Порядок і умови набуття та припинення громадянства України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика інституту громадянства в Україні. Підстави набуття громадянства України ... 5
Розділ 2. Набуття громадянства України за народженням ... 13
Розділ 3. Умови прийняття до громадянства України ... 15
Розділ 4. Припинення громадянства України. Особливості виходу і втрати громадянства України ... 20
Розділ 5. Компетенція державних органів при вирішенні питань громадянства України ... 25
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Порядок і умови набуття та припинення громадянства України"

Курсова робота "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" і призначений виключно для пошукових систем.

БУРЖУАЗНЕ ПРАВО - сукупність юридичних норм, правил поведінки, що виражають волю буржуазії - пануючого класу капіталістичного суспільства, зумовлену, зрештою, матеріальними умовами існування цього класу. За допомогою права буржуазія нав'язує свою волю трудящим, підпорядковує і пригноблює їх. Застосування норм Б. п. засновано на примусовій силі буржуазної держави (див.) як особливого апарату насилля над визискуваною більшістю народу. Службова роль Б. п., як важливої частини надбудови, складається в активному захисті капіталістичного базису, в закріпленні і охороні суспільних відносин і порядків, вигідному і бажаних. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН - основні принципи цивільного права, початку, що характеризують систему цивільно-правових відносин і визначальні основу їх будови і розвитку. Призначення принципів, прямо сформульованих в законодавстві (ст. 1 Цивільного Кодексу РФ 1994 р.) або витікаючих з окремих правових норм, складається в забезпеченні правильного застосування цивільно-правових норм і сприянні більш глибокому розумінню змісту і цілей цивільно-правового регулювання. У відповідності зі ст. 1 ПС РФ цивільне законодавство засновується на визнанні рівності учасників регульованих ним відносин, недоторканості власності, свободи. Кредитний ризик - (див.: Іпотека) - це ризик невиконання позичальником по яких-небудь причинах своїх зобов'язань по кредиту. Питання кредитного ризику вирішуються комплексно, це державна політика, політика кредитних установ в області первинного внеску. І тут велика роль належить правильному вибору кредитних технологій і інструментів як складової частини андеррайтингу або банківської політики. Існує цілий ряд показників, що визначають надійність (і доступність) кредиту. Як додаткова гарантія кредиту (до застави і страхування) в зв'язку з великими ризиками іпотечного кредитування передбачається обов'язковий. ФЕДЕРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ТРУДА (РОСТРУДИНСПЕКЦИЯ) - орган нагляду і контролю за дотриманням законодавства про труд, правил і норм охорони труда, створений при Міністерстві труда і соціального розвитку РФ, Рострудінспекция і підвідомчі їй державні інспекції труда республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів, районів і міст утворять єдину систему нагляду і контролю за дотриманням законодавства РФ про труд і охорону труда в організаціях всіх форм власності. Основними задачами Рострудінспекциї і підвідомчих їй державних інспекцій труда є: здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням.
Кожна вагома структурна частина курсової "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІМУНІТЕТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ - наділення конкретних категорій осіб правом на особливі умови збудження карних справ про діяння, довершені ними, залучення їх як обвинувачені і застосування до них заходів процесуального примушення. І. у. надається як деяким російським громадянам, так і іноземцям. Межі такого імунітету можуть бути різними. Він може виражатися у вимозі отримання згоди якогось (що не бере участь у виробництві по карних справах) органу на збудження карної справи або здійснення інших кримінально-процесуальних дій. Наприклад, карна справа відносно судді суду загальної юрисдикції або арбітражного суду може. ПОНОВЛЕННЯ ПОДІЛА ПО ОБСТАВИНАХ, що ЗНОВУ ВІДКРИЛИСЯ - винятковий порядок перегляду вироків, що вступили в законну силу в тих випадках, коли відкриваються нові обставини, які не були відомі суду при дозволі даної справи. Обставини, що Знову відкрилися - це факти, що стосуються істоти вироку. Ст. 373 УПК розрізнює три групи основ для В. д. по в. про. про.: 1) нові обставини - це такого роду обставини, яке самі по собі або разом з обставинами, раніше встановленими, доводять винність виправданого або невинність осудженого або участь його в менш тяжкому або більш важкому злочині, ніж те, за яке він був осуджений. Новими признаються такі обставини, які не могли. РЕЧОВІ ДОКАЗИ - один з видів доказів (джерел доказів, коштів доведення) в радянському карному і цивільному процесах. В. д. є ті предмети, шляхом огляду і дослідження яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для справи. У карному процесі В. д., згідно ст. 66 УПК, є: знаряддя здійснення злочину (напр., ніж, яким нанесена рана); предмети, що зберегли на собі сліди злочину (напр., скривавлена одяг вбивці); предмети, на які був направлений злочин (напр., викрадена річ); всі інші предмети, огляд або дослідження яких можуть сприяти розкриттю злочину і викриттю злочинця (напр., річ, упущена злочинцем на.
У вступі курсової "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОЗГЛЯД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПОРАДОЮ ФЕДЕРАЦІЇ - стадія законодавчого процесу, пов'язана з обговоренням ухваленого Державною Думою закону в Пораді Федерації, внаслідок якої даний закон отримує схвалення або відхиляється. Після прийняття федерального закону він протягом 5 днів прямує для схвалення в Пораду Федерації (ч. 3 ст. 105 Конституції РФ). Частина з цих законів підлягає обов'язковому розгляду. Це ті закони, які зачіпають інтереси як РФ загалом, так і її суб'єктів. Такі питання традиційні для обов'язкового розгляду верхніми палатами федеративних держав. Згідно з Регламентом Поради Федерації відповідальний за розгляд федерального закону.

Правотворчості психологія - Напрям юридико-психологічного дослідження, корпоративної і індивідуальної поведінки членів представницького органу влади в зв'язку з їх законотворческой діяльністю. Займається виявленням психологічних закономірностей і особливостей социо-корпоративної і індивідуальної свідомості, правосвідомості, відносин, ролевого поведінки громадян, що є і самосознающих себе як влада, представників цивільного суспільства, законоустанавливающих право. Дослідження мають мету вдосконалення з правотворчої діяльності, стану і розвитку законодавства і являють собою наукову форму синтезу знань з. ЗАХВАТ ПОВІТРЯНОГО СУДНА - злочин, що виражається в протиправному втручанні в діяльність цивільної авіації. Конвенція про боротьбу з незаконним захватом повітряних судів 1970 р. кваліфікує такі дії як злочин, який здійснюється в польоті на борту повітряного судна шляхом насилля або шляхом будь-якої форми залякування. Злочином є і спроба здійснити будь-яку таку дію, а т.ж. співучасть в здійсненні або спробі здійснення подібних дій. Конвенція передбачає юрисдикцію держави над подібними злочинами на борту іноземного повітряного судна: карне переслідування або видачу злочинців. Положення Конвенції застосовуються до цивільних.
Список літератури курсової "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" - більше 20 джерел. Психопатічеської особистості клінічні варіанти - розмежування варіантів психопатического характеру з урахуванням конкретних характерологических виявів і порушень поведінки в сфері межличностних відносин. "Чистих" варіантів психопатії, при яких цілком домінує який-небудь один особовий паттерн або модель поведінки, повидимому, майже не зустрічається, звичайно переважають змішані або мозаїчні її форми, що вказує на спільність патогенетических механізмів формування розладу і на можливість переходу психопатії з однієї класифікаційної групи в якусь іншу. У нижченаведеному описі насамперед використовується підхід П.Б.Ганнушкина (1933), який. ТОКСОПЛАЗМОЗ - паразитарная хвороба, що характеризується поразкою головним чином нервової системи, лімфатичних вузлів, м'язів, міокарда, очей, збільшенням печінки і селезінки. Збуджувач - Toxoplasma gondii - внутрішньоклітинний паразит; відноситься до найпростіших (клас споровиков), має форму півмісяця, утворить цисти. Розвиток токсоплазм відбувається зі зміною господарів. Остаточним господарем є кішки і деякі інші представники сімейства котячих (рись, пума, ягуар і інш.), проміжним - птахи, різні ссавці (в тому числі собаки, сільськогосподарські тварини), людина. При зараженні проміжних господарів.

АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (К.Г.Юнг) А. п. створена швейцарським психіатром і психологом Юнгом і розробляється його численними послідовниками. Як і в інш. теоріях глибинної психології (див. також Психоаналіз, Індивідуальна психологія), гл. увага в ній приділяється несвідомим психічним процесам. У психоаналізі і А. п. є загальні категорії і пояснювальні принципи. Дінаміч. аспект функціонування психіки в обох напрямах представлений поняттям лібідо. Однак у Юнга лібідо розуміється не як сексуальна енергія, а як гипотетич. категорія, що описує разл. види психічної активності. Лібідо існує в потенційній формі (бажання) і.
Посилання в тексті роботи "Порядок і умови набуття та припинення громадянства України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕПРЕСИВНІ НЕВРОЗИ (DEPRESSIVE NEUROSES) - Стани, з психодиномической точки зору відповідний психоневрозам, головним виявом яких є депресивний афект. Існують декілька форм депресивного неврозу. Більшість з них передбачають ті ж провокуючі чинники і характерні особові риси, що і більшість афективних розладів, але при депресивних неврозах оцінка реальності підлягаюча зберіганню, а симптоми менш виражені, ніж при психотических реакціях. Хоч в цей час реактивна депресія загалом ототожнюється з невротичною депресією або ситуационной депресією/ спочатку термін відносився до психотической депресії, яка, на відміну від ендогенной депресії. Базисні синдроми порушень пам'яті і інтелекту - Синдром Корсакова являє собою різновид амнестического синдрому. Його основою є нездатність запам'ятовувати поточні події, так звана фіксаційна амнезія, при частково підлягаючій зберіганню пам'яті на минулі події. У зв'язку з цим виникає порушення орієнтування (так звана амнестическая дезориентировка). Насамперед це торкається часу. Також у хворих розвивається дезориентировка в просторі і навколишній дійсності. Також характерним симптомом даного синдрому є парамнезия, що виявляється у вигляді конфабуляций або псевдореминисценций, також можуть спостерігатися криптомнезии. Органічний. Секс-торгівля - організована система сексуальної експлуатації людей, в тому числі жінок і дівчинок. Вона може включати отримання виїзних документів - загранпаспортов, віз, запрошень, авіаквитків; службу відбору, професійної підготовки дівчат, способи їх заманювання в барвисті мережі розваг. Вся ця діяльність нерідко прикривається вивісками туристичних фірм і учбових центрів для манекенщиц і фотомоделей, здійснюється без всякого страху викриття. З приводу інтернаціонального сводничества було збуджено лише 15 карних справ, хоч Росія має зобов'язання по Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з.

Подружня жорстокість - (spouse abuse) Желле і Страус повідомляють, що від 20 до 40% всіх вбивств в США відбуваються на сімейному грунті. Поліцейське зведення свідчить, що більшість звертань за допомогою виходить від чоловіків, залучених в сімейні сварки, і висока частота інцидентів зі смертельним виходом серед поліцейських яв-ця результатом втручання в такі сімейні сварки. Насилля, мабуть, також складає зміст більшості жалоб чоловіків, що шукають розлучення, і яв-ця поширеною практикою навіть у відносно благополучних американських сім'ях. Що являє собою С. же.? Люди, що випробували на собі жорстоке звертання з боку. Виникнення психології як науки - З древнейших часів потреби суспільного життя примушували людину розрізнювати і враховувати особливості психічного складу людей. У філософських вченнях древності вже зачіпалися деякі психологічні аспекти, які вирішувалися або в плані ідеалізму, або в плані матеріалізму. Так, матеріалістичні філософи древності Демокріт, Лукреций, Епікур розуміли душу людини як різновид матерії, як тілесна освіта, що утворюється з кулястих, дрібних і найбільш жвавих атомів. Але філософ-ідеаліст Платон розумів душу людини як щось божественне, відмінне від тіла. Душа, перш ніж попасть в тіло людину, існує відособлено. БАССИН - Пилип Веніамінович (1905- 1992) - російський клінічний психолог і нейрофизиолог. Д-р медичних наук (1958), професор (1960). Поч. чл. Чехословацкого медичного суспільства ім. Я.Е. Пуркине (1962), Суспільства лікарської психотерапії ГДР (1967), ОП СРСР (1983). Нагороджений золотою медаллю Німецької академії психоаналізу (1985). Освіту отримав в Харківському медінституті, закінчивши лікувально-профілактичний факт (1931). Професійну діяльність початків співробітником, а потім зав. електрофизиологической лабораторією Всеукраїнської психоневрологічної академії і асистентом кафедри клінічної психології. ПРИКОРДОННИЙ РОЗЛАД ОСОБИСТОСТІ - психічний стан, що характеризується таким психопатологическим розладом, який включає в себе широкий спектр шизоидних, нарциссических, перверсних і інакших виявів, що займають проміжне положення між неврозом і психозом.    Прикордонні розлади не носять чітко вираженого характеру і викликають труднощі в їх категоризации, що передбачає постановку точного діагнозу. Вони можуть супроводитися хронічною дратівливістю, періодичною зайвою імпульсивністю, порушенням особової ідентичності, настанням тимчасових розривів в самовосприятии, надмірною залежністю від інших людей, антисоціальною поведінкою, здатним.