Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом

(курсова робота з нотаріату)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та завдання безспірного права ... 5
1.1. Сутність безспірних прав ... 5
1.2. Види безспірних прав ... 8
Розділ 2. Порядок посвідчення нотаріусами інших безспірних прав ... 12
2.1. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя ... 12
2.2. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів ... 20
Розділ 3. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину за законом ... 23
3.1. Поняття права спадкування та його предмет ... 23
3.2. Юридичні факти, що створюють право на видачу свідоцтва про право на спадщину ... 25
3.3. Черги спадкоємців, що враховуються при видачі свідоцтва ... 30
3.4. Правова природа свідоцтва про право на спадщину, місце, строки та порядок видачі свідоцтва про право на спадщину ... 35
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом"

Курсова робота "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРГАНИ ЗОВНІШНІХ СТОСУНКІВ - органи держави, що представляють його у зовнішніх стосунках і що здійснюють його зовнішню політику. О. в. з. розрізнюються по значенню і місцю знаходження: центральні, внутрішньодержавні (глава держави, глава уряду, відомство закордонних справ) і зарубіжні органи (дипломатичні і консульські представництва). Компетенція і повноваження центральних органів в області зовнішніх стосунків визначаються конституціями держав. Згідно з ст. 14 Конституцією СРСР, "ведінням Союзу Радянських Соціалістичних Республік в особі його вищих органів державної влади і органів державного управління. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ - (від лати. compensatio - відшкодування) - вироблюване в передбачених законом випадках відшкодування робітником і службовцем витрат, понесених ними в зв'язку з виконанням трудових обов'язків або в зв'язку з необхідністю прибути на роботу в іншу місцевість. Працівникам, що направляються в службові відрядження, оплачуються: а) добові за час знаходження у відрядженні; б) витрати по проїзду до місця призначення і зворотно; у) витрати по найму житлового приміщення. Норми відшкодування витрат на відрядження періодично змінюються в зв'язку з індексацією цін. Працівникам при перекладі на іншу. НЕЙТРАЛІТЕТ - міжнародно-правове положення держави, що не бере участь у війні між іншими державами і що не надає військовій допомозі воюючим сторонам. Н. передбачає право нейтральної держави на недоторканість його території, громадян, що не беруть участі у військових діях воюючих сторін, і майна, не віднесеної до військової контрабанди. У разі порушення Н. держави останнє може захищати свій Н. озброєним шляхом. V Гаагська конвенція 1907 р., що встановлює права і обов'язки нейтральних держав в сухопутній війні, забороняє воюючим використати територію нейтральних держав для своїх військово-оперативних дій, включаючи. Житлове право в широкому значенні - це комплексна галузь права, в якій об'єднані норми і правові інститути цивільного, адміністративного і інших галузей права. Житлове право не є самостійною галуззю права нарівні з такими галузями права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, сімейне, земельне право. Будучи пов'язані між собою тим, що обслуговують специфічні (житлові) відносини, існуючі і що розвиваються з приводу особливого матеріального об'єкта - житла, житлово-правові норми утворять особливу повторну комплексну галузь права (правовий комплекс, правову спільність), що розвивається по своїх внутрішніх.
Кожна вагома структурна частина курсової "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН - один з основоположних принципів конституціоналізму і елемент демократії, що означає рівність громадян (підданих), що офіційно визнається перед держава, законом, судом, тобто рівність прав, свобод і обов'язків громадян однієї держави незалежно від підлоги, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, відношення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань, а також інших обставин (ст. 19 Конституції РФ). Принцип Р.г. був висунений в епоху буржуазних революцій, змінивши станові відносини феодального суспільства. Конституційна. ЕЛЕКТРИКА СТАТИЧНА - сукупність явищ, пов'язаних з виникненням, збереженням і релаксацією вільного електричного заряду на поверхні (або в об'ємі) діелектриків або на ізольованих провідниках. Заряди статичної електрики (СЕ) утворяться при самих різноманітних виробничих умовах, але частіше за все - при терті одного діелектрика про іншу або діелектриків об метали. на поверхнях, що труться можуть нагромаджуватися електричні заряди, що легко стікають в землю, якщо фізичне тіло є провідником електрики і заземлене. на діелектриках електричні заряди утримуються тривалий час, внаслідок чого вони і отримали назву СЕ. СЕ виникає. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Комплекс показників, що характеризують експлуатаційні можливості озброєння, військової техніки, виробу, системи і споруди. Довговічність - властивість об'єкта зберігати прецездатний стан до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. Живучість обладнання, технічної і технологічної системи - властивість обладнання і технічних систем загалом зберігати і відновлювати у встановлені терміни здатність виконувати свої функціональні властивості у встановлені терміни при частковому руйнуванні або виході з ладу окремих елементів внаслідок.
У вступі курсової "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бассейновие ради - створюються з метою забезпечення раціонального використання і охорони водних об'єктів. Б.с. здійснюють розробку рекомендацій в області використання і охорони водних об'єктів в межах бассейнового округу: по порядку встановлення і визначення цільових показників якості води у водних об'єктах; формуванню переліку водохозяйственних заходів і заходів щодо охорони водних об'єктів; визначенню лімітів огорожі (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і лімітів скидання стічних вод, відповідних нормативам якості, в межах річкових басейнів і подбассейнов з урахуванням різних умов водности;.

УНІФІКОВАНІ ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБЛІКУ КАДРІВ: - 1) наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1, індивідуальна); 2) наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу (форма № Т-1а, зведена); 3) особиста картка працівника (форма № Т-2); 4) особиста картка державного службовця (форма № Т-2ГС); 5) облікова картка наукового, науково-педагогічного працівника (форма № Т-4); 6) наказ (розпорядження) про переклад працівника на іншу роботу (форма № Т-5); 7) наказ (розпорядження) про переклад працівників на іншу роботу (форма № Т-5а, зведена); 8) наказ (розпорядження) про надання відпуску працівнику (форма № Т-6);. Лесоустройство - система заходів, що включають: а) проектування лісництв і лісопарків; б) проектування експлуатаційних лісів, захисних лісів, резервних лісів, а також особливо захисних дільниць лісів; в) проектування лісових дільниць; г) закріплення на місцевості місцеположення меж лісництв, лісопарків, експлуатаційних лісів, захисних лісів, резервних лісів, особливо захисних дільниць лісів і лісових дільниць; д) таксацію лісів; е) проектування заходів щодо охорони, захисту, відтворювання лісів; геодезичні і картографічні роботи проводяться згідно з Федеральним законом "Про геодезію і картографію";.
Список літератури курсової "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" - більше 20 джерел. ПРИНЦИП ПОСТІЙНОСТІ - Німий.: Konstanzprinzip. - Франц.: principe de constance. - Англ.: principle constance. - Ісп.: principio de constancia. - Італ.: principio di costanza. - Порт) principio de const?ncia. об Висунений Фрейд принцип, згідно з яким психічний апарат прагне підтримувати кількість збудження, що є в йому на можливо більш низькому і стійкому рівні. Постійність досягається, з одного боку, розрядкою енергії, що вже є, з іншою - уникненням всього того, що могло б посилити збудження і викликати захисну реакцію. об Принцип постійності - це основа економічної теорії Фрейд. Він присутній у Фрейд з самого початку. ФЕРЕНЦИ ШАНДОР - Шандор Ференци народився 7 липня 1873 р. в місті Мішкольце на півночі Угорщині. Його батьки мали єврейське походження, в свій час вони переїхали з Польщі в Угорщину, де і одружилися. У юності Шандор дуже активно займався самообразованием, любив читати, слухати музику і музицировать, спостерігати за природою. У 1890-1896 рр. Ференци вивчав медицину в Віні, а після закінчення університету відправився в Будапешт, де спочатку працював асистентом лікаря в госпіталі Св. Роха, а потім - помічником лікаря в неврологічному відділенні при притулку Св. Єлизавети. Його лікарська кар'єра розвивалася досить швидко.

СВІДОМІСТЬ - сприйняття зовнішньої і внутрішньої реальності, що характеризується такою психічною діяльністю людини, при якої мислеобразование стає знанням цієї реальності. У психоаналізі свідомість є не суттю, а якістю психічного і єдиним джерелом, освітлюючим глибини людської психіки.    У роботі "Тлумачення сновидінь" З. Фрейд виділив три сфери або системи психічного апарату: сфери свідомості, предсознательного і несвідомого. Свідомість розглядалася їм як "почуттєвий орган для сприйняття психічних якостей". Він виходив з того, що в безсонному стані свідомість доступна роздратуванню в двох.
Посилання в тексті роботи "Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРИНЦИПИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - основні початкові положення, що визначають її відношення до вивчення предмета свого дослідження. Принципи інженерної психології є складовою частиною методології інженерної психології. Практичне виконання принципів інженерної психології сприяє підвищенню ефективності інженерно-психологічних досліджень і розробок. Основними з цих принципів є наступні. Принцип активного оператора. У загальному випадку активність людини визначена його людською природою, тим, що він не просто переробляє інформацію, приймає рішення, маніпулює органами управління, але обов'язково діє, стосується свою особисту. МАКАРЕНКО Антон Семенович - (1888-1939) - російський, український педагог, письменник і діяч освіти. Закінчив Кременчугськиє пед. курси (1905), учителював в Україні (1911-1914). Закінчивши Полтавський вчительський ин-т (1917) завідував ж. училищем в Крюкове і гір. училищем в Полтаві. З 1920 р. керував трудовою колонією для неповнолітніх правопорушників поблизу Полтави. У 1926 р. був переведений під Харків, де з 1927 р. суміщав роботу в колонії з організацією дитячої трудової Комуни ім. Ф. Е. Дзержінського, в до-ой працював до 1935 р. У 1935-1936 рр. завідував відділом трудових колоній в НКВД України. У 1937 р. АЛЕКСАНДЕР - (Alexander) Франц (1891-1964) - угорсько-американський психоаналітик. Один з творців психосоматичної медицини, фундатор і лідер Чикагської школи психоаналізу. Професор клінічної психіатрії Південно-Каліфорнійського ун-та (1957). Лауреат премії 3. Фрейд (1921) Міжнародної психоаналитической асоціації і інших наукових нагород і відмінностей. Президент Американської психологічної асоціації (1938). Головний редактор Журналу психосоматичної медицини (1939). Президент Американського суспільства досліджень в області психосоматичних проблем (1947). Закінчив медичний факт Будапештського ун-та (1913).

Загальна психопатологія - (греч. psyche - душа, pathos - страждання, хвороба) - вивчення патологічних явищ внутрішнього життя і поведінки людини у всьому їх різноманітті, складності і єдності за допомогою спеціальних наукових методів, з яких, поряд з емирикой, аж ніяк не менше значення маю методи осмислення безмежного фактичного матеріалу. Загальна психопатологія є одним з найважливіших аспектів загального вчення про патологію людини, а що стосується пристрою психіки і особистостей людини, то самим важливим, що б з цього приводу не говорили самі авторитетні психологи. К.Ясперс, визначаючи задачі загальної психопатології, формулює. ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ - (у тварин) (англ. imprinting, ньому. Pragung) - специфічна форма навчання тварин, за якому в дуже ранній період житті в пам'яті фіксуються відмітні ознаки об'єктів, зухвалі деякі спадкові поведенческие акти (див. Інстинкти тварин). Такими об'єктами в природних умовах є, передусім, носії типових ознак вигляду: батьківські особні, детениши одного помета, статеві партнери, а також харчові об'єкти, постійні вороги і т. п. Син. импринтинг, импринтирование, рання пам'ять, формування прихильності. Поняття об 3. введено в етологию К. Лоренцом (Lorenz, 1935, 1937). Найбільш вивчена форма 3. - "реакція. ДЕФІЦИТ ЧАСУ - (від лати. deficit - недолік...) - фактична недостача часу для повноцінного завершення якого-небудь процесу, операції людиною, групою людей, машиною. У інженерній психології і психології труда понятиие Д. в. вживається в двох значеннях: 1) недостатній, обмежений час на виконання деякої роботи (ліміт часу); 2) гострий недолік, відповідний можливості людини виконувати певні дії. У цьому випадку Д. в. розглядається як стрес-чинник. Острий Д. в. (т. е. у другому значенні) характерний в основному для аварійних ситуацій і деяких критичних режимів функціонування керованого об'єкта, ліміт часу -. КОНСТРУКТИВНІ ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ - позитивний вплив конфлікту на соціальні і психологічні процеси в системі, де стався конфликт.к. ф. до. по відношенню до основних учасників виражаються в наступному. 1. Усуваються протиріччя (в 65 % випадків) в організації діяльності і управлінні. Діагностуються факти недостатньої діловитості і порядності. 2. Більш глибоко оцінюються особові особливості учасників конфлікту. 3. Ослабляється психічна напруженість, що є реакцією учасників на зіткнення. 4. Конфлікт служить джерелом розвитку особистості. Він дозволяє людині розширити сферу і способи взаємодії з навколишніми, придбати новий.