Поняття і умови дійсності правочинів

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття правочину та його ознаки ... 5
Розділ 2. Суб'єктивний склад правочину і його зміст ... 20
Розділ 3. Форми правочину ... 22
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Поняття і умови дійсності правочинів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття і умови дійсності правочинів"

Курсова робота "Поняття і умови дійсності правочинів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття і умови дійсності правочинів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття і умови дійсності правочинів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття і умови дійсності правочинів" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНІ ПРОТОКИ - природні морські шляхи, що з'єднують між собою води морів і океанів. Правовий режим М. п. визначається в залежності від режиму морів, що з'єднуються ними і від значення даних М. п. в системі морських шляхів. Природні морські шляхи, ведучі у внутрішні моря (див. Внутрішнє море), повністю є внутрішніми водами прибережної держави і знаходяться під його винятковою юрисдикцією (напр., Керченський протока, що з'єднує внутрішнє Азовське море з Чорним морем). Протоки, що з'єднують відкриті моря і що мають значення світових водних шляхів, вільні як в мирний час, так і під час війни для проходу по них торгових і. СУБ'ЄКТИ РФ - вхідні в склад РФ республіки (держави), національно-територіальні (автономні) державні освіти - автономна область, автономний округ, територіальні освіти - краї, області, міста федерального значення. РФ як федерація складається з 21 республіки, 6 країв, 49 областей, 2 міст федерального значення, 1 автономних області, 10 автономних округів - рівноправних суб'єктів РФ (ст. 5 Конституції РФ). Статус С. РФ визначається Конституцією РФ і відповідно конституцією, статутом С. РФ; він може бути змінений за взаємною згодою РФ і суб'єкта РФ у відповідності з ФКЗ (ст. 66 Конституції РФ). Конституція РФ. Криміногенні чинники, що впливають на правову психологію населення - Практично майже всі вони зумовлені слабостями заходів і роботи по зміцненню правової психології спільності і окремих особи. Вони безпосередньо сприяють зародженню і розвитку правонарушающего поведінки. У підгрупі соціально-психологічних по своє природі чинників криміногенними виступають: низька психологічна воздейственность всієї правової системи, законодавства, "пропуски" них, відставання законотворчества від фактичних змін в суспільстві; низька психологічна дієвість всієї системи правовиховної роботи, відповідаючій новій реальності життя Росії і її населення; правовий нігілізм. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ - документ, що закріплює правові гарантії економічних і соціальних прав осіб, що знаходяться під юрисдикцією держав-членів Поради Європи. Е.с.х. розроблена з ініціативи держав-членів Поради Європи і була підписана в Туріне 18 жовтня 1961 р., а набрала чинності в 1965 р. У первинній редакції Е.с.х. містила 19 основоположних прав, а Додатковим протоколом до Е.с.х., прийнятим 5 травня 1988 р. в Страсбурге, цей перелік був збільшений до 23 прав. Нова редакція Е.с.х., прийнята 3 травня 1996 р., включає всі ці права, а також вводить 8 нових прав і процедури контролю за їх реалізацією. Нова редакція Е.с.х.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття і умови дійсності правочинів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ ПРАВО (МТП) - сукупність норм і принципів (зобов'язань і правил), встановлених державами і(або) міжнародними організаціями на договірній основі, регулюючих відносини в сфері міжнародної співпраці з митних питань. МТП виражається в організації митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів, фізичних осіб, послуг і капіталів; встановленні і уніфікації єдиних митних тарифів, діючому на створених державами єдиних митних територіях в рамках митних союзів і митних зон; встановленні умов стягування митних зборів і митних зборів, а також рівня митних ставок; в організації заходів щодо. ПІДБУРЮВАЧ ЗЛОЧИНУ - це особа, що схилила будь-кого до здійснення злочину, тобто що умисно збудило у іншої особи рішучість здійснити конкретний злочин шляхом домовленості, підкупу, загрози або іншим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). У ч. 4 ст. 33 УК РФ вказані не всі кошти і форми підбурювання, бо дати їх вичерпний перелік неможливо. У кожному випадку підбурювання придбаває індивідуальні риси. Спосіб підбурювання обирається в залежності від особистих якостей що підбурюється (його схильностей, потреб, можливостей), в залежності від характеру передбачуваного злочину, обставин, при яких здійснюється підбурювання і. ОРГАНІЧНА ШКОЛА - виникла у другій половині XIX в. в зв'язку з новими відкриттями дослідників в області біології і зоології. Її представники: швейцарський юрист Іоганн Каспар Блюнчлі (1808-1881) (основна робота - "Сучасне міжнародне право цивілізованих народів", 1868); французький соціолог Рене Вормс (1869-1926) (найважливіша робота - "Організм і суспільство", 1896, в російському перекладі - "Суспільний організм", 1897). Один з основоположників О.ш. - англійський вчений Герберт Спенсер (1820-1903) ще за декілька років до опублікування Чарльзом Дарвіном (1809-1882) книги "Походження видів шляхом.
У вступі курсової "Поняття і умови дійсності правочинів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВАРІЯ - (ит. avaria, від араб. авар - пошкодження, збиток) - в морському праві - певні випадки збитків, що поділяються на загальну і приватну А. Под загальної А. признаються збитки, які були понесені внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або пожертвувань з метою порятунку судна, фрахту і вантажу, що перевозиться на судні від загальної для них небезпеки. Суть загальної А. складається в тому, що жертвується частина ради порятунку загального, цілого. Ознаки, при наявності яких ті або інакші збитки можуть бути визнані загальною А.: а) навмисність і разумность дій, що викликали збитки;.

Редакція регіонального періодичного друкарського видання - редакція періодичного друкарського видання, поширюваного на територіях менш ніж половини суб'єктів Російської Федерації. Розрізнюються державні і недержавні редакції регіональних періодичних друкарських видань. До державних відносяться редакції, засновниками (соучредителями) яких є державні органи, організації, установи і (або) які фінансувалися не менш ніж на 15 відсотків бюджету відповідної редакції за рік, попередній дню офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення (проведенні) виборів, за рахунок коштів, виділених федеральними органами державної влади, органами державної. Таємного голосування принцип (принцип таємного голосування) - конституційний принцип, що гарантує громадянам Російської Федерації таємницю їх волевиявлення при голосуванні на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування і референдумі. Див. Принципи виборчого права. Таємниця голосування виключає можливість якого-небудь контролю за волевиявленням громадянина, гарантує, що результати його голосування не можуть стати відомі інакшим особам. Даний принцип забезпечує свободу волевиявлення громадян. Ніхто не може примусити громадянина голосувати за або проти того або інакшого кандидата, за або проти рішення, винесеного на референдум. Таємниця голосування.
Список літератури курсової "Поняття і умови дійсності правочинів" - більше 20 джерел. КАНТ - (Kant) Іммануїл (1724-1804) -німецький філософ і дослідник. Родоначальник німецької класичної філософії. Фундатор принципів експериментальної і гештальтпси-хологии. Народився в м. Кенигсберге і прожив там все життя. У 1745 р. закінчив Кенігсбергський ун-т, де згодом викладав (доцент, 1755-1770; проф., 1770-1796). У науковій діяльності К. звичайно виділяють два періоди: докритический (1746-1770) і критичний (1770-1804). Докритический період зв'язують з виходом в світло першої роботи До.: Думки про істинну оцінку живих сил (1746), де він розглядав питання буття, природи, природознавства, приділяючи. Психіатрична соціальна робота - (psychiatric social work) Соціальна робота являє собою складну, багатоманітну і неск. аморфну професію. Різноманітність задач, що вирішуються соц. працівниками, передбачає наявність так же різнорідної бази знань, куди відносяться відомості з практично всіх соц. і поведенческих дисциплін. Визначення Психіатричні соц. працівники зайняті в установах психіатричної охорони здоров'я, звичайно мають диплом соц. працівника і яв-ця фахівцями по соц. терапії (робота з окремими людьми, сім'ями і малими групами). Їх підготовка забезпечує їм отримання наступних знань і навиків. 1. Розуміння загальнолюдських.

ПЕТРОВСКИЙ Артур Володимирович - (1924-2006) - російський психолог, філософ, педагог. Спец. в обл. історії психології, соціальної психології, психології особистості, психології розвитку, теорет. психології. Авт. концепції деятельностного опосредования межличностних відносин; концепції лідерства; трифазної концепції розвитку особистості; концепції политий. історії психології; трехфакторной моделі "значущого іншого"; матричного представлення категориальной системи психології. Докт. психол. наук (1966), проф. (1967), чл.-кор. АПН СРСР (1968). Акад.-секр. Відділення психології і вікової фізіології АПН СРСР (1968-1976). Действ. чл.
Посилання в тексті роботи "Поняття і умови дійсності правочинів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Я, ЕГО - Один з найважливіших термінів в історії розвитку психоаналитической теорії. Прийнято розрізнювати раннє і більш пізніше за значення Я, вживані до цього часу. У ранніх роботах Фрейд іноді використав термін Я для позначення всієї (психічної) особистості; іноді воно мало на увазі організовану групу ідей. Ті з цих ідей, які можуть бути допущені в свідомість, і утворять Я. Другиє ж є неприйнятними і належать несвідомому. Таким чином, в своїй ранній концепції Я Фрейд робив акцент на захисті, одному з основних його функцій. У сучасному вживанні термін Я прийнято співвідносити з більш пізнім фрейдовским. СУБ'ЄКТ - (від лати. subjectus - лежачий внизу, що знаходиться в основі) - спочатку філософське поняття, в концепції Гегеля що означало джерело іманентної активності. У гуманистической психології (К.Роджерс) поняття зв'язувалося, швидше, з ціннісним підходом до особистості, пацієнта. У вітчизняній психології категорія суб'єкта розробляється в двадцяті роки в контексті філософської антропології С.Л.Рубінштейном. Однак, в офіційній радянській психології спочатку вдалося реалізувати тільки категорію діяльності, трактування структури якої також відправлялося від філософської формули. Шкали техніки спілкування (ШТО). Н. Д. Творогова - Призначені для виявлення техніки О. Шкали розроблялися на основі застосування вербальной методики, що включає експертний метод (внеш. оцінки спостерігачів) і метод самооценки. Під терміном "техніка Про." (ТЕ) автором розуміється набір дій і операцій, що використовуються особистістю для досягнення тієї або інакшої своєї мети О. і що враховують особливості ситуації взаємодії. Всякий процес О. вимагає використання недо-рій системи коштів. Розглядаючи ТЕ передусім, як операциональную складову процесу О. (хоч і в її взаємозв'язку з мотивационной, цільовий, когнитивной, емоційними.

МЕТОД, НАУКОВИЙ - Самий кращий спосіб підійти до цього терміну з точки зору психолога складається в тому, щоб звернутися спочатку до головної проблеми: питанню про те, чи є психологія наукою. Багато які люди, як диктанти, так і вчені, не вважають психологію наукою через відсутність точ-юсти процедур і універсальність принципів. Фактично те, що робить йнную дисципліну наукою, не має майже нічого спільного з визначеністю результатів або точністю законів. Це залежить від того, чи придержива-тся практикуючі фахівці прийнятих канонів наукового методу. Без зайвих подробиць (оскільки вивчення філософії і. КЛЕЙСТ - (Kleist) Карл (1879-1960) - німецький психіатр, невропатолог і патопсихолог. Освіту отримав в ун-тах Страсбурга, Гейдельберга, Берліна, Мюнхена (докт. дис, 1902); працював з 1903 по 1908 р. як асистент Е. Циєна, К. Вернике, Г. Антона в клініці нервових хвороб м. Галле, у Дж.Л. Ейдинге-ра в Неврологічному і психіатричному ин-ті Франкфурта і в анатомічній лабораторії Мюнхенської психіатричної клініки. Особливо великий вплив на нього надав К. Вернике, труд якого він старався продовжити. Широку популярність йому принесла докт. дис. на тему Психомоторние порушення рухів при психічних порушеннях. Емпатія - (греч. "сильне збудження, смуток") - розуміння іншої людини шляхом емоційного вчувствования в його переживання, здібність до мимовільного переживання тих же емоцій, які індивід спостерігає у співрозмовника в процесі спілкування; здатність проникнення у внутрішній світ іншої людини і пізнання його душевного стану. Емпатия може бути переживанням тих же почуттів або співчуттям - коли суб'єкт випробовує позитивну, але іншу емоцію. При емпатии не завжди буває бажання допомогти партнеру по спілкуванню. Може бути зумовлена відповідним життєвим досвідом, добротою, чуйністю. Шістнадцяти особових чинників опросник - (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF) - особовий опросник, уперше опублікований Р. Кеттеллом в 1950 р. Призначений для вимірювання 16 чинників особистості і є реалізацією підходу до її дослідження на основі теорії крес. Розроблені дві основні еквівалентні форми опросника (А і В) - по 187 питань в кожній (для обстеження дорослих людей з освітою не нижче за 8-9 класів). За результатами обстеження будується "профіль особистості", при інтерпретації якого керуються мірою вираженість кожного чинника, особливостями їх взаємодії, а також нормативними даними. При розробці "Ш. л.