ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття конституційного права ... 5
1.1. Поняття конституційного права як галузі права ... 5
1.2. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика ... 7
Розділ 2. Предмет конституційного права ... 13
Розділ 3. Система конституційного права ... 21
3.1. Поняття системи конституційного права ... 21
3.2. Інститути конституційного права ... 24
3.3. Конституційно-правові норми: загальна характеристика ... 25
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Поняття, предмет і система конституційного права України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, предмет і система конституційного права України"

Курсова робота "Поняття, предмет і система конституційного права України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття, предмет і система конституційного права України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття, предмет і система конституційного права України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття, предмет і система конституційного права України" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР - угода двох або більшого числа осіб про здійснення певних дій і встановлення регулюючих такі дії взаємних прав і обов'язків, виконання яких забезпечується можливістю державний організованого примушення. Заключеніє Д. веде до встановлення юридичного зв'язку між його учасниками. Видання законів і інакших правових актів, що визначають правила поведінки широкого кола осіб, саме по собі не породжує взаємовідносин між ними. На відміну від цього при висновку Д. виникають конкретні відносини між двома або декількома суб'єктами. Д. також визначає вимоги до змісту і порядку здійснення. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - як особлива система, як розподіл праці законодавчої і виконавчої, як привілейоване положення для депутатів - є складовою частиною буржуазної демократії, відповідною періоду промислового капіталізму (див. Бурокуазноє держава). На першому етапі розвитку капіталізму, що охоплює період від Французької буржуазної революції 1789 р. до франко-пруської війни і Паріжської Комуни, тобто до 1870 р., буржуазія веде боротьбу проти феодалізму, розчищаючи дорогу для розвитку продуктивних сил капіталістичного суспільства, закріплюючи свої економічні і політичних завоюванні. У цей період властиві капіталізму. ДОВІРЕНІСТЬ - в цивільному праві письмове уповноваження, що видається однією особою іншому для представництва перед третіми особами. Д. може бути видана тільки дієздатними громадянами (фізичними особами) і юридичними особами. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть самостійно видавати Д. в межах тих прав, які здійснюють самі (див. Дієздатність). Видача Д. - одностороння операція. За змістом і об'єму повноважень, якими наділяється довірена особа, розрізнюються три вигляду Д.: а) генеральні (загальні) Д. видаються для здійснення різноманітних операцій і інакших юридичних дій протягом певного періоду часу. ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО - уживане в юридичній літературі і побуті коротка назва злочину, що полягає у виготовленні або збуті підробних грошей або цінних паперів. Ф. з'явилося одночасно із заміною натурального товарообміну грошовим. Необхідність міжнародної співпраці в переслідуванні Ф. привела до висновку в 1929 р. Женевській конвенції про боротьбу з підробкою грошових знаків. Держави-учасники взяли на себе зобов'язання, кладучи край Ф., не робити відмінності між підробкою власних і іноземних грошових знаків і цінних паперів і з однаковою суворістю карати злочинців. Ф. появлялося екстрадиционним міжнародним карним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття, предмет і система конституційного права України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАЛИШЕННЯ МІСЦЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ВИПАДКУ - транспортний злочин, передбачений ст. 265 УК РФ і представляюче собою залишення місця дорожньо-транспортного випадку особою, керуючою транспортним засобом і що порушила правила дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, у разі настання наслідків у вигляді тяжкого або середнього тягаря шкоди здоров'ю людини, загибелі одного або більше за осіб, а також спричинення великого збитку. Об'єктивна сторона злочину складається з наступних дій і наслідків: 1) обличчя, що управляло транспортним засобом і правило дорожнього руху, що порушило або експлуатації транспортних засобів, залишило місце. ПОДОВЖЕНІ ВІДПУСКИ - відпуски, тривалість яких перевищує встановлений законом мінімум - 24 робітників дня. Подовжені відпуски працівникам встановлюються різними нормативними актами. Так, у відповідності зі ст. 178 КЗоТ щорічний оплачуваний відпуск працівникам молодше за 18 років надається тривалістю не менш 31 календарних дні. Всім працюючим інвалідам незалежно від групи інвалідності відпуск покладається не менш 30 календарних днів (ст. 23 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації"). Подовженими відпусками тривалістю 42 і 56 календарних днів. Припинення карної справи і карного переслідування в досудебном виробництві - одна з передбачених законом форм закінчення попереднього розслідування (ч. 1 ст. 158 УПК РФ). У стадії попереднього розслідування карна справа підлягає припиненню у випадках, передбачених ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ. Карне переслідування відносно підозрюваного або обвинуваченого припиняється у випадках, передбачених ст. 23 і 27 УПК РФ. Слідчий із згоди керівника слідчого органу, а також дізнавач із згоди прокурора має право припинити виробництво по карній справі в зв'язку з примиренням сторін і діяльним розкаянням при наявності основ і умов, передбачених відповідно ст. 25 УПК РФ і ст.
У вступі курсової "Поняття, предмет і система конституційного права України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА - розділ криміналістики, що включає систему наукових положень і рекомендацій, що розробляються на їх основі по організації і плануванню попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки здійснюючих його облич, прийомів проведення окремих слідчих і судових дій, направлених на збирання, дослідження доказів, на встановлення обставин, способствовавшихсовершению злочинів. На початковому етапі формування криміналістичної науки криміналістична тактика (карна тактика) включала в себе ряд положень, до - рі пізніше були віднесені до криміналістичної методики, а також окремі питання.

що ВИПУСКАЄ - Посадові обов'язки. Здійснює оперативний контроль за своєчасністю виконання прийнятих поліграфічними підприємствами замовлень редакційно - видавничого підрозділу. Бере участь в підготовці проектів договорів з поліграфічними підприємствами на виконання поліграфічних і оформительских робіт, графіків редакційних і виробничих процесів видань. Оформляє замовлення і передає у встановлені терміни поліграфічним підприємствам підготовлені до набору рукописи, ілюстрації, а також корректурні відтиснення і сигнальні примірники видань. Веде облік виконання графіків по набору, друку і виготовленню тиражів, контролює. Виборчий округ одномандатний - виборчий округ, в якому обирається один депутат (член виборного органу), одна виборна посадова особа. Див. Виборчий округ. Обрання всіх виборних посадових осіб органів державної влади (на федеральному рівні - Президента Російської Федерації; рівні суб'єкта Російської Федерації - розділу виконавчої влади, розділу суб'єкта Російської Федерації) і органів місцевого самоврядування (наприклад, розділу муніципальної освіти) проводиться тільки по одномандатних виборчих округах, що включають всю територію відповідної освіти (відповідно територію Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації.
Список літератури курсової "Поняття, предмет і система конституційного права України" - більше 20 джерел. Тероризм - [від лати. terrorem - страхання] - феномен соціальної психології, що виявляється в умовах відверто конфліктних ситуацій як засіб їх максимального загострення. Терористична активність виявляється в прямій загрозі знищення людей (іноді серйозних матеріальних або духовних цінностей), якщо та сторона, якою пред'явлений ультиматум, не виконає вимоги терориста або терористів. Небезпека конкретного терористичного вияву, а зрештою і його "результативність", в психологічному плані залежить від реальної внутрішньої особової здатності сторін майже на взаємні поступки і в той же час і від готовності. Референтность - [від лати. referens - такий, що повідомляє] - один з видів відносин межличностной значущості, які зумовлюють специфічний характер взаємодії особистості зі "значущим іншим" або довкола "значущих інших". Саме поняття "референтность" ввів в соціальну психологію Г. Хайман, що затверджував, що уявлення людей про самих собі, їх оцінка самих себе істотно, а нерідко у вирішальній мірі залежать від того, з якою спільністю вони себе співвідносять, до якої групи вони себе прираховують і, в зв'язку з цим, з думкою якого співтовариства вони вважаються, використовуючи його.

АДАПТАЦІЯ - пристосування людини до навколишнього світу.    Психоаналитическое розуміння функціонування психіки людини засновувалося на уявленнях про можливості задоволення його несвідомих влечений. З. Фрейд виходив з того, що психічна діяльність координується внутрішніми механізмами, що приводяться в рух коливаннями між підвищенням і зниженням напруження, виникаючого внаслідок відчуття задоволення-незадоволення. Коли домагання несвідомих влечений Воно, орієнтованих на отримання безпосереднього задоволення (принцип задоволення), не знаходять свого задоволення, з'являються нестерпні стану. Ситуація.
Посилання в тексті роботи "Поняття, предмет і система конституційного права України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Загальні системи - (general systems) Загальна теорія систем (general systems theory) намагається виявити моделі, к-рі носили б універсальний характер відносно різних дисциплін. Якби одну і ту ж модель (або аналогію) можна було б застосувати в металургії, сільському господарстві, бізнесі і музиці, ми тим самим отримали б "загальну систему". Мат. операції яв-ця найбільш очевидної з таких систем, однак існують і інші, не менш важливі моделі. Модель, що Частіше за все використовується являє собою "відкриту" систему в протилежність "закритою". Кожну систему можна описати з т. зр. "відвертість" і. Розуміння - більш або менш правильне сприйняття вираженої думки. Це збагнення значення і значення чого-небудь, стан свідомості у суб'єкта упевненості в тому, що створені, виниклі у нього уявлення адекватні змісту впливу ззовні, внаслідок якого ці уявлення виникли. Зверніть увагу: це не те ж саме, що знання. Знання - це засвоєні відомості, які людина може відтворити і в правильності яких він не сумнівається. Розуміння, звісно, включається і в процес говоріння, і в процес листа: людина весь час повинна коректувати розумінням те, що він говорить, пише; і розуміння, знання, по суті, передує словесному вираженню. У. ТЛУМАЧЕННЯ (ТЛУМАЧЕННЯ) - виявлення і розкриття значення психічного матеріалу, що включає в себе помилкові дії, сновидіння, симптоми невротичних захворювань. У класичному психоаналізі тлумачення пов'язане з розумінням несвідомих процесів, роз'ясненням їх значення і значення.    Перша фундаментальна робота З. Фрейда, що була, по суті справи, відкриттям психоаналізу, називається "Тлумачення сновидінь" (1900). Тим самим як би підкреслюється та роль, яку він відводив тлумаченню в класичному психоаналізі.    Витлумачити, помічав З. Фрейд,  - значить знайти приховане значення. У рамках психоаналізу були розроблені.

МИОМА МАТКИ - доброякісна пухлина, що розвивається з мишечних і соединительнотканних елементів миометрия. Має форму щільного округлого вузла (частіше є декілька вузлів), який чітко відмежований від навколишньої тканини матки. У жінок у віці старше за 35 років частота миом досягає 20 %. Миоми відносяться до пухлин, що володіють гормональною залежністю; їх зростання зумовлене підвищеним утворенням гормону яєчників естрадиола. Це підтверджується тим, що після припинення менструацій і процесу гормонобразования в яєчниках наступає зворотний розвиток невеликих миом. По локалізації розрізнюють подбрюшинні. МЕТОД СЕРЕДНЬОЇ ПОМИЛКИ - (англ method of average error) - метод класичної психофизики, в якому випробуваний сам встановлює необхідну інструкцією величину стимулу (напр., "стимул повинен бути таким, що ледве відчувається", "стимул повинен ледве помітно відрізнятися від інш. стимулу" або "стимул повинен здаватися рівним інш. стимулу" і т. д.). Син. метод установки (adjustingmethod), метод відтворення (method of reproduction), метод підрівнювання (equation method). M. з. про. розроблений Г. Фехнером для вимірювання порогів і став одним з основних в психофизике. При використанні М. з. про. для. ТУРКИ - корінна нація Туреччина - давнього сусіда Росії, країни, лежачої на півдню від Чорного моря. У психології турок найбільш рельєфно виявляються такі риси, як глибока фанатична релігійність, витривалість і терплячість, крайня непримхливість в побуті (в основному у самих бідних верств населення), здатність одноманітно провести вільний час. Досить специфічної є і емоційність турок, для якої властиві досить різкі зміни. Зовні вони безтурботні, спокійні і неквапливі, але якщо є причини для гніву або невдоволення, їм вдається насилу себе стримувати. У своїй поведінці турки разом з тим не метушливі, обережні. ХРОНАКСИМЕТРИЯ - метод дослідження збудливості тканин в її залежності від часу дії подразника (визначення хронаксии). Збудливість характеризується двома параметрами: зухвала порогове скорочення при достатній тривалості проходження струму; хронаксия - час проходження струму, який дає поріг скорочення при амперажі рівної двійчастий реобазе. Досліджується за допомогою спеціальних приладів - хронаксиметров (ємкісні і конденсаторні): виражається в сигмах хронаксия пов'язана з швидкістю виникнення збудження. Найбільш короткої хронаксией володіють скелетні поперечнополосаті м'язи: довше вона у серцевого.