Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історія укладення, зміни та розірвання цивільно-правового договору ... 6
Розділ 2. Припинення та зміна договору як спосіб захисту прав контрагентів ... 22
Розділ 3. Визнання договору недійсним та розірвання як способи захисту цивільних прав контрагентів ... 42
Висновки ... 63
Література ... 65

Для придбання курсової роботи "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів"

Курсова робота "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" і призначений виключно для пошукових систем.

Оплата житла і комунальних послуг - Особливістю нового етапу реформи житлово-комунального господарства є зміна тактики ціноутворення, перехід для усунення розриву між цінами в інших галузях економіки внаслідок інфляції від простого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до більш плавної зміни цих тарифів, що враховує зростання реальних доходів громадян. Це дозволить забезпечити найбільш безболісний для населення перехід житлово-комунального господарства до ринкової системи господарювання. Підвищення оплачуваної населенням частки витрат на зміст житла і надання комунальних послуг може бути досягнуте за рахунок відносного. ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ - відповідно до ФЗ РФ від 24 листопада 1996 р. № 132-ФЗ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації" туроператорская і турагентская діяльність, а також інакша діяльність по організації подорожей. Туроператорской називається діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристського продукту, здійснювана на основі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем. Турагентской називається діяльність по просуванню і реалізації туристського продукту, здійснювана на основі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем; тур - комплекс послуг по розміщенню. Операції - це дії громадян і юридичних осіб, направлене на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків (ст. 153 ГК РФ). Ознаки операції: а) операції признаються діями; б) операція - це тільки правомірна юридична дія; в) операція - дія, свідомо направлена на досягнення певного правового результату. Види операцій: 1) в залежності від того, воля скількох сторін виражена в операції, виділяють: односторонні, двосторонні, багатосторонні операції. Двох- і багатосторонні операції іменуються договорами. Від "сторони операції" потрібно відрізняти поняття "учасники операції". Співвідношення понять: на. МЕТОДИСТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ - Посадові обов'язки. Забезпечує проведення на підприємстві, в установі, організації масовій фізкультурно оздоровчої і спортивної роботи з метою зміцнення здоров'я працюючих, підвищення продуктивності труда, продовження їх активного довголіття. Вживає заходів по підвищенню ролі фізичної культури в оздоровленні трудящих і членів їх сімей, попередженню захворюваності і збереженню їх здоров'я. Вивчає особливості трудової діяльності працівників, психофізіологічні чинники умов труда і організацію робочих місць. На основі отриманих даних розробляє пропозиції по вдосконаленню режимів труда і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТУ - вивчення внесеного в Державну Думу законопроекту відповідним комітетом і його розгляд до процедури першого читання. Після реєстрації внесеного в Державну Думу законопроекту Порада палати призначає відповідальний комітет по законопроекту і включає даний законопроект в Зразкову програму законодавчої роботи Державної Думи. Згідно з Федеральним законом від 24 червня 1999 р. "Про принципи і порядок розмежування предметів ведіння і повноважень між органами державної влади Російській Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації" законопроекти по предметах спільного ведіння після їх. Митної діяльності психологія - Основною метою багатоманітної службової діяльності посадових осіб митних органів є ефективний митний контроль в інтересах забезпечення економічної безпеки Росії, захист здоров'я і моральність населення. Психологічний аналіз діяльності передбачає вивчення її зовнішніх умов (об'єкта, середи, результатів і їх впливу на психіку), внутрішніх умов (ціліше, мотивів, способів) самоврядування і управління. Психологічна характеристика діяльності посадових осіб митних органів передбачає дослідження специфіки цих компонентів діяльності і їх взаємодії. Діяльність митників здійснюється під постійним. МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - майно, належне, не праві власності міським і сільським поселенням, а також іншим муніципальним освітам. Відповідно до цивільного законодавства (ст. 215 ГК) і ст. 29 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" до М.с. відносяться кошти місцевого бюджету, муніципальні позабюджетні фонди, майно органів місцевого самоврядування, муніципальні землі, право власності на які виникло по основах, передбачених законодавством РФ (ст. 19 Земельного кодексу РФ), і інші природні ресурси. Крім того, у власності територіальної громади.
У вступі курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИНЦИП НЕЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ - один з основоположних принципів сучасного міжнародного права: заборона застосування сили або загрози силою у відносинах між державами. Почав укорінитися в міжнародному праві після Першої Світової війни. Першим багатостороннім договором, що заборонив війну як знаряддя національної політики, був Паризький договір від 27 серпня 1928 р. (пакт Бриана-Келлога). Важливим етапом в розвитку П.н.с. стало прийняття Статуту ООН, ст. 2 якого, не обмежуючись забороною агресивної війни, забороняє т.ж. загрозу силою і її застосування в міжнародних відносинах як проти територіальної недоторканості або.

ЛІКВІДАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ - примусове припинення за рішенням суду діяльності об'єднання по основах, визначених в законі. До таких основ згідно з Федеральним законом від 19 травня 1995 р. "Про суспільні об'єднання" (з изм. і доп.) відносяться: 1) діяльність об'єднання, направлена на насильну зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності РФ, підрив безпеки держави, створення озброєних формувань, розпалювання соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі; 2) винне порушення прав і свобод громадян; 3) неодноразові або грубі порушення закону, інакших правових актів або систематичне здійснення суспільним. ВВІЗНЕ (імпортна) МИТО - митний збір, що стягується при ввезенні (імпорті) товарів і транспортних засобів. В.п. - один з способів регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. Використовується для підвищення цін на імпортні товари з метою забезпечення конкурентоздатності вітчизняних товарів в протекціоністських цілях: створення переваг для окремих держав. Дає можливість підвищувати ціни на вітчизняні товари до рівня світових цін, збільшених на розмір митних платежів. Базою для числення ввізного мита служить митна вартість товару - В.п. являє собою певний відсоток від неї. Система визначення митної вартості.
Список літератури курсової "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" - більше 20 джерел. Перцепція соціальна - [від лати. perceptio - сприйняття і socialis - суспільний] - сприйняття, оцінка і розуміння соціальними суб'єктами (окремими особи, групами різного типу) соціальних об'єктів (самих себе, інших особистостей, груп різного типу, соціальних явищ і т. д.). У середині XX століття Дж. Брунер ввів в психологічний лексикон даний термін практично з єдиною метою - підкреслити принципову специфіку процесу сприйняття саме соціальних об'єктів соціальними суб'єктами, яка визначається, передусім, тим, що не тільки параметри об'єкта, що сприймається виявляються в цьому випадку значущими, але і характеристики. ПРИНЦИП РЕАЛЬНОСТІ - Один з двох принципів, керуючих, по Фрейд, функціонуванням психіки. Він утворить пару з принципом задоволення і видозмінює його дію: як тільки принцип реальності затверджує своє панування, пошук прямих і непосредствених удовлетворений припиняється, задоволення шукається на обхідних шляхах, а досягнення результату може відстрочуватися в залежності від зовнішніх умов. З точки зору енергетики, принцип реальності передбачає перетворення вільної енергії в пов'язану*; з точки зору топики, він характеризує головним чином систему Предсознаніє-Свідомість; з точки зору динаміки, принцип реальності.

НЕЙТРАЛЬНІСТЬ - одна з вимог класичного психоаналізу до професійної діяльності аналітика, що передбачає таку установку в процесі лікування, завдяки якій зберігається об'єктивне відношення до пацієнта, не допускається привнесення в хід аналітичної терапії власних цінностей і ідеалів, нав'язування хворому особистої думки і рад.    Виникнення психоаналізу було пов'язане з відмовою від гіпнозу і необхідності використання різних методів навіювання, які нерідко були складовою частиною психотерапії. У протилежність суггестивному впливу на пацієнта з метою його видужання З. Фрейд проголосив дійовим принцип.
Посилання в тексті роботи "Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Управлінське спілкування: рівні - В залежності від складності задач, що вирішуються на різних рівнях управлінської ієрархії в організації, категорій суб'єктів управлінської діяльності, їх відношення до системи управління організацією можна виділити 4 осн. рівня управлінського спілкування (У. про.): мега-, макро-, мезо- і микроуровни. 1) Мегарівень як рівень вищого порядку зачіпає процеси У. про. у внеш. середі організації. У цьому випадку організація є суб'єктом У. про. з інш. організаціями у внеш. бізнесу-середі, а її перші обличчя, виконуючи функцію персоніфікованих носіїв місії організації, представляють професійному. ДУХОВНЕ НЕСВІДОМЕ - термін, введений фундатором логотерапии, австрійським психотерапевтом В. Франклом (р. 1905) з метою розширення рамок несвідомої діяльності людини і розділення самого несвідомого на несвідому инстинктивность і несвідому духовність.    У 1938 м. В. Франкл виступив з ідеєю розвитку такої психотерапії, в рамках якої важливе місце займала б проблематика духовного як самостійна і відмінна від душевного область діяльності аналітика. Назвавши новий напрям в психотерапії логотерапией, декілька років опісля він прийшов до висновку про необхідність включення в розуміння несвідомого духовного. Психосоматози в сім'ї - Потрібно знати, що якщо у одного з членів сім'ї з'являються психосоматичні симптоми, то структурна організація сім'ї тяжіє до надмірної концентрації на виховальних ролях. Іноді створюється враження, що сім'я краще функціонує, якщо хтоабо з членів сім'ї хворий. Характеристики такої сім'ї включають в себе: надмірну дбайливість, залежність, зайнятість членів сім'ї один одним, нездатність вирішити конфлікти продуктивним способом, надзвичайну заклопотаність збереження світу в сім'ї, ригидними відносинами. "Це не ригидность виклику, а ригидность води, яка дозволяє зачерпнути (схопити) себе тільки для.

Опросник "Ретроспективна рефлексія конфліктів". А. І. Тащева - Призначений для системного опису особливостей конфліктів в подружній парі, а також (при відповідному незначному коректуванні питань) для вивчення межличностних конфліктів в будь-якій диаде, в групі з великим числом людей. Основою для побудови опросника послужила позиція Л. А. Петровської про соціально-перцептивной сторону конфлікту: особливості усвідомлення об'єктивної конфліктної ситуації партнерами, навіть якщо об'єктивно конфліктна ситуація відсутня. Внутр. картина конфліктів кожного з учасників визначає їх психол. стан, поведінка в конфлікті і безпосередньо позначається на ході. Топологічний психологія - (topological psychology) Курт Левін сподівався знайти загальний спосіб точного опису і пояснення психол. станів і подій, заснований на використанні мат. понять. Топологія як розділ математики має справу з просторовими відносинами і не враховує ні форми, ні напряму, ні масштабу, ні навіть величини; основними поняттями топології яв-ця область, межа, включення, суміжність, неперетин, і т. п. Це робить топологію привабливою з т. зр. складання діаграм конкретної динаміки як індивідуума (по термінології Левіна - "суб'єкта"), так і ситуації в тому вигляді, як вона сприймається індивідуумом (по. Синдром залежності. - А. Трі або більш з числа наступних виявів повинні виникати одночасно протягом 1 місяці або, якщо вони зберігаються на більш короткі періоди, періодично повторюватися протягом 12 місяців 1) сильне бажання або почуття насильної тяги до прийому речовини, 2) порушена здатність контролювати прийом речовини: його початок, закінчення або дозу, про що свідчать споживання речовин у великих кількостях і протягом періоду часу більшого, ніж мало намір, або безуспішні спроби і постійне бажання скоротити або контролювати вживання речовини 3) стан, "фізіологічна абстиненции, коли прийом речовини меншає або. ЕКСПЕРИМЕНТ АСОЦІАТИВНИЙ - метод і тест проективний, розроблений К. Г. Юнгом, М. Вертхаймером і Д. Кляйном і призначені для дослідження мотивації особистості - орієнтовані на фіксацію, діагностику і психотерапію прихованих афективних комплексів і інших психічних феноменів. Базується на вивченні змісту, форми і швидкостей реакції клієнта, що пред'являє у відповідь на слова аналітика перше слово (=&, що прийшло в голову gt; метод асоціативний). Спочатку розроблявся для задач психіатрії, пізніше став застосовуватися для дослідницьких і психодиагностических цілей (-> психодиагностика). Тест вимагає від випробуваного.