів державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільні об'єднання і посадові особи. Суди мають право дозволяти спори, витікаючі з будь-яких правовідносин, які неможливо.

РОЗШУК (розшукова діяльність) - функція органів дізнання і попереднього слідства, направлена на виявлення, підготовлюваних і довершених злочинів, що замишляються, встановлення і виявлення винних, об'єктів (осіб і предметів - носіїв доказової інформації, предметів злочинного посягання і інакших об'єктів, що мають значення для справи. У загальній формі відмінність Р. від розслідування полягає в тому, що метою розшукової діяльності є встановлення і виявлення злочину і злочинця, а метою розслідування - доведення факту здійснення злочину і провини злочинця. Розшукова діяльність органів дізнання (див. Оперативно - розшукова. Договір про іпотеку - (див.: Іпотека, Призначення іпотеки) полягає у вигляді заставної і набирає чинності з моменту її реєстрації. Іпотека, згідно з нормою ст. 336 ГК РФ, може бути встановлена на: земельні дільниці; підприємства, будівлі і інакше нерухоме майно, що використовується в підприємницькій практиці; житлові будинки і квартири; дачі, садові будинки, гараж і інші будови; повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти; інакше нерухоме майно (ч. 6 ст. 340 ГК РФ). Предметом застави не може бути вимога, що носить особистий характер, а також інакші вимоги, застава яких заборонена (ч. 1.
Список літератури курсової "Податкова міліція" - більше 20 джерел. ЕПІЛЕПСІЯ - (греч. epilepsia - схоплювання, епілептичний припадок). Хронічне ендогенно-органічне захворювання, що протікає з пароксизмальними розладами (судорожними і бессудорожними), що повторюються і формуванням недоумства з характерними змінами особистості. Прі Е. спостерігаються гострі і затяжні психотические стану. Починається переважно в дитячому або юнацькому віці. Є дані про наявність спадкового нахилу. Значну роль в етиопатогенезе грають органічні поразки головного мозку - внутриутробное поразка плоду, наслідку черепно-мозкової травми, нейроинфекции. У патогенезе центральне місце належить. Креатівность - (creativity) У 1949 р. Дж. П. Гилфорд присвятив своє президентське звертання до Американської психол. ассоц. темі До., відмітивши, що аналіз реферативних видань показує невтішну картину: з 121 тис. резюме статей по психології тільки 186 торкаються цієї теми. Відтоді ситуація корінним образом змінилася; починаючи з 1970 р. щорічно в середньому з'являється 250 дисертацій, статей і книг на цю тему. Цілий ряд журналів підтверджує законність даної області исслед. (напр. Gifted Child Quarterly; Imagination, Cognition and Personality; Journal of Creative Behavio; Journal of Mental Imagery). Разом з тим К.

СИМВОЛІКА - образне вираження зв'язку між окремими явищами і предметами, знаходяче своє відображення в різних областях людської культури; в психоаналізі - образне вираження несвідомого бажання, потяга, конфлікту, а також відношення зв'язку між явним змістом психічних освіт і їх прихованим значенням.    У міфології, науці і мистецтві немає єдиної точки зору на розуміння символіки взагалі і символа зокрема. Проте різні фахівці сходяться в одному: символіка багатошарова і йде своїм корінням в предисторию розвитку людства; символ включає в себе предметний образ і глибинне значення, між якими існує безперечний.
Посилання в тексті роботи "Податкова міліція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Самораськритіє - (англ. self-disclosure) - повідомлення людиною інформації про себе інш. людям, добровільне відкриття інш. обличчю різних аспектів своєї особистості. Содержанієм С. можуть служити думці, почуття людини, факти його біографії, поточні життєві проблеми, його відносини з навколишніми людьми. Ісследованіє С. почалося за рубежем в руслі гуманистической психології в 1950-х рр. Одним з перших дослідників С. був С. Джурард, що розробив методику для діагностики Вона побудована таким чином, що випробуваний повинен оцінювати, в якій мірі повно він розказує про різні аспекти своєї особистості особам з його. Інтеракция - (англ. interaction, лати. inter - між і actio діяльність) визначається як взаємодія, взаємний вплив людей або груп один на одну. У зап. соціальної психології, що базується на концепції американського психолога Дж. Мида, під І. розуміється безпосередня межличностная комунікація ("обмін символами"). У кач. найважливішій особливості І. означається здатність суб'єкта О. "приймати роль іншого" і адекватно уявляти собі, як його сприймає партнер по О. І. взаємний вплив людей або груп один на одну як своєрідний соціальний діалог. Осн. положення теорії символічного интеракционизма Дж. Педагогічне спілкування: смисложизненні орієнтації - Смисложізненная проблематика - не тільки особлива сфера Пед. О., але і чинник, що підвищує ефективність взаємодії вчителя і учня. О., змістом к-рого є звернення до смисложизненной проблематики, сприяє позитивному становленню особистості. У свій час С. Л. Рубінштейн писав про 2 способи існування людини і 2 відносинах до його життя: "Перший - життя, що не виходить за межі безпосередніх зв'язків, в к-рих живе людина: спочатку батько і мати, потім подруги, вчителя, чоловік, діти і т. д. Тут людина вся всередині життя, всяке його відношення - це відношення до окремих явищ, але не до життя загалом.

ПРОТИВОНАГРУЗКА - об Економічний процес, в якому Фрейд бачить опору для багатоманітних захисних дій Я. Етот процес передбачає здійснювану Я навантаження представлень, систем уявлень, установок і т.д., здатних перешкоджати доступу несвідомих представлень і бажань в свідомість і дію. Цим терміном може також означатися більш або менш стійкий результат цього процесу. об Поняття противонагрузки вживалося Фрейд переважно в рамках "економічної" теорії витиснення. Належні витисненню уявлення, постійно навантажені влечениями і невпинно прагнучі прорватися в свідомість, можуть утримуватися в несвідомому лише силою. Порушення мозкового кровообігу гостре скороминуще - найбільш частий вигляд порушення (особливо при атеросклерозі церебральних судин і гіпертонічній хворобі). При цьому спостерігаються ангиоспазм або надлишкова гіперемія мозку, підвищення або зниження ПЕКЛО, микроемболии і микротромбози церебральних судин, підвищення в'язкості і здатності згущуватися крові, окклюзия магістральних судин головного мозку, розвитку чого нерідко сприяють стану психологічного дисстресса. Іноді одночасно з вказаними виникають явища дисциркуляции в інших органах і тканинах. Клінічні вияви утворить наступний комплекс общемозгових і осередкових симптомів. 1. Общемозгові. Ідеологія - (греч. idea - поняття, уявлення; logos - слово, поняття, вчення) - 1. система ідей, що визначають діяльність (наукову, соціальну, політичну, етичну і інш.); 2. нерідко термін використовується в негативному значенні, так, неначе б ідеологія тільки сковує, дезорієнтує людей, позбавляє їх свободи вибору і її абсолютно нікому не потрібна. Це декілька тенденційна точка зору мислителів, які разом з ненависною ним водою готові виплеснути з ванни так же гаряче любимої ними дитини. Ідеологія як система ідеальних цінностей (ідеалів, бажаних прообразів майбутнього) існує в будь-якому суспільстві, вона. ВУЗЛИ ГЕМОРОЇДАЛЬНИЙ, ГЕМОРОЙ - (haemorrhoids. piles) - збільшення губчастих, заповнених кров'ю горбиків, які в нормі розташовуються на стінці заднепроходного каналу (внутрішні гемороїдальний вузли (internal haemorrhoids));звичайно це відбувається внаслідок тривалого замка або, рідше, поносу. Гемороїдальний вузли звичайно розташовуються в трьох основних точках, розташованих на рівній відстані навколо ануса. При неускладненому геморої ці вузли рідко бувають хворобливими; біль починає непокоїти людину у разі появи тріщини заднього проходу. Основним симптомом гемороя є кровотеча, а при геморої першої міри.