Правове регулювання банківського кредитування

(курсова робота з фінансового права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового регулювання банківського кредитування.....5
1.1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.....5
1.2. Принципи кредитування.....10
Розділ 2. Характеристика правового регулювання видів банківського кредитування.....16
2.1. Кредитування комерційних банків Національним банком України.....16
2.2. Іпотечне кредитування в Україні.....23
2.3. Факторингове кредитування.....28
2.4. Форфейтингове кредитування.....31
Розділ 3. Особливості укладання та умови кредитного договору.....33
Висновки.....41
Література.....43

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання банківського кредитування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання банківського кредитування"

Курсова робота "Правове регулювання банківського кредитування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання банківського кредитування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання банківського кредитування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання банківського кредитування" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБЛІКОВИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА - всі працівники, прийняті на постійну, сезонну, а т.ж. на тимчасову роботу на термін один день і більш від дня їх зарахування на роботу. У обліковому складі працівників за кожний календарний день повинні бути враховані як фактично працюючі, так і відсутні на роботі по яких-небудь причинах. Виходячи з цього, в обліковий склад включаються працівники: 1) що фактично явилися на роботу, включаючи і тих, які не працювали внаслідок простою; 2) що знаходяться в службових відрядженнях, якщо за ними зберігається заробітна плата на даному підприємстві, включаючи працівників, що знаходяться в. КАРНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО - самостійна галузь права, трансформована в 90-е рр. з виправно-трудового права, предметом регулювання якого традиційно були порядок і умови виконання і відбування карних покарань, пов'язаного із застосуванням до осудженого заходів виправно-трудового впливу (трудових, політико-виховних, режимних і т.д.), орієнтованих насамперед на його залучення до труда. Ті, що Відбулися в 90-е рр. зміни в політиці виконання карних покарань і поводження з осудженими спричинили зміщення акценту з трудового аспекту як основи всього процесу виправлення і перевиховання осуджених на карно-виконавчий і тим самим. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА - орган ООН, на який покладені функции1 в області економічного і соціального співробітництва. Е. і С. з. складається з 18 членів організації, що обираються Асамблеєю терміном на 3 роки з правом негайного переобрання. Состав Е. і С. з. оновлюється по третинах. Решенія Е. і С. з. приймаються більшістю голосів присутніх і членів, що беруть участь в голосуванні, не вважаючи тих, що стрималися. Е. і С. з. створює комісії - економічну, соціальну, прав людини і інш. Е. і С. з. має тісний зв'язок з т. н. спеціалізованими установами, тобто междуправительственними організаціями, відношення яких до. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ В КОЛГОСПАХ - щорічний розподіл валової продукції і грошових коштів колгоспу. Колгоспи є частиною єдиної соціалістичної системи народного господарства. Поетому Р. д. в до. виготовляється у відповідності із загальними принципами розподілу суспільного продукту в соціалістичному суспільстві з урахуванням особливостей колгоспної форми господарства, витікаючої з колгоспної власності. Порядок Р. д. в до. визначений Зразковим статутом сільськогосподарської артілі (ст. ст. 11 і 12). З натуральних доходів колгосп передусім виконує свої натуральні зобов'язання перед державою: по постачанні і поверненні натуральних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання банківського кредитування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗУСТРІЧНА ПРОВИНА - вина потерпілого, що обумовила виникнення збитку або збільшення його розміру. Тягар доведення В.в. лежить на причинителе збитку. Доведеність необережної В.в. може бути основою віднесення судом частини збитку на самого потерпілого. Доведеність умисної В.в. є основою для зменшення розміру відповідальності причинителя і може стати основою для його повного звільнення від відповідальності за шкоду ГК РФ містить дві групи норм, що регламентують інститут В.в. В.в. при порушенні зобов'язань регулюється ст. 404 і 406 ГК РФ. У загальному випадку встановлюється, що якщо невиконання або неналежне виконання. ОПІКА І ОПІКУВАННЯ - правові форми захисту прав і інтересів недієздатних або не повністю дієздатних громадян. Над неповнолітніми опіка і опікування встановлюються т.ж. в ланцюгах їх виховання. Хранителі і опікуни виступають в захист прав і інтересів у відносинах з будь-якими особами, в тому числі в судах, без спеціального повноваження. Опіка і опікування над неповнолітніми встановлюються при відсутності у них батьків, усиновлювачів, позбавленні їх батьків батьківських прав і т.д. Опіка встановлюється над малолітніми (до 14 років), а т.ж. над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок психічного. Джерело підвищеної небезпеки - правове поняття, що характеризує діяльність, пов'язану з експлуатацією певних об'єктів, особливі властивості яких створюють підвищену імовірність спричинення шкоди навколишнім (використання транспортних засобів, механізмів, електричної енергії високого напруження, атомної енергії, вибухових речовин, сильнодіючих отрут і т. П.; здійснення будівельної і інакшої, пов'язаної з нею діяльності і інш.). За шкоду, заподіяну і. П. О., закон встановлює більш сувору відповідальність в порівнянні з передбаченою загальними правилами про зобов'язання, виникаючі внаслідок спричинення шкоди. Обов'язок.
У вступі курсової "Правове регулювання банківського кредитування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те Федеральним законом РФ "Про оперативно-розшукову діяльність" від 12 серпня 1995 р., в межах їх повноважень за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів в цілях зашиті життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинного посягання. Задачами О. є: виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, а т.ж. виявлення і встановлення осіб, їх що готують, що здійснюють або що здійснили; здійснення розшуку.

Іонізуюче випромінювання - будь-яке випромінювання, взаємодія якого зі середою приводить до утворення електричних зарядів різних знаків. Являє собою потік заряджених і (або) незаряджених частинок. Розрізнюють безпосередньо іонізуюче і непрямо іонізуюче випромінювання. Н е п про з р е д з т в е н н про і. І. Состоїт із заряджених частинок, кінетична енергія яких достатня для іонізації при зіткненні з атомами речовини ( альфа- і бета-випромінювання радіонуклідів, протонне випромінювання прискорювачів і т. П.). До про з в е н н про і. І. Состоїт з незаряджених (нейтральних) частинок, взаємодія яких зі середою. Відродженого природного права теорії - існують у вигляді двох варіантів: духовного (неотомизм) і світського (феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика і інш.), виникли в кінці ХIX - початку XX в. Джерела духовного варіанту - неотомизма потрібно шукати у вченні Фоми Аквінського (томизма), а світського - в класичній теорії природного права XVII-XVIII вв. Загальним для цих двох варіантів є пошук основи права в ідеалах, цінностях, в природному праві, віднесення до вищих правових цінностей права приватної власності, прав і свобод людини. Вказані теорії складають зміст філософії права. Неотомизм (Ж. Дабен, має вплив у Франції.
Список літератури курсової "Правове регулювання банківського кредитування" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ І НЕОБМЕЖЕНИХ ЦІЛЕЙ ПО КНОБЕЛЮ - Відтоді як була опублікована "Психоаналітічеська психотерапія" Александера і Френча (Alexander F. G., French Т. М., 1946), виникли методологічні відмінності в рамках психоаналитической теорії Фрейд (Freud S.). Узгоджений з психоаналитической концепцією, цей новий методологічний підхід дозволив психотерапевту модифікувати окремі технічні прийоми, не порушуючи фундаментальних принципів психоаналізу. Александер і Френч запропонували психотерапевтичну техніку, яка, на думку Кнобеля (Knobel M.), була названа психоаналитической психотерапією завдяки своїй піонерській спробі. Етічноє поводження з тваринними - (ethical treatment of animals) У роботі "Звільнення тварин: нова етика нашого поводження з тваринними" (Animal liberation: А new ethics for our treatment of animals) П. Сингер ставить перед науковим дослідником наступну дилему: "Або тварини не походять на нас, і в цьому випадку немає підстав ставити на них експерименти; або вони все ж походять на нас, і в цьому випадку ми не повинні ставити на них експерименти, к-рі би полічили обурливими, якби вони проводилися з будь-ким з нас". У мові на засіданні психол. секції Британської ассоц. за сприяння прогресу науки (British Association for the.

НУДЬГА - психічний стан, що характеризується нездатністю людини встановлювати такі відносини з навколишнім світом, іншими людьми і самим собою, які могли б емоційно захопити його і пробудити інтерес до творчої діяльності.  Стан нудьги може виникати як внаслідок зовнішніх обмежень, пов'язаних з монотонною роботою і ізоляцією від людей, так і внаслідок внутрішньої опустошенности, пресищенности життям і нездатність до емоційних переживань, зухвалих радість, захоплення, бажання до здійснення активної діяльності. Нудьга стає невід'ємною частиною життя багатьох людей, що не випробовують задоволення ні.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання банківського кредитування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Про педагогічне спілкування: Сухомлинский В. А. - Більше за чверть віку В. А. Сухомлінський працював керівником в системі освіти (1942-1970), на практиці реалізовуючи принципи Пед. О. Защищенная в 1955 р. канд. дис. "Директор школи - організатор учбово-виховального процесу" лягла в основу книги "Павлишська середня школа" (1969), де питанням організації взаємовідносин в пед. колективі і з учнями відведено багато сторінок, як і в серії статей "Розмова з молодим директором", опублікованих в журналі "Народна освіта" (1965-1966). Він підкреслював: від того, як спілкується вчитель з учнями на уроці і поза ним, як. КАУЗАЛЬГИЯ - хвороба Пірогова - Вейра - Матчелла - симптомокомплекс, що характеризується інтенсивними болями, що мають пекучий відтінок. Каузальгия спостерігається лише після вогнепальних поранень, що частково ушкоджують серединний нерв (рідкий ліктьовий), загальний стовбур сідничого або большеберцовий нерв. Клініка складається з болів пекучого характеру в долоні або підошві, днів, що розвиваються частіше за все через декілька після поранення. При пораненні руки болі розповсюджуються на верхню половину грудної клітки, при пораненнях ноги - на нижню частину тулуба. Болевой приступ викликається доторкатися. Визначення - (общеславянск. "пределити" - покласти межу, провести межу) - 1. встановлення меж, меж; 2. прихід до рішення, висновку; 3. а) що розкриває зміст (значення) імені за допомогою опису істотних і відмітних ознак або явищ, що означаються даним ім'ям (денотата імені); б) експлицирующее значення терміну, останньому повинен бути безпосередньо прописаний як його значення або екстенсионал (об'єкт), або интенсионал (ознака); 4. характеристика основних ознак поняття, дефініція. Уперше термін дефініція (див.) був введений Цицероном. Дефініція - вказує Цицерон, є коротке і вичерпне роз'яснення відмітних.

ОМСКАЯ ГЕМОРАГІЧНА ЛИХОМАНКА - інфекційна хвороба з групи геморагічних лихоманок; характеризується помірно вираженим геморагічним синдромом, лихоманкою, поразкою сердечно-судинної і нервової системи. Природні вогнища захворювання розташовані в Західному Сибірі на півночі від Омська в лесостепной місцевості. Омская геморагічна лихоманка реєструється також в районах Тюменської і Новосибірської областей. Збуджувач - арбовирус сімейства Togaviridae, близький вірусу кліщового енцефаліту. Він мало стійкий до впливу підвищеної температури і звичайних дезинфікуючих коштів. Джерелом збуджувача інфекції є дрібні ссавці. ХОРНИ - (Horney) Карен Клементіна Данієльсон (1885-1952) - немецко-американський психолог і психоаналітик, реформатор психоаналізу і фрейдизму. Одна із засновниць і лідерів неофрейдизма. Сооснователь жіночої психології. Д-р медицини Берлінського ун-та (1911). Після закінчення медичного факту Фрейбургського ун-та почала медичну практику, працювала з невротиками в Психоаналітічеськом ин-ті Берліна (1918-1932). Займалася психоаналізом, співробітничала з К. Абрахамом, була чл. Берлинского психоаналитического суспільства. Долаючи відому однобічність класичного психоаналізу, розробляла основи. САМОКОНТРОЛЬ - усвідомлення і оцінка суб'єктом власних дій, психічних процесів і станів. С. є невід'ємним компонентом будь-якої цілеспрямованої діяльності незалежно від її конкретного змісту і умов здійснення, оскільки виконання дії, направленої на досягнення конкретної мети, завжди вимагає порівняння отриманого результату із запланованим. Таким чином, С. виступає як обов'язкова ланка структури діяльності, але цим його функції по забезпеченню адекватності поведінки зовнішнім умовам не вичерпуються. Людина є складним суб'єктом і об'єктом саморегулювання і самоврядування, протікання яких в принципі неможливо. ЦЕЛЕРА-ГРИЗИНГЕРА-НЕЙМАНА КОНЦЕПЦІЯ ЄДИНОГО ПСИХОЗУ - [Zeller Е.А., 1838; Griesinger W., 1865; Neumann Н., 1859]. Що склався в 40-60-е роки минулого віку, переважно в німецькій психіатрії, під впливом поглядів J. Guislain, система поглядів на ту, що існує деякий єдиний психічний розлад, течію якого характеризується чотирма наступними один за одним стадіями: меланхолією, манією, безумством і деменцией. W. Griesinger розрізнював наступаючу услід за манією стадію безумства, тобто афективно-маревних розладів і сменяющую її стадію божевілля, тобто галлюцинаторно-маревних розладів. Згідно W. Griesinger, хворобливий процес на одній з цих стадій може.