Податкова міліція

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби ... 5
1.1. Історія становлення та розвитку податкової міліції у складі ДПА України ... 5
1.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності податкової міліції ... 11
1.3. Роль податкової міліції у забезпеченні податкових правовідносин у зарубіжних країнах ... 14
Розділ 2. Аналіз діяльності податкової міліції в Україні ... 23
2.1. Оцінка роботи податкової міліції у сфері детінізації економіки ... 23
2.2. Схеми взаємодії підрозділів податкової міліції з основними підрозділами ДПА та іншими центральними органами виконавчої влади ... 28
2.3. Міжнародне співробітництво податкової міліції як фактор боротьби із фінансовою злочинністю ... 33
Розділ 3. Основні напрями удосконалення роботи податкової міліції в Україні ... 35
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Податкова міліція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Податкова міліція"

Курсова робота "Податкова міліція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Податкова міліція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Податкова міліція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Податкова міліція" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРНИЙ ПРОЦЕС КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН - система заходів, вживаних органами буржуазної юстиції при розслідуванні і дозволі карних справ з метою придушення трудящих, охорони режиму капіталістичної експлуатації, розправи з неугодними для правлячого експлуататорського класу особами. У. п: до. з. є одним з найбільш гострих репресивних коштів в руках буржуазної держави для здійснення його класово-гнобительської діяльності. Будучи частиною надбудови над економічним базисом- капіталістичним економічним ладом,- У. п. до. з, як і вся буржуазна надбудова, виконує службову роль відносно капіталістичних виробничих відносин, сприяючи їх. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ (корпорації) (ТНК) - поняття, що війшло в науковий і політичний оборот, в тому числі і в лексикон ООН, після другої світової війни для позначення величезних міжнародних монополій, що включають великі національні компанії з розгалуженою міжнародною мережею філіали. У сучасній юридичній і економічній лексиці терміном "ТНК" означають великі утворення переважно корпоративного типу, як правило, високорозвинений країн, що володіють багатоступінчастою мережею філіали, дочірніх підприємств і компаній, залежних і аффилированних юридичних, встановлених або що мають місцезнаходження або що здійснюють основну діяльність в. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (адміністративна провина) - в РФ що це посягає на державний і громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління протиправна, винна (умисне або необережне) дія або бездіяльність, за яку законодавством передбачена відповідальність адміністративна (ст. 10 КоАП). Законодавець використовує як синоніми терміни "А.п." і "адміністративна провина", чітко відмежовуючи їх від деліктів, передбачених УК. Діяння признається А.п. при умові, що воно порушує певні права або правила в певних сферах суспільного життя. Правила, порушення яких утворить склад. ГЕНЕРАЛЬНІ ШТАТИ - 1) станово-представницька установа феодальної Франції. Його поява пов'язана з розвитком в феодальному суспільстві міського ремесла і товарно-грошових відносин, із зростанням стану городян, коли у Франції виявляється тенденція до подолання феодальної роздробленості і створення централізованої держави. Королівська влада, що бореться з феодальною роздробленістю, прагнула отримати підтримку міст. У цих цілях королі скликають представників станів, залучаючи городян до участі в рішенні державних справ, і намагаються при їх підтримці укріпити королівську скарбницю грошовими ресурсами.
Кожна вагома структурна частина курсової "Податкова міліція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Професійна деформація особистості співробітників виправних установ - Зміни і порушення в особистості співробітників, викликані специфічними чинниками діяльності і що негативно впливають на її здійснення. Професійна деформація особистості співробітників ИУ - результат взаємовпливу специфіки службової діяльності і особових характеристик. Деформуючий вплив на особистість співробітників ИУ надає середа, в якій здійснюється професійна діяльність і чинники, властива їй: 1) закритость ИУ; 2) ідентифікація співробітниками себе з владою, осуджених з "невільниками"; 3) тісний контакт з криміногенною середою, посилення кримінального впливу у віддалених і лісових. ПРЕДСТАВНИЦТВО - 1) правовідношення, зміст якого складає право однієї особи (представника) діяти в інтересах і за рахунок іншої особи (що представляється), виникаюче внаслідок односторонньої операції (видачі довіреності), двосторонньої (укладення договору), або внаслідок закону. Інстітут П. відомий ряду галузей права і міжнародному праву, в зв'язку з чим його іноді називають міжгалузевим інститутом. З п. 1 ст. 182 ГК РФ слідує, що необхідна і специфічна ознака цивільно-правового У той же час п. 1 не містить самого поняття П. Ето пов'язано з тим, що в науці цивільного права воно досі не вироблене. Якщо в цивільному. ПЛАТА ЗА ВОДУ - один з видів обов'язкових неподаткових платежів за користування природними ресурсами. Відповідно до ФЗ РФ від 6 травня 1998 р. № 71-ФЗ "Про плату за користування водними об'єктами" платниками П. за в. є організації і підприємці, що безпосередньо здійснюють користування водними об'єктами із застосуванням споруд, технічних засобів або пристроїв, належне ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством РФ. П. за в. з огорожею (здобиччю) води з підземних джерел здійснюється відповідно до законодавства РФ про надра. Об'єктом признається користування водними об'єктами в цілях: а).
У вступі курсової "Податкова міліція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЦИВІЛЬНА СПРАВА - судова справа, витікаюча з широкого спектра правовідносин - конституційних, адміністративних, фінансових, земельних, цивільних, трудових, житлових, сімейних і т.д.. що зачіпає права і законні інтереси громадян і юридичних осіб. З урахуванням прямої дії ст. 46 Конституції РФ в судовому порядку проводиться захист прав і свобод будь-якого громадянина, а також можуть бути оскаржені рішення і дія (або бездіяльність)органів державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільні об'єднання і посадові особи. Суди мають право дозволяти спори, витікаючі з будь-яких правовідносин, які неможливо.

РОЗШУК (розшукова діяльність) - функція органів дізнання і попереднього слідства, направлена на виявлення, підготовлюваних і довершених злочинів, що замишляються, встановлення і виявлення винних, об'єктів (осіб і предметів - носіїв доказової інформації, предметів злочинного посягання і інакших об'єктів, що мають значення для справи. У загальній формі відмінність Р. від розслідування полягає в тому, що метою розшукової діяльності є встановлення і виявлення злочину і злочинця, а метою розслідування - доведення факту здійснення злочину і провини злочинця. Розшукова діяльність органів дізнання (див. Оперативно - розшукова. Договір про іпотеку - (див.: Іпотека, Призначення іпотеки) полягає у вигляді заставної і набирає чинності з моменту її реєстрації. Іпотека, згідно з нормою ст. 336 ГК РФ, може бути встановлена на: земельні дільниці; підприємства, будівлі і інакше нерухоме майно, що використовується в підприємницькій практиці; житлові будинки і квартири; дачі, садові будинки, гараж і інші будови; повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти; інакше нерухоме майно (ч. 6 ст. 340 ГК РФ). Предметом застави не може бути вимога, що носить особистий характер, а також інакші вимоги, застава яких заборонена (ч. 1.
Список літератури курсової "Податкова міліція" - більше 20 джерел. ЕПІЛЕПСІЯ - (греч. epilepsia - схоплювання, епілептичний припадок). Хронічне ендогенно-органічне захворювання, що протікає з пароксизмальними розладами (судорожними і бессудорожними), що повторюються і формуванням недоумства з характерними змінами особистості. Прі Е. спостерігаються гострі і затяжні психотические стану. Починається переважно в дитячому або юнацькому віці. Є дані про наявність спадкового нахилу. Значну роль в етиопатогенезе грають органічні поразки головного мозку - внутриутробное поразка плоду, наслідку черепно-мозкової травми, нейроинфекции. У патогенезе центральне місце належить. Креатівность - (creativity) У 1949 р. Дж. П. Гилфорд присвятив своє президентське звертання до Американської психол. ассоц. темі До., відмітивши, що аналіз реферативних видань показує невтішну картину: з 121 тис. резюме статей по психології тільки 186 торкаються цієї теми. Відтоді ситуація корінним образом змінилася; починаючи з 1970 р. щорічно в середньому з'являється 250 дисертацій, статей і книг на цю тему. Цілий ряд журналів підтверджує законність даної області исслед. (напр. Gifted Child Quarterly; Imagination, Cognition and Personality; Journal of Creative Behavio; Journal of Mental Imagery). Разом з тим К.

СИМВОЛІКА - образне вираження зв'язку між окремими явищами і предметами, знаходяче своє відображення в різних областях людської культури; в психоаналізі - образне вираження несвідомого бажання, потяга, конфлікту, а також відношення зв'язку між явним змістом психічних освіт і їх прихованим значенням.    У міфології, науці і мистецтві немає єдиної точки зору на розуміння символіки взагалі і символа зокрема. Проте різні фахівці сходяться в одному: символіка багатошарова і йде своїм корінням в предисторию розвитку людства; символ включає в себе предметний образ і глибинне значення, між якими існує безперечний.
Посилання в тексті роботи "Податкова міліція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Самораськритіє - (англ. self-disclosure) - повідомлення людиною інформації про себе інш. людям, добровільне відкриття інш. обличчю різних аспектів своєї особистості. Содержанієм С. можуть служити думці, почуття людини, факти його біографії, поточні життєві проблеми, його відносини з навколишніми людьми. Ісследованіє С. почалося за рубежем в руслі гуманистической психології в 1950-х рр. Одним з перших дослідників С. був С. Джурард, що розробив методику для діагностики Вона побудована таким чином, що випробуваний повинен оцінювати, в якій мірі повно він розказує про різні аспекти своєї особистості особам з його. Інтеракция - (англ. interaction, лати. inter - між і actio діяльність) визначається як взаємодія, взаємний вплив людей або груп один на одну. У зап. соціальної психології, що базується на концепції американського психолога Дж. Мида, під І. розуміється безпосередня межличностная комунікація ("обмін символами"). У кач. найважливішій особливості І. означається здатність суб'єкта О. "приймати роль іншого" і адекватно уявляти собі, як його сприймає партнер по О. І. взаємний вплив людей або груп один на одну як своєрідний соціальний діалог. Осн. положення теорії символічного интеракционизма Дж. Педагогічне спілкування: смисложизненні орієнтації - Смисложізненная проблематика - не тільки особлива сфера Пед. О., але і чинник, що підвищує ефективність взаємодії вчителя і учня. О., змістом к-рого є звернення до смисложизненной проблематики, сприяє позитивному становленню особистості. У свій час С. Л. Рубінштейн писав про 2 способи існування людини і 2 відносинах до його життя: "Перший - життя, що не виходить за межі безпосередніх зв'язків, в к-рих живе людина: спочатку батько і мати, потім подруги, вчителя, чоловік, діти і т. д. Тут людина вся всередині життя, всяке його відношення - це відношення до окремих явищ, але не до життя загалом.

ПРОТИВОНАГРУЗКА - об Економічний процес, в якому Фрейд бачить опору для багатоманітних захисних дій Я. Етот процес передбачає здійснювану Я навантаження представлень, систем уявлень, установок і т.д., здатних перешкоджати доступу несвідомих представлень і бажань в свідомість і дію. Цим терміном може також означатися більш або менш стійкий результат цього процесу. об Поняття противонагрузки вживалося Фрейд переважно в рамках "економічної" теорії витиснення. Належні витисненню уявлення, постійно навантажені влечениями і невпинно прагнучі прорватися в свідомість, можуть утримуватися в несвідомому лише силою. Порушення мозкового кровообігу гостре скороминуще - найбільш частий вигляд порушення (особливо при атеросклерозі церебральних судин і гіпертонічній хворобі). При цьому спостерігаються ангиоспазм або надлишкова гіперемія мозку, підвищення або зниження ПЕКЛО, микроемболии і микротромбози церебральних судин, підвищення в'язкості і здатності згущуватися крові, окклюзия магістральних судин головного мозку, розвитку чого нерідко сприяють стану психологічного дисстресса. Іноді одночасно з вказаними виникають явища дисциркуляции в інших органах і тканинах. Клінічні вияви утворить наступний комплекс общемозгових і осередкових симптомів. 1. Общемозгові. Ідеологія - (греч. idea - поняття, уявлення; logos - слово, поняття, вчення) - 1. система ідей, що визначають діяльність (наукову, соціальну, політичну, етичну і інш.); 2. нерідко термін використовується в негативному значенні, так, неначе б ідеологія тільки сковує, дезорієнтує людей, позбавляє їх свободи вибору і її абсолютно нікому не потрібна. Це декілька тенденційна точка зору мислителів, які разом з ненависною ним водою готові виплеснути з ванни так же гаряче любимої ними дитини. Ідеологія як система ідеальних цінностей (ідеалів, бажаних прообразів майбутнього) існує в будь-якому суспільстві, вона. ВУЗЛИ ГЕМОРОЇДАЛЬНИЙ, ГЕМОРОЙ - (haemorrhoids. piles) - збільшення губчастих, заповнених кров'ю горбиків, які в нормі розташовуються на стінці заднепроходного каналу (внутрішні гемороїдальний вузли (internal haemorrhoids));звичайно це відбувається внаслідок тривалого замка або, рідше, поносу. Гемороїдальний вузли звичайно розташовуються в трьох основних точках, розташованих на рівній відстані навколо ануса. При неускладненому геморої ці вузли рідко бувають хворобливими; біль починає непокоїти людину у разі появи тріщини заднього проходу. Основним симптомом гемороя є кровотеча, а при геморої першої міри.