Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття цивільного процесуального права і його значення ... 6
Розділ 2. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України ... 18
Розділ 3. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії ... 21
Задача (Громадянка Сидорова звернулася до суду з питанням про усиновлення, подавши один документ...) ... 29
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України"

Курсова робота "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" і призначений виключно для пошукових систем.

НОРМИ ТРУДА - об'єм трудового завдання, яке повинен виконати працівник протягом встановленої тривалості робочого часу. Виконання норм труда - одне з основних обов'язків кожного працівника (ст. 2 КЗоТ). Норма труда - збірне поняття, що включає різні види норм: виробітку (див. Норма виробітку), часу, обслуговування, чисельності, а також нормовані завдання і інш. Норма часу - величина витрат робочого часу (в годинах, хвилинах або секундах), необхідного для виконання одиниці роботи (одного виробу, певної виробничої операції і т.д.) одним працівником або групою працівників (наприклад, бригадою) відповідної кваліфікації. ВІДПУСК - (робітником і службовцем)-щорічний безперервний відпочинок, що надається робітником і службовцем із збереженням заробітної плати. Надання оплачуваних О. служить однією з важливих гарантій, що забезпечують закріплений Конституцією СРСР право громадян на відпочинок. Порядок надання О. регулюється ст. ст. 114-120 КЗоТ, постановою СНК СРСР, ЦК ВКП(би) і ВЦСПС від 28 грудня 1938 р. ("Вісті" 29 грудня 1938 р.), "Правилами про чергові і додаткові відпуски", затвердженим Наркомтрудом СРСР 30 квітня 1930 р. (з подальшими змінами і доповненнями), і іншими спеціальними постановами. РЕСТИТУЦІЯ - (від лати. restitutio - відновлення) - 1) в цивільному праві повернення сторонами, що уклали операцію, всього отриманого по операції у разі визнання її недійсної. Інстітут Р. отримав розвиток ще в римському праві в практиці преторської юстиції. Оскільки оскарження судових рішень стало можливим лише в імперський час, головним засобом "повороту рішення" служило звернення до того ж претору. Якщо останній знаходив обжалуемое присудження неправовим або несправедливим, а тим більше винесеним в суперечність формулі претора, складеній ним для даної справи, сторони повинні були повернутися до ситуації, яка. ВІДВЕДЕННЯ - інститут гражданско-, арбітражно-, карно-, а також конституційно-процесуального права, засіб забезпечення об'єктивності і безсторонності судового розгляду (в карному процесі - також попереднього слідства). Суддя, арбітражний суддя, народний засідатель, присяжний засідатель, прокурор, слідчий, секретар судового засідання, експерт і перекладач не можуть брати участь в розгляді справи і підлягають О., якщо вони особисто, прямо або непрямо, зацікавлені у виході справи або є інакші обставини, зухвалі сумнів в їх безсторонності. Так, у відповідності зі ст. 18 ГПК суддя або народний засідатель не може.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Професійна деформація - В виробничій медицині, гігієні, санітарії, в роботах по техніці безпека труда добре усвідомлена і досліджена ефекти взаємозв'язку між трудом і суб'єктом труда. Ефекти цього взаємозв'язку розглядаються в рамках психофізіології, переважно як професійні захворювання соматичного характеру. Однак необхідний напрям увага на психологічний аспект впливу професійного труда на їх особистість працівника. Дослідженнями в юридичній психології встановлено, що професійна діяльність впливає на особистість працівника більш могутній формуючим чином в порівнянні з непрофесиональними видами діяльності і приводить до. СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - діяльність по соціальній підтримці, наданню соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, проведенню соціальної адаптації і реабілітації громадян, що знаходяться в скрутній життєвій ситація. С.о. засновується на наступних принципах: а) адресность; б) доступність; в) добровільність; г) гуманність; д) пріоритетність надання соціальних послуг неповнолітнім, що знаходиться в скрутній життєвій ситація; e) конфіденційність; ж) профілактична спрямованість. С.о. включає в себе сукупність соціальних послуг (відхід, організацію. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - таке положення особи, при якому тільки шляхом здійснення яких-небудь по зовнішніх ознаках злочинних дій воно може відвернути небезпеку, що загрожує інтересам Радянської влади, колективним інтересам, а також особистості або правам даної особи або інших осіб (див. ч. 2 ст. 13 УК). К. н. є однією з обставин, що виключають суспільну небезпеку діяння (див.) і що виключають карну відповідальність. К. н. усуває суспільну небезпеку довершеної дії лише в тих випадках, коли загрожуюча небезпека була незмінювана ніякими іншими коштами. Так, руйнування будинку з метою запобігти поширенню пожежі не може.
У вступі курсової "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОКУМЕНТИ, що ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, що СТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЗЛИТТЯ, РОЗДІЛЕННЯ, ВИДІЛЕННЯ) - згідно з Федеральним законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" від 08.08.2001 № 129-ФЗ, - це наступні документи: а) підписана заявником заява про державну реєстрацію кожної знову виникаючої юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації, за формою, затвердженою Урядом Російської Федерації. У заяві підтверджується, що засновницькі документи створених шляхом реорганізації юридичних осіб відповідають встановленим законодавством Російської Федерації вимогам до засновницьких документів юридичної особи даної організаційно-правової форми.

КОМПЕТЕНЦІЯ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО КЕРІВНИЦТВУ ФЕДЕРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ - предмети ведіння і коло конституційних повноважень, що визначають діяльність Уряди по керівництву роботою федеральних міністерств і інакших федеральних органів виконавчої влади і контролю за їх діяльністю. Згідно з Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. "Про Уряд Російської Федерації" (з изм. і доп.): 1) федеральні органи виконавчої влади підкоряються Уряду РФ і відповідальні перед ним за виконання доручених задач; 2) для здійснення своїх повноважень Уряд може створювати свої територіальні органи і призначати відповідних посадових осіб; 3) Уряд затверджує положення про федеральні. СВІТОВИЙ СУД - в ряді держав - нижча ланка судової системи. М.с. як суд першої інстанції розбирає справи про малозначні карні злочини, проводить попередній розгляд більш значних карних справ і розглядає в спрощеному порядку дрібні справи. Перші М.с. були створені в Англії (в XIV в.), потім в Північній Америці (в XVII в.), у Франції (в кінці XVII у.), в Росії (у 2-й підлогу. XIX в.). М.с. звичайно обираються населенням і діють в складі одного судді. У Російської Імперії М. з. були встановлені в 1864 г В 1889 г М.с. майже на всій території Росії (крім Московської і Санкт-Петербургской губерній) були скасовані. Їх.
Список літератури курсової "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" - більше 20 джерел. Мотивація досягнення - один з варіантів вияву мотивації діяльності, пов'язаний, передусім, з переважною орієнтацією особистості на досягнення успіху або уникнення невдачі. У змістовно психологічному плані мотивація досягнення є свого роду интерпретационним "ключем" розуміння природи рівня домагань, прагнення до підвищення самооценки, тактико-стратегічного підходу конкретних індивідів при вишиковуванні ними способів прийняття відповідальних рішень і регуляции деятельностной активності. Власне експериментальні дослідження мотивації досягнення були початі в середині XX століття Д. С. Мак-Клелландом, яке за. БРОНХОЕКТАЗИ - безповоротні локальні розширення бронхов із зміною структури їх стінок. Форма розширених бронхов різна, частіше спостерігаються циліндричні і мешотчаті бронхоектази. Вони можуть бути обмеженими (в одному сегменті або частці легкого) або поширеними (захоплюють ціле легке і навіть обидва легких). Частіше за бронхоектази спостерігаються в нижніх частках легких. Розрізнюють природжені і придбані бронхоектази. Природжені бронхоектази виникають при порушенні розвитку бронхолегочной системи у внутриутробном періоді; іноді вони поєднуються з іншими вадами розвитку - зворотним розташуванням.

Недостатня специфічна обучаемость - (learning disabilities) Якщо індивідуум не витягує користі з традиційної програми навчання і при цьому не яв-ця соціально неблагополучним, педагогічно запущеним, не страждає затримками в інтелектуальному розвитку і не виявляє помітних симптомів, к-рі би свідчили про порушення нейропсихологического функціонування, то такий індивідуум характеризується як страждаючий Н. з. про. Якщо індивідуум випробовує в процесі спілкування трудності або з сприйняттям мови, або з мовною експресією і не може читати або вирішувати мат. задачі в межах тих стандартів, к-рі встановлені даним шкільним округом.
Посилання в тексті роботи "Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УВАГА, ВІЛЬНО ШИРЯЮЧА - одне з технічних правил психоаналізу, що передбачає таку психічну установку аналітика в процесі роботи з пацієнтом, при якій він слухає хворого без прагнення що-небудь виділити, відмітити, записати.    Дане технічне правило психоаналізу було висунене З. Фрейдом в статті "Ради лікарю при психоаналитическом лікуванні" (1912) з метою уникнути перенапряженности уваги при щоденній роботі з пацієнтами протягом багатьох годин. Крім того, навмисно напружена увага аналітика веде до свідомого вибору якоїсь частини запропонованого пацієнтом матеріалу, внаслідок чого може бути упущене ним. СЕКСОЛОГІЯ - (від лати. sexus - підлога греч. logos - слово, наука) - область наукових знань про біологічні, психічні і соціальні аспекти статевих взаємовідносин людей. Статус науки С. придбала в середині XX в. після ряду важливих відкриттів в природних і соціальних науках і подолання опору християнської церкви, що традиційно трактувала сексуальну поведінку як поступку гріховному тілу, вибачну лише необхідністю продовження роду. Термін "З." введений І. Блохом (1907). Современная С. являє собою комплексну наукову дисципліну, яка поділяється на 3 відносно незалежних (межі цілком проникні і умовні). Психологія здоров'я - (health psychology) П. з. - це вся сукупність специфічних освітніх, наукових і професійних внесків психол. дисциплін в поширення і підтримку здоров'я, лікування і попередження захворювань, в ідентифікацію етиологических і діагностичних коррелятов здоров'я, хвороб і пов'язаних з ними дисфункція", а також в аналіз і удосконалення системи охорони здоров'я і в формування політики в області здоров'я. П. з. користується результатами практ. з кожної основної області психол. і таким чином зв'язує психологію з поведенческой медициною. Хотя П. з. яв-ця порівняно новою областю, вона має так же древнє і.

Подружній холон - В сімейній терапії корисно починати відлік утворення сім'ї від того часу, коли двоє - чоловік і жінка - об'єднуються з метою створення сім'ї. При цьому важливо знати, що кожний партнер має свій певний набір цінностей і очікувань, що усвідомлюються або що неусвідомлюються, від малоцінних до ідеальних. Ці два набори цінностей повинні бути з течією часу узгоджені, щоб зробити можливою спільне життя. У процесі життєвої взаємодії кожний чоловік повинен поступитися частиною своїх власних переваг і очікувань, втрачаючи частину своєї індивідуальності, але зміцнюючи при цьому зв'язуючі пута. Таким. АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ - метод психологічного дослідження, в якому дослідник аналізує дневникові запису, архівні матеріали, виробничі документи, продукти трудової або учбової діяльності і т. п. Актуальна поведінка випробуваного при цьому не спостерігається і не вимірюється. У вітчизняній психологічній літературі прийняті терміни А. п. д., або праксиметрический метод, в американській науковій літературі замість них використовується термін "архівний метод" (В.Н. Дружінін). По цілях і конкретних прийомах реалізації розрізнюють наступні реалізації даного методу. Біографічний метод, за допомогою якого вивчаються. ПІДЛОГА - 1. Підлога біологічна - сукупність контрастуючих генеративних ознак особнів одного вигляду. 2. Підлога соціальна - онтогенетически комплекс, що розвивається біологічних, соматичних, репродуктивних, социокультурних і поведенческих характеристик, що забезпечують індивіду особистий, соціальний і правовий статус чоловіка і жінки. У англомовній літературі для розмежування цих понять часто застосовуються терміни "sex" (від лати. sexus - "підлога") - підлога біологічна, пов'язана передусім з розмноженням, і "gender" (від лати. Genus - "рід"),. всю, що означає. Опросник "Взаємодія родителя з дитиною" - (ВРР). І. М. Марковська. Призначений для аналізу дитяче-батьківських взаємодій. Поняття "взаємодія" трактується автором досить широко і включає в себе емоційне відношення родителя до дитини, особливості виховательської позиції родителя, узгодженість і задоволення учасників взаємодії. Опросник містить 60 тверджень в прямій і зворотній формі, міру згоди з к-рими респондент оцінює за 5-балльной системою. Вибір характеристик, що аналізуються здійснюється автором з обліком отеч. і зарубеж. практики діагностики дитяче-батьківських відносин. Відібрані ті з них, к-рі використовуються в.