Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження системи недоговірних зобов'язань в цивільному праві ... 5
1.1. Сутність недоговірних зобов'язань ... 5
1.2. Поняття деліктних зобов'язань ... 7
Розділ 2. Характеристика системи недоговірних зобов'язань у цивільному праві ... 16
2.1. Публічна обіцянка винагороди ... 16
2.2. Зобов'язання, що виникають зі створення загрози життю, здоров'ю та майну ... 20
2.3. Зобов'язання із заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) ... 24
2.4. Зобов'язання із дій, вчинених особою без відповідних повноважень ... 27
2.5. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань"

Курсова робота "Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" і призначений виключно для пошукових систем.

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ - нафта (далі - н.) являє собою складну суміш органічних сполук (гл. обр. углеводородов), що відносяться до наступних гомологическим рядів: алкани загальної формули СnH2n 2; циклоалкани загальної формули СnH2n (переважне циклопентан, циклогексан і їх гомологи); ароматичні углеводороди - гомологи бензолу, нафталіну, антрацена, фенантрена і з'єднань з великим числом конденсованих циклів. Крім того, н. містить смоли і асфальтени, основною структурною одиницею яких є конденсовані ароматичні і нафтеноароматические цикли, а також з'єднання сірі, азоту, кисня і металів. нафті класифікуються:. ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ - офіційний документ (бланк), вмісний прізвища кандидатів в депутати або найменування виборчих об'єднань (партій, рухів) або прізвища кандидатів на виборну посаду при виборах відповідної особи. Законодавство про вибори відповідних органів і посадових осіб містить вимоги до змісту і заповнення І. би. Федеральний закон про вибори депутатів ГД 1999 р. свідчить, що в день виборів кожний виборець, прийшовши на виборчу дільницю, отримує два І. би. різної форми, що встановлюється ЦИК РФ. Форма і текст І. би. по федеральному виборчому округу затверджуються ЦИК РФ, а текст І. би. по одномандатному виборчому. ИНДЕМНИТЕТ ПАРЛАМЕНТАРІЇ (ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТУ) - закріплене в законі право депутата на отримання матеріальної винагороди за труд, на компенсацію витрат, пов'язаних із здійснюваними повноваженнями. І.п. означає надання депутату матеріальних можливостей для забезпечення його статусу. Чинне російське законодавство встановлює, що життя і здоров'я депутата підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок федерального бюджету на суму річної грошової винагороди федерального міністра. Парламентарію і членам його сім'ї оплачуються витрати, пов'язані з переїздом в Москву, видається одноразова грошова допомога в розмірі 1/2 щомісячної. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-1 КоАП РСФСР у вигляді штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати труда. Дане адміністративне правопорушення може бути довершене в формі наступних діянь: 1. порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму; 2. нерозгляд у встановлений федеральним законом термін заяви про неправильність в списку виборців, учасників референдуму; 3. відмову видати громадянинові письмову відповідь з вказівкою причини відхилення заяви про внесення виправлення в список.
Кожна вагома структурна частина курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РАТИФІКАЦІЯ - одна з форм вираження згоди держави на обов'язковість для нього міжнародного договору. Р. означає затвердження парламентом договору, укладеного від імені держави його президентом або урядом. Відповідно до Конституції РФ (наприклад, ст. 106) Р. і денонсація міжнародних договорів РФ здійснюються палатами федеральних Зборів (ФС) - Державною Думою (ГД) і Порадою Федерації (СФ) - шляхом прийняття федерального закону. Федеральний закон "Про міжнародні договори Російської Федерації" від 16 червня 1995 р. називає наступні форми вираження згоди РФ на обов'язковість для неї міжнародного договору:. ІНСПЕКТОР ПО КАДРАХ - Посадові обов'язки. Веде облік особистого складу підприємства, його підрозділів відповідно до уніфікованих форм первинної облікової документації. Оформляє прийом, переклад і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію по кадрах. Формує і веде особисті справи працівників, вносить в них зміни, пов'язані з трудовою діяльністю. Готує необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій і представлення працівників до заохочень і нагороджень. Заповнює, враховує і зберігає. ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ - Посадові обов'язки. Керує роботою складу по прийому, зберіганню і відпуску товарно - матеріальних цінностей, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентаря і т.п. Забезпечує збереження товарно матеріальних цінностей, що складуються, дотримання режимів зберігання, правил оформлення і здачі прибутково - витратних документів. Стежить за наявністю і справністю протипожежних коштів, станом приміщень, обладнання і інвентаря на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт. Організує проведення вантажно.
У вступі курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ - галузь страхування, об'єктом якого виступають матеріальні цінності: будівлі, споруди, обладнання, житлові приміщення, домашнє майно, урожай сільськогосподарських культур, тваринне і т.д. За договором І.с. одна сторона (страхувальник) зобов'язується за зумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченої в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальнику) або інакшій особі, на користь якого укладений договір (вигодоприобретателю), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки в зв'язку з інакшими.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛ АССИФИК АТОР ПРОФЕСІЙ РОБОЧИХ, ПОСАД СЛУЖБОВЦІВ І ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ - оК 016-94 (оКПДтР) - нормативний документ, що є складовою частиною Єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ЕСКК). охоплює всі вживані в різних галузях економіки професії робітників і посади службовців, зафіксовані законодавчими актами і нормативними документами. Складається з 2 розділів: професії робітників; посади службовців. 1-й розділ включає професії робітників відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робочих (ЕтКС), а також професії робочих, права і обов'язок яких передбачені в статутах. ОСОБОВИЙ РАХУНОК - 1) бухгалтерський рахунок, призначений для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами: фізичними і юридичними особами, включаючи фінансові, кредитні установи, а т.ж. органи державної влади. У банках Л.с. застосовуються для обліку кредитних і розрахункових операцій клієнтів. У страхових організаціях Л.с. ведуть по кожному страхувальнику і вигляду страхування. У податкових інспекціях Л.с. відкривають на кожного платника і кожний вигляд податків. У комунальних підприємствах на Л.с. відбиваються облік і контроль комунальних платежів, квартирної плати і т. п.; 2) сукупність даних в.
Список літератури курсової "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" - більше 20 джерел. ФАЗИ РОЗВИТКУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГРУПИ - Це етапи групового процесу, активність, що характеризується специфічними видами і взаємодії учасників групи і виконуючі різні функції. Специфічний фазний характер процесу групової психотерапії, який виявляється на рівні як общегруппових змінних, так і індивідуально-психологічних показників, признається психотерапевтами-практиками і дослідниками групової психотерапії. Існування різної періодизації групового процесу визначається різними теоретичними орієнтаціями, схемами спостереження і параметрами, дослідження яких послужило основою для виділення певних Ф. р. п. м. Однак на описовому рівні у. ХОЛ СТЕНЛИ ГРЕНВИЛЛ - Видатний американський психолог Гренвілл Стенлі Хол народився в лютому 1844 р. в невеликому містечку Ашфідд, штат Массачусетс, в сім'ї небагатих, але проінформованих і релігійних фермерів. Батьки хотіли, щоб Хол зв'язав своє життя з релігією. У 1863 р., коли Холу виконалося 19 років, він поступив в коледж Уїльямса, вирішившись не без впливу батьків присвятити все своє життя духовній кар'єрі. Займався він досить добре і до останнього курсу зібрав безліч студентських нагород. Під час навчання в коледжі Хол не приділяв достатньої уваги богословию, однак виявив підвищену цікавість до.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК - (англ. midchildhood - середнє дитинство) - вік 6/7-10-літніх дітей, учнів в I-III (IV) класах сучасної вітчизняної початкової школи. У інш. країнах цей вік відповідає прийнятим там системам освіти (напр., у Франції 5-літньому елементарному навчанню відповідає 6-11-літній вік). Як особливий період дитинства М. ш. в. виділився порівняно недавно, коли в економічно розвинених країнах основна маса дітей стала навчатися в неповній або повній середній школі. Цей період відсутній у дітей, не учнів в школі. Не виділяється він і тоді, коли початкове навчання - єдиний рівень освіти. У М. ш. в.
Посилання в тексті роботи "Недоговірні зобов'язання у цивільному праві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАЛИНТ МИХАЕЛЬ - (Balint M., 1886-1970). Англійський лікар-психоаналітик угорського походження. Вклад Б. в психотерапію вважається революційним кроком від психоаналізу в загальну медицину. Він не створив нового вчення, а інтегрував естественнонаучні і пацієнт-центровані уявлення і позиції, не заперечуючи ролі соматики і соматичних, біологічних знань, сконцентрував увагу на ролі "Я" пацієнта в загальній медицині. По суті, Б. був представником психосоматичного напряму, зрозумілого не як розділ медицини, що включає певний клас захворювань, в походженні яких психосоциальні чинники грають значну роль, а як. F80.1 Розлад експресивної мови - Специфічне порушення розвитку, при якому здатність дитини використати виразну розмовну мову помітно нижче за рівень, відповідний його розумовому віку, хоч розуміння мови знаходиться в межах норми. При цьому можуть бути або не бути розладу артикуляції. Діагностичні вказівки: Хоч при нормальному мовному розвитку зустрічається значна індивідуальна різноманітність, відсутність окремих слів або близьких до них мовних утворень до 2 років або простих виразів або фраз з двох слів до 3 років повинні бути розцінені як значні ознаки затримки. Пізні порушення включають: обмежений словниковий. ОНТОПСИХОЛОГИЯ - (А.Менегетті) А. Менегетті (р. в 1936) - итал. психолог, психотерапевт, фундатор школи і Між нар. асоціації онтопсихологии (1970). Психологи, об'єднані ідеями цієї школи, розробляють методи психол. і психотерапевтич. допомоги пацієнтам в рішенні їх психосоматич. проблем. Теоретіко-методол. основою для О. явл. роботи Адлера, Фрейд, Юнга, Роджерса, Маслоу, Мея і інш. О., або "психологія буття", розглядає чол. як активного суб'єкта життя, виділяючи два способи його відношення до життя: 1) як до некерованого стихійного процесу, в якому необхідно бездумно підкорятися домінуючим.

Стану свідомості. Роль сну - Традиційно психологія визнає два стани свідомості, властивих всім людям: 1) сон, що розглядається як період відпочинку, 2) стан пильнування, або активний стан свідомості, якому відповідає активація всього організму, що дозволяє йому вловлювати, аналізувати сигнали зовнішнього світу, відправляти деякі з них в пам'ять або ж реагувати на них адекватною або неадекватною поведінкою в залежності від попереднього досвіду і навиків. Таким чином, пильнування - це стан, в якому ми можемо пристосовуватися до зовнішнього світу. У середньому наш організм функціонує з чергуванням: 16 годин пильнування і 8. Вікові особливості порушень свідомості - Порушення свідомості у дітей залежить від вікового етапу формування свідомості. Про наявність порушення свідомості можна судити тільки по поведінці дитини. Для дітей у віці до 3х років найбільш характерно стан оглушенности, для якого типове зниження активності у всіх психічних виявах. Вираженість оглушенности частіше буває незначної, тому такий стан оцінюється як обнубиляции. У такому стані дитина загальмована, реакції уповільнені, увага притягується насилу, інтересу ні до чого не виявляє, байдужий до приходу матері, іграшок. Для індивідуального періоду формування свідомості порушення більш. Добровільна госпіталізація - (лати. hospitalis - гостинний) - 1. надходження в психіатричний стаціонар на обстеження і лікування по власному вибору з усвідомленням факту психічного розладу і необхідності проведення терапії. Звичайно так роблять деякі пацієнти з непсихотическими розладами, готові до лікування в спеціалізованих психіатричних установах (денний стаціонар, прикордонне відділення), або пацієнти на самому початку повторного психотического приступу, що раніше вже отримували ефективне лікування в стаціонарі. Власне це і є добровільна госпіталізація, інші виявлення "доброї волі" такими насправді. ОРЛОВА - ПЬЯНКОВА - ТЮКИНОЙ СИНДРОМИ - два синдроми, описані групою російських лікарів. 1. "Волога кінцівка" - симптомокомплекс, що розвивається при гострому охолоджуванні у вологій середі. Спостерігають у моряків і пасажирів судів при їх аваріях, а також у охотников-промисловиков і робітників рибної промисловості після тривалої иммерсии кінцівок в холодній воді. Характеризується різким набряком пальців грон і стоп з появою на блідій, холодній, вологій на дотик і легко пораненій (внаслідок мацерации) шкірі пузирів з серозним вмістом, наростанням болю, що посилюється при рухах пальців, зниженням.