ПРАВОВА ПРИРОДА АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні ... 5
1.1. Конституція України - Основний Закон держави ... 5
1.2. Конституційний контроль як інститут забезпечення дії принципу верховенства Конституції ... 6
1.3. Основні риси Конституційного суду як судового органу ... 9
1.4. Компетенція Конституційного суду України ... 10
Розділ 2. Акти Конституційного суду як основний елемент його діяльності ... 17
2.1. Акти Конституційного суду та їх місце у конституційній юрисдикції ... 17
2.2. Правова природа актів Конституційного суду ... 21
2.3. Юридична сила і значення правових позицій конституційного суду України ... 25
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Правова природа актів Конституційного суду України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова природа актів Конституційного суду України"

Курсова робота "Правова природа актів Конституційного суду України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова природа актів Конституційного суду України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова природа актів Конституційного суду України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова природа актів Конституційного суду України" і призначений виключно для пошукових систем.

Житлові правовідносини - (див.: Зміст житлових правовідносин) - загальне, родове поняття, яким охоплюються різні види відносин, виникаючих з приводу житла: по володінню, користуванню і розпорядженню житловими приміщеннями, наданню житлових приміщень потребуючим них, по управлінню і експлуатації житлового фонду і т.д. Внаслідок регулювання нормами житлового права суспільних відносин вони придбавають правову форму і стають житловими правовідносинами. Цим поняттям, як справедливо відмічає Е.Б. Ликова, охоплюється широке коло правовідносин, що класифікується різними вченими по-різному в залежності від того, що вони. Справи про зміну встановленого судом розміру аліментів або про звільнення від сплати аліментів -  Право суду на зміну встановленого розміру аліментів або звільнення особи, зобов'язаного сплачувати аліменти, від їх сплати передбачене ст. 119 СК РФ. Дане право може бути реалізоване судом по заяві будь-якої з сторін, якщо змінився їх матеріальний або сімейний стан. Таким чином, стягувач може просити суд про збільшення встановленого розміру аліментів, що отримуються, а їх платник може вимагати зменшення розміру аліментів, що сплачуються.  Варто звернути увагу і на те, що в п. 2 ст. 119 СК РФ законодавець передбачає право суду звільнити від сплати аліментів на повнолітнього дієздатного обличчя. БЕЗГОТІВКОВИЙ ЦІННИЙ ПАПІР - цінний папір, фіксація і передача прав на яку здійснюється шляхом здійснення записів на спеціальних рахунках. З точки зору змісту Б.ц.б. ідентичний традиційним цінним паперам, оскільки являє собою зафіксовану в специфічній формі сукупність прав, встановлену законом для цих видів цінних паперів. Б.ц.б. мають ту особливість, що виконання операцій з ними не вимагає фізичного переміщення сертифікатів цінних, паперів від отчуждателя набувальнику або їх заміни. Поняття Б.ц.б. об'єднує два суміжних правових явища. Насамперед це цінні папери, умови випуску яких зовсім не передбачають їх оформлення. РАЙОННИЙ СУД - федеральний суд загальної юрисдикції. Р.с. утворяться в кожному районі або місті. Один суд може бути створений на район і місто, а також на території, не співпадаючій з межами адміністративного району. До Р.с. по правовому положенню прирівнюються міські, межмуниципальні, окружні суди. Р.с. складається з суддів і народних засідателів. Чисельний склад Р.с. визначається виходячи з кількості населення підвідомчою йому території, об'єму роботи. До складу суду входить один або трохи суддів. У многосоставних судах один з них є головою суду. У голови Р.с. може бути заступник. Суддею Р.с. може стати.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова природа актів Конституційного суду України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕСІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКА - (лати. sessio - засідання) - період часу. протягом якого парламент (палати парламенту) проводить пленарні засідання і приймає правомочні рішення. Сесійний порядок роботи парламенту історично склався в період становлення демократії і обмеження монархії. З його допомогою монархи домагалися хоч би тимчасової можливості звільнити очолювану ними виконавчу владу від парламентського контролю і законодавствувати самостійно. Наприклад, в царській Росії "Зведення основних державних законів" встановлювало право імператора в перервах між сесіями Державної думи (які на практиці тривали по декілька місяців. ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ (НИОКР) - самостійна група цивільно-правових договорів, що розмежовуються в залежності від основного зобов'язання: за договором на виконання науково-дослідних робіт (НИР) виконавець зобов'язується провести зумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ДКР) - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу і сплатити її. ГК РСФСР не містив положень про договори на НИОКР, вони регулювалися відомчими нормативними актами Держкомітету СРСР по. ШТРАФ - грошове стягнення, що є в радянському праві виглядом покарання, що накладається в судовому або адміністративному порядку (див. Адміністративний штраф), а також виглядом неустойки (див.). У карному праві Ш. передбачений як основна або додаткова міра покарання (ст. ст. 23 і 42 УК). При застосуванні Ш. як основна міра покарання розмір його визначається в межах, позначених санкцією статті; напр., по ст. 105 УК за порушення правил, регулюючих торгівлю, Ш. може бути визначений в розмірі до 2000 крб. Размер Ш. як додаткова міра покарання законом не установлен-он визначається судом відповідно до.
У вступі курсової "Правова природа актів Конституційного суду України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Постійне (безстрокове) користування земельними дільницями - вигляд права на земельні дільниці. Суб'єктами даного права (землекористувачі) після введення в дію ЗК РФ можуть бути державні і муніципальні установи, казенні підприємства, а також органи державної влади і місцевого самоврядування. Обличчя, що використовують земельні дільниці на праві постійного (безстрокового) користування, наділені двома повноваженнями володіння і користування, на відміну від власників, які мають право і розпоряджатися земельними дільницями. До введення в дію ЗК РФ земельні дільниці на даному праві надавалися і громадянам, і юридичним особам, не вказаним вище. Враховуючи це, в.

Надання житлового приміщення в будинках житлового кооперативу - Житловий кооператив відрізняється від житлово-будівельного кооперативу тим, що житловий кооператив не будує будівлю, а придбаває вже готове. Членом ЖСК можна стати таким чином: вступити в члени ЖСК при його установі і отримати квартиру в побудованому ЖСК будинку, вступити у вже діючий ЖСК шляхом придбання квартири в будинку ЖСК або отримання її шляхом обміну. Придбати квартиру можна, наприклад, шляхом купівлі-продажу квартири, отримання в спадщину і інш. При цьому, якщо пай виплачений повністю, то новий власник квартири не зобов'язаний вступати в члени ЖСК - це його право, але не обов'язок. Якщо. ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ - тверде співвідношення, що законодавче встановлюється між двома валютами, що є основою валютного курсу, який, однак, звичайно відхиляється від В.п. В.п. встановлюється, насамперед, по кількості що міститься в грошових одиницях різних країн золота (срібла), потім (в умовах обігу нерозмінних на золото паперових грошей) - по кількості, що законодавче встановлюється в них золота. Післявоєнна система міжнародних валютних відносин відрізнялася тим, що країни - члени Міжнародного Валютного Фонду були зобов'язані фіксувати паритет своїх національних валют в золоті або американських.
Список літератури курсової "Правова природа актів Конституційного суду України" - більше 20 джерел. МИСЛЕННЯ - Опосередковане - засноване на розкритті зв'язків, відносин, опосредований - і узагальнене пізнання об'єктивної реальності [Рубинштейн С.Л., 1940]. Мислительное відображення специфічне внаслідок його обобщенности і опосредованности, що дозволяє М. вийти за рамки безпосередньо даного. М. є вищою формою пізнавальної діяльності людини, воно включає в себе синтез і аналіз, узагальнення і відвернення, здібність до абстрагування і виділення конкретних ознак, розрізнення істотного і неістотного. Пізнавальна діяльність протікає на двох рівнях психічного відображення: перший - це ті зв'язки і відносини. РЕФРЕЙМИНГ - Назва групи методик нейролингвистического програмування, запропонованих основоположниками цієї психотехнологии Гріндером (Grinder J.) і Бендлером (Bandler R.), освічена від англійського слова frame (переформування) і відображає психологічні цілі методики - зміна відношення. Припущення про психотерапевтичний ефект Р. будується на гіпотезі суб'єктивності відношення людини до подій навколишнього світу, симптоматике, поведінці людей. Будь-яка подія, що відбувається многоаспектно і передбачає множинність опису з різних точок зору (поняття точки зору в нейролингвистическом програмуванні.

Аддікциї відносин при нехімічній залежності - Аддікция (від англ. addiction - схильність, згубна звичка, лати. addictus - рабски відданий) залежність індивіда від опр. типу відносин, краї супроводить його скована поведінка. Нехімічну залежність може викликати будь-яка діяльність, для до-ой характерно прагнення відходу від реальності за допомогою зміни свого психич. стану без застосування хімічних речовин (т. е. об'єктом до-ой є опр. поведенческий паттерн), що займає домінуюче положення в житті і свідомості індивіда і здійснювана ним в збиток соціальним зв'язкам і інш. життєво важливим сферам. Критерії діагностики поведенческих залежності.
Посилання в тексті роботи "Правова природа актів Конституційного суду України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕХТЕРЕВА - Наталія Петрівна (р. 1924) -російський нейрофизиолог, науковий керівник Інституту мозку людини РАН, д-р медичних наук, професор, д. чл. РАН і РАМН РФ. Лауреат Державної премії СРСР, иностр. чл. Австрійської і Фінської Академій наук, Американської Академії медицини і психіатрії і Міжнародної Академії екології, безпеки людини і природи, чл. багатьох інш. иностр. суспільств і організацій. Має численні нагороди за наукові досягнення, внучка всесвітньо відомого фізіолога, психіатра і невропатолога В.М. Бехтерева. Закінчила Ленінградський перший медичний ин-т ім. ак. І.П. Павлова (1947). Соматопсихика - (somatopsychics) Терміном "З." означається психол. або психіатрична симптоматика первинно соматичної етіології. На відміну від психосоматичних розладів, к-рі яв-ця соматичними станами, виниклими в рез-ті психол. стресу, соматопсихические симптоми або розлади - це вияви психол. або психіатричного характеру, безпосередньою причиною к-рих став соматичний стан. У повсякденному житті соматопсихические епізоди - буденна справа. Емоційні побічні ефекти, продуцируемі, утомленим або голодним організмом, що перегрівся, можуть виявлятися як дратівливість, запальність, ірраціональна поведінка, млявість. Прогноз шизофренії - Прогноз шизофренії варіює в широкому діапазоні і насамперед залежить від типу її течії, конкретної клінічної форми. Злоякісна шизофренія завжди приводить до кінцевого стану, що прирівнюється по тягарю до деменции (шизофреническое недоумство). Хворі в кінцевому стані за рідкими виключеннями не утримуються вдома і постійно знаходяться в стаціонарах або психоневрологічних інтернатах. Всі вони стають інвалідами першої групи. Клінічний і соціальний прогноз у більшості хворих параноидной шизофренією також несприятливий. Частина з них на віддалених етапах ендогенного процесу утримуються вдома, але.

седативное¦снотворний засіб - [sedative / hypnotic] - Будь-якої з групи депрессантов центральної нервової системи, здатний полегшувати тривогу і викликати заспокоєння і сон. Деякі з таких лікарських засобів також викликають амнезію і розслаблення м'язів і / або мають противосудорожні властивості. Найважливіші класи седативних / снотворних коштів включають бензодиазепини і барбитурати. До них також відносяться алкоголь, буспирон, хлоралгидрат, ацетилкарбромал, глютетимид, метиприлон, етхлорвинол, етинамат, мепробамат і метаквалон. Іноді термін "седативні / снотворні кошти" вживається лише відносно підкласу тих лікарських. АНОВУЛЯТОРНИЙ ЦИКЛ - менструальний цикл, що характеризується відсутністю овуляція при наявності збереженого ритму (через 24 - 28 дні) менструальноподобних кровотеч. При цьому один або декілька фолікулів досягають стадії зрілості, але на відміну від нормального (овуляторного) менструального циклу овуляція (виходу зрілої яйцеклетки з фолікула яєчника в брюшную порожнину) не відбувається. Невдовзі такі фолікули зазнають зворотного розвитку (атрезии). У відповідь на спад в організмі рівня естрогенних гормонів виникає менструальноподобное кровотеча, яка зовні майже не відрізняється від звичайної менструації. ПОНЯТТЯ - En.: Concepts 1. Гіпноз вписується в психологічні поняття. Часто забувають, що поняття в психології мають відносне значення: в біології макула відрізняється від папули, і ця істина завжди вірна. У психології ж поняття мають спірну, тимчасову, не завжди очевидну цінність. Це штучні підрозділи, розташовані в системі психологічної реальності, складній і хиткої. Тому поняття, що стосуються гіпнозу, часто не що інакше, як залишки понять колишніх поколінь. Однак поняття, що використовуються можуть придбавати несподівану значущість: психологія є по перевазі областю самоисполняющихся прогнозів. Т-групи - (T-groups) Т-г., або тренинговая група, виникла літом 1946 р. внаслідок зобов'язаної щасливому випадку події на семінарі по внутригрупповим відносинах. Дослідницький колектив очолював Курт Левін. По закінченні семінару, на "розборі польотів", чотири ведучих семінар співробітника прийшли до висновку, що використання групового процесу як програма вивчення розвитку групи і дій, що робляться було важливим відкриттям, що потребувало подальшої розробки. Ці автори ввели чітке розмежування між груповою терапією, орієнтованою на интраперсональную динаміку учасників, і Т-г., орієнтованої на вивчення розвитку.