Поняття адміністративного права

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.....6
Розділ 2. Предмет адміністративного права.....16
Розділ 3. Метод адміністративно-правового регулювання.....26
Розділ 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права.....32
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Поняття адміністративного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття адміністративного права"

Курсова робота "Поняття адміністративного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття адміністративного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття адміністративного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття адміністративного права" і призначений виключно для пошукових систем.

Інформаційне забезпечення - надання інформації, необхідної для здійснення какой-л. Діяльності, оцінки стану чего-л., вдосконалення чего-л., попередження небажаних (небезпечних) ситуацій і інш. Основними вимогами, що пред'являються до і. О., є: повнота, достовірність, адресность, оперативність надання інформації. У процесі обміну інформацією можна виділити 4 основних компонента: відправник - особа, що генерує ідеї або що здійснює пошук інформації і що передає її; повідомлення; канал - засіб передачі інформації; одержувач - особа, якій адресована інформація. Спотворення значення або навіть повна його втрата. Психограмма професіонально успішного прокурора - Психограмма -складова частина профессиограмми, в якій сформульована система вимог, що пред'являються професією прокурора до психічних властивостей і якостей людини, заниающегося цією професією. При створенні в органах прокуратури в першій половині 90-х рр. системи психологічного відбору кандидатів на службу В.В. Романовим і М.В. Крозом була розроблена профессиограмма прокурорсько-слідчої діяльності (див.) і як її складова частина - психограмма професіонально успішного прокурора. Вона включає п'ять блоків змістовно взаємопов'язаних професіонально важливих якостей, що визначають професійну. ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ - одне з найбільш суворих видів карного покарання, вживаних до осіб, що здійснили злочини, що представляють підвищену небезпеку: полягає в ізоляції осудженого від суспільства шляхом приміщення його у виправну установу. Як самостійний вигляд покарання Л.с. отримало поширення у вітчизняному і зарубіжному карному праві в XVIII - початку XIX в., хоч перша згадка про нього в російському праві міститься вже в Судебниках 1497 і 1550гг. У УК Л.с. присвячена ст. 56, повна назва - "Позбавлення свободи на певний термін", що відмежовує його від іншого вигляду покарання - довічного позбавлення свободи. Карний закон. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - одна з основних форм соціального забезпечення; державна система матеріального забезпечення працівників в старості, у разі тимчасової або постійної втрати працездатності, членів сімей працівників (у разі втрати годувальника), а також охорони здоров'я працівників і членів їх сімей. Державне С.с. здійснюється за рахунок спеціальних фондів, які утворяться з обов'язкових внесків роботодавців і у деяких разах працівників, а також дотацій з федерального бюджету на матеріальне забезпечення працівників і членів їх сімей. Розділ XVI КЗоТ "Державне соціальне страхування" встановлює, що всі працівники.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття адміністративного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАЛІЦТВО ТРУДОВЕ - раптове пошкодження здоров'я, викликане впливом зовнішньої сили і пов'язане з виконанням трудових обов'язків, або нещасний випадок, пов'язаний з роботою. До трудового каліцтва відноситься будь-яка травма - механічна, термічна, електрична, хімічна, токсична, радіаційна, психічна і інш., якщо вона з'явилася результатом нещасного випадку, пов'язаного з роботою. У законодавстві термін "трудове каліцтво" розуміється в двох значеннях: у вузькому - нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, і в широкому - нещасні випадки, пов'язані з роботою. Коло нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. ЗАБОРОНЕНІ КОШТИ ВІЙНИ - кошти, застосування яких є недопустимим по міжнародному праву і розглядається як військовий злочин або злочин проти людяності, манливий юридичну відповідальність. У ст. 35 Додаткового протоколу 11977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р. говориться, що у разі будь-якого збройного конфлікту право сторін, що знаходяться в конфлікті, вибирати методи і кошти ведіння воїни не є необмеженим. Забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини і методи ведіння військових дій, здатні заподіяти зайві пошкодження або зайві страждання, а т.ж. методи і кошти ведіння військових дій, які. Джерела конфіденційної інформації - Конфіденційну інформацію вдається отримувати з вельми різноманітних джерел, велику частину яких недосвідчена людина просто не бере до уваги. Потрібно враховувати самі неймовірні можливості, якими б нереалістичними вони не показалися, бо в ланцюжку проходження інформації інакший раз трапляється знайти дуже цінне джерело. Головними носіями перспективних матеріалів завжди є: знаючі люди, документи, засобу беспроводной і проводной зв'язку (телефони, телефакси, радіостанції), електронні системи обробки інформації (комп'ютери, електричні пишучі машинки; різні чинники, що відстежуються (поведінка.
У вступі курсової "Поняття адміністративного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Форма державного пристрою - це елемент форми держави, що характеризує внутрішню структуру держави, спосіб його політичного і територіального ділення, що зумовлює певні взаємовідносини органів всієї держави з органами його складових частин. Розрізнюють наступні форми: 1) унітарну - проста, єдина держава, частини якого є адміністративно-територіальними одиницями і не володіють ознаками державного суверенітету; в ньому існує єдина система вищих органів і єдина система законодавства, як, наприклад, в Польщі, Угорщині, Болгарії, Італії. Унітарні держави бувають централізованими - Швеція, Данія і т.п., і децентралізованими.

Переконливість свідчий свідчень (за зарубіжними даними) - Експериментальні дані, отримані внаслідок досліджень, що проводяться за рубежем, виявили, що свідчення свідків, тобто безпосередніх очевидців злочинів, проводять на присяжних і суддів більш переконливий ефект, ніж інформація, логічно доказова, але абстрактна. Так, в університеті Вашингтона Елізабет Лофтус (Elizabeth Loftus, 1974, 1979) виявила, що тим, хто "бачив" дійсно вірять, навіть якщо відомо, що їх свідчення незначущі. Коли студентів знайомили з гаданим випадком розбою, де в наяности були неспростовні докази, але не було свідчий свідчень, за винність голосувало лише 18 %. Інші. АКЦІЯ - (голл. actie від лати. actio - документ) -1) емісійний цінний папір, що свідчить про пайову участь її власника (держателя акції) в капіталі її акціонерного товариства, що випустило і що дає йому право на отримання частки прибутку цього суспільства. А випускаються акціонерним товариством для продажу з метою залучення грошових коштів. Розрізнюють привілейовані і прості (звичайні) А. Отлічиє привілейованої А. від звичайної полягає в тому, що розмір дивідендів по ній фіксований, зазделегідь обумовлений і становить певний відсоток від номінальної вартості. У той же час держатель.
Список літератури курсової "Поняття адміністративного права" - більше 20 джерел. ОСТЕОХОНДРОЗ - (дископатия, дискоз)-дегенеративне захворювання -міжхребетних дисків. Міжхребетні диски, що складаються з фиброзного кільця і студенистого ядра, забезпечують рухливість хребта і амортизацію його. У зв'язку з постійним навантаженням на хребет міжхребетні диски в поясничном відділі порівняно рано зазнають дегенеративних змін. Ці зміни складаються головним чином в обідніння водою, висиханні, зморщенні дисків, втраті еластичності. З віком ці зміни посилюються і розповсюджуються на інші відділи хребта. Різні інфекції, інтоксикації, а особливо травми сприяють більш ранній появі дегенеративних змін. НЕВЕРБАЛЬНИЕ КОШТИ СПІЛКУВАННЯ - внеязикові форми і способи передачі інформації. ДО НСО. відносять жести, пози тіла і міміку обличчя, а так само зачіску, одяг, взуття, візитні картки, інтер'єр офісу, запальнички, посуд і інші аксесуари, що використовуються в ділових комунікаціях. Виділяють жести відвертості, напр., розстібнений піджака або скорочення дистанції між учасниками переговорів. До жестів підозрілість і скритність відносяться потирання лоба, підборіддя, прагнення прикрити особа руками і, особливо, уникнення контактів очима, відведення погляду в сторону. Жести оборони або конфлікту - схрещування рук, стиснення пальців в.

СНОВИДІННЯ - (Dreams; Traume) - незалежні, спонтанні вияву несвідомого; фрагменти мимовільної психічної активності, що досить усвідомлюються, щоб бути відтвореними в безсонному стані. Юнг визначав сон як "спонтанне малювання свого портрета в символічній формі, зображення дійсної ситуації, що здійснюється в несвідомому" (CW &, par. 505). "Сновидіння не є навмисними або випадковими вигадками - вони являють собою природні явища, що не претендують на більше, ніж вони самі. Вони не обманюють і не лгут, не маскуються під щось інше і не спотворюють існуюче, але наївно заявляють, що вони є і щось.
Посилання в тексті роботи "Поняття адміністративного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Методика референтометрическая (референтометрия). Е. В. Щедріна - Референтометрічеська методика спосіб виявлення особливого аспекту межличностних відносин в групі, а саме референтности (значущість) членів групи для кожного вхідного в неї індивіда. Методика дозволяє досить оперативно отримувати дані відносно особливостей межличностних відносин в групі, дає уявлення про статусну структуру, взаємність переваг, угруповання, в основі к-рих лежить ціннісний чинник. У цьому її осн. відмінність від социометрической методики, краю направлена на виявлення системи відносин типу "симпатія - антипатія". Референтометрия включає 2 процедури. На попередній (допоміжної). ДИТЯЧИЙ АНАЛІЗ (CHILD ANALYSIS) - Лікування, направлене на внутрішній перегляд психічної структури і функції. Метод заснований на тих же поняттях і принципах, що і аналіз дорослих пацієнтів: увага до внутрішнього психічного життя, інтерпретація опору, захисту і перенесення, реконструкція і опрацювання. Точно так само дитячий аналіз прагне уникати, наскільки можливий, заохочення задоволення, а також рад, включаючи втручання в оточення пацієнта. Техніка дитячого аналізу, хоч і порівнянні з аналітичним методом, адаптована до рівня розвитку Я, досягнутого дитиною. Вони базуються на оцінці здатності дитини вільно асоціювати. Діагностіка і диференціальний діагноз шизофренії - В діагностиці шизофренії і її відмежовуванні від клінічно схожих інших психічних захворювань важливу, часто вирішальну роль грає виявлення характерних для шизофренії негативних змін особистості. Виникнення і наростання емоційного обідніння, гипобулии, интравертированности, дезинтеграции психіки, труднощів спілкування, своєрідних розладів мислення - кардинальна діагностична ознака шизофренії. Шизоидизация особистості часто передує маніфестації шизофренії, що є істотним критерієм її відмежовування від інших психозів. Разом з тим у частини хворих на ранніх етапах шизофренії, включаючи манифестний.

Антисемітизм - стійке почуття неприязні по відношенню до осіб, які ідентифікують себе з єврейською релігійною культурою. Має одним з своїх джерел іудаїзм, в якому недвозначно формулюється расова теорія, оскільки євреї розглядаються в цьому віровченні як вища, богоизбранная нація. Що саме думав в той страшний час по цьому раввинат, серед ідеологів иудаимзм єдиної думки не існує, але, швидше усього, він думав насамперед не про рядових іудеїв, в а про власну долю.. У суті про те ж, опісля дещо було написано в статуті Російської єврейської комуністичної партії, члени якої перед смертю В.В.Леніна в 1924 р. (сам він. АОРТОАРТЕРИИТ неСПЕЦИФІЧНИЙ - (син.: хвороба отсут ствня пульсу, хвороба Такаясу) - аутоиммунное запалення грудної аорти і відходячий від неї великих артерій, ведуче до звуження просвіту уражених судин і до обмеження кровоснабжения органів. Звуження просвіту артерій може додатково посилюватися приєднанням тромбозу. Етіологія невідома. Хвороба починається у віці 15 - 30 років, у жінок зустрічається в 8 раз частіше, ніж у чоловіків. Клінічна картина залежить від локалізації і міри судинних поразок. Частіше здивовуються плечеголовной стовбур і подключичні артерії, що виявляється асиметрією пульсу і величини ПЕКЛО на руках. Прихований учбовий план - ця така організація учбового процесу в освітній установі, яка відображає гендерні стереотипи, підтримує гендерное нерівність, віддаючи перевагу чоловічому і домінантному і недооцінюючи жіноче і нетипове. Виділяю три вимірювання прихованого учбового плану: по-перше, організацію самої установи, включаючи гендерні відношення на роботі, гендерную стратификацию вчительської професії; по-друге, зміст предметів, по-третє, стиль викладання. Освіта є одним з найважливіших соціальних інститутів, що виконує функції трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного покоління до. Дісфазія мінімальна - Син.: Преафазія. Нерідко варіант, що зустрічається в клініці парафазии: мінімальний мовний розлад, при якому мовний дефект виявляється настільки легко, що під час звичайної бесіди може залишитися непоміченим як для говорячого, так і для його співрозмовника. Преафазия можлива як при наростаючій патології мозку (атеросклеротическая енцефалопатия, пухлина мозку і пр.), так і в процесі відновлення порушених функцій після інсульту, травми мозку і т.п. ("резидуальная дисфазия"). Її виявлення вимагає особливо ретельного обстеження і може виявлятися в формі мовної інтертності.