ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ ТА ДОВІРЕНОСТЕЙ

(курсова робота з нотаріату)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні положення нотаріальних органів в системі посвідчення різного роду документів ... 5
1.1. Нотаріус в системі органів нотаріального посвідчення документів ... 5
1.2. Загальні правила посвідчення угод ... 10
Розділ 2. Практична реалізація нотаріального посвідчення договорів доручення ... 23
2.1. Поняття та значення договору доручення ... 23
2.2. Права і обов'язки учасників договору доручення ... 27
2.3. Особливості нотаріального посвідчення договорів доручення ... 28
Розділ 3. Основні положення нотаріального посвідчення довіреностей ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Посвідчення договорів доручення та довіреностей"

Курсова робота "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Посвідчення договорів доручення та довіреностей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" і призначений виключно для пошукових систем.

БІРЖА - (німий. Borse від лати. boursa - гаманець) - регулярно діюча організація, в приміщенні якої здійснюються операції по купівлі і продажу масових взаємозамінних товарів зі стандартними якісними показниками (біржа товарна), цінних паперів (біржа фондова) або валюти іноземної (валютна біржа). Б. виникла в XII-XV вв. в Північній Італії, але широке застосування в діловому світі отримала в XVI в. в Антверпені, Ліоне і Тулузе, потім в Лондоні і Гамбурге. З XVII в. Б. вже діяли в багатьох торгових містах європейських держав. У США перша Б. освічена в 1848 р. в Чікаго. Б. іменувалися приміщення, де. КООПЕРАТИВНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ - одна з форм нецентралізованої федерації, взаємовідносини в якій будуються на початках, що виключають ієрархію (підкорення один одному). На думку найбільшого дослідника сучасного федералізму Д. Елазара, коріння К.ф. базується на ідеї створення суспільства на основі договору і угод. У федеративних відносинах в таких федераціях домінує принцип розділення державної влади і розділеної (солідарної) відповідальності, при якій функції, що колись визнаються винятковими для кожної з сторін, стають розділеними функціями. Кооперація федерації і її суб'єктів базується на переговорних (погоджувальних). ЗАКОНИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ - відображення тих чинників, умов, принципів, до - рі визначають напрям і зміст змін криміналістичної науки як суспільного явища і форми пізнання, специфічна модифікація загальних законів розвитку науки в сфері криміналістики. До них відносяться: 1. Закон зв'язку і спадкоємності між існуючими і виникаючими криміналістичними концепціями. Внаслідок того, що наукова думка розвивається суворо логічним шляхом, від простого до складного, кожна виникаюча наукова концепція спирається на попередні теоретичні побудови. Дія цього законаразвития криміналістики переглядається, напр., в розвитку уявлень про. ПІДПРИЄМСТВО - майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності (п. 1 ст. 132 ГК РФ). У згаданій статті поняття П. використовується в значенні об'єкта прав, і його потрібно відрізняти від унітарного підприємства як комерційної організації (ст. 113-115 ГК РФ). Така подвійність терміну "П." пояснюється тим, що по радянській традиції під П. розумівся не об'єкт, а суб'єкт права (юридична особа виробничої сфери). Про живучість саме таких уявлень об П. говорить вживання в правових актах терміну "П." в значенні суб'єкта (наприклад, "малі підприємства"). У російській дореволюційній літературі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕБЕЗПЕКА - Потенційна можливість шкідливого впливу на пацієнта, інших людей або на навколишнє середовище, що створюється безпосередньо виробом. ГОСТ 30324.0-95 Джерело можливих травм або іншої шкоди здоров'ю. Примітка. Поняття "небезпека" застосовують в загальному поєднанні з іншими поняттями, які пов'язані з очікуваними або іншою шкодою для здоров'я: небезпекою електроудара, небезпекою удару (роздавлення), небезпекою порізу, небезпекою отруєння і т.д. Небезпеки, які виходять від обладнання, описані в розділі 4. ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001, ГОСТ ЕН 1070-2003. Шкідливий вплив на пацієнта. Інформаційна зброя - засіб знищення, спотворення або розкрадання інформаційних масивів, добування з них необхідної інформації після подолання систем захисту; обмеження, відтворення доступу до них законних користувачів, дезорганізації роботи технічних пристроїв, висновку з ладу телекомунікаційних мереж і коштів високотехнологического забезпечення життя суспільства і держави. Технологічні досягнення дозволяють демонструвати могутність країни. Інформаційна зброя, що базується на самих передових інформаційних і телекомунікаційних технологіях, сприяє рішенню цієї задачі. Уразливість національних інформаційних ресурсів. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - міжнародна угода, укладена РФ (тобто що вступило для неї в силу) з іноземною державою (або державами) або з міжнародною організацією в письмовій формі і регульована міжнародним правом, незалежна від того, міститься така угода в одному документі або в декількох пов'язаних між собою документах, а т.ж. незалежне від його конкретного найменування. Відповідно до Конституції РФ висновок, припинення і припинення дії М.д. РФ знаходиться у ведінні РФ. Порядок висновку, виконання і припинення М.д, РФ визначається Федеральним законом РФ "Про міжнародні договори Російської Федерації" 1995 р. М.д. РФ.
У вступі курсової "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ - певне поєднання тактичних прийомів або слідчих і інакших дій, об'єднаних єдиним задумом і зумовлених конкретною слідчою ситуацією. У рамках однієї слідчої дії Так як - поєднання тактичних прийомів (проста або елементарна Так як). При розслідуванні конкретної карної справи Так як - поєднання однойменних і різнойменних слідчих дій, а іноді і організаційно - технічних і оперативно - розшукових заходів, що носять забезпечуючий характер (складна Так як). Якщо в ході розслідування (особливо на початковому етапі) реалізовуються дані, отримані оперативним шляхом, Так як може являти собою поєднання.

КАЛЬКУЛЯТОР - Посадові обов'язки. Виконує на основі діючих рецептур, закупівельних цін і торгових націнок калькуляції на продукцію, що реалізовується в організаціях громадського харчування. Визначає ціну на продукцію, що відпускається організацією громадського харчування(блюда, напівфабрикати, кулінарні і кондитерські вироби). Відповідно до зміни рецептур, закупівельних цін і торгових націнок встановлює ціни на готову продукцію і вносить відповідні поправки в калькуляційні картки. Веде реєстрацію калькуляційних карток за встановленою формою. Складає на основі заявок завідуючого виробництвом. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - основні види юридичної відповідальності по назвах однойменні з тими видами правопорушень, за які вона встановлена. Розрізнюються такі основні види юридичної відповідальності: дисциплінарна відповідальність - за порушення учбової або трудової дисципліни, цивільна відповідальність - за пошкодження майна, спричинення збитку майновим, а т.ж. пов'язаним з ними особистим інтересам; адміністративна відповідальність - за заборонене адміністративним законодавством посягання на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління; карна.
Список літератури курсової "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" - більше 20 джерел. Теорія соціального обміну - (social exchange theory) Т. з. про. спирається на припущення про те, що люди будуть формувати і підтримувати відносини, якщо вони вважають, що винагороди, к-рі вони витягують з таких відносин будуть перевершувати витрати. Джордж Хоманс спробував пояснити поведінку, визначувану в широкому значенні як результат взаємодії, в ході к-рого індивідууми придбавають, продають або обмінюють ресурси. Хоч Хоманс спирався при формулюванні своїх положень совр. теорії обміну на бихевиоральную психологію і микроекономику, аналогічні теорії можна також виявити в антропології і політології. Незважаючи. Педагогічна психологія - (educational psychology) Для того щоб зрозуміти суть П. п., треба познайомитися з її джерелами. Основаніє П. п. складає філософія і практика освіти. У першій половині XIX в. теоретики освіти виявили підвищену цікавість до якості навчання і до програм підготовки вчителів. Згодом ці питання стали осереддям зусиль багатьох пед. психологів. Швейцарський педагог І. Песталоцци, к-рого називають батьком сучасної педагогіки, одним з перших указав на необхідність спеціальної підготовки вчителів. Його теорет. розробки, включ. положення об важливість гуманних почуттів і доброзичливу атмосферу при навчанні.

СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ МОЗКОВА ХРОНІЧНА - гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин мозку, рідше інші дифузні судинні поразки можуть приводити до хронічної недостатності мозкового кровообігу з розвитком хронічної гипоксии, що є слідством невідповідності між кровоснабжением мозку і потребами обміну речовин в нервовій тканині. Хронічна судинна енцефалопатия не завжди розвивається як поступово прогресуюче захворювання. Іноді вона виявляється більш гостро услід за інсультом або гострим дифузним розладом мозкового кровообрашения. Хронічна недостатність мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі описується як хронічна гіпертонічна.
Посилання в тексті роботи "Посвідчення договорів доручення та довіреностей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Промислова клінічна психологія - (occupational clinical psychology) П. до. п. - це область дослідницької, практ. і освітньої діяльності, орієнтованої на вивчення і оптимізацію психол. функціонування людей на робочому місці з урахуванням індивідуальних відмінностей в емоційних, поведенческих, когнитивних і мотивационних аспектах адапт. Її осн. метою яв-ця підвищення рівня благополуччя працівників і орг-ций через надання платних психол. послуг, що включають оцінку, профілактику і роботу з психол. проблемами, к-рі існують у всіх орг-циях. Клієнтами яв-ця працівники фінансуючої орг-ции і члени їх сімей. Додаткові. Надійність діагнозів - (reliability of diagnoses) Надійність клінічних психіатричних діагнозів стала предметом особливої турботи відтоді, коли в кінці XIX в. Е. Крепелін зробив перші спроби створити систематичну классиф. психич. розладів. Діагноз і классиф. виконують ряд важливих функцій: а) адміністративну, що включає ведіння статистичного обліку; б) клінічну, як засіб встановленні етіології, вибору методу лікування і прогнозу; в) дослідницьку, особливо в тих исслед,, де психіатричний діагноз визначає приналежність до експерим. і контрольній групі або де діагноз звичайно використовується як залежна або. Саймон (SIMON) Герберт Олександр - (рід. 15.6.1916, Мілуоки, шт.Віськонсин) - американський економіст, соціолог, психолог, один з фундаторів когнитивной психології. Біографія. Навчався в Чикагськом університеті (бакалавр мистецтв, 1936, доктор філософії, 1943), надалі захистив докторську дисертацію по праву в Монреальськом університеті Мак-Гилла (1970). З 1936 р. по 1938 р. працював як науковий асистент в Чикагськом університеті, з 1939 р. по 1942 р. він - начальник учбового відділу Каліфорнійського університету, з 1942 р. по 1945 р. - асистент професора політичних наук Іллінойського технологічного інституту, з 1945 р.

ТОКАРСКИИ - Ардаліон Ардаліонович (1859-1901) - російський психіатр, психолог, один з фундаторів експериментальної психології в Росії. У 1880 р. поступив в Дерптський ун-т, через рік перевівся в Московський ун-т, який закінчив в 1885 р. Після випуску по запрошенню С.С. Корсакова почав працювати ординатором в його приватній психіатричній лікарні, а з 1887 р. став ординатором в психіатричній клініці, що відкрилася Московського ун-та. У 1889- 1892 рр. стажувався в Європі у Г. Гельмгольца, В. Вунд-та, Ж.-М. Шарко, І. Бернгейма. Одним з перших в Росії почав читати курс експериментальної. Мазохізм - (від прізвища письменника Захер-Мазоха, що страждав цим захворюванням) - схильність отримувати задоволення від власних страждань (в сексуальних відносинах і інш.). . Знаете. чи, чому ви тоді одружувалися, так ганебно і підло? Саме тому, що тут ганьба і нісенітниця доходили до геніальності! О, ви не бродите з краю, а сміливо летите вниз головою. Ви одружувалися по пристрасті до мучительству, по пристрасті до розкаянь совісті, по похітливості етичній. Тут був нервовий надрив... (Ф. Достоєвський, Біси) Я страждала, я хотіла страждати, я п'янила себе всяким новим позбавленням, навмисно посилюючи їм. Діагностіка самооценки вольових якостей - В. А. Іванников, Е. В. Ейдман. Метод прямий самооценки є одним з найбільш поширених способів вивчення вольових якостей особистості. Його незаперечними достоїнствами є простота і економічність. Структура вольовий самооценки загалом відображає стан вольової регуляции суб'єкта і відповідає вимогам, що пред'являються до нього з боку того або інакшого виду діяльності і О. Методіка направлена на діагностику рівня і структури самооценки вольових якостей особистості і являє собою формалізовану модифікацію методики самооценки Дембо-Рубинштейн, в к-рую замість класичних шкал входить список з разл. ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ - (від греч. enkephalos - головний мозок і grapho - пишу) - розділ нейрофизиологии, що вивчає закономірності діяльності мозку на основі реєстрації і аналізу сумарної биоелектрической активності, що відводиться з поверхні голови або з глибинних структур мозку (в нейрохірургії). Для реєстрації биоелектрической активності мозку використовується спеціальний прилад - електроенцефалограф, результат запису називається електроенцефалограммой (ЕЕГ). Одночасно реєструються биотоки з області проекції різних коркових зон. Звичайно використовується 8- 14 і більше за канали запису ЕЕГ. Аналіз ЕЕГ здійснюється як.