Поняття і форми вини в римському приватному праві

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття і форм вини в римському приватному праві ... 6
1.1. Поділ римського права на приватне і публічне право ... 6
1.2. Загальні засади вини у цивільному праві ... 13
Розділ 2. Форми договірної вини у римському приватному праві ... 17
2.1. Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу ... 17
2.2. Форми вини і наслідки невиконання зобов'язань ... 21
Розділ 3. Особливості вини в деліктних зобов'язаннях ... 25
3.1. Деліктні зобов'язання ... 25
3.2. Зобов'язання ніби з приватних деліктів (квазіделікти) ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Поняття і форми вини в римському приватному праві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття і форми вини в римському приватному праві"

Курсова робота "Поняття і форми вини в римському приватному праві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття і форми вини в римському приватному праві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття і форми вини в римському приватному праві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття і форми вини в римському приватному праві" і призначений виключно для пошукових систем.

Гарантії і компенсації - зобов'язання держави і роботодавців (юридичних і фізичних осіб), при виконанні яких реалізовуються законні права працівників. У трудовому законодавстві поняття, види і порядок надання гарантій і компенсацій визначені в разд. Vii тк рф. Г а р а н т і і (від фр. Garantie - забезпечення, далі - м.) - кошти, способи і умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав в області соціально-трудових відносин. До об м п е н з а ц і і (далі - до.) - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових або інакших. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ - заключна стадія цивільного процесу, що має своїм призначенням примусове здійснення права, визнаного рішенням суду, шляхом звернення стягнення на майно боржника, що ухиляється від добровільного виконання. Примусовому виконанню можуть підлягати рішення, що вступили в. законну силу. Рішення, що не набрали законної чинності, можуть бути звернені до виконання лише у випадках, коли негайне виконання встановлене законом або допущене судом. Примусовим порядком виконуються рішення і визначення судів по цивільних справах і судові вироки по карних справах в частині майнових стягнень. У порядку. АЛАНДСКИЕ КОНВЕНЦІЇ - конвенції про демілітаризацію і нейтралізацію островів Аландського архіпелагу, розташовану у входу в Ботнічеський затоку поблизу Фінської затоки і що має велике стратегічне значення для СРСР і інших балтійських держав. Протягом більш ніж 100 років (1809-1920 рр.) Аландськиє острова належали Росії; в 1920 F. за Юрьевському мирним договором з Фінляндією Радянська республіка поступилася їй Аландськиє островами, оговоривши своє право на участь в розв'язанні в майбутньому питань про долю Аландських островів. Первая А. до. була взята в 1856 р. після Кримської війни (1853-56 рр.). Ця конвенція, нав'язана Росії. АКТИ ПРО ТРУД НОРМАТИВНІ ЛОКАЛЬНІ - нормативні правові акти, що приймаються керівником компанії, фірми з участю працівників або їх представників. Локальні нормативні акти про труд регулюють трудові відносини в трудовому колективі і розповсюджуються на працівників даної компанії, фірми, організації. Вони приймаються керівником в межах його компетенції, носять підзаконний характер і не можуть погіршувати положення працівників в порівнянні з чинним законодавством. Разом з тим, можливе встановлення в локальних нормативних актах додаткових трудових і соціально-побутових пільг для працівників за рахунок власних коштів організації.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття і форми вини в римському приватному праві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ - один з різновидів злочинності, характеризується стійкістю злочинного заняття, волевиявленням до того, щоб мати пізнання і навики в цій сфері, і протиправним образом життя, причому злочини розглядаються суб'єктом як джерело незаконного доходу для існування, а самі діяння - як єдиний прийнятний засіб для забезпечення цієї мети. Крім того, кримінальний професіоналізм передбачає неминучість взаємодії суб'єкта із злочинною середою. Саме ці обставини дозволяють не тільки здійснити злочин, але і уникнути карної відповідальності. Поняття П.п. (професійна злочинна діяльність) в певній мірі. ГИРКЕ (GIERKE) Отто фон - (1841- 1921) - німецький юрист, професор права університетів в Бреславле (з 1872 р.), Гейдельберге (з 1884 р.), Берліні (з 1887 р.). доводили, що право виникає спонтанно з надр народного духа і є невід'ємною частиною сукупної культури народу. Воно не може виникати довільно, відповідно до бажань окремих індивідів або груп осіб, а з'являється на світ шляхом самостійного розвитку, через стихійне формування тих норм спілкування, які в найбільшій мірі відповідають умовам життя народу. Затверджуючи, що право завжди національне, Г. послідовно відстоював позиції так званого германистского крила в. ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ - правопорушення міжнародного характеру, що здійснюється у відкритому морі; наслідок судноплавства, скидання і захоронення промислових і побутових відходів, видобутку корисних копалин на морському дні і т.д. Найбільшу небезпеку представляє забруднення нафтою, нафтопродуктами, радіоактивними речовинами, відходами промислових і побутових стічних вод, а також виносами хімічних добрив. Питанням захисту і збереження морської середи присвячений цілий ряд міжнародних угод, учасником яких є і РФ. До них відносяться: Женевська конвенція про відкрите море 1958 р.: Договір про Антарктику 1959 р.; Міжнародна.
У вступі курсової "Поняття і форми вини в римському приватному праві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАПЕРЕЧЕННЯ - вмотивоване заперечення відповідачем пред'явленого до нього позову. Внаслідок принципу рівноправності сторін суд повинен вислухати обидві сторона. Якщо позивач пред'являє позов про захист порушеного права, то відповідачу закон надає право захисту проти позову з метою спростування позовних вимог. До коштів захисти відповідача відносяться: 1) заперечення, 2) заперечення, 3) зустрічний позов. Відповідач може заперечувати саме праве на позов, не посилаючись на які-небудь закони і не приводячи яких-небудь нових фактів в обгрунтування свого заперечення. Відповідач може вмотивувати своє заперечення.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - прийняття і дотримання нормативних правових актів, правил і вимог пожежної безпеки, а також проведення протипожежних заходів. про. п. би. при спільному зберіганні речовин і матеріалів - створення умов спільного зберігання (і транспортування) речовин і матеріалів, що виключають можливість їх пожароопасного взаємодії. речовини і матеріали вважаються н е з про в м е з т і м и м і, якщо: пожежна небезпека від їх спільного знаходження збільшується; виникають додаткові труднощі при гасінні пожежі; реакція їх взаємодії приводить до утворення небезпечних речовин; посилюються. АФФИЛИРОВАННОЕ ОСОБА - фізична особа або організація, здатні впливати прямий чином на діяльність господарського товариства, звичайна внаслідок участі в його капіталі або членства в керівних органах Відповідно до Положення про інвестиційні фонди (утв. Указом Президента РФ "Про заходи по організації ринку цінних паперів в процесі приватизації державних і муніципальних підприємств" від 7 жовтня 1992 р.) А.л фізичної або юридичної особи (акціонерного товариства, товариства, державного підприємства) признавалися його керівник, директори і посадові особи, засновники, а т.ж. акціонери, яким належать 25 і більше за відсотки.
Список літератури курсової "Поняття і форми вини в римському приватному праві" - більше 20 джерел. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ - Понятіє П. з. придбало істотне значення у всіх напрямах психології і психотерапії. При захворюваннях з біологічними механізмами розвитку хворобу завжди розглядали як результат дії шкідливих чинників і механізмів "фізіологічного захисту", направленої на відновлення порушеного гомеостаза організму. Аналогічно можна розцінювати і механізми П. з. Запалення і біль, з одного боку, є адаптивними фізіологічними реакціями, з іншою - включаючись в патогенез хворобі, грають і шкідливу роль (Іовльов Б. В., 1974). Механізми П. з. також адаптивні і оберігають свідомість хворого від хворобливих. Анорексия нервова - рідке захворювання, якому властиві наступні основні ознаки: 1. ослаблення, втрата почуття голоду (як це затверджується в назві розладу), пов'язане з наполегливим прагненням схуднути і страхом ожиріння; 2. надмірне самообмеження їди; 3. особливі способи поводження з їжею і, нерідко; 4. використання інших, доступних пацієнту способів похудания. Уперше розлад описав Ласег (1873). Поширеність хвороби, за деякими даними, становить 0,37-0,61 на 100 000 чоловік, у облич жіночої статі воно зустрічається в 9-20 раз частіше, ніж у чоловіків, початок захворювання відноситься до віку від 10 до 30 років.

БЕРНШТЕЙН - Олександр Миколайович (1870-1922) - російський психіатр, психотерапевт і психолог. Один з організаторів і лідерів російського психоаналитического руху. Д-р медичних наук (1901), професор. Був одним з організаторів журналу Сучасна психіатрія. Заснував Журнал психології, неврології і психіатрій (1922). Під керівництвом батька Б. дістав початкову домашню освіту. У 1888 р. закінчив 3-ю Одеську гімназію і поступив на медичний факт Московського ун-та. Був учнем і співробітником С.С. Корсакова. Одночасно з навчанням працював в лабораторії клініки нервових хвороб, де під керівництвом Л. О. Дарк-шевича.
Посилання в тексті роботи "Поняття і форми вини в римському приватному праві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕРИКСОН Ерік - Хомбур-гер( 1902-1994) - американський психолог, соціолог і психоаналітик. Фундатор психоистории, один з фундаторів его-психології. Професор (з 1960) і поч. професор Гарвардського ун-та (1970). Дитинство і юність провів в Німеччині. Захоплювався живописом. Після знайомства з А. Фрейд зацікавився дитячим психоаналізом і почав працювати викладачем малювання в її школі. Пройшов курс персонального (дидактичного) психоаналізу у А. Фрейд. Випробував значний вплив ідей і особистості 3. Фрейд. Психологічну освіту отримав під керівництвом А. Фрейд в Венськом психоаналитическом ин-ті. Соціологія психологічного знання - (sociology of psychological knowledge) С. п. з. можна визначити як вивчення соц., політичного і ідеологічного контексту, в до-ром психологія розвивалася як професія і як наука. С. п. з. на ділі являє собою окремий випадок більш широкої дисципліни, що називається социол. знання. Ця остання область намагається вивчати зв'язки між знанням як продуктом культури (напр., ідеологій, етичних переконань, науки, технології) і чинниками, що відноситься до існування в суспільстві. Представляється, що людське мислення частково зумовлене соц. подструктурами або челов. взаємовідносинами. Прикладами даного. ІНТУЇЦІЯ - (Intuition) - психічна функція, що інформує нас про можливості, які несе в собі теперішній час; здійснення інтуїтивного процесу досягається за рахунок дії несвідомої, проникаючої в свідомість у вигляді осяяння або инсайта (ср. відчуття]. "Інтуїція (від intucri - споглядати) є в моєму розумінні одна з основних психологічних функцій. Інтуїція є та психологічна функція, яка передає суб'єкту сприйняття несвідомим шляхом. Предметом такого сприйняття може бути все: і зовнішні, і внутрішні об'єкти або їх поєднання. Особливість інтуїції складається в тому, що вона не є ні почуттєве.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (С.Гроф) Концепція личн. в Т. п. розроблена Графом в процесі експеримент, вивчення многочислен, групи феноменів человеч. свідомості, виникаючих в сеансах психоделической терапії під впливом психоделиков (ЛСД і інш.). Останні провокують появу змінених станів свідомості (неординарних, інакших, чим свідомі і несвідомі), на фоні яких розвиваються феномени трансперсональних переживань, визначувані автором як переживання, що включають в себе розширення або поширення свідомості за межі звичайних меж Его і за обмеження часу і/ або простори. У деяких випадках суб'єкт переживає ослаблення своїх. Мови розвиток - процес формування мови в залежності від вікових характеристик людини. Становлення мови проходить три основних етапи. Перший етап - довербальний. Це перший рік життя дитини. Хоч дитина ще не уміє говорити, в цей період складаються умови, що забезпечують оволодіння мовою в подальшому. Такими умовами є формування виборчої сприйнятливості до мови навколишніх, - переважне виділення її серед інших звуків, а також більш тонка дифференцировка мовних впливів в порівнянні з іншими звуками. Виникає чутливість до фонематическим характеристик звучної мови. Довербальний етап розвитку мови завершується. Деперсоналізация - Порушення самосвідомості, що виражається у відчуженні від самого себе, називається деперсонализацией. Почуття відчуження від власного "я" може торкатися як особистості загалом, так і окремих психічних і соматичних функцій. Витальная деперсонализация - клінічно найбільш важка, коли у хворого зникає саме почуття життя: хворі відчувають себе мертвими, відсутні різні життєві прагнення. Аутопсихическая деперсонализация - відчуження психічних функцій, свій "я": хворі не можуть охарактеризувати свої потреби, говорять, що чують свій голос зі сторони, не можуть зрозуміти, що від них в. РЕГРЕСІЯ ПОВЕДІНКИ - форма захисту психологічного, один з універсальних механізмів захисних, що зумовлює специфічну форму відходу від дійсності - тимчасовий перехід, повернення на більш ранню стадію розвитку, до більш примітивних форм поведінки або мислення, на примітивний рівень розвитку психічного - як би відступ в той психологічний період, коли людина відчувала себе особливо захищеним. Поверненні до ранніх, пов'язаних з дитинством типів поведінки; перехід на попередні рівні розвитку психічного і актуалізація успішних тоді способів реагування. Виявляється в стрессогенних ситуаціях, де адекватна поведінка.