Порядок відшкодування моральної шкоди

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття моральної шкоди ... 5
1.1. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 5
1.2. Підстави деліктної відповідальності ... 7
1.3. Система зобов'язань з відшкодування шкоди. Місце зобов'язань про відшкодування моральної шкоди в зазначеній системі ... 16
Розділ 2. Умови відповідальності ... 19
Розділ 3. Порядок визначення розміру моральної шкоди ... 22
Розділ 4. Проблеми відшкодування морально шкоди ... 25
Висновки ... 31
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Порядок відшкодування моральної шкоди" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок відшкодування моральної шкоди"

Курсова робота "Порядок відшкодування моральної шкоди" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок відшкодування моральної шкоди", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок відшкодування моральної шкоди" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок відшкодування моральної шкоди" і призначений виключно для пошукових систем.

Древньоруський застава - Згадки про нього містяться в Пськовської Судній Грамоті, не вимагав передачі закладеного майна у володіння кредитора. Цим застава нерухомого майна в Пськове істотно відрізнявся від аналогічного інституту в Київській Русі, а також в Московській державі XV-XVI вв., де нерухоме майно переходило у володіння заставодержателя-кредитора. Крім того, застава без передачі володіння кредитору була відома і в Новгороде. Підтвердженням тому служать акти, до юридичного побуту що відносяться, де зустрічається застава двора, причому обмовляється, що коли кредитор буде приїжджати в Новгород, він буде. АЗАРТНА ГРА - гра за певними правилами, результат яких залежить в більшій мірі від випадковості, чому від уміння гравця, і визначається грошовим або іншим майновим еквівалентом. З самих древніх часів А.і. підлягали не тільки етичному засудженню, але і законодавчій забороні. Законодавство Древнього Рима забороняло А.і. (перша з відомих законодавчих спроб заборони А.і., що відноситься до III в. до н.е., забороняла гру в кістці). Виграш в А.і. розглядався як придбання майна по недійсній операції. Єдиним виглядом дозволеної гри було те, що згодом отримало назву спортивних змагань. У цей час серед А.і. СУДДЯ - посадова особа, що втілює судову владу. С. наділений законом повноваженнями по здійсненню правосуддя і виконує свої обов'язки на професійній основі. Закон встановлює порядок наділення суддівськими повноваженнями, що максимально обмежує можливість заняття посади С. особою, що не має повинних професійної підготовки, досвіду і необхідних етичних якостей. Це виявляється, передусім, у встановленні в Конституції РФ вимог, щоб кандидати були громадянами Російської Федерації і мали вищу юридичну освіту (для кандидатів в судді Конституційного Суду РФ встановлений підвищений стандарт: вони повинні. БЕНТАМ (BENTHAM) Ієремія - (1748- 1832) - англійський філософ, що займався питаннями етики, політичної економії, держави, права і пенитенциарии. Дістав юридичну освіту, але віддав перевагу діяльності публіциста, виступаючого по надзвичайно широкому колу питань. Незважаючи на популярність його ідей, багато які твори Б. так і залишилися неопублікованими. Протягом всього свого життя виявляв разючу активність: звертався з листами до багатьох державних діячів Європи і Америки, складав законопроекти, в тому числі по конституційному, цивільному і карному праву, і пропонував їх не тільки англійському парламенту, але і монархам і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок відшкодування моральної шкоди" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІЖНАРОДНА МОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (ИМО) - міжнародна міжурядова організація, спеціалізована установа ООН; функціонує з 1959 р. (до 22 травня 1982 р. - Міжурядова морська консультативна організація - ИМКО). Цілі ИМО: а) забезпечення механізму співпраці між урядами в області заходів, що відносяться до всякого роду технічним питанням, що зачіпають міжнародне торгове судноплавство; б) сприяння загальному прийняттю самих високих стандартів в питаннях, що стосуються безпеки на морі і ефективності судноплавства, запобігання і контролю забруднення моря з судів; в) розв'язання правових питань, витікаючих з цілей, передбачених в Конвенції 1958 р.; г). Професійної майстерності групи психологічна структура - При рішенні більшості відповідальних і складних правоохоронних задач потрібний результат досягається спільними діями співробітників. об'єднаних в спеціальні групи. Професійна майстерність групи (групова майстерність) - особливий феномен, відмінність якого від індивідуальної (одиночного) майстерності принципово таке ж, як психологічних і психологічних характеристик індивіда і групи. Суть його - в налагоджених зв'язках між об'єднаними в групу співробітниками. Психологічна структура майстерності групи включає три групи компонентів. 1. Отработанность організації - чіткий організаційний порядок в. ДЕРЖАВНА ПОСАДА - згідно з Федеральним законом РФ "Про основи державної служби Російської Федерації" 1995 р. посада в федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів РФ, а також інакших державних органах, що утворюються відповідно до Конституції РФ, з встановленими довкола обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу, грошовим змістом і відповідальністю за виконання цих обов'язків. Г. д. поділяють на 3 категорії: 1) посади, що встановлюються Конституцією РФ, федеральними законами (Г. д. РФ), конституціями, статутами суб'єктів РФ (Г. д. суб'єктів.
У вступі курсової "Порядок відшкодування моральної шкоди" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИНЦИП ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВ - загальновизнаний принцип сучасного міжнародного права. Іноді іменується принципом цілісності державної території або принципом недоторканості державної території, але їх суть одна - заборона насильного захвата, приєднання або розчленування території іноземної держави. Поворотним пунктом в становленні П.т.ц.г. з'явилася міжнародно-правова заборона війни як засіб рішення міжнародних суперечок після Першої Світової війни. Прийнятий в 1945 р. Статут ООН заборонив загрозу силою або її застосування проти територіальної недоторканості і тим самим остаточно встановив П.т.ц.г, хоч і в стислому формулюванні. У.

КОНФЕРЕНЦІЯ МІЖУРЯДОВА - (лати. conierre - зібрати в одне місце; фр. conference - нарада) - що скликається за взаємною згодою держав або за рішенням відповідної компетентної міждержавної (міжурядової) організації збори (з'їзд) вищих посадових осіб або спеціальних представників зацікавлених країн для обговорення актуальних політичних, економічних, юридичних або яких-небудь узкоспециальних проблем міжнародного співтовариства і виробітку узгоджених рішень для урегулювання таких. З урахуванням проблематики, що планується до розгляду ініціатори скликання К.м. вже на попередніх стадіях в робочому порядку готують. Ефективність права - це співвідношення між результатами дії правових норм і тими соціальними цілями, для досягнення яких вони були прийняті. Ефективна реалізація правових норм можлива лише при умові їх відповідності вимогам моральності і закономірностям розвитку національно-орієнтованих регульованих відносин. Соціальна ефективність прямо залежить від точності виявлення і обліку чинників, що відображає потребу в правовій регламентації. Для цього необхідно вивчити закономірності розвитку регульованого відношення, узагальнити передовий досвід їх нормування, врахувати що склався на сьогоднішній день соціально-економічну.
Список літератури курсової "Порядок відшкодування моральної шкоди" - більше 20 джерел. Розумові образи - (mental imagery) Приблизно на рубежі двох сторіч У. про. часто згадувалися в полеміці про характер когнитивного досвіду. У Німеччині питання про те, чи яв-ця образи вирішальними для процесу мислення, викликав в той час жаркі спори як серед психологів-теоретиків, так і серед психологів, що займалися емпіричними исслед. Дж. Б. Уотсон, батько бихевиоризма, відносився до У. про. не більш як до привидів відчуттів, неважливих ніякого функціонального. Згодом експерим. психологи не брали до уваги існування внутрішніх образів і працювали майже виключно з язиковими і поведенческими ассоц. Проте, ближче до. вундт вильгельм - Вільгельм Вундт народився 16 серпня 1832 р. в Бадене. У юнацькому віці він зацікавився медициною і з 1851 по 1856 р. вивчав медицину в університетах Гейдельберга, Тюбінгена і Берліна. З 1858 р. Вундт випускав статті "Доповіді по теорії почуттєвого пізнання". У цих ранніх роботах він відобразив свої погляди на основні поняття психології. На його думку, психологія - це наука про природу, а її предмет повинен вивчатися відповідно до природно-наукових принципів і методів. Одним з самих важливих принципів психологічної науки Вільгельм Вундт вважав необмежене застосування експериментального.

ЗНАЧЕННЯ ОСОБОВЕ - підвищена значущість предмета, що суб'єктивно сприймається, дії або подій, що виявився в полі дії мотиву ведучого. Одна з головних створюючих свідомість, индивидуализованное відображення дійсного відношення особистості до об'єктів, ради яких розгортається її діяльність, що усвідомлюється як "значення - для - мене" безособових знань, що засвоюються про мир, що включають поняття, уміння, дії і вчинки, соціальні норми, ролі, ідеали і цінності. Це поняття історично пов'язане з уявленнями Л. С. Виготського про динамічні смислові системи індивідуальної свідомості особистості, виражаючих єдність.
Посилання в тексті роботи "Порядок відшкодування моральної шкоди" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Прищеплюваність - міра сприйнятливості індивіда до психологічного впливу на нього з боку інших людей, в тому числі влади, засобів масової інформації. До певної міри своєї вираженість прищеплюваність може розглядатися як нормальний аспект особистості, одним з показників її відвертості до позитивних соціальних впливів, якщо вона, зрозуміло, не впливає істотного негативним чином на самостійність, автономію, здібність до самовизначення індивіда. У дітей і підлітків прищеплюваність і подражательность є основними шляхами, по яких в їх особистість проводиться просоциальное виховальний вплив батьків і педагогів. Але тими ж. БЕХТЕРЕВ Володимир Михайлович - (1857-1927) - російський невропатолог, психіатр, рефлексолог, фізіолог і психолог. Докт. медицина (1881), проф. (з 1894). Закінчив гімназію (1873) і Медико-хірургічну академію (1878) в Петербурге. З 1878 р. працював на каф. нервових і душевних хвороб Петерб. медико-хірургічної академії. У 1884 р. стажувався по невропатології і психіатрії в Німеччині (у В. Вундта і інш.), Франції (у Ж. Шарко) і Авст рии (у Т. Мейнерта і інш.). З 1885 р. працював ординарним проф. і зав. каф. психіатрії Казанського ун-та, завідував психіатричною клінікою окружної лікарні Казані. У 1885 р. створив першу в Росії. Тестування і законодавство - (testing and legislation) Протягом весни і літа 1964 р., коли в сенаті США обговорювався Закон про цивільні права від 1964 р., на розгляд Комісії з справедливих практик найма (Fair Employment Practices Commission) штату Іллінойс була представлена судова справа, в до-ром затверджувалося що деякий чорношкірий кандидат був знехтуваний в ході процедури найма внаслідок того, що не справився з коротким психол. (IQ-типу) тестом, к-рий був "необ'єктивний" відносно культури чорношкірих американців. Незважаючи на те, що Комісія зняла це обвинувачення, дане поділо завдяки національній пресі.

Віртуальна комунікація - О. з видаленим партнером або групою, опосредствованное комп'ютером і телекомунікаційними системами. Для доступу до комп'ютера може бути застосований коммуникатор, мобільний телефон, смартфон і т. п. Нарівні з обміном письмовими повідомленнями В. до. включає елементи "мультимедіа" пересилку візуальних (фотографія, графік і т. п.), голосових, аудіовізуальних (фільм, анимация, електронна презентація) повідомлень. Транснацион. компанії регулярно проводять виробничі наради за допомогою мультимедійних систем В. до. (комп'ютерні телеконференції). В. до. часто розвертається в. РЕЙСНЕР - Михайло Андрійович (1868-1928) - російський правознавець, соціальний психолог і історик. Канд. права (дис. захищав у А.Л. Блока - батька відомого поета), професор. Закінчивши юридичний факт Варшавського ун-та (1893), викладав право в Київському ун-ті(1893- 1896). Співробітничав з Е.Н. Трубецким. Був відряджений в Гейдельберг, де проробив два роки. Після повернення (1898) працював екстраординарним професором юридичного факту Томського ун-та. З 1903 р. був в еміграції. Захопився марксизмом і політичною боротьбою. Переписувався з В.І. Леніним. Співробітничав з соціал-демократичною пресою. РЕГРЕСИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПЕРСОНИ - (Regressive restoration of the persona) - вираження, використане Юнгом для опису дії, який можливий у разі краху свідомої установки особистості. "Відносно цього формулювання, звучної так технічно, читач має право передбачити, що мова йде про складну психічну реакцію, яку можна спостерігати в ході аналітичного лікування. Було б, однак, помилкою думати, неначе цей випадок зустрічається тільки в аналітичній практиці. Цей процес так же добре, а часто навіть набагато краще можна спостерігати в інших життєвих ситуаціях, ніж безпосередньо в медичній практиці, а саме у всіх тих життєвих. НЕОАССОЦИАТИВНАЯ МОДЕЛЬ АГРЕСІЇ - теоретична модифікація гіпотези фрустрации-агресії. Запропонована Л. Берковіцем в 1989 м. Прагнучи пояснити, чому в одних обставинах фрустрация приводить до агресії, а в інших немає, він передбачив, що опосредующим ланкою між фрустрацией і агресією виступає негативна емоція в формі гніву. Фрустрация виливається в агресію лише в тій мірі, в якій вона викликає негативні емоції. Напр., фрустрация, яка сприймається як умисна або як незаконна, звичайно спричиняє більше роздратування, ніж фрустрация, яка сприймається як випадкова або правомірна, і перша приводить до більш сильних агресивних реакцій.