ПРАВА ЖІНОК В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості реалізації жінками своїх прав в сучасних умовах ... 5
1.1. Можливості самовираження жінок у різних сферах діяльності ... 5
1.2. Порівняльна характеристика правового регулювання праці жінок в Україні та за кордоном ... 10
1.3. Гарантії реалізації рівноправності жінок та чоловіків в Україні та світі ... 15
Розділ 2. Особливості охорони праці жінок ... 19
2.1. Спеціальні норми по охороні праці жінок на важких, шкідливих і небезпечних роботах ... 19
2.2. Заборона й обмеження залучення жінок до робіт у нічний час, понаднормових робіт ... 24
2.3. Правове регулювання переводу на більш легку роботу ... 25
Розділ 3. Проблеми забезпечення рівних можливостей реалізації прав жінок і чоловіків та шляхи їх розв'язання ... 30
3.1. Проблема формування паритетних відносин між жінками та чоловіками як умови сталого розвитку громадянського суспільства ... 30
3.2. Проблема "комплексного підходу" до подолання статевої нерівності у суспільстві ... 33
3.3. Проблема впровадження стратегій європейських документів у національне законодавство ... 37
Висновки ... 43
Список використаних джерел ... 45

Для придбання курсової роботи "Права жінок в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Права жінок в Україні"

Курсова робота "Права жінок в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Права жінок в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Права жінок в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Права жінок в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Вентиляція - сукупність заходів і пристроїв, необхідних для забезпечення заданої якості повітряного середовища в робочих приміщеннях. У умовах виробництва в. Може бути: За способом переміщення повітря - природна і механічна; за формою організації повітрообміну - місцева і общеобменная. Т і п и вентиляційних установок: У и т я ж н и е (призначені для видалення повітря) - місцеві і загальні; П р і т об ч н и е (здійснюють подачу повітря) - місцеві (повітряні душі, завіси, оазиси) і загальні (розсіяна або зосереджена притока). Природна в. Повітрообмін відбувається за рахунок різниці температур, а отже, і питомої. Тренінги реабілітаційні - Призначені для проведення групових заходів психологічної реабілітації з співробітниками ПОО, що повернулися в місця постійної дислокації після несіння служби в екстремальних умовах. Оптимальні терміни проведення першого РТ - 6-10-й день після повернення підрозділу в місце постійної дислокації. До цього терміну звичайно більшість співробітників вже устигає відсвяткувати повернення додому і зустріч з сім'єю і друзями. У той же час, ще не встигли розвинутися конфлікти в сім'ї, по місцю служби і недоліки в поведінці. Критеріями формування груп для реабілітаційного тренінгу (РТ) виступають термін виїзду. Професія поліцейського - В свідомості суспільства і самих вартових порядку склалося стійке, обгрунтоване переконання, що професія поліцейського "небезпечна і важка", зв'язана з постійними стресовими ситуаціями, фізичними і психічними навантаженнями, полна небезпеки і ризику. По мірі ризику і напруженості роботи ПП поступається тільки труду шахтаря, випереджаючи журналістів, авиапилотов, водіїв автотранспорту, пожежних, лікарів, дипломатів, військових і інш.  Регулярно опити громадської думки, що проводяться дослідницькими центрами Європейського Співтовариства показують, що професія поліцейського незмінно лідирує на шкалі довір'я. ПРОКУРАТУРА БУРЖУАЗНИХ КРАЇН - частина карального механізму буржуазної держави, яка, діючи гл. обр. як орган карного переслідування і обвинувачення, цілком і повністю служить інтересам монополістичного капіталу. П. би. з. як частина буржуазної надбудови служить меті зміцнення капіталістичних виробничих відносин, направляючи свою діяльність на придушення трудящих, революційних і прогресивних діячів, охорону інтересів буржуазії і на забезпечення безкарності нелюдяної експлуатації і пограбування буржуазією робітників і самих широких верств трудящого населення з метою отримання максимального прибутку. Прокуратура, по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Права жінок в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

З'ЇЗД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР - вищий орган державної влади СРСР, встановлений в рамках конституційної реформи 1 грудня 1988 р. Вибори відбулися в березні 1989 р. Офіційно функціонував до моменту припинення існування СРСР в грудні 1991 р. С.Н.Д.СССР повинен був забезпечити широку показність всіх шарів народу, як би втілюючи ідею соборности, популярну в Росії зі середніх віків. Завдяки С.н.д. СРСР до участі в керівництві державними і суспільно-політичними справами повинні були прийти нові люди. демократично мислячі, в своїй більшості не пов'язані з партійною номенклатурою і бажаючі перебудови життя, політичних і. Екологічне правопорушення - правопорушення, пов'язане з тим або інакшим забрудненням навколишнього середовища. У сучасних умовах, коли прийняте величезне число міжнародних угод, спрямованих на запобігання забрудненню морської середи, атмосфери, космосу, суші, прісних водотоков, будь-яке порушення правил і стандартів, передбачених в таких угодах, можна розглядати як порушення зобов'язань і е.п. Практика пішла по шляху встановлення цивільно-правової відповідальності, коли мова йде об е.п. Наприклад, при самому поширеному забрудненні морської середи - забрудненні нафтою - відповідальність лягає на оператора або власника судна. Але в. ДВІЙЧАСТЕ ПІДКОРЕННЯ - принцип гос. управління, що полягає в тому, що орган гос. управління одночасно підлеглий органу влади, його що утворив (підкорення по горизонталі), і вищестоящому однойменному органу гос. управління (підкорення по вертикалі). Підкорення по горизонталі дає можливість здійснювати саму безпосередній зв'язок з широкою масою трудящих, враховувати місцеві особливості, умови і застосовувати витікаючі з цих особливостей заходи для залучення маси в будівництво комунізму. Підкорення по вертикалі забезпечує єдність діяльності однорідних органів держави, підкорення їх єдиному плану і вказівкам.
У вступі курсової "Права жінок в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНА ВЛАДА - здатність держави, його структур за допомогою легітимних коштів підпорядковувати поведінку окремих індивідів, груп людей або всього суспільства загальній (державної) волі. Дієздатність Г.в. характеризується поняттям "ресурси Г.в., "вказуючим сукупність тих коштів, використання яких забезпечує вплив держави на об'єкти державної діяльності. Відмінність Г.у. від інших її видів - в наявності групи людей, які володарюють, в чиїх руках знаходиться апарат проведення в життя державної волі. Форми вияву Г.в.: панування, керівництво, управління, організація, контроль. Природу Г.в. характеризують такі її.

БЕЗГОСПОДАРНЕ МАЙНО - майно, власник якого невідомий, а також майно, яке не має власника (ст. 68 ГК). К Б. і., зокрема, відносяться: 1) майно, загублене власником і будь-ким знайдене, якщо власник не з'явиться за своїм майном або не буде виявлений протягом встановленого терміну; 2) майно, від права власності на яке власник відмовився; 3) виявлені коштовні камені, перли, золоті і срібні монети, дорогоцінні метали в злитках, виробах в ломі, радянська і іноземна валюта, власник яких невідомий або внаслідок закону загубив на них право; 4) майно, що поступило до адміністративних і судових органів, міліції як речові. ІНСПЕКТОР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ - Посадові обов'язки. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень і розпоряджень керівника підприємства. Перевіряє відповідність проектів наказів, що підготовлюються на підприємстві і розпоряджень документам вищестоящих організацій, на основі яких вони видаються. Заповнює контрольні картки і веде картотеки обліку наказів, розпоряджень і інших документів, а також доручень, що вимагає контролю за їх виконанням. Веде оперативний облік проходження документів. Визначає причини невчасного виконання доручень. Інформує керівника підприємства про стан їх виконання. Бере участь в.
Список літератури курсової "Права жінок в Україні" - більше 20 джерел. ОСОБИСТІСТЬ - (англ. personality; від лати. persona - маска актора; роль, положення; особа, особистість). У суспільних науках Л. розглядається як особлива якість людини, що придбавається ним в социокультурной середовищі в процесі спільної діяльності і спілкування. У гуманистических філософських і психологічних концепціях І. Кант). При всьому різноманітті підходів до розуміння Л. традиційно виділяються слід. аспекти цієї проблеми: 1) багатогранність феноменології Л., що відображає об'єктивно існуюче різноманіття виявів людини в еволюції природи, історії суспільства і його власного життя; 2). РАДИКУЛИТ - поразка корінців спинномозгових нервів, що характеризується болями і порушенням чутливості по корешковому типу, рідше периферичними парезами. Основною причиною розвитку радикулита служить остеохондроз хребта, дистрофія межпозвонкових дисків, нерідко з їх зміщенням (грижі диска). Рідше радикулит виникає при природжених вадах розвитку хребта, захворюваннях внутрішніх органів, воспалительно-дистрофических поразках хребта і суглобів, пухлинах периферичної нервової системи, костно-связочного апарату, гінекологічних захворюваннях, травмах хребта, інфекційних хворобах нервової системи. Клінічна.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА(ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ) НЕЙТРАЛЬНІСТЬ - Одна з установок психоаналітик в процесі лікування - обов'язок зберігати нейтральне відношення до релігійних, етичних і соціальних цінностей, не керуватися в лікуванні якими б те не було ідеалами, стримуватися від рад (Лапланш Дж., Понталіс Дж. БИ., 1996). Оскільки психоаналитическая техніка вимагала відмови від методів навіювання, що передбачають усвідомлений вплив лікаря на пацієнта, вона повинна була спиратися на принцип Слово "нейтральність" і концепція психоаналитической нейтральності містили амбивалентность з самого початку народження психоаналізу, Фрейд (Freud S., 1914).
Посилання в тексті роботи "Права жінок в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Скорочена психотерапія - (brief psychotherapy) Доцільна тривалість психотер. служила предметом дискусій, починаючи з часів З. Фрейда, к-рий був стурбований тривалістю проведення психоан. і вважав, що при підвищенні рівня знання про особистість і психопатологію чол. час, необхідний для терапії, буде поступово меншати. Однак його очікування не виправдалися. Замість цього тривалість психоан., щонайменше в США, збільшилася. Хоч точна і надійна стат. відсутній, представляється, що в більшості випадків тривалість аналізу становить 4-6 років. Внаслідок ист. розвитку психоан. і психодинамической терапії загалом, протягом мн. ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ - хронічне захворювання, в основі якого лежить глибока безповоротна структурна перебудова печінки з рубцовим зморщенням і поступовим зниженням її функції. Цироз печінки може розвинутися після тривалого зловживання алкоголем, після вірусного гепатиту з виходом в хронічний гепатит, а також внаслідок порушень аутоиммунного характеру (що приводять до цирозу через хронічний активний гепатит), холангита, обструкції внепеченочних жовчних протоків. Рідше до цирозу приводять тривала серцева (правожелудочковая) недостатність, гемохроматоз, паразитарні захворювання печінки. Клінічна картина. Хвороба може. "F1х.5" Психотічеськоє розлад - Розлад, виникаючий у час або безпосередньо після вживання речовини, що характеризується яскравими галюцинаціями (звичайно слуховими, але що часто зачіпають більше за одну сферу почуттів), помилковими узнаваниями, маренням і/або ідеями відношення (часто параноидного характеру), психомоторними розладами (збудження або ступор), анормальним афектом, який варіює від сильного страху до екстазу. Свідомість звичайно ясна, хоч можлива деяка міра його затьмарення. Розлад звичайно проходить, принаймні, частково, протягом 1 місяці і повністю протягом 6 місяців. Діагностичні вказівки: Психотическое.

Конфлікт організаційний - зіткнення протилежно направлених організаційних позицій індивідів АБО груп безвідносне ціліше за один одну. Як правило, К. про. виникає з ситуації, коли необхідно різко змінити звичний тип діяльності і перейти до нових організаційних структур. Дії суб'єктів К. про. регламентовані чим склався нормами, відображають логіку розвитку організації і носять внеличностний деперсонифицированний характер. Основними елементами К. про. є: організаційна проблемна ситуація, "перший" учасник (що сприймає дану ситуацію як перешкоду для досягнення задач посадової позиції) і "другий" учасник (що сприймає її як ситуацію. Акомодація - (accommodation) Зорова акомодація Зрітельная А. - автоматичний процес пристосування ока до ясного бачення разноудаленних об'єктів - здійснюється шляхом зміни кривизни кришталика і, отже, його заломлюючої здатності. Кришталик взятий в капсулу, краї якої переходять у волокна цинновой зв'язки, прикріпленої до ресничному тіла. Коли око знаходиться в спокої, циннова зв'язка натягнута і її натягнення передається капсулі, що стискає і уплощающей кришталик. Тому в спокої око настроєне на розглядання дальніх об'єктів, що знаходяться на відстані не менше за 6 м. Світлові промені проходять через рогівку і. ЧУПРИКОВА - Наталія Іванівна (р. 1928) - російський психолог, психофизиолог, д-р психологічних наук (1970), професор (1979). Закінчила відділення психології філософського факту МГУ (1951). З 1953 р. працює в психологічному інституті РАО. З 1972 по 1985 р. завідувала лабораторією психофізіології пізнавальних процесів, в цей час - ведучий науковий співробітник і керівник групи інституту. Експериментальні дослідження, виконані Ч. в лабораторії Е.І. Бойко, сприяли обгрунтуванню уявлення про второсигнальних керуючі імпульси позитивного і гальмівного характеру, що виборче змінюють стан локальної збудливості в. Парапсихологія - (пара психологія) - 1. "девіантна наука", напрям образу думок (що не має до власне психології ніякого відношення) в мир фантомних явищ, існування яких не має скільки-небудь достовірних свідчень і вступає в суперечність з фундаментальними науковими законами (наприклад, це екстрасенсорное сприйняття, биоенергетика, телепатія, телекинез, прорицательство, ясновидіння, контакти з інопланетянами і літаючими тарілками, чаклунство, минулі життя, астрологічні прогнози і мн. інш.). Подібні речі викликають у значної частини суспільства і засобів масової інформації чималий і не.