Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правової природи конституційних прав, свобод обов'язків людини і громадянина ... 5
1.1. Сутність та соціальна природа прав людини ... 5
1.2. Особливості співвідношення прав людини і громадянина ... 7
1.3. Соціальні та конституційні права особи та громадянина ... 11
Розділ 2. Класифікація прав людини з різними критеріями ... 15
2.1. Класифікація прав людини за хронологією виникнення ... 15
2.2. Класифікація прав людини за способом реалізації ... 19
2.3. Класифікація прав людини за змістом і соціальним призначенням ... 22
Розділ 3. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина за конституцією України. Механізм їх захисту ... 24
3.1. Характеристика прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за конституцією України ... 24
3.2. Особливості національних та міжнародних механізмів захисту прав людини ... 29
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина"

Курсова робота "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗКРАДАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ВЛАСНОСТІ - протиправне, умисне вилучення (заволодіння) державного або суспільного майна, довершене з метою звернути це майно в свою власність або розпорядитися їм як своїм власним. X. з. з. є одним з видів злочинного посягання на соціалістичну власність (див. Злочини проти соціалістичної власності). Конституція СРСР законодавче покладає на всіх громадян обов'язок берегти і зміцнювати суспільну власність як священну і недоторканну основу радянського ладу. Радянська держава гострозоро стоїть на варті соціалістичної власності. У другій головній фазі розвитку Радянської держави однієї з основних його функцій є охорона. АВТОНОМІЯ - (від греч. "autonomia": "autos" - сам і "nomos" - закон): 1) право самостійного управління якою-небудь частиною держави, закріплене конституцією або іншими правовими актами; 2) широке самоврядування якого-небудь регіону (обласна, або адміністративно-територіальна, політична А. Такая А. ще іменується державної А), а також надання особливих прав в області культури розрізнено проживаючим етнічним групам (див. Національно-культурна автономія Російської Федерації). У державознавстві поняття А. застосовно в значенні форми самоврядування території держави як з унітарної, так і з. Інформаційна безпека держави - захист конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності з використанням інформаційних коштів. Життєво важливі інтереси держави в інформаційній сфері: а) створення умов для реалізації інтересів особистості і суспільства в інформаційній сфері; би) формування інститутів суспільного контролю за органами державної влади; в) безумовне забезпечення законності і правопорядку; г) створення умов для розвитку власної інформаційної інфраструктури; д) формування системи підготовки і реалізації рішень органів державної влади, що забезпечує національні інтереси країни; е) захист державної. Нестачі правової социализации молоді як криміногенний і профилактируемий чинник - Правова соціалізація - процес і результат засвоєння людиною в прижиттєвому розвитку правових цінностей суспільства перетворення їх в норми свого життя і поведінки, в особисті якості і особливості психології. ". Щоб жити в праві, - писав російського правознавця А.С. Алексеєв, - необхідно, передусім, щоб право жило нас". Вихована людина, як говорять, не той, хто поводиться виховано, а той, хто інакше поводитися не може. На правову социализацию протягом життя людини впливає весь социум, починаючи з державного пристрою, його економічної системи, стану законності і правопорядку в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РАЙОННА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ - місцевий орган державної влади (див. Місцеві органи державної влади), що обирається трудящими району (див.) на. основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні терміном на 2 роки по нормах представництва, визначуваних Конституціями союзних республік і Положеннями про вибори в місцеві Ради. Р. С. д. т. керують діяльністю підлеглих ним органів управління, забезпечують правоохорону державного., дотримання законів і охорону прав громадян, сприяють посиленню обороноздатності країни, встановлюють районний бюджет і керують місцевим господарським і. Прописка в'язнична - Особливий порядок прийому новаків в слідчих ізоляторах (СИЗО) і в'язницях мета якого: вивчити новака, з'ясувати його сильні і слабі сторони, знайти компроментирующие обставини і пр., а в результаті визначити йому неформальний статус в групі, неформальні права і обов'язки і т.д. Ініціатива в проведенні ПТ виходить звичайно від "кримінальних авторитетів" або "бувалих", які пояснюють новаку про намір різними способами встановити його знайомство із звичаями, правилами поведінки за "камерному житті", а насправді прагнуть його принизити на основі проходження системи ритуалів ПТ (або на жаргоні осуджених. Справи про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності роботодавцем - фізичною особою -  У справах про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності роботодавцем - фізичною особою (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи була насправді ліквідована організація-роботодавець або чи мало місце насправді припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою [211];  2) чи був працівник своєчасно попереджений під розписку про його звільнення від посади в зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності роботодавцем - фізичною особою або, якщо таке попередження не робилося в.
У вступі курсової "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Муніципальна освіта - міське, сільське поселення, декілька поселень, об'єднаних загальною територією, інакші населені території, в межах яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. Згідно з Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" можна виділити декілька необхідних ознак для визнання окремих територій муніципальними освітами. По-перше, здійснення на території місцевого самоврядування, тобто рішення населенням самостійно і під свою відповідальність питань місцевого.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ - спеціальний запис про різні права на нерухомість фізичних і юридичних осіб, в тому числі іноземних, яка заноситься в Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно і операцій з ним, введеного ФЗ РФ від 21 липня 1997 р. № 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і операцій з ним" (далі - Закон про державну реєстрацію). Державній реєстрації підлягають: право власності на землю і інші нерухомі речі. право оперативного управління, право довічного успадкованого володіння, право безстрокового(постійного) землекористування, право оренди нерухомого майна, іпотека і інші. БАТЬКІВСТВО - факт біологічного і (або) соціального походження дитини від певного чоловіка. О. упевняється в органах загсу записом про народження., Якщо дитина народилася від осіб, що перебувають в браку між собою, а також протягом трьохсот днів з моменту його розірвання, визнання недійсним або з моменту смерті чоловіка, батьком дитини признається чоловік (колишній чоловік), якщо не доведене інакше. О. чоловіка упевняється записом про брак. О. особи, що не перебуває в шлюбі з матір'ю дитини, встановлюється шляхом подачі до органу загсу спільної заяви батьком і матір'ю дитини, а у разі смерті матері, визнання її.
Список літератури курсової "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" - більше 20 джерел. СТРУКТУРНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - один з напрямів сучасного психоаналізу, теорія і практика якого засновані на використанні ідей, черпаних з класичного психоаналізу З. Фрейда, структурної антропології К. Леви-Строса (1908-1997), археології знання М. Фуко (1926-1984). Концептуальне обгрунтування структурного психоаналізу і використання його основних положень при терапії нервовохворих знайшло своє відображення в теоретичній і практичній діяльності французького психоаналітик Ж. Лакана (1901-1981).    З. Фрейд приділив увагу розумінню ролі мови взагалі і мови хворого зокрема, що було однією з центральних проблем класичного. Синдром крихкої Х-хромосоми - (fragile X syndrome) Маловідома до 1980-х рр., крихка Х-хромосома являє собою хромосомну аномалію, що вважається зараз найбільш частою спадковою причиною затримки розумового розвитку. Синдром Дауна - осн. генетично зумовлена причина розумового недоразвития - виникає внаслідок роз'єднання 21-й хромосомної пари, що не відбувається при мейозе; він яв-ця генетичним за природою, але не успадкованим. Розміщена на слабій або крихкій дільниці на Х-хромосомі, fra(X) пов'язана з иолом і тому частіше зустрічається у чоловіків. Це - лише одне з більш ніж 50 пов'язаних з Х-хромосомою розладів, зухвалих.

Деятельностноє опосередкування межличностних відносин в групі: теорія А. В. Петровського - Відома в соціальній психології теорія деятельностного опосередкування межличностних відносин особистості в групі (теорія ДОМОГ), запропонована А. В. Петровським, спочатку називалася "стратометрическая концепція груп і колективів". У ній описувалися разл. рівні шари внутригрупповой активності, а також ядерний шар діяльність, що реалізовується групою. Включення групової діяльності в соціально-психол. портрет групи було принципово важливою відмінною рисою концептуальних розробок А. В. Петровського в порівнянні із загальноприйнятими моделями опису груп в соціальній психології. Було показано.
Посилання в тексті роботи "Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Тварини, що виховуються як діти - (animals raised as humans) Існують три видатних исслед., в ході к-рих молодого шимпанзе вирощували як челов. дітей. Др. проекти були присвячені горилі і орангутангу, що виховувалася в домашньому середовищі. У ході самого першого исслед. У. Н. Келлог і його дружина виховували маленьку самицю шимпанзе Гуа разом з своїм маленьким сином Дональдом протягом 9 місяців. Гуа одягали в одяг, цілували, обіймали і взагалі зверталися з нею точно так само, як із звичайною маленькою дитиною. Гуа з'явилася в будинку у віці 7,5 місяців, коли вона була на два місяці молодше Дональда. У таких умовах Гуа придбала мн. типи. Діагностіка емпатийности дітей "Зірковий хлопчик". Л. П. Стрелкова - Призначена для фіксації емпатических зсувів у дітей 4-6 років під впливом разл. впливів: за допомогою гри по сюжету і з приводу сюжету казок. Основою методики є факт, що в альтернативній ігровій ситуації дитина, залишаючись самим собою (не в ролі) вступає в тісний контакт з персонажем. Таке зближення дітей і персонажів дозволяє, по-перше, виявити те, що переживалося дошкільнята у внутр. плані, по-друге, визначити, що закріпилося в їх емоційному досвіді. Матеріалом служить казка О. Уайльда "Зірковий хлопчик" (музичний спектакль, записаний на пластинку). Дітям пропонується прослухати. ТЕНИАРИНХОЗ - гельминтоз з групи цестодозов, що характеризується поразкою переважно верхнього відділу шлунково-кишкового тракту людини. Зустрічається повсюдно, головним чином в районах інтенсивного тваринництва. Збуджувач - бичачий, або неозброєний, цепень (Taeniarhynchus saginatus). Має тіло довжиною 4 - 6 м; складається з головки (сколекса) без крючьев і стробили, вмісної безліч (більше за тисячу) члеників. У кінцевих зрілих члениках матка містить зрілі яйця. Яйця круглої форми, мають тонку прозору оболонку. Всередині яйця знаходиться зародок (онкосфера). Термін життя бичачого цепня в організмі людини може.

ТАДЖИКИ - представники корінної нації республіки Таджикистан. Спеціальні дослідження показують, що для таджиків найбільш характерні такі національно-психологічні якості, як практичний склад розуму, раціональний образ мислення, що спирається на абстрактні висновки і узагальнення; помірно виражена емоційність, спокій, розсудливість; певна міра замкненості в полиетнических групах, іноді - насторожене відношення до представників інших національностей; висока оцінка шанобливого відношення до себе з боку інших народів. Таджиків відрізняють завзятість, наполегливість в досягненні поставленої мети. Пермський запитувач Я - (ПВЯ). Л.Я. Дорфман і інш. Спочатку запитувач називався "Метатест - 1". Потім він отримав назву "Пермський запитувач Я" і зазнавав неск. модифікаціям. Призначений для вимірювання особливостей самообщения на внутриличностном рівні (самосвідомість, Я-концепція). Учасниками самообщения є Я і Не-Я (генерализованний Іншої). Їх позиції артикулюються в 4 субмодальностях: Авторське Я (Я як автор, діяч) і що Вторить Я (орієнтація на Іншого, референтность) (модальність Я), Втілене Я (володіння Іншим, втілення в Іншому) і Перетворене Я (прийняття Іншого. Знецінення - (общеславянск., сходить до kaina, первинне значення - відплата, подяка, а далі - штраф, вартість) - 1. в психоаналізі - захисний механізм, при якому індивід приписує перебільшені або відсутні негативні якості комусь іншому з метою зберегти власну позитивну самооценку. Синонім: Проекція; 2. в психопатології - а) самоумаление, тенденція ігнорувати позитивні риси власної особистості і приписувати собі самому негативні якості внаслідок прагнення зберегти знижену самооценки, яку пацієнти не тільки не бажають змінити в кращу сторону, але і не вірять в існування такої можливості. Характеризує. Девіантна поведінка - поведінка, що суперечить прийнятим в суспільстві правовим і/або етичним нормам, тобто 1. злочинність і 2. карно некарана поведінка. У дослідженнях девіантної поведінки значне місце відводиться вивченню його мотивів, причин і умов (в тому числі і психопатології), які приводять до його розвитку, а також можливостей його попередження і подолання. Злочинність, як вигляд девіантної поведінки, вивчається кримінологією (див.) з використанням психологічних досліджень. Важливе значення в формуванні кримінальної поведінки, як передбачається, мають ворожа агресивність і дефіцит правосвідомості. Непротиправну.